Поняття соціальної та екологічної безпеки. Їх взаємозв’язок
Національна безпека
Мета системи екологічної безпеки України
Інтереси у сфері екологічної безпеки України
Екологічна політика:
Національна екологічна політика
Соціальна безпека
460.50K
Categories: ecologyecology sociologysociology

Поняття соціальної та екологічної безпеки. Їх взаємозв’язок

1. Поняття соціальної та екологічної безпеки. Їх взаємозв’язок

Лекція 1

2.

План
1.
2.
Поняття національної безпеки
Екологічна та соціальна безпека

3. Національна безпека

захищеність
життєво
важливих
інтересів
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої
забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних
загроз
національним
інтересам
загрози національній безпеці - наявні та потенційно можливі
явища і чинники, що створюють небезпеку життєво
важливим національним інтересам України

4.

Екологічна
безпека

стан
захищеності
навколишнього
середовища, життєво важливих
інтересів людини і громадянина від
можливого
негативного
впливу
господарської діяльності, загроз
виникнення надзвичайних ситуацій
природного
і
техногенного
характеру і їх наслідків.
Поділяють
на
природну
та
техногенну.

5. Мета системи екологічної безпеки України

вироблення концептуальних засад загальної стратегії у
сфері раціонального природокористування та захисту
навколишнього середовища, а також втілення їх у
практику з метою сталого економічного та соціального
розвитку держави.
При цьому передбачається формування нових типів
технологічних процесів, соціальної організації та
управління, здатності розв'язувати екологічні проблеми та
зменшувати будь-які екологічні небезпеки, що становлять
значну загрозу національній безпеці України

6. Інтереси у сфері екологічної безпеки України

Національний інтерес можна визначити як систему відношень,
яка об`єднує в собі потреби функціонування і розвитку нації народу як єдиного цілого організму. Основою національного
інтересу є потреби суспільства, необхідні для його розвитку і
функціонування, захисту народу від загроз з боку інших
держав і природно-кліматичних факторів, а також
підтримання соціального миру і порядку всередині країни.
Інтереси людини
Інтереси суспільства
Інтереси держави

7. Екологічна політика:

Екологічна політика - це науковий
напрямок, що вивчає взаємозв`язки між
процесами техногенної зміни природного
середовища і політичними процесами в
житті суспільства, як в регіональному, так і
в глобальному вимірі.
Екологічна політика являє собою
теоретичну систему політичних,
економічних, юридичних та інших заходів,
спрямованих на врегулювання стану
навколишнього середовища і раціонального
використання природних ресурсів на будьякій території або світу загалом (глобальна
політика)
Глобальна (світова).
Національна
(державна).
Регіональна екологічна
політика.
Екологічна політика
місцевого рівня.
Екологічна політика на
рівні підприємства.

8. Національна екологічна політика

Основною метою національної
екологічної політики є забезпечення
конституційного права громадян на
безпечне навколишнє середовище.
Для реалізації ефективної екологічної
політики
необхідно
сформулювати
логічно побудовану екологічну стратегію,
яка націлена на економічно і екологічно
збалансований розвиток, чіткі цільові
показники і першочергові пріоритети.

9.

Границі екологічної безпеки
Максимальний
рівень впливу
фактору
Мінімальний
рівень впливу
фактору
Середовище існування
біологічних видів
(екологічний
максимум)
(екологічний
мінімум)
техногенні
Зони екологічного
ризику
Оптимальний
рівень впливу
фактору
(екологіний
оптимум)
природні
техногенні
Екологічні фактори
Екологічні фактори
природні

10.

Екологічний (соціальний) ризик- ймовірність того, що подія,
яка має несприятливі наслідки для природного середовища
або суспільства і викликана негативним впливом
господарської і іншої діяльності, надзвичайними
ситуаціями природного, техногенного або соціальнополітичного чи економічного характеру
Ймовірнісна
подія

11.

Причини виникнення ризиків
небезпечної ситуації
Політичні ризики обумовлені: Господарські ризики можуть включати:
ризиком зміни державного
ризик зміни податкового законодавства;
устрою, частими змінами
ринковий ризик (відсутність попиту на
уряду;
товари та послуги);
ризик капітальних вкладень (інфляція);
нестабільністю політичної
ризик зміни цін постачальників;
влади;
ризик затримки платежів за реалізовану
неадекватністю політичних
продукцію;
рішень.
ризик неадекватного менеджменту тощо.
Форс-мажорні обставини включають:
ризики землетрусу, повені, бурі, урагану, ін. стихійних лих;
ризики виникнення міжнаціональних конфліктів;
ризик втрати майна при пожежі.

12. Соціальна безпека

– це сукупність видів безпеки,
зумовлена структурою людської
життєдіяльності, її сферами. Це
взаємостосунки окремих людей, груп
людей, побудовані таким чином, щоб у
процесі їх розвитку не створювалася
небезпека для кожного.
Соціальна безпека - це такий стан
розвитку держави, при якому держава
здатна забезпечити гідний і якісний
рівень життя населення незалежно від
впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.

13.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules