Ідентифікація екологічних аспектів діяльності та оцінювання пов'язаних з ними впливів на навколишнє середовище
Основні групи впливу на навколишнє середовище*
Первинний екологічний аналіз: збір даних та інформації
Як ідентифікувати та оцінити різні типи аспектів ?
Як ідентифікувати та оцінити різні типи аспектів ?
Критерії оцінки аспектів
Інша термінологія, що використовується для оцінки аспектів
Екологічний ризик
Екологічний ризик
Оцінка екологічного ризику включає :
Ризик та небезпека
До поняття “ризик” входять такі складові:
Складові екологічного ризику
Управління екологічним ризиком
Аналіз ризику та система управління безпекою – здоров’ям – навколишнім середовищем
Аналіз ризику як критерій оцінки значущості
Застосування аналізів ризику
Інтеграція аналізу ризиків у систему управління безпекою – здоров’ям – навколишнім середовищем Екологічна політика
Простий аналіз ризику
Аналіз ризику методом Zürich на випадок аварій
Аналіз ризику методом Zürich на випадок аварій
505.50K
Category: ecologyecology

Ідентифікація екологічних аспектів діяльності та оцінювання пов'язаних з ними впливів на навколишнє середовище

1. Ідентифікація екологічних аспектів діяльності та оцінювання пов'язаних з ними впливів на навколишнє середовище

Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
1

2. Основні групи впливу на навколишнє середовище*

Повітря – атмосферне забруднення
Вода – забруднення поверхневих та підземних вод
Грунт – забруднення грунту
Природні ресурси – використання природних ресурсів
Фауна та флора – знищення фауни та флори
Вплив на здоров’я людини – звук, запах, вібрація,
візуальні аспекти і ін.
Екосистеми та біорізноманітність – деградація та
модифікація екосистем та біорізноманітності
* список неповний
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
2

3. Первинний екологічний аналіз: збір даних та інформації

Дані та інформація можуть бути зібрані на основі
наступних документів:
Контракти
Рахунки за споживання електроенергії, води та газу
Вимірювання та аналітичні експертизи (повітря, вода і ін.)
Внутрішні накази, розпорядження
Експертизи зовнішніх консультантів
Нормативна документація
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
3

4. Як ідентифікувати та оцінити різні типи аспектів ?

1.
2.
Для кожної діяльності ідентифікувати впливи на вході
та на виході
Повторити цей процес ідентифікації, потім провести
оцінку для кожного з цих етапів функціонування:
діяльність у випадку нормального функціонування
(враховуючи ремонт)
діяльність у випадках аварій, технічних несправностей
та критичних станів
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
4

5. Як ідентифікувати та оцінити різні типи аспектів ?

ВПЛИВ НА ВХОДІ:
Використання природних ресурсів
Використання сировини
Планування / Застережні заходи
Послуги, що надаються підрядниками
ВПЛИВ НА ВИХОДІ:
Продукти
Газові та рідкі викиди
Забруднення різного типу, пов’язане з відходами
Шкода від забруднень
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
5

6. Критерії оцінки аспектів

Дотримання вимог законодавства
Економічний ризик, пов’язаний з репутацією щодо
клієнтів, органів влади, підрядних організацій і ін.
Екологічний ризик, пов’язаний із здоров’ям клієнтів,
персоналу, відвідувачів та ін.
Екологічний ризик, пов’язаний із нерухомістю
Використання природних ресурсів
Інші
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
6

7. Інша термінологія, що використовується для оцінки аспектів

Визначення використовуваних термінів є
наступне:
Діяльність: частина процесу
Джерело: ініціатор / причина аспекту
Носій : середовище, через яке вплив створюється
чи передається
Приймач: середовище, що зазнає модифікації у
результаті впливу
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
7

8. Екологічний ризик

Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
8

9. Екологічний ризик

Це оцінка на всіх рівнях – від локального
до глобального – вірогідності появи
негативних змін у навколишньому
середовищі, викликаних антропогенним чи
іншим впливом
Можлива міра небезпеки заподіяння шкоди
природному середовищу у вигляді
можливих втрат за визначений час
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
9

10. Оцінка екологічного ризику включає :

Вивчення сценаріїв можливих аварій і їхніх наслідків для
навколишнього середовища і населення
Аналіз запобіжних заходів попередження й обмеження
наслідків аварій
Порядок розрахунку збитку, завданого діяльністю
підприємства
Деталізацію засобів зменшення цього збитку
Оцінку впливу на середовище залишкового забруднення
Систему інформування наглядових організацій і громадян
про можливу аварію
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
10

11. Ризик та небезпека

Безпека:
визначений нормативний стан об'єкта управління
Небезпека:
відхилення від нормативного стану; потенційне
порушення цілісності осіб, власності та
навколишнього середовища
Ризик:
вплив (зовнішній чи внутрішній), що призводить
чи може призвести до відхилення від норми;
збільшення числа імовірності небезпеки
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
11

12. До поняття “ризик” входять такі складові:

Можливість відхилення від поставленої мети, заради якої
реалізується вибрана альтернатива;
Імовірність досягнення бажаного результату;
Відсутність впевненості в досягненні поставленої мети;
Можливість виникнення небажаних наслідків (матеріальні
або фізичні збитки, захворюваність, смертність тощо) при
проведенні чи плануванні інших дій в умовах
невизначеності для суб'єкта, який ризикує;
Матеріальні, екологічні, моральні та інші втрати, пов'язані
з реалізацією вибраної в умовах невизначеності
альтернативи;
Очікування загрози, невдачі в результаті вибору
альтернативи та її реалізації
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
12

13. Складові екологічного ризику

1.
2.
3.
Оцінка стану здоров’я людини і
можливого числа жертв
Оцінка стану біоти за біологічними
інтегральними показниками
Оцінка впливу забруднених речовин на
людину і навколишнє середовище
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
13

14. Управління екологічним ризиком

Це процедура прийняття рішень, у якій
враховується оцінка екологічного ризику, а
також технологічної та економічної
можливості його попередження
Використовується для усунення ризику чи
його мінімізації і захисту від нього
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
14

15. Аналіз ризику та система управління безпекою – здоров’ям – навколишнім середовищем

Аналіз ризику використовується:
як критерій оцінки значущості аспектів у випадку
нормального функціонування
щоб відповідати та реагувати у випадках аварій,
технічних несправностей та критичних станів
щоб оцінити пропозиції коригувальних та
запобіжних дій
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
15

16. Аналіз ризику як критерій оцінки значущості

Потрібно розділити способи функціонування за
нормальних умов та у випадку аварії
Аналіз ризиків типово використовується для
аварійних випадків
Коли аналіз ризиків використовується для
нормальних умов, частота та випадковість
замінюють імовірність
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
16

17. Застосування аналізів ризику

Аналізи ризиків використовуються для:
Запобігання чи уникнення аварій
Вивчення ризиків для здоров’я людей
Аналізи ризиків застосовуються до:
Продуктів, систем, обладнання і ін.
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
17

18. Інтеграція аналізу ризиків у систему управління безпекою – здоров’ям – навколишнім середовищем Екологічна політика

Ідентифікація та
оцінка аспектів
безпеки –
здоров’я - НС
Аналіз
ризику
Постійне
покращення шляхом
встановлення цілей
та завдань
Аналіз з боку
керівництва
Аналіз
ризику
Аудит
Управління
Вимірювання
та моніторинг
Коригувальні та
запобіжні дії
Протокольні
записи
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
Впровадження та
функціонування
Попередження
ситуацій
критичного
стану і здатність
до реагування,
аналіз ризику
18

19. Простий аналіз ризику

Переваги :
Простий та швидкий у використанні
Не вимагає повного збору даних
Дозволяє комбінувати в одному дослідженні вивчення
впливу в аварійних та нормальних ситуаціях
Недоліки:
Суб’єктивний метод аналізу
Важкий для повторення
Аналіз базується винятково на технічних знаннях
команди, що займається оцінкою
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
19

20. Аналіз ризику методом Zürich на випадок аварій

Важливість впливу:
1.
Катастрофічний: смерть, знищення обладнання, значна втрата
репутації, важка фінансова втрата, значний вплив на навколишнє
середовище
2.
Критичний: важкі поранення, втрата репутації, фінансова втрата,
часткове знищення обладнання, оборотний короткотерміновий
вплив на навколишнє середовище
3.
Побічний: поранення, заплямована репутація, непряма фінансова
втрата, пошкодження обладнання, вплив на навколишнє
середовище може бути негайно вивчений
4.
Незначний : дрібні поранення, трохи зачеплена репутація, слабі
фінансові втрати і втрати обладнання, незначний вплив на
навколишнє середовище, здоров’я і безпеку осіб
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
20

21. Аналіз ризику методом Zürich на випадок аварій

Частота повторення випадковості:
1. Дуже часто
2. Часто
3. Випадково
4. Рідко: малоймовірно
5. Неймовірно: дуже малоймовірно
6. Неможливо: практично неможливо
Система екоменеджменту та
екоконцепція сталого розвитку
21
English     Русский Rules