Витрати виробництва
На думку вчених-економістів, витрати виробництва щодо окремого підприємства можна поділити на
У країнах з ринковою економікою розрізняють:
Витрати за економічним змістом групуються за такими елементами:
Собівартість реалізованої продукції складається:
До виробничої собівартості зараховують:
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, які не зараховують до виробничої собівартості, такі:
У господарській практиці розрізняють:
Щодо одиниці продукції розрізняють:
За економічним змістом витрати діляться на:
Відповідно до сучасної Системи національних рахунків, що впроваджується в Україні з 1992 року, собівартість реалізованої продукції складає
Дякуємо за увагу !!!
505.84K
Categories: economicseconomics financefinance

Витрати виробництва

1. Витрати виробництва

Виконали студентки групи Б-921
Козлітіна Діана і Данильчук Валерія

2.

Витрати суспільства — це сукупність витрат (матеріальних
та живої праці), що відображають вартість виробництва
кінцевої продукції для суспільства. Вони складаються зі
спожитих засобів виробництва, заробітної плати, прибутка і
набувають форми вартості продукції.
LOGO

3.

Витрати підприємств — це сукупність усіх спожитих
ресурсів на виробництво того чи іншого продукту. Вони
характеризують вартість виробництва продукції для
підприємства. Витрати підприємства складаються зі
спожитих засобів виробництва та заробітної плати і
набувають форми собівартості продукції.
LOGO

4. На думку вчених-економістів, витрати виробництва щодо окремого підприємства можна поділити на

Економічні (вмінені) витрати - це явні (зовнішні) витрати
виробництва (витрати на придбання ресурсів, що не належать
власникам підприємства) та ще й неявні (внутрішні), або
альтернативні витрати (власні виробничі ресурси
підприємства).
LOGO

5.

Бухгалтерські (явні) витрати - це усі витрати виробництва,
які пов 'язані з придбанням необхідних для забезпечення
випуску продукції ресурсів за ринковими цінами.
LOGO

6.

У підприємницькій діяльності виникають витрати, які
підприємства не зможуть собі відшкодувати за жодних
умов. Такий вид витрат називають незворотніми
витратами підприємства.
LOGO

7. У країнах з ринковою економікою розрізняють:

Постійні витрати - це витрати на обслуговування і
управління виробництвом, які підприємство несе
незалежно від обсягів виробництва продукції (послуг).
Змінні витрати виробництва - усі витрати, які не
належать до постійних. Вони змінюються залежно від
обсягу виробництва підприємства.
Загальну суму постійних і змінних витрат на кожному
конкретному рівні виробництва називають валовими
витратами виробництва.
LOGO

8.

LOGO

9.

LOGO

10.

Середні витрати — це витрати на виробництво одиниці
продукції, які дорівнюють валовим витратам, поділеним на
вироблену кількість продукції.
Середні змінні витрати визначають шляхом ділення суми
змінних витрат на кількість продукції.
Собівартість - це один із найважливіших якісних показників
комерційної діяльності підприємств будь-якої форми власності.
Собівартість продукції - це виражені у грошовій формі поточні
витрати підприємства на її виробництво і реалізацію.
LOGO

11. Витрати за економічним змістом групуються за такими елементами:

матеріальні витрати;
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи, у які входять відрахування
на державне пенсійне страхування, соціальне страхування,
страхування на випадок безробіття;
амортизація основного капіталу, включно з прискореною
амортизацією;
інші витрати.
LOGO

12.

LOGO

13. Собівартість реалізованої продукції складається:

з виробничої собівартості продукції, яка була
реалізована протягом звітного періоду;
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
понаднормативних виробничих витрат.
LOGO

14. До виробничої собівартості зараховують:

прямі матеріальні (виробничі) витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
загальновиробничі витрати.
LOGO

15. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, які не зараховують до виробничої собівартості, такі:

адміністративні витрати,
витрати на реалізацію продукції і витрати на рекламу.
LOGO

16. У господарській практиці розрізняють:

1) цехову собівартість — всі витрати на виробництво, за винятком
загальнозаводських;
2) виробничу (фабрично заводську) собівартість - всі витрати на
виробництво без позавиробничих витрат;
3) повну (збутову) собівартість - всі витрати, пов'язані з виробництвом
продукції і послуг, позавиробничі витрати (витрати на тару, упакування)
і реалізацією продукції;
4) індивідуальну собівартість - витрати на одиницю окремих видів
продукції;
5) середньогалузеву собівартість - витрати на виробництво і збут продукції в
середньому в галузі;
6) планову собівартість - обчислюють на початку виробничого циклу на
основі нормативів, технологічних карт і т. п. при складанні виробничофінансового плану;
7) фактичну (звітну) собівартість визначають на основі фактично здійснених
витрат.
LOGO

17. Щодо одиниці продукції розрізняють:

прямі витрати - пов'язані з процесом виробництва
(затрати на сировину і матеріали, зарплата основних
виробничих працівників і т. д.).
непрямі витрати - пов'язані з роботою підприємства в
цілому (цехові і загальновиробничі витрати), їх не
можна безпосередньо розрахувати на одиницю
продукції (за обсягом і асортиментом).
LOGO

18. За економічним змістом витрати діляться на:

основні - пов'язані безпосередньо з виробництвом продукції;
накладні (загальновиробничі) - охоплюють витрати на
організацію, управління, технічну підготовку і
обслуговування виробництва, відсотки за кредит банку,
витрати на охорону праці та оплату праці управлінського
апарату, канцелярські витрати тощо.
LOGO

19. Відповідно до сучасної Системи національних рахунків, що впроваджується в Україні з 1992 року, собівартість реалізованої продукції складає

Відповідно до сучасної Системи національних
рахунків, що впроваджується в Україні з 1992
року, собівартість реалізованої продукції
складається:
Відрахування
Інші
на соціальні операційні
заходи; 4% витрати;
9,80%
Витрати на
оплату праці;
11,10%
Амортизація;
5,90%
LOGO
Матеріальні
витрати;
69,20%

20.

Практика господарювання в країнах з розвиненою
ринковою економікою нагромадила значний досвід
зниження витрат виробництва. Його використання
підприємствами України в умовах ринкового
трансформування сприятиме підвищенню ефективності
вітчизняної економіки.
LOGO

21. Дякуємо за увагу !!!

LOGO
English     Русский Rules