Б Е З Р О Б І Т Т Я
Безробіття
Методика підрахунку
Види безробіття
Безробіття в Україні
Безробіття у світі
Закон Оукена
Д Я К У Ю ЗА У В А Г У…
225.50K
Category: economicseconomics

Безробітття. Методика підрахунку

1. Б Е З Р О Б І Т Т Я

БЕЗРОБІТТЯ

2. Безробіття

Безробіття — це складне соціальноекономічне явище, при якому частина
економічно активного населення не має
роботи й заробітку.

3. Методика підрахунку

Безробітні у визначенні Міжнародної організації
праці (МОП) — особи у віці 15-70 років (зареєстровані та
незареєстровані в державній службі зайнятості), що
одночасно задовольняють трьом умовам:
не мали роботи (прибуткового заняття);
активно шукали роботу або намагались організувати власну
справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували
опитуванню;
готові приступити до роботи впродовж двох найближчих
тижнів.

4.

Рівень безробіття розраховується як відношення
чисельності безробітних, які зареєстровані в державній
службі зайнятості, до працездатного населення
працездатного віку. Значний недолік такої методики
розрахунку полягає у заниженні реального числа
безробітних, оскільки в країнах, де соціальна допомога
безробітним низька або де-факто відсутня, багато осіб не
реєструються як безробітні на біржі праці. Згаданий
феномен також спостерігається у сільських регіонах, де
працездатне населення займається обробкою (власної)
землі, що не охоплюється статистикою як діяльність
господарювання.

5. Види безробіття

Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок
коливань економіки. У фазі рецесії підприємства звільняють
робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому.
Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3
роки.
Сезонне безробіття — результат природних коливань
кліматичних умов протягом року або коливань попиту.
Зникає протягом року.

6.

Панельне безробіття (у розумінні монетаристів —
природне безробіття): відсоток безробіття, який неможливо
усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей
вид безробіття виникає внаслідок фрикційного,
добровільного та структурного безробіття. Це та група
безробітних, які не можуть знайти роботу в зв'язку з
кваліфікацією, віком, станом здоров'я, місцем проживання
або недостатнім бажанням до праці.
Фрикційне безробіття(тимчасове) виникає, коли люди
тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця
праці, професій. Цей вид безробіття виникає в
короткостроковому вимірі.
Структурне безробіття(технологічне) — виникає в
результаті зміни структури економіки, викликане науковотехнічним прогресом і зміною структури потрібних кадрів

7. Безробіття в Україні

Чисельність економічно активного населення віком 15-70
років становила 22,2 млн осіб, з них 20,4 млн осіб, або
92,1 %, були зайняті економічною діяльністю, решта — не
мали роботи, але активно її шукали та були готові
приступити до неї, тобто відповідно до методології
Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як
безробітні. Середньомісячна кількість безробітних
працездатного віку (за методологією МОП) становила
1,7 млн осіб, або 8,5 % від чисельності економічно
активного населення зазначеного віку (дані наведені в
середньому за І квартал 2006 р., розраховані на базі
матеріалів вибіркових обстежень населення
(домогосподарств) з питань економічної активності). До цієї
категорії безробітних відносяться особи, що самостійно
шукали роботу, та ті, які перебували на обліку у державній
службі зайнятості.

8. Безробіття у світі

Незважаючи на зростання економіки у світі, рівень
безробіття залишається рекордно високим. За
даними Міжнародної організації праці на 2003 рік
воно охопило до 185,9 млн осіб. що становило 6,2%
від загальної кількості робочої сили, а в 2005 році у
світі налічувалося вже 191,8 млн безробітних (при
цьому 2,8 млрд чоловік мають роботу). Останніми
роками рівень зайнятості росте в усіх регіонах світу,
окрім арабських країн. Рекордний рівень безробіття
охопив країниБлизького Сходу та Північної Африки.
Нині він тут досягає 12,2%. Зростання безробіття
помітне також у країнах Східної Азії.

9. Закон Оукена

Артур Оукен на прикладі США математично виразив зв'язок між рівнем
безробіття і відставанням обсягу ВВП. Він сформулював закон, згідно з
яким країна втрачає 2-3% фактичного ВВП відносно потенційного ВВП,
коли фактичний рівень безробіття збільшується на 1% порівняно з його
природним рівнем:
(Yf-Yp)/Yp= - λ*(Uf – Up)
y-y*/y* * 100%=-В(U-U*)
(Y1-Yo)/Yo *100%= 3-2*(U1– Uo)
Закон Оукена розкриває істотний зв'язок між ринком продукту і
ринком праці, та ще раз нагадує про те, що безробіття є
основною проблемою сучасного суспільства. Коли рівень
безробіття є високим, ресурси використовуються неповністю,
значна частина продуктів не добирається, доходи населення
зменшуються.

10. Д Я К У Ю ЗА У В А Г У…

ДЯК УЮ
ЗА
У В А Г У…
Презентацію
Підготувала студентка
ЛБМК
Мороз Софія
English     Русский Rules