Підготувала : студентка гр. СР-151 Марченко Анастасія
Структура ринку праці(складові формування і функціонування)
Безробітні - ті, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє місце роботи. Конкретніше, людина вважається
Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості 2000 – 2011 рр.
1.04M
Category: economicseconomics

Ринок праці. Безробіття, його види та форми в Україні

1. Підготувала : студентка гр. СР-151 Марченко Анастасія

Ринок праці.
Безробіття, його види
та форми в Україні.
ПІДГОТУВАЛА :
СТУДЕНТКА ГР.
СР-151
МАРЧЕНКО АНАСТАСІЯ

2.

Актуальність теми визначається неминучістю
безробіття у сучасній ринковій економіці та
необхідністю вживання заходів щодо усунення
та згладження негативних наслідків безробіття.
З одного боку, безробіття вважається
стимулятором активності працюючого
населення, з іншого боку - великим суспільним
горем. Усі країни докладають чимало зусиль
для подолання безробіття, але ще жодній з них
не вдавалося ліквідувати його повністю.

3.

Ринок праці — це механізм (інститут ),
що регулює взаємовідносини
продавців товару (робоча сила —
працівники) з покупцями цього товару
(роботодавцями).

4.

В умовах ринкової економіки робоча
сила,як і інші чинники
виробництва,функціонує як товар.
Робітники пропонують свою робочу силу за
плату, а роботодавці пред'являють попит
на робочу силу і платять за неї.
Таким чином, на ринку праці, як і на
інших ринках, існують пропозиція, попит
і ціна праці (заробітна плата).
Ринок праці відіграє важливу роль у
формуванні зайнятості населення та її
регулювання.

5. Структура ринку праці(складові формування і функціонування)

СТРУКТУРА РИНКУ ПРАЦІ(СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ)
Ринок робочої
сили (пропозиція
робочої сили)
Ринок робочих
місць (попит на
робочу силу)
Ринок праці
Ринок зайнятої
робочої сили
(задоволений
попит на робочу
силу)
Ринок вільних
робочих місць
Ринок незайнятої
робочої сили, що
шукає роботу

6.

Безробіття — соціальне явище, коли
кількість бажаючих отримати роботу є
більшою, ніж робочих місць (перевага
пропозиції робочої сили над її попитом).

7.

Згідно з міжнародними стандартами,
розробленими Міжнародною організацією праці
(МОП), все населення поділяють на три групи:
1)Зайняті - це ті люди, які виконують будь-яку оплачувану
роботу, а також ті, що мають роботу, але тимчасово не
працюють через хворобу, страйк чи відпустку. До цієї групи
належать і ті, хто зайнятий неповний робочий день.

8. Безробітні - ті, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє місце роботи. Конкретніше, людина вважається

БЕЗРОБІТНІ - ТІ, ХТО НЕ МАЄ РОБОТИ, АЛЕ
АКТИВНО ШУКАЄ ЇЇ АБО ЧЕКАЄ, ЩОБ
ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЄ МІСЦЕ РОБОТИ.
КОНКРЕТНІШЕ, ЛЮДИНА ВВАЖАЄТЬСЯ
БЕЗРОБІТНОЮ, ЯКЩО ВОНА:
1) НЕ МАЛИ РОБОТИ;
2) ШУКАЛИ РОБОТУ ;
3)ГОТОВІ РОЗПОЧАТИ АБО РОЗПОЧИНАЮТЬ РОБОТУ
ПРОТЯГОМ НАСТУПНИХ 2 ТИЖНІВ;
4)ЗАРЕЄСТРОВАНІ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ТАКІ,
ЩО ШУКАЮТ РОБОТУ.
ЗАЙНЯТІ І БЕЗРОБІТНІ СТАНОВЛЯТЬ РОБОЧУ
СИЛУ, АБО ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ
НАСЕЛЕННЯ В ДАНИЙ МОМЕНТ ЧАСУ.

9.

Незайняті — особи поза робочою
силою, або економічно неактивне
населення — це :
- люди у віці до 16 років;
- ті хто перебуває в спеціалізованих
установах (наприклад,
психіатричних диспансерах,
виправних закладах тощо);
- особи, що вибули зі складу робочої
сили, — дорослі, які потенційно
мають можливість працювати, але
не працюють і не шукають роботи
(навчаються, перебувають на пенсії,
надто хворі, щоб працювати, або
просто не шукають роботи).

10.

Вид безробіття
Причина його появи
Циклічне
Виникає внаслідок коливань економіки
Сезонне
Результат природних коливань кліматичних
умов протягом року або коливань попиту
Панельне(природнє)
Безробітні, які не можуть знайти роботу в
зв’язку з віком, станом здоров’я, місцем
проживання
Фрикційне
Виникає, коли люди тимчасово знаходяться
без роботи в результаті зміни місця праці,
професії.
Структурне
Виникає в результаті зміни структури
економіки, викликане науково-технічним
прогресом і зміною структури потрібних
кадрів.

11. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості 2000 – 2011 рр.

БЕЗРОБІТНЕ НАСЕЛЕННЯ (ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ МОП) ЗА
ПРИЧИНАМИ НЕЗАЙНЯТОСТІ 2000 – 2011 РР.
3000
2655,8
2500
2455
2140,7
2008
2000
1958,8
1906,7
1785,6
1600,8
1500
1732,7
1515 1417,6
1425,1
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Безробітне
населення у
віці 15-70
років,
тис.осіб

12.

Запорукою вирішення проблеми
безробіття в Україні є:
оновлення
та підвищення технічного рівня
робочих місць, зокрема, для того, щоб кожне з
них забезпечувало зайнятому прожитковий
мінімум і подальше зростання заробітної
плати (з урахуванням інфляції).
заходи щодо підвищення продуктивності
праці.
постійне вдосконалення соціально-трудових
відносин і колективних переговорів.

13.

Висновки.
Тож, як бачимо, безробіття набуло небаченого раніше
розмаху в Україні, а офіційний перехід України до
статусу країни з ринковою економікою є лише
примарливою завісою реалій сьогодення .
У моделі управління системою зайнятості повинні
дістати відображення всі фактори, що впливають на
поповнення ринку робочої сили, і мотиви, які формують
поведінку населення допрацездатного віку,
працюючого, працездатного не-працюючого і
непрацездатного. Суспільне виробництво України в
умовах переходу до ринкових відносин перенасичене
робочою силою. На це влада й повинна робити ставки.

14.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules