Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості   Тема 2. Облік грошових коштів
Після вивчення теми ви повинні
Основні нормативні документи
1. Визначення та склад грошових коштів та їх еквівалентів. Вимоги до організації готівкових розрахунків
Вимоги до організації готівкових розрахунків
2. Документальне оформлення касових операцій
Аналітичний облік касових операцій здійснюється в касовій книзі. Кожне підприємство має одну касову книгу, аркуші якої
4. Документальне оформлення та облік операцій на поточному рахунку
Первинні документи для здійснення безготівкових розрахунків: платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога;
Синтетичний облік операцій на рахунках банку ведеться на активному рахунку 31 „рахунки в банках”
Облік операцій в іноземній валюті здійснюється відповідно до п(с)бо 21 „Вплив змін валютних курсів”. Операції в іноземній
391.50K
Category: financefinance

Облік грошових коштів

1. Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості   Тема 2. Облік грошових коштів

Змістовий модуль 1.
Облік грошових коштів, фінансових
інвестицій та дебіторської
заборгованості
Тема 2. Облік грошових коштів
Ключові слова:
грошові кошти, готівка, готівкова виручка,
готівкові розрахунки, ліміт каси, поточний
рахунок, вкладний (депозитний) рахунок,
операції в іноземній валюті, іноземна
валюта, курсова різниця

2. Після вивчення теми ви повинні

Розуміти визначення, склад та облік
грошових коштів;
Знати вимоги до організації готівкових
розрахунків; облік касових операцій,
облік операцій на поточному рахунку;
облік операцій на інших рахунках в
банку.

3. Основні нормативні документи

Положення про ведення касових операцій у
національній валюті України : постанова Правління
НБУ від 15 грудня 2004 року №637, зі змінами і
доповненнями.
Інструкція про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах
: постанова Правління Національного банку України
від 12.11.2003 р. №492, зі змінами і доповненнями.
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті : постанова Правління
Національного банку України від 21.01.2004 р. №22, зі
змінами і доповненнями.

4. 1. Визначення та склад грошових коштів та їх еквівалентів. Вимоги до організації готівкових розрахунків

Грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках в
банківських установах та депозити до запитання.
Еквіваленти грошових коштів - короткострокові
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно
конвертуються у певні суми грошових коштів і які
характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.
Готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної
валюти України - банкноти і монети, у тому числі розмінні,
обігові, пам’ятні монети, які є дійсними платіжними
засобами.
Готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних
готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) і позареалізаційні надходження.
Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств
(підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію
(товари, виконані роботи, надані послуги), а також за
операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

5. Вимоги до організації готівкових розрахунків

Вся готівка, яка надходить до кас повинна своєчасно та в повній сумі
оприбутковуватись.
Для підприємств, що здійснюють операції з готівкою, встановлюють
ліміт каси та строки здавання готівкової виручки в банк. Ліміт залишку
готівки в касі (ліміт каси) - граничний розмір суми готівки, що може
залишатися в касі в позаробочий час. Строки здавання готівкової
виручки на рахунки в банк визначаються підприємством і
встановлюються за погодженням з установою банку, у якій відкрито
рахунок підприємства.
Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції,
заготівлю вторинної сировини дозволяється на строк не більше 10
робочих днів від дня видачі готівки під звіт, а на всі інші виробничі
потреби на строк не більше двох робочих днів, включаючи день
отримання готівкових коштів під звіт.
Грошова сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим
підприємством протягом одного дня за одним або кількома документами
встановлюється постановою Правління НБУ.

6. 2. Документальне оформлення касових операцій

Касові операції оформляються касовими ордерами,
видатковими
відомостями,
розрахунковими
документами (касовий чек, товарний чек, розрахункова
квитанція, проїзний документ).
Приймання
готівки
в
касу
проводиться
за
прибутковими касовими ордерами, підписаними
головним бухгалтером або уповноваженою особою.
Видача готівки з каси проводиться за видатковими
касовими ордерами або за видатковими відомостями.
Документи на видачу готівки підписують керівник і
головний бухгалтер або уповноважені особи.

7. Аналітичний облік касових операцій здійснюється в касовій книзі. Кожне підприємство має одну касову книгу, аркуші якої

пронумеровані, сторінки книги прошиті. Кількість
аркушів засвідчується підписом керівника і
головного бухгалтера і скріплюється печаткою.
Синтетичний облік ведеться
активному рахунку 30 „Готівка”
на

8. 4. Документальне оформлення та облік операцій на поточному рахунку

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається
банком клієнту на договірній основі для зберігання
грошей і здійснення розрахунково-касових операцій
за допомогою платіжних інструментів відповідно до
умов договору та вимог законодавства України.
Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що
відкривається банком клієнту на договірній основі
для зберігання грошей, що передаються клієнтом в
управління на встановлений строк або без
зазначення такого строку під визначений процент
(дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно
до законодавства України та умов договору.

9. Первинні документи для здійснення безготівкових розрахунків: платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога;

розрахунковий чек;
акредитив.

10. Синтетичний облік операцій на рахунках банку ведеться на активному рахунку 31 „рахунки в банках”

Аналітичний облік операцій на рахунках
банку здійснюється у виписках з банківських
рахунків.
Синтетичний облік операцій на
рахунках банку ведеться на
активному рахунку 31 „рахунки в
банках”

11. Облік операцій в іноземній валюті здійснюється відповідно до п(с)бо 21 „Вплив змін валютних курсів”. Операції в іноземній

5. Облік операцій на інших рахунках в
установах банку
Облік операцій в іноземній валюті здійснюється відповідно
до п(с)бо 21 „Вплив змін валютних курсів”.
Операції в іноземній валюті – це господарські операції,
вартість яких здійснена в іноземній валюті або які потребують
розрахунку в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж валюта звітності.
операції на рахунках банку здійснюється за кожним видом
іноземної валюти.
Валютний курс – це встановлений НБУ курс грошової
одиниці України до грошової одиниці іншої країни.
Валюта звітності – грошова одиниця України.
Монетарні статті балансу – це статті про грошові кошти, а
також про такі активи і зобов’язання, які будуть отримані або
сплачені у визначеній сумі грошей.
Немонетарні статті – це статті інші, ніж монетарні.
Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості
одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
English     Русский Rules