ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ЗА А. МАСЛОУ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ „ДІЯЛЬНІСТЬ”, „ПОВЕДІНКА”, „АКТИВНІСТЬ”
Структура діяльності
СТРУКТУРА ПРОФЕСІОГРАМИ СЛІДЧОГО
2.34M
Category: psychologypsychology

Теоретико-методологічні засади юридичної психології

1.

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема №1. Теоретико-методологічні
засади юридичної психології
1. Юридична психологія як галуз психології, її
значення в діяльності юристів.
2. Предмет, завдання і методи юридичної
психології.
3. Структура та міждисциплінарні зв’язки
юридичної психології.
4. Особистість та діяльність юриста.
Лектор: ЛЕФТЕРОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ –
доктор психологічних наук, професор
1

2.

РЕФЕРАТИ
1. Історія розвитку й етапи формування
юридичної психології як прикладної галузі
психології.
2. Інтеграція психології і права.
3. Загальнопсихологічні основи та принципи
юридичної психології.
4. Психологічні основи цивільно-правового
регулювання.
5. Психологічна структура судової діяльності.
6. Пенітенціарна психологія як структурна
складова юридичної психології.
7. Професiограми юридичних спеціальностей.
8. Явище професійної деформації у юристів, її
показники та чинники.

3.

БАЗОВІ ПІДРУЧНИКИ:
1.Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В.
Юридическая психология /А.М. Бандурка, С.П. Бочарова,
Е.В. Землянская / Учебник. – Харьков, 2002.
2.Бедь В.В. Юридична психологі / В.В. Бедь / Навчальний
посібник. – Львів, 2002.
3.Васильев В. Л. Юридическая психология: [учебник для
вузов] / В. Л. Васильев. – СПб.: Питер, 2010.
4.Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія:
[Текст] / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько / Підручник. - К.,
2013.
5.Столяренко А.М. Прикладная юридическая психология
/ А.М. Столяренко / Учебное пособие. – М., 2001.
6.Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология [Текст] /
Ю.В. Чуфаровский / - М., 1997.
7.Юридична психологія [За ред. Є.М. Моісеєва та Л.І.
Казміренко] / Підручник.- К., 2007.
8.Загальна психологія: Підручник. / О.В. Скрипченко, Л.В.
Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Либідь,2005.Рекомендовано МОН.- 464 с.

4.

5.

6.

ПСИХОЛОГІЯ прямо або опосередковано пронизує
всі сфери діяльності сучасної людини, що
виступає носієм психіки. Прояв різноманітних
психологічних феноменів і закономірностей є
необхідною умовою і детермінантою людської
активності в принципі

7.

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ – науковопрактична дисципліна, яка досліджує
психологічне опосередкування правових
відносин та правової поведінки. ЇЇ вивчення
дозволяє удосконалити діяльність правознавця,
допомагає йому будувати та регулювати
взаємовiдносини з людьми, поглиблено
розумiти мотиви їх вчинкiв i поведiнки,
пiзнавати об’єктивну дiйснiсть, вiрно
оцiнювати її та використовувати результати в
практичний діяльності.
Юридична психологія вивчає психічні явища,
процеси, закономірності, що виникають у полі
правоохоронної та правозастосовної діяльності.

8.

ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТІВ
• У діяльності юристів головне - робота з людьми,
носіями психіки.
• Знання психології винятково важливо для
встановлення істини.
• Знання психологічних особливостей
правопорушників і причин здійснення ними
правопорушень має велике значення для
попередження та розслідування злочинів.
• Психологія сприяє адаптації і соціалізації
юристів під час професійної діяльності.
• Юридична психологія синтезує психологічні
знання у юридичній сфері, створюючи додаткові
можливості для розвитку права і психології,
психологічного забезпечення діяльності
працівників юридичної праці.

9.

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ – ПРИКЛАДНА ГАЛУЗЬ
ПСИХОЛОГІЇ, ЩО ВИВЧАЄ ЗАКОНОМІРНОСТІ І
МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ ЛЮДЕЙ, ВКЛЮЧЕНИХ У
СФЕРУ ВІДНОСИН, РЕГУЛЬОВАНИХ ПРАВОМ.
ОБ’ЄКТОМ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГIЇ - є
особистiсть як свiдомий iндивiд, що має
певний соцiальний статус і виконує
конкретнi соцiальнi функцiї в системi
"людина - право".
ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГIЇ –
психологiчнi закономiрностi й механiзми
правового опосередкування дiяльностi
особистостi та груп у сфері правової
діяльності.

10.

Загальнопсихологічні принципи юридичної
психології
• Принцип об'єктивності.
• Принцип
детермінізму
(причинної
зумовленості).
• Принцип єдності свідомості і діяльності.
• Принцип розвитку.
• Принцип особистісного підходу.
• Принцип системності.
Принципи юридичної психології, що лежать в
основі правової науки та чинного
законодавства:
• Принцип законності.
• Принцип рівності громадян перед законом.
• Принцип презумпції невинності.
• Принцип справедливості.
• Принцип гуманності.

11.

ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
• Вивчення
психологічних
механізмів
протиправної
поведінки
та
профілактики злочинів.
• Вивчення (спільно з кримінологією і
патопсихологією)
таких
факторів
правопорушень, як стан «осудності» «неосудності»,
патологічних
рис
характеру,
особистісної
незрілості,
відповідності
розумового
розвитку
суб'єктів правопорушень тощо.
• Розробка
ефективних
методів
організації
виправно-трудової
діяльності засуджених та прогнозування
їх готовності до ресоціалізації;

12.

ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
• Вивчення
психологічної
структури
професійної
діяльності
працівників
правоохоронної системи (поліції, слідчих,
адвокатів, суддів, прокурорів тощо).
• Науково-методичне
забезпечення
психологічної служби в правоохоронній
системі.
• Розробка психодіагностичних методів
профвідбору посадових осіб системи
правоохоронних органів, формування
адекватної мотивації і профілактики
професійної
деформації,
негативних
форм поведінки тощо.

13.

ГРУПИ МЕТОДІВ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1. Методи наукового дослідження - досліджуються психічні закономірності людські стосунки, регульовані нормами права, розробляються науково обґрунтовані рекомендації.
2.
Методи
психологічного
впливу
на
особистість. Переконання – вплив на свідомість, почуття, волю у вигляді повідомлення,
роз'яснення, речових доказів тощо. Серед інших
методів цієї групи може бути навіювання і
маніпулятивні тактики.
3. Методи судово-психологічної експертизи.
4.
Емпіричні
методи:
спостереження,
експериментальні методи; психодіагностичні
методи; аналіз продуктів діяльності; методи
опитування (анкетування, інтерв'ю, бесіда);
біографічні методи; поведінковий портрет;
метод моделювання тощо.

14.

Філософія
П
Судова Пенітен КриміноКриміЗагальна
С
логія
нальна психоло-ціарна
гія
психол.
И Соціальна психологія
Х Порівняль
Кримінальне право
-на
О
ЕкстреЛ
мальна
ЮРИДИЧНА
ВіктимоО
логія
ПСИХОЛОГІЯ
Г Патопсихологія
І
Криміналістика
Я Психологія праці
Соціологія
Демографія
Генетика
Педагогіка
Кібернетика
П
Р
А
В
О
З
Н
А
В
С
Т
В
О

15.

Багатогранність
феноменології
особистості різноманіття
проявів людини в
еволюції
природи, історії
суспільства і її
власного життя
Міждисциплінарний статус
проблеми
особистості,
що знаходиться
у сфері вивчення
суспільних і
природничих
наук
АСПЕКТИ
ПРОБЛЕМИ
ОСОБИСТОСТІ
Залежність
розуміння
особистості від
образу людини,
наявного в
культурі і науці
на певному
етапі їх
розвитку
Розбіжності
проявів індивіда,
особистості і
індивідуальності досліджувані
в межах
біогенетичного,
соціогенетичного напрямів

16. ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ЗА А. МАСЛОУ

У
самоактуалізації
(самореалізації)
У повазі
(самоповага, визнання, статус)
Соціальні потреби
(потреба соціального контакту, любові,
духовної близькості)
Потреби в безпеці та захисті (безпека
життя і здров’я, надійність доходів,
роботи, забезпечення старості, чисті
продукти тощо)
Фізіологічні потреби
(голод, спрага, одяг, житло)

17. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ „ДІЯЛЬНІСТЬ”, „ПОВЕДІНКА”, „АКТИВНІСТЬ”

ВИЗНАЧЕННЯ
„ДІЯЛЬНІСТЬ”,
„ПОВЕДІНКА”,
ДІЯЛЬНІСТЬПОНЯТЬ
- це процес
активного
ставлення
„АКТИВНІСТЬ”
людини до дійсності, в ході якого відбувається:
а) досягнення суб'єктом поставленої раніше
мети; б) задоволення різноманітних потреб; в)
освоєння суспільного досвіду; г) конструктивне
перетворення навколишнього світу; д) удосконалення самої людини - суб’єкта діяльності.
ПОВЕДІНКА - це цілеспрямована система
послідовно виконуваних дій і вчинків, які
здійснюють практичний контакт людини з
навколишнім світом, готують задоволення
потреб організму, забезпечують досягнення
певної мети.
АКТИВНІСТЬ - це група особистісних якостей, що
обумовлюють внутрішню потребу, прагнення
людини до ефективного освоєння зовнішньої
дійсності та самовираження.

18. Структура діяльності

ДІЯЛЬНІСТЬ – ЦЕ:
Структура діяльності
• мотивований процес використання тих чи
інших засобів для досягнення мети;
• людський спосіб відношення до світу
"предметна діяльність" являє собою процес у
ході якого людина творчо перетворює
природу.
СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ
Мета
Мотив
Здібності
Результат

19.

20.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТІВ
Різноманітність та складність
професійних завдань
Високий рівень психічної напруги праці
Жорсткі часові обмеження у досягненні необхідного професійного рівня
Підвищена соціальна відповідальність
за професійні помилки
Висока ймовірність заподіяння
професійної шкоди іншим людям
Наявність оперативно-службових
ситуацій, виконання яких пов'язано з
ризиком та небезпекою для життя

21. СТРУКТУРА ПРОФЕСІОГРАМИ СЛІДЧОГО

Пошукова
діяльність
спостережливість,
допитливість,
висока орієнтація
Комунікативна
діяльність
товариськість,
емоційна стійкість,
чуйність
Посвідчувальна
діяльність
акуратність,
пунктуальність,
розвинена письмова мова
Організаційна
діяльність
самоорганізованість,
зібраність, саморегуляція
цілеспрямованість
Реконструктив
-на діяльність
загальний і спеціальний
інтелект, інтуїція, слідча
уява, память
Соціальна
діяльність
патріотизм, гуманність,
чесність, принциповість,
відданість службовому
обов'язку

22.

3

23.

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема №1. Теоретико-методологічні
засади юридичної психології
1. Юридична психологія як галуз психології, її
значення в діяльності юристів.
2. Предмет, завдання і методи юридичної
психології.
3. Структура та міждисциплінарні зв’язки
юридичної психології.
4. Особистість та діяльність юриста.
Лектор: ЛЕФТЕРОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ –
доктор психологічних наук, професор
1
English     Русский Rules