Сабақтың тақырыбы
Алкандар. (қаныққан көмірсутектер. Парафиндер..)
Метанның гомологтық қатары
Физикалық қасиеттері
Химиялық қасиеттері
Химиялық қасиеті 1. Орын басу реакциялары
6. Жану тотығу: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q
Алкандардың қолданылуы
Қолданылуы
Алкандардың қолданылуы
Бесінші аялдама
«Шырақ».
Үй тапсырмасы
818.00K
Category: chemistrychemistry

Алкандар. (қаныққан көмірсутектер)

1. Сабақтың тақырыбы

Алкандар

2. Алкандар. (қаныққан көмірсутектер. Парафиндер..)

Алкандар – көміртектің барлық
атомдары дара (σ-) сигма
байланыспен байланысқан жалпы
формуласы мынандай көмірсутектер
CnH2n+2

3. Метанның гомологтық қатары

Гомологтар – құрылысы мен қасиеті ұқсас ,бір немесе
бірнеше СH2. тобына айырмасы бар жалпы формуласы
бірдей заттар
СН4
метан
С2H6
C6H14
гексан
этан
C7H16
гептан
C3H8
пропан
C8H18
октан
C4H10
бутан
C9H20
нонан
C5H12
пентан
C10H22 декан

4. Физикалық қасиеттері

СН4…C4Н10 –
газдар
Tқайнау:
-161,6…-0,5 °C
T балқу:
-182,5…-138,3 °C
С16Н34…ары
С5Н12…C15Н32
қарай қатты заттар
–сұйықтар
T қайнау:
T қайнау:
287,5 °C
36,1…270,5 °C
Tбалқу:
T балқу:
-129,8…10 °C
20 °C
Салыстырмалы молекулалық массаларының
өсу ретіне қарай қайнау, балқу
температуралары артады

5. Химиялық қасиеттері

6. Химиялық қасиеті 1. Орын басу реакциялары

Реакция радикалды механизм бойынша жүреді.
1) Галогендеу реакциясы
t
СН4 + Сl2
CH3Cl + HCl + Q
б)2)
Нитрование
Нитрлеу
Н
Н
С
(Коновалов):
Н + НО
NO2
t
СН3
NO2 + H2O + Q
Н
в) Сульфирование
3) сульфирлену:
Н
t
Н
С
Н
Н + НО
SO3H
СН3
SO3H + H2O + Q
Этан

7.

СН3
СН2
СН2
СН2
СН3
t, катализатор
СН3
СН
СН2
СН3
СН3
СН4 + Н2О
800°С
СО + 3Н2
синтез-газ
2СН4
СН3
1500°С
Н
С ≡ С Н + 3Н2 + Q
СН3
Н2С=СН2 + Н2 + Q
Қаныққан көмірсутектер оттегі жеткілікті болғанда
көмірленбей жанады)
С3Н8 + 5О2
3СО2 + 4Н2О + Q
Катализаторт қатысында тотығады:
СН4 + О2
500°С, катализатор
Н
С
О
+ Н2О + Q
Н
2СН3(СН2)34СН3 + 5О2
4СН3
(СН2)16СООН +2Н2О + Q

8. 6. Жану тотығу: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q

9. Алкандардың қолданылуы

Отын ретінде
кеңінен
қолданыла
ды, іштен
жанатын
двигательд
ердің
отыны

10. Қолданылуы

1-3 – өндірісте күйе
(1 – картрижи;
2 – резина;
3 – типографиялықбояу)
4-7 – органикалық заттар
(4 – еріткіштер;
5 – тоңазытқыштарда;
6 – метанол;
7 - ацетилен)

11. Алкандардың қолданылуы

1 топ Алкандардың тұрмыста
қолданылуы
2 топ Алкандардың өндірісте
қолданылуы
3 топ Алкандардың адам ағзасына
әсері

12. Бесінші аялдама

.
1. Қаныққан көмірсутектер суда ериді ме?
2. Агрегаттық күйі сұйық болып келетін алкандарды атаңыз .
4. Қаныққан көмірсутектерге қандай химиялық қасиеттер тән
5. Коновалов реакциясы басқаша қалай аталады?
6. Галогендену реакциясының ақырғы өнімі
7. Алкандардың жануы нәтижесінде қандай қосылыстар
түзіледі?
8. Қаныққан көмірсутектердің қолдану аймағын атаңыздар
9. Пластмасса және еріткіштерді алкандардың қандай
туындыларынан аламыз
10. Метанның физикалық қасиетін сипатта

13. «Шырақ».

14. Үй тапсырмасы

Қаныққан көмірсутектер
Зертханалық жұмысқа дайындалып
келу.
English     Русский Rules