СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ
Поняття про спілкування
СПІЛКУВАННЯ (в широкому сенсі) -
СПІЛКУВАННЯ (у вузькому сенсі) -
Рівні спілкування (за Б.Ломовим)
Елементи спілкування
Класифікація спілкування
Перцептивний бік спілкування
Спілкування, як процес передачі інформації
Лінійна модель вербальної комунікації (К.Шенона, Р Якобсона)
Транзакційна комунікативна модель
Інтерактивна модель комунікації:
ДІАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (спілкування як цінність)
Зворотній зв’язок
Стилі слухання
Невербальна комунікація
БАЗОВІ ПОЧУТТЯ
Основні мімічні ознаки емоційних станів
Пози
Просторова організація спілкування
Простір спілкування: інтимний (0-45 см), персональний (45-120 см), соціальний (120-400 см), публічний (400-750)
Інтерпретація невербальної інформації
Інтерактивний бік спілкування
Додаткова транзакція
Позиція у взаємодії
3.38M
Category: psychologypsychology

Соціальна психологія спілкування

1. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ

2. Поняття про спілкування

3. СПІЛКУВАННЯ (в широкому сенсі) -

це весь спектр зв’язків і взаємодій людей у
процесі духовного і матеріального
виробництва, спосіб формування, розвитку,
реалізації та регуляції соціальних відносин і
психологічних особливостей окремої людини,
що здійснюється через безпосередні чи
опосередковані контакти, в які вступають
особистості та групи

4. СПІЛКУВАННЯ (у вузькому сенсі) -

СПІЛКУВАННЯ (у вузькому сенсі)
процес предметної та інформаційної
взаємодії між людьми, в якому
формуються, конкретизуються,
уточнюються і реалізуються їх
міжособистісні відносини (взаємовплив,
сприйняття одне одного тощо) та
виявляються психологічні особливості
комунікативного потенціалу кожного
індивіда.

5. Рівні спілкування (за Б.Ломовим)

Макрорівень – спілкування як
складна система
взаємозв’язків індивіда з
іншими людьми і соціальними
групами, важливий аспект
його способу життя
Мезорівень – спілкування як
сукупність цілеспрямованих
логічно завершених контактів
чи ситуацій взаємодії людей у
конкретний період свого життя
Мікрорівень – спілкування як
взаємодія поведінкових актів
Рівні спілкування
макрорівень
мезорівень
мікрорівень

6.

Рівні спілкування
за ціллю
та мірою саморозкриття учасників
(Говаха, Паніна, Петровська)
Формально-рольове
(ритуальне)
Ділове
(маніпулятивне)
Інтимно-особистісне

7. Елементи спілкування

мета;
зміст;
засоби спілкування (вербальні, невербальні);
учасники процесу спілкування (адресат, адресант;
відправник-отримувач; ініціатор-адресат);
тип зв’язку між учасниками;
мотиви, потреби, цінності учасників;
комунікативний потенціал учасників;
види, форми, стилі, стратегії, тактики спілкування;
результат спілкування.

8. Класифікація спілкування

3. За типом зв’язку
1. За результативністю
діалогічне
необхідне
бажане
монологічне
нейтральне
шкідливе
4. За тривалістю
короткочасне
2. За безпосередністю
міжособистісне
масове
довготривале
5. За метою
модальне
диктальне

9.

ФОРМИ СПІЛКУВАННЯ
БЕСІДА
РОЗМОВА
ПО ТЕЛЕФОНУ
ПЕРЕГОВОРИ
ЗБОРИ

10.

СТОРОНИ СПІЛКУВАННЯ (за Г.Андрєєвою)
Інтерактивний бік –
це взаємовплив та комунікативна
поведінка учасників спілкування
Комунікативний бік це передача інформації
в процесі спілкування
Перцептивний бік –
•це сприйняття та розуміння
•одне одним партнерів
•по спілкуванню;

11. Перцептивний бік спілкування

12.

Рефлексія
Каузальна
атрибуція
Ідентифікація
ПЕРЦЕПТИВНІ
МЕХАНІЗМИ
Стереотипізація
Емпатія

13.

Ефекти першого
враження
“Ефект ореолу”
(Галла-ефект)
Ефект
новизни
Ефект
первинності

14. Спілкування, як процес передачі інформації

15.

Структура мовленнєвої комунікації
Інформаційна:
відправник;
кодування;
рух по каналам;
декодування;
отримувач,
зворотній зв’язок
Психологічна:
комунікативний намір;
комунікативний задум
комунікативна мета
розуміння повідомлення
Соціальнорольова:
статусні ролі
ситуативні ролі
стильові прийоми

16.

МОДЕЛІ СПІЛКУВАННЯ

17. Лінійна модель вербальної комунікації (К.Шенона, Р Якобсона)

КОНТЕКСТ
Комінікатор
(відправник)
кодує
(код)
(код)
канали
Повідомлення
канали
Реціпієнт
(отримувач)
декодує

18. Транзакційна комунікативна модель

шум
Комунікатор
(відправляє
і отримує)
шум
шум
шум
повідомлення
канали
канали
шум
Комунікатор
(відправляє
і отримує)
шум

19. Інтерактивна модель комунікації:

повідомлення
Зворотній зв’язок
Відправник
Інтерпретатор
Отримувач
Відправник
Інтерпретатор
Отримувач
повідомлення

20. ДІАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (спілкування як цінність)

Ситуація спілкування
S1
Інтереси, цілі,
смисли
властивості
особистості
повідомлення
Зворотній зв’язок
S2
Інтереси, цілі,
смисли,
властивості
особистості
Рефлексія власної позиції та
партнера

21. Зворотній зв’язок

Вербальні та невербальні
повідомлення, які людина
цілеспрямовано надсилає у
відповідь на повідомлення
іншого.

22.

Види звортнього
зв’язку
Оціночний
позитивний
негативний
Безоціночний

23. Стилі слухання

Нерефлексивне
Рефлексивне
Емпатійне
Критичне

24.

Семантичний диференціал
Вербальний стимул
(влада, вчитель, призитент, мати, армія)
3--2--1—0—1--2—3
Горячий ______________ Холодний
Добрий
______________ Поганий
Жорстокий ______________ Добрий
Швидкий ______________ Повільний
Брехливий ______________ Чесний
Активний ______________ Пасивний
Сильний ______________ Слабкий
Маленький ______________ Великий

25. Невербальна комунікація

26.

Особливості невербальної комунікації
Невербальна
комунікація
Вербальна
комунікація
Тут і зараз
Цілісність
Неусвідомленість,
спонтанність
Наслідується
Позаситуативність
Диференційованість
Усвідомленість,
контрольованість
Цілеспрямовано
формується

27.

Системи невербальної
комунікації
Оптична - кінесика
Акустична – екстралінгвістика, проксодика
ТактильноКінетична - такесика
Ольфакторна - запахи
Органзація
простору і часу

28. БАЗОВІ ПОЧУТТЯ

огида
гнів
страх
здивування
страждання
радість

29. Основні мімічні ознаки емоційних станів

Частини та елементи
обличчя
Мімічні ознаки емоцій
Гнів
Положення рота
Губи
Рот
відкритий
Презирство
Рот
Страждання
Рот
зактитий
Форма очей
Яскравість очей
Розміщення брів
Кути брів
Чоло
Рухливість обличчя та
його частин
Очі
звужені
відкритий
Куточки губ підняті
Очі
широко
розкриті
Очі блищать Очі тьмяні
Радість
Рот закритий
Куточки губ опущені
Очі
розкриті
та зіщурені
Здивування
Страх
Очі
зіщурені або
розкриті
Блиск очей не
виражений
Очі блищать
Брови зсунуті до перенісся
Брови підняті до гори
Зовнішні куточки
брів підняті
догори
Внутрішні куточки брів підняті
догори
Вертикальні складки на
чолі та переніссі
Горизонтальні складки
на чолі та переніссі
Обличчя динамічне
Обличчя застигле
Основні мімічні ознаки емоційних станів
Обличчя динамічне

30. Пози

домінування
Відкритість-закритість
гармонія

31.

32. Просторова організація спілкування

33. Простір спілкування: інтимний (0-45 см), персональний (45-120 см), соціальний (120-400 см), публічний (400-750)

34. Інтерпретація невербальної інформації

35. Інтерактивний бік спілкування

36. Додаткова транзакція

Батько
Батько
Дорослий
Дорослий
Дитина
Дитина
Транзактний стимул
Транзактна реакція

37. Позиція у взаємодії

38.

СТРАТЕГІЇ
поведінки у конфлікті
КОНКУРЕНЦІЯ
УНИКАННЯ
ПРИСТОСУВАННЯ
СПІВРОБІТНИЦТВО
КОМПРОМІС
English     Русский Rules