ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ШАНОВНІ МАЙБУТНІ ЕКОЛОГИ!
Вибір професії
Спеціальність 6.101 Екологія
Підготовку фахівців із спеціальності «Екологія» здійснює кафедра екології, природокористування та біології людини
Кафедра має три спеціалізовані науково-дослідні лабораторії: екосистемологічного моніторингу стану довкілля, цитогенетики та еколого-ге
Для розширення та поглиблення знань, отриманих в процесі навчання для студентів-екологів проводяться польові практики, дослідницькі експ
1. Робота екологом на підприємстві:
2. Надання консалтингових та проектних послуг у сфері природоохоронної діяльності:
3. Робота в держустановах дозвільного та контролюючого характеру
4. Науково-викладацька діяльність:
5. Робота в об`єктах природно-заповідного фонду:
Житомирський державний університет імені Івана Франка 10008 м. Житомир вул. Велика Бердичівська, 40 http://www.zu.edu.ua
3.37M
Category: educationeducation
Similar presentations:

Житомирський державний університет імені Івана Франка. Природничий факультет

1. ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 ЕКОЛОГІЯ
ВИПУСКОВА КАФЕДРА
ЕКОЛОГІЇ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ
1

2. ШАНОВНІ МАЙБУТНІ ЕКОЛОГИ!

У сучасному мінливому світі
екологічні проблеми є одними із
найсерйозніших
і
у
майбутньому
збереження довкілля буде набувати все
більшого значення. Відповідно попит на
професійних екологів буде зростати, але
будуть зростати і вимоги до них.
Розширення
і
розвиток
мережі
природоохоронних об'єктів у Житомирській області, її
прикордонне положення та радіаційне забруднення
значних територій вимагає підготовки фахівцівекологів, здатних на міжнародному рівні виконувати
низку специфічних дослідницьких завдань в галузі
біоекології,
рекреаційно-туристичної
діяльності,
екологічної освіти та виховання, екологічного
моніторингу та природоохоронної роботи в межах
територій і об’єктів заповідного фонду.
2

3. Вибір професії

Вибір професії надскладна
багатовимірна задача, яку кожна
особистість розв’язує по своєму,
спираючись на цілий комплекс
вихідних даних (наприклад, різні
стартові позиції в житті,
психофізіологічні особливості
особистості, шкала цінностей тощо)
та цілей, які хоче досягти. Відповідно
розв’язок цієї задачі не є
однозначним.
Особливо гостро проблема
профорієнтації постає в старших
класах. Учень-старшокласник,
зазвичай, рідко асоціює себе в
майбутньому з конкретною
професією (як це часто буває в
дитинстві «буду пожежником,
лікарем, військовим тощо»).
3

4. Спеціальність 6.101 Екологія

Вашій увазі пропонується
спеціальність “Екологія”, яка є
підґрунтям актуальної професії
сьогодення.
У сфері її уваги – захист
довкілля з його природними та
антропогенними системами
(біосфера, антропосфера,
соціосфера), державне управління і
контроль технологічної та
екологічної діяльності.
Опанувавши спеціальність,
випускники можуть на вибір
проявити себе у різних галузях
екологічної діяльності.
4

5. Підготовку фахівців із спеціальності «Екологія» здійснює кафедра екології, природокористування та біології людини

Кафедра є молодим колективом,
який прагне реалізувати сучасні
методи та підходи в своїй освітній
діяльності, дати майбутнім фахівцям
якісні дійсно потрібні знання,
навички та вміння, допомогти
студентам знайти своє місце в житті.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА
ПРИРОДНИЧОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ ЗАБЕЗПЕЧУТЬ:
• 10 докторів наук,
професорів
• 29 кандидатів наук, доценти
• 7 старших викладачів
• 14 асистентів
5

6. Кафедра має три спеціалізовані науково-дослідні лабораторії: екосистемологічного моніторингу стану довкілля, цитогенетики та еколого-ге

Кафедра має три спеціалізовані науково-дослідні лабораторії:
екосистемологічного моніторингу стану довкілля, цитогенетики та екологогенетичного моніторингу, популяційної екології.
Лабораторії укомплектовані сучасним
обладнанням. На їх базі виконуються
дисертаційні дослідження аспірантами та
докторантами ЖДУ, дипломні та
магістерські роботи студентів.
Співробітники кафедри та студенти
беруть участь в ряді міжнародних
проектів, спрямованих на дослідження в
галузі екології та природокористування,
розбудову в Україні європейської
екомережі, створення міжнародних
біосферних резерватів та ін.
6

7. Для розширення та поглиблення знань, отриманих в процесі навчання для студентів-екологів проводяться польові практики, дослідницькі експ

Для розширення та поглиблення знань,
отриманих в процесі навчання для студентівекологів проводяться польові практики,
дослідницькі експедиції та науково-пізнавальні
екскурсії.
Кафедра тісно взаємодіє з установами
природно-заповідного фонду Житомирської та
сусідніх областей. Укладено угоди про співпрацю
з Поліським, Древлянським та Рівненським
природними заповідниками, які передбачають
проведення спільних наукових досліджень,
проходження навчальних та виробничих практик
студентами, прийняття на роботу фахівців
підготовлених ЖДУ імені Івана Франка та ін.
7

8. 1. Робота екологом на підприємстві:

Незважаючи на різноманітність
підприємств, їх специфіки, як
правило робота еколога на
підприємстві полягає у веденні
обліку відходів, викидів, скидів,
водоспоживання, підготовці
нескладних документів дозвільного
характеру (наприклад, проектів
ліміту на утворення та розміщення
відходів, розрахунків
водоспоживання та водовідведення
тощо). Крім того постійне
спілкування з контролюючими та
перевіряючими органами,
своєчасне залучення проектантів
для розробки документів
дозвільного характеру виходячи з
актуальних потреб підприємства.
8

9. 2. Надання консалтингових та проектних послуг у сфері природоохоронної діяльності:

Такі послуги можуть
мати різноманітний
характер від розробки
лімітів на утворення та
розміщення відходів до
дозволів на
спецводокористування,
розрахунків лімітів
викидів, розробки
окремих розділів проектів
ОВНС (оцінка впливів на
навколишнє природне
середовище) промислових
об’єктів, проведення
екологічного аудиту тощо.
9

10. 3. Робота в держустановах дозвільного та контролюючого характеру

При облдержадміністраціях,
міністерствах та відомствах є
структури, що безпосередньо
займаються контролем за
дотримання природоохоронного
законодавства, екологічною
експертизою проектів, видачею
документів дозвільного характеру у
сфері природокористування. Всі ці
структури потребують спеціалістів
з вищою екологічною освітою.
10

11. 4. Науково-викладацька діяльність:

Отримані знання
дають можливість в
подальшому
займатись науковою
роботою і
використовувати
отримані результати
під час викладацької
діяльності.
11

12. 5. Робота в об`єктах природно-заповідного фонду:

Спеціальність еколог дозволяє займатися
науково-дослідною та практичною діяльністю
в обєктах природно-заповідного фонду
(заповідниках,
національних
парках,
лісництвах, на балансі яких знаходяться
заказники).
Також
в
межах
природоохоронних обєктів є можливість
офіційно організовувати діяльність повязану
із зеленим туризмом.
Кафедра тісно взаємодіє з установами
природно-заповідного фонду Житомирської
та сусідніх областей. Укладено угоди про
співпрацю з Поліським, Древлянським та
Рівненським природними заповідниками, які
передбачають проведення спільних наукових
досліджень, проходження навчальних та
виробничих практик студентами, прийняття
на роботу фахівців підготовлених ЖДУ імені
Івана Франка та ін.
12

13.

Кафедра екології, природокористування та
біології людини запрошує на навчання
за спеціальністю 101 Екологія
Вступні випробування, ваговий коефіцієнт
Українська
мова і
література
0,2
Біологія
0,5
Математика/Географія/
Історія України/Хімія
0,25
Освітній ступінь/
Форма навчання
Бакалавр/ денна
Подання заяв на денну форму навчання буде здійснюватись виключно у
електронній
формі
з персональної сторінки абітурієнта на сайті
ez.osvitavsim.org.ua . Паперові заяви будуть прийматися у осіб, що мають пільги.
Абітурієнт має право подати 15 заяв до ВНЗ України на 5 спеціальностей,
кількість навчальних закладів, у які можуть бути подані заяви НЕОБМЕЖЕНА
З більш детальною інформацією можна ознайомитись на сайті
університету за адресою http://www.zu.edu.ua
13

14.

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує
на зарахування на ступінь «Бакалавр» на основі повної
середньої освіти, формується за формулою:
КБ=К1•П1+К2•П2+К3•П3+К4•(О+ПК)
де:
П1, П2, П3 — бали предметів ЗНО або творчих конкурсів;
К1, К2, К3 — вагові коефіцієнти до кожного предмету ЗНО
або творчого конкурсу;
К4 = 0.05;
О — додаткові бали за перемогу в IV етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук
України;
ПК — бал за підготовчі курси;
Сума (О+ПК) ≤ 200 (не може бути більшою 200);
К1+К2+К3+К4 = 1.
14

15. Житомирський державний університет імені Івана Франка 10008 м. Житомир вул. Велика Бердичівська, 40 http://www.zu.edu.ua

Ласкаво просимо!
15
English     Русский Rules