СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Процес навчання – це обов’язкова взаємодія викладача та учнів, це вплив на їх психіку і діяльність з метою озброїти учнів знаннями, навичк
Основні функції процесу навчання
Основні компоненти процесу навчання
Внутрішня структура процесу навчання
Цільовий компонент навчання
Розвиток мислення відбувається на основі загальних розумових дій і операцій:
Стимулювально-мотиваційний компонент навчання
Змістовий компонент навчання
Операційно-дійовий (методичний) компонент навчання
процес засвоєння знань є самостійним їх відкриттям
етапи засвоєння знань
Емоційно-вольовий компонент навчання
Контрольно-регулювальний компонент навчання
Оціночно-результативний компонент навчання
1.35M
Category: pedagogypedagogy

Сутність процесу навчання

1. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

1.Основні функції та компоненти
процесу навчання.
2. Внутрішня структура процесу
навчання.

2. Процес навчання – це обов’язкова взаємодія викладача та учнів, це вплив на їх психіку і діяльність з метою озброїти учнів знаннями, навичк

3. Основні функції процесу навчання

освітня (сприяє трансформації знань у
надбання особистості, що навчається,
виробленню
умінь
і
навичок;
послуговування знаннями на практиці;
виховна (виявляється у формуванні
світогляду, високих моральних якостей,
естетичних смаків, трудових умінь);
розвивальна
(спрямована
на
формування творчої особистості)

4. Основні компоненти процесу навчання

Мета навчання
Завдання навчання
Зміст навчання
Методи навчання
Засоби навчання
Форми організації навчання
.

5. Внутрішня структура процесу навчання

Процес навчання складається
компонентів:
цільового,
стимулювально-мотиваційного,
змістового,
операційно-дійового,
емоційно-вольового,
контрольно-регуляційного,
оціночно-результативного.
з

6. Цільовий компонент навчання

Забезпечує
усвідомлення
вчителем і відтак передачу
учням мети викладання кожної
навчальної
дисципліни,
її
конкретних розділів і тем.

7.

Освітня мета полягає в забезпеченні повторення,
засвоєння, закріплення, застосування
теорій,
понять, законів тощо (вчитель чітко вибудовує їх
перелік і найменування); сформуванні загальнонавчальних умінь та навичок.
Виховна мета виявляється в постійному
розвитковому
формуванні
світоглядних
ідей,
моральних якостей учнів (етичних норм, гуманізму,
колективізму, активної позиції щодо навчання і
життя взагалі), естетичних поглядів, уміння
працювати й контролювати себе, гігієнічних та
фізкультурних умінь та навичок.
Розвивальна мета полягає у розвитку мислення,
уваги, пам’яті, волі, емоцій, навчальних інтересів,
мотивів і здібностей учнів.

8. Розвиток мислення відбувається на основі загальних розумових дій і операцій:

структурування
систематизація
конкретизація
варіювання
доведення
формування висновків
пояснення
класифікація
аналіз
синтез
порівняння
абстракціонування
узагальнення

9. Стимулювально-мотиваційний компонент навчання

Завдання вчителя – «спровокувати»
внутрішню потребу учнів в оволодінні
знаннями, позитивне ставлення до
навчання.

10. Змістовий компонент навчання

Навчальний матеріал за функціями, які він виконує, можна
згрупувати в такі види:
інформаційний: тексти, малюнки, креслення, схеми, таблиці,
географічні карти, музичні твори, ноти, твори скульптури і
живопису, моделі, установки, реальні об’єкти навколишньої
дійсності тощо;
операційний:
вправи, завдання інтелектуального або
прикладного змісту, у ході виконання яких виробляються вміння
і навички;
актуалізаційний: тексти, завдання, які сприяють актуалізації
опорних знань, умінь і навичок, необхідних для розуміння і
засвоєння матеріалу;
контрольний: завдання, що забезпечують внутрішній і
зовнішній зворотний зв’язок;
стимулюючий:
тексти,
завдання,
які
спонукають
необхідність здобуття нових знань або нових способів дії;
діагностичний: завдання, що дозволяють виявити
прогалини в знаннях, причини неправильних дій студентів.

11. Операційно-дійовий (методичний) компонент навчання

Охоплює всі методи і їх
складники – прийоми, якими
оперує кожен вчитель у процесі
своєї діяльності, форми організації
процесу навчання

12. процес засвоєння знань є самостійним їх відкриттям

Внутрішній процес засвоєння знань
включає:
сприймання,
осмислення і розуміння,
узагальнення,
закріплення,
застосування на практиці

13. етапи засвоєння знань

Сприймання нового матеріалу
Осмислення
знань,
формування
наукових
понять,
узагальнення
і
систематизація
Закріплення знань, умінь і навичок
Застосування знань, умінь і навичок

14. Емоційно-вольовий компонент навчання

Емоційність навчання означає такий характер
організації навчальної діяльності, за якого в учнів
пробуджується інтерес і внутрішнє прагнення до
активної навчально-пізнавальної діяльності.
Підвищенню емоційності навчання сприяє
застосування спеціальних дидактичних методів:
демонстрація, використання технічних засобів
навчання,
висока
змістовність
матеріалу,
пояснюваного студентам, залучення яскравих
прикладів,
фактів,
створення
проблемних
ситуацій.

15. Контрольно-регулювальний компонент навчання

Включає методи контролю, самоконтролю і взаємоконтролю,
якими послуговується вчитель паралельно з викладом нового
матеріалу.
Процес зворотного зв'язку у навчанні передбачає: своєчасне
реагування вчителя про допущені учнем (учнями) помилки;
своєчасну реакцію учня на допущені ним помилки; певну систему
виправлення цих помилок (учень одержує «підказку», йому негайно
повідомляється правильна відповідь або учень самостійно шукає
помилку та шляхи її виправлення); оцінку вчителем допущеної
помилки і характер його реакції.

16. Оціночно-результативний компонент навчання

Передбачає оцінку якості знань учнів.
Оцінювання здійснюють як вчитель, так і самі
учні. Важливо, щоб оцінки узгоджувалися між
собою, крім того слід дбати про дотримання
об’єктивності й послідовності в процесі
оцінювання.

17.

Для вчителя інтерес має складати не
стільки аналіз будови навчальної діяльності,
скільки проблема її адекватного формування в
учнів. Фактично мова йде про необхідність
навчити учнів вчитися, і це здебільшого є
більш важливим, ніж озброїти їх конкретними
предметними
знаннями.
Крім
того
проблематичним є також і самостійний добір
змістового матеріалу, який слід засвоїти.
English     Русский Rules