Тема 8-9. УРОК - ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. ТИПИ ТА ВИДИ УРОКІВ
1. Вимоги до сучасного уроку природознавства
Вимоги до сучасного уроку природознавства
2. Урок – основна форма організації навчальної роботи з природознавства
3. Типи уроків з природознавства
4. Методика проведення комбінованого уроку
5. Узагальнюючий урок
579.00K
Category: pedagogypedagogy

Урок - форма організації процесу навчання природознавства у початковій школі. Типи та види уроків

1. Тема 8-9. УРОК - ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. ТИПИ ТА ВИДИ УРОКІВ

Тема 8-9.
УРОК - ФОРМА
ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ
НАВЧАННЯ
ПРИРОДОЗНАВ
СТВА У
ПОЧАТКОВІЙ
ШКОЛІ. ТИПИ
ТА ВИДИ
УРОКІВ

2.

1.
2.
3.
4.
5.
План
Вимоги до сучасного уроку
природознавства.
Урок - форма організації процесу
навчання природознавства.
Типи уроків з природознавства.
Методика проведення комбінованого
уроку.
Урок узагальнення і систематизації
знань.

3. 1. Вимоги до сучасного уроку природознавства

Основною формою організації навчання є урок.
На уроках вивчається матеріал, визначений
програмою. При цьому велике значення має
правильна організація самого процесу навчання.
Урок – основна форма навчального
процесу. У сучасній школі на уроках мають
поєднуватися такі елементи навчальновиховного процесу:
змістовий – засвоєння знань;
виховний – формування переконань,
моральних якостей учня;
операційний – засвоєння дій, навичок, умінь;
прикладний – застосування знань і дій.

4. Вимоги до сучасного уроку природознавства

1. Кожний урок повинен перш за все розв’язувати
певне завдання.
Мета і завдання уроку мають бути конкретними.
Тип уроку визначається залежно від основної
дидактичної мети.
2. Готуючись до уроку, вчитель має визначити:
- основні етапи уроку,
- послідовність методів і прийомів навчання,
- характер завдань для учнів,
- способи керування навчально-пізнавальною
діяльністю школярів.

5.

3. Організаційна чіткість проведення уроку.
Учням на уроці треба чітко сформулювати тему,
поста вити навчальну мету, визначити конкретні
завдання уроку. На уроці необхідно раціонально
використати кожну хвилину для здійснення
навчального процесу.
4. Важливою вимогою до сучасного уроку є
дотримування дидактичних принципів в їх
взаємозв’язках та єдності (науковості викладу,
доступності, наочності, сезонності, зв’язку теорії з
практикою тощо).
5. Необхідно на уроці здійснювати індивідуальний
та диференційований підхід до учнів.

6.

6. Учитель має бути справедливо вимогливим до
учнів, дотримуватись педагогічного такту, критеріїв
оцінювання й оцінювати знання учнів об’єктивно.
7. На уроках природознавства вчитель має
запобігати розумовому перевантаженню дітей.
Для цього потрібно уникати одноманітності в
навчальній роботі – чергувати словесну
інформацію з виконанням практичних завдань,
вправ, заповненням схем тощо.
8. На уроках природознавства класовод має
здійснювати особистісно орієнтоване навчання і
виховання – цілеспрямоване формування творчої
особистості, яка самостійно обирає свої дії,
досягає значної професійної майстерності,
здатна до нестандартних дій.

7.

9. На уроках природознавства учитель має
забезпечити формування в учнів світогляду на
основі осмислення зв'язків і взаємозалежностей,
глибокого проникнення в сутність виучуваних явищ.
10. Щоб підвищити рівень викладання
природознавства, вчитель має активізувати
навчально-пізнавальну діяльність молодших
школярів, здійснювати екологічне, естетичне та
національне виховання молодших школярів за
допомогою засобів довкілля.
11. Класовод повинен стежити за тим, щоб
освітлення та температурний режим у класі
відповідали нормам гігієни.

8. 2. Урок – основна форма організації навчальної роботи з природознавства

Урок – основна форма організації процесу
навчання природознавства.
Макроструктура уроку:
Організація класу,
Перевірка засвоєних знань, умінь та навичок,
Постановка цілей і завдань уроку,
Загальна мотивація діяльності учнів.
Засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Систематизація, узагальнення засвоєних знань,
умінь і навичок.
Застосування засвоєних знань, умінь, навичок.
Домашнє завдання.
Підсумок уроку.

9.

Мікроструктура може бути дуже мобільною, більш
конкретною.
Найбільш відповідна частина роботи вчителя –
складання плану, та конспекту уроку.
Найбільш типовий урок складається з ввідної,
основної та заключної частини. Ця схема також
може бути змінена в залежності від мети уроку.
Структура визначається метою, змістом,
методами, прийомами та інше.

10. 3. Типи уроків з природознавства

За основною дидактичною метою уроки з
природознавства в початкових класах можна
класифікувати на такі типи:
1. Уроки засвоєння нових знань;
2. Комбіновані уроки;
3. Уроки узагальнення і систематизації нових
знань;
4. Предметні уроки;
5. Уроки-екскурсії.

11.

Структура уроку засвоєння нових знань:
Організація класу.
Актуалізація опорних знань дітей та їх життєвого
досвіду.
Ознайомлення з новим матеріалом
(сприймання та усвідомлення знань).
Оголошення теми та завдань уроку, мотивація
навчальної діяльності учнів.
Осмислення учнями знань (найважливіших
зв’язків і відношень між предметами та
явищами).
Узагальнення і систематизація знань.
Підсумки уроку.
Домашнє завдання.

12.

Уроки перевірки знань
Організація класу.
Актуалізація опорних знань дітей та їх
життєвого досвіду.
Перевірка знань учнів.

13. 4. Методика проведення комбінованого уроку

Типова структура комбінованого уроку.
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Актуалізація опорних знань дітей та їхнього
життєвого досвіду.
3. Повідомлення теми та завдання уроку,
мотивація навчальної діяльності учнів.
4. Ознайомлення з новим матеріалом
(сприймання та усвідомлення знань).
5. Закріплення нових знань (осмислення,
узагальнення, систематизація знань).
6. Підсумки уроку.
7. Повідомлення домашнього завдання.

14. 5. Узагальнюючий урок

Основна мета узагальнюючого уроку – у
процесі повторення матеріалу виділити
найважливіше, закріпити й систематизувати
знання учнів про предмети та явища не живої і
живої природи, узагальнити вивчені факти,
продовжити формувати та розвивати поняття,
поглиблювати та впорядковувати набуті знання.

15.

Значення узагальнюючих уроків полягає в тому,
що на цих уроках
• увесь матеріал приводиться в певну систему;
• розкриваються елементарні причиннонаслідкові зв'язки, що існують у природі;
• уроки сприяють міцному і свідомому
засвоєнню знань, розвитку пам’яті, мислення,
мови.

16.

Урок узагальнення і систематизації знань, умінь,
навичок
Організація класу (0,5-1 хв).
Оголошення теми та завдань уроку, мотивація
навчальної діяльності учнів (2-3 хв).
Узагальнення результатів спостережень,
проведених учнями протягом певного сезону
(35 хв).
Підсумки уроку.
Домашнє завдання.
English     Русский Rules