Тема 2. Психічні пізнавальні процеси
Робоча програма
1. Мислення, його сутність, види. Співвідношення мислення та мови
Розумові операції (дії)
Форми мислення: судження
Форми мислення: міркування, умовивід
Форми мислення: поняття
Види логічних помилок: паралогізми,софізми
Співвідношення мислення та мови
Лінгвістичний детермінізм: гіпотеза Сепіра-Ворфа
Види мислення: наочно-дійове
Види мислення: наочно-образне
Види мислення:словесне логічне
2. Уява: сутність, види
Види за участю волі
Види за участю волі
За характером діяльності
Залежно від змісту
3. Поняття про пам”ять, її процеси та види
Процеси пам”яті
Види пам”яті: за тривалістю утримуванння інформації
За характером психічної активності: моторна, емоційна, образна, словесно-логічна
Тренування пам”яті
Закони запам”ятовування
Закон повторення
Мнемонічні дії (прийоми)
Словник термінів
1.98M
Category: psychologypsychology

Психічні пізнавальні процеси. Мислення, його сутність, види. (Тема 2)

1. Тема 2. Психічні пізнавальні процеси

План
1. Мислення, його сутність,
види. Співвідношення мислення
та мови
2. Уява: сутність, види
3. Поняття про пам”ять, її
процеси та види

2. Робоча програма

с/р – С.13
Семінар 2 – С. 10
Інд. реферативні доповіді – С. 14

3. 1. Мислення, його сутність, види. Співвідношення мислення та мови

Мислення - це
психічний процес
опосередкованого й
узагальненого
відображення
людиною предметів
і явищ об'єктивної
дійсності в їх
істотних зв'язках і
відношеннях

4. Розумові операції (дії)

відбуваються подумки
за допомогою
мовлення
порівняння
аналіз
синтез
абстрагування
узагальнення
класифікація
систематизація

5.

6. Форми мислення: судження

стверджуємо наявність або
відсутність ознак, властивостей або
.
відносин у певних об'єктах
..
"Сума внутрішніх кутів трикутника
дорівнює 180 градусам«
"Ця квітка - блакитна«
"Це - вагомий доказ"

7. Форми мислення: міркування, умовивід

низка пов'язаних суджень, спрямованих на те,
щоб з'ясувати істинність якої-небудь думки,
довести її або заперечити – міркування
з одного або кількох суджень виводимо нове умовивід
«Усі громадяни України мають право на освіту. Ми є
громадянами України.
____________________________
Ми маємо право на освіту»

8. Форми мислення: поняття

пізнається сутність предметів і явищ
дійсності в їх істотних зв'язках і
відношеннях, узагальнюються їх
істотні ознаки
“психологія”, “психіка”, “свідомість”,
“відчуття”

9. Види логічних помилок: паралогізми,софізми

Паралогізми — це логічні помилки,
яких допускаються через незнання
Софізми — це логічні помилки, яких
допускаються навмисно з метою
введення в оману опонента,
обгрунтування якоїсь нісенітниці

10. Співвідношення мислення та мови

Думка нависає хмарою змісту і може
або пролитися, або не пролитися
дощем слів (Л.С. Виготський)
Детермінізм – об”єктивна
закономірність і причинна
зумовленість усіх явищ природи,
суспільства та людської психіки

11. Лінгвістичний детермінізм: гіпотеза Сепіра-Ворфа

Едвард Сепір
Бенджамин Ли Уорф
люди, які говорять різними
мовами, по-різному
сприймають світ і
по-різному мислять

12. Види мислення: наочно-дійове

розв'язання
завдання
безпосередньо
включається в саму
діяльність

13. Види мислення: наочно-образне

завдання за своїм
змістом є образним
матеріалом,
маніпулюючи яким,
людина аналізує,
порівнює чи
узагальнює істотні
аспекти в
предметах та
явищах

14. Види мислення:словесне логічне

відбувається в
словесній формі за
допомогою понять,
які не мають
безпосереднього
чуттєвого підґрунтя

15.

16. 2. Уява: сутність, види

процес
створення
людиною
образів
предметів, яких
вона ніколи
не сприймала
на основі досвіду

17. Види за участю волі

Мимовільна створення нових
образів не
спрямовується
спеціальною метою

18. Види за участю волі

Довільна -побудова
образу відповідно
до завдання та
характеру
виконуваної
діяльності

19. За характером діяльності

творча
репродуктивна

20. Залежно від змісту

технічна
наукова
художня та ін.,
зумовлені
характером
праці людини

21. 3. Поняття про пам”ять, її процеси та види

психічний
пізнавальний
процес
закріплення,
зберігання та
наступне
відтворення
людиною її
попереднього
досвіду

22.

ПРОЦЕСИ
- ЗАПАМ’ЯТОВУХАРАКТЕРИСТИКА
- ТОЧНІСТЬ
- ОБСЯГ
- ВИБІРКОВІСТЬ
ПАМ’ЯТЬ
ВАННЯ
- ЗБЕРЕЖЕННЯ
- ВІДТВОРЕННЯ
- ЗАБУВАННЯ
- УПІЗНАВАННЯ
- ЗГАДУВАННЯ
- СПОГАДАННЯ
(СПОГАДИ)
ВИДИ
ЗА ХАРАКТЕРОМ
ПСИХІЧНОЇ
АКТИВНОСТІ:
- МОТОРНА
- ОБРАЗНА
- ЕМОЦІЙНА
- СЛОВЕСНОЛОГІЧНА
ЗА ХАРАКТЕРОМ
МЕТИ
ДІЯЛЬНОСТІ:
ЗА ТРИВАЛІСТЮ
УТРИМАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ:
- МИМОВІЛЬНА
- ДОВІЛЬНА
- МНЕМОНІЧНІ ДІЇ
- КОРОТКОЧАСНА
- ТРИВАЛА
- ОПЕРАТИВНА

23. Процеси пам”яті

запам’ятовування пов’язане із
засвоєнням і накопиченням
індивідуального досвіду.
використання вимагає відтворення
регулярне використання досвіду в
діяльності суб’єкта сприяє його
збереженню
не використання – забуванню

24. Види пам”яті: за тривалістю утримуванння інформації

25. За характером психічної активності: моторна, емоційна, образна, словесно-логічна

26. Тренування пам”яті

27. Закони запам”ятовування

осмислення
інтересу
установки
підсилення першого враження
контексту
обсягу знань
оптимальної довжини ряду (7±2)
повторення

28. Закон повторення

Перше — зразу ж після запам'ятовування
друге — через 20—ЗО хвилин
третє — через 8—9 годин
четверте — через добу (24 години)
п'яте — через 2—3 тижні

29. Мнемонічні дії (прийоми)

поділ матеріалу на
частини
надання назви кожній
складання плану
Методи:
асоціативного
запам'ятовування
ключових слів

30. Словник термінів

увага
відчуття, екстероцептивні відчуття,
інтероцептивні відчуття, адаптація
сприймання, ілюзія
пам’ять, моторна пам’ять, емоційна
пам’ять
мислення, аналіз, синтез, порівняння,
абстрагування, асоціація, поняття,
судження, умовивід
уява
English     Русский Rules