ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ
КОРОТКИЙ ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА 2017 РІК НА ДЕННУ ФОРМУ НАВ
ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (О
ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (О
ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Нормативна (обов’язкова) частина
ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Варіативна частина (цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу)
ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Цикл практичної підотовки
Можливі місця працевлаштування
ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ЛОГІСТИКА».
Контактна інформація
664.50K
Category: educationeducation

Одеський автомобільно-дорожній коледж. Спеціальність «транспортні технології на автомобільному транспорті»

1. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ»
Перший (бакалаврський) рівень
Фахове спрямування
«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
Випускова кафедра «Транспортні системи і логістика».

2. КОРОТКИЙ ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Автомобільний
транспорт відіграє важливе значення в ефективному веденні
виробничої діяльності в державі.
Потреба у фахівцях з організації перевезень є актуальною та обумовлена збільшенням
видів і кількості автотранспорту в різних галузях господарства.
Випускник спеціальності «Організація перевезень і управління на автомобільному
транспорті» здатен вирішувати такі професійні завдання: організація і виконання різних
видів перевезень пасажирів і вантажів; управління роботою транспортних об'єктів і
процесами перевезень автомобільним і міським транспортом; здійснення транспортноекспедиційної діяльності; управління персоналом, зайнятим транспортної діяльністю;
економічне забезпечення транспортної діяльності; виконання наукових і проектних робіт
щодо вдосконалення функціонування та розвитку транспортних систем.
Об'єктами професійної діяльності фахівця є: транспортно-логістичні системи,
включаючи міжнародні, вантажні та пасажирські термінали, вантажні автомобільні парки,
парки пасажирського транспорту, вантажні і пасажирські транспортні засоби, вантажі та
вантажно-розвантажувальні засоби
Наші випускники
мають можливість продовжити навчання на другому
(магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати
додаткову освіту за програмами післядипломної освіти

3. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

МАГІСТР
БАКАЛАВР
-на основі повної загальної
середньої освіти – 4 роки на
денній формі навчання;
-на
основі
освітньокваліфікаційного рівня (ОКР)
молодшого спеціаліста – 2 роки
на денній формі навчання;
-складання
державного
екзамену за фахом;
-здобуття кваліфікації: бакалавр
з транспортних технологій.
(магістратура ОНПУ, за
спеціальністю «Інженерія
логістичних систем»)
-на основі ступеня бакалавра
здобутої
за
спорідненою
спеціальністю (напряму) – 2 роки
на денній формі навчання;
-на основі ступеня бакалавра
здобутої
за
іншою
(неспорідненою)
спеціальністю
(напряму) – 2 роки на денній
формі навчання;
-захист магістерської роботи;
-здобуття кваліфікації: магістр.

4. ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА 2017 РІК НА ДЕННУ ФОРМУ НАВ

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
НА 2017 РІК НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ
ТРАНСПОРТІ»
Мінімальне значення кількості балів сертифіката ЗНО з конкурсних предметів, з яким
вступник допускається до участі в конкурсі, становить 100 балів.
Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката ЗНО з конкурсних
предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну
середню освіту, балів за особливі успіхи та/або балів за успішне закінчення підготовчих
курсів Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ, помножених на вагові
коефіцієнти.
№ п/п
Дисципліни
Вагові коефіцієнти
результатів ЗНО
1
Українська мова і література
0,2
2
3
Математика
Фізика / Іноземна мова
0,45
0,2
(за вибором вступника)

5. ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (О

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ
ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ
для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
(ОКР) МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, здобутого за спорідненою спеціальністю
(строк підготовки бакалаврів на денній формі навчання – 2 роки)
Для конкурсного відбору вступників на навчання зі скороченим строком для здобуття ступеня
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста зараховуються результати фахового вступного
випробування.
Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі згідно з програмою, складеною
на основі освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОКР молодшого спеціаліста.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо
кількість балів з фахового вступного випробування становить не менше ніж 24 бали.
Конкурсний бал для вступників нанавчання зі скороченим строком для здобуття ступеня
бакалавра обчислюється, як сума результатів фахового вступного випробування та середнього бала
додатка додиплома молодшого спеціаліста, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює
одиниці: результату фахового вступного випробування присвоюється ваговий коефіцієнт 0,9,
середньому балу додатка до диплома молодшого спеціаліста –0,1.
ПЕРЕЛІК СПОРІДНЕНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
ДЛЯ ВСТУПУ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
Організація та регулювання дорожнього руху
Організація обслуговування на транспорті
З програмами вступних випробувань можна ознайомитись на сайті коледжу.

6. ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (О

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ
ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ
для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
(ОКР) МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, здобутого за іншою (неспорідненою)
спеціальністю (строк підготовки бакалаврів на денній формі навчання – 2 роки)
При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за
іншою спеціальністю, вступник допускається до фахового вступного випробування за умови успішного
проходження додаткового вступного випробування.
Додаткове вступне випробування проводиться у письмовій формі згідно з програмою з основ
спеціальності. Результат додаткового вступного випробування оцінюєтьсяза шкалою від 0 до 100
балів.
Вступник допускається до фахового вступного випробування, якщо результат додаткового
вступного випробування оцінений не менше ніж у 24 бали.
Підготовка на основі будь-яких інших (неспоріднених) спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста
здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.
Конкурсний бал для вступників на навчання зі скороченим строком для здобуття ступеня
бакалавра обчислюється, як сума результатів фахового вступного випробування та середнього бала
додатка додиплома молодшого спеціаліста, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює
одиниці.
№ П/П
1
2
ДИСЦИПЛІНИ
ВАГОВІ
КОЕФІЦІЄНТИ
0,9
Середній
бал додатка
до диплома
молодшого
0,1
З програмами
вступних
випробувань
можнаспеціаліста
ознайомитись на сайті коледжу.
Фахове вступне випробування

7. ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Нормативна (обов’язкова) частина

1.1 Цикл гуманітарної та
соціальної підготовки
Історія України та української культури
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Іноземна мова
1.2 Цикл природничонаукової та
загальноекономічної
підготовки
Фізика
Хімія
Вища математика
Дослідження операцій в транспортних
системах
Технічна механіка та ін.
1.3. Цикл професійнопрактичної підготовки
Загальний курс транспорту
Основи транспортних процесів і систем
Транспортне право
Логістика
Вантажні перевезенні
Пасажирські перевезення та ін

8. ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Варіативна частина (цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

2.1 Цикл гуманітарної та
соціальної підготовки
2.2 Цикл природничонаукової та
загальноекономічної
підготовки
2.3. Цикл професійнопрактичної підготовки
Українознавство
Історія світової цивілізації
Політологія
Правознавство
Галузева іноземна мова
Іноземна мова 2 (німецька) та ін.
Економіка міжнародних перевезень
Комерційна робота на транспорті
Основи підприємництва
Основи фінансів та бухгалтерського обліку
Організація навантажувально
-розвантажувальних робіт
Організація контейнерних перевезень
Моделювання транспортних систем
Транспортні системи
Організація міжнародних перевезень
Транспортно-експедиційна робота та ін.

9. ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Цикл практичної підотовки

ІІ КУРС
Навчальна практика проводиться
протягом двох тижнів на базі
закладу (ОАДК ОНПУ)
ІІІ КУРС
Технологічна практика (проходить
протягом трьох тижнів на базі
автотранспортних
підприємств
різних форм власності)
ІV КУРС
Виробнича практика (проходить
протягом трьох тижнів у компаніях,
що здійснюють міські, приміські,
міжміські
та
міжнародні
перевезення вантажів та пасажирів)

10. Можливі місця працевлаштування

Фахівці з організації перевезень і управління на автотранспорті –
це транспортні менеджери, які організовують і керують процесами
перевезень пасажирів, вантажів і пошти на автомобільному
транспорті, транспортно-експедиційних компаніях.
Займають первинні посади:
•інженер з управління та організації перевезень,
•інспектор,
•технік,
•оператор диспетчерського руху
оператор навантажувально-розвантажувальних
автомобільному транспорті,
•агент із замовлень населення на перевезення.
робіт
на

11. ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ЛОГІСТИКА».

Завідувач кафедри – Волобуєва Тетяна Вячеславівна,
кандидат технічних наук за спеціальностю «Ергономіка», доцент.
Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць,
Сфера професійної діяльності к.т.н., доцента Волобуєвої Т.В.:
транспортування в логістичних системах
логістика складування
аналіз ефективності використання різних видів транспортних систем
інтермодальні перевезення
розробка методів і засобів ергономічного забезпечення систем «людина-техніка-середовище» ЛТС,
які знаходяться в експлуатації: удосконалення ергономічних властивостей і якостей технічних засобів,
параметрів виробничого середовища і способів професійної підготовки людини
Відповідальність за підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі
спеціальності 275 Транспортні технології на автомобільному транспорті покладена на випускову
кафедру «Транспортні системи і логістика».
Підготовка фахівців на кафедрі «Транспортні системи і логістика» Одеського автомобільнодорожнього коледжу ОНПУ здійснюється висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками,
які професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою роботою.
Кафедру створено в 2016 році. На даний час на кафедрі «Транспортні системи і логістика» працює
11 викладачів, серед яких п'ять доцентів, чотири старших викладача та два асистенти.

12. Контактна інформація

Детальну інформацію Ви можете отримати
за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 6
проїзд міським транспортом до Тираспольської площі, трамваями
№№3, 10, 12, 15 та 21, маршрутними таксі №№ 121, 124, 146, 175,
185, 215)
-в кабінеті №13, №14, №27, відділенні довузівської підготовки
(бібліотека).
-за телефоном (048) 722 47 02
-наша Інтернет-адреса: www.аvtodor.аt.ua
-
English     Русский Rules