Особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у школі різного ступеня
СПІВВІДНОШЕННЯ СТУПЕНІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ВІКОВИХ ГРУП УЧНІВ (ІМ ВИКЛАДАЄТЬСЯ У 1 / 2 - 11 КЛАСАХ)
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ШКОЛІ РІЗНОГО СТУПЕНЯ
Планування навчально-виховного процесу з ІМ
Календарно-річний план (на рік по чвертях)
Поурочний план складається для кожного уроку та є робочим документом учителя
Структура уроку
Етапи уроку
Різноманітні засоби, які допомагають учителю досягнути зв’язності у плануванні етапів уроку:
Особливості уроку ІМ
ТИПИ УРОКІВ ІМ
СТРУКТУРА УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Цілі уроку ІМ
Цілі уроку ІМ
Практична мета передбачає:
Освітня мета передбачає:
Формулювання освітніх цілей: Поглибити знання … Сформувати уявлення Розширити уявлення …
Розвиваюча мета передбачає:
Формулювання розвиваючих цілей: Розвивати
Виховна мета передбачає:
Основна частина уроку
Jack of all trades is master of none
Адекватність вправ цілям уроку
Послідовність вправ
Позиція окремих учнів на уроці
Форми діяльності учнів
Ущільнення традиційних занять
Хорова робота
Парно-групова та малогрупова робота
Класифікація ігрових вправ
За звичай при плануванні окремих етапів уроку можуть стати на нагоді наступні рекомендації:
Дякую за увагу!
15.78M
Category: pedagogypedagogy

Особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у школі різного ступеня

1.

Always remember to forget the things that made you sad.
But never forget to remember the things that made you
glad.
Always remember to forget the friends that proved untrue.
But never forget to remember those that have stuck by you.
Always remember to forget the troubles that passed away.
But never forget to remember the blessings
that come each day.

2. Особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у школі різного ступеня

Лекція 18.
Остання!!!

3. СПІВВІДНОШЕННЯ СТУПЕНІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ВІКОВИХ ГРУП УЧНІВ (ІМ ВИКЛАДАЄТЬСЯ У 1 / 2 - 11 КЛАСАХ)

ВІК
СТУПЕНІ НАВЧАННЯ
ПЕРЕДДОШКІЛЬНИЙ
3-5 РОКІВ
ДОШКІЛЬНИЙ
5 – 7 РОКІВ
МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ
7-11 РОКІВ
СЕРЕДНІЙ ШКІЛЬНИЙ
(ПІДЛІТКОВИЙ)
12-14 РОКІВ
СТАРШИЙ ШКІЛЬНИЙ
(РАННЯ ЮНІСТЬ)
15-18 РОКІВ
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
6-10 РОКІВ
(1-4 КЛАСИ)
СЕРЕДНЯ ШКОЛА
10-15 РОКІВ
(5-9 КЛАСИ)
СТАРША ШКОЛА
15-18 РОКІВ
(10-11 КЛАСИ)

4. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ШКОЛІ РІЗНОГО СТУПЕНЯ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА
ШИРОКЕ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ, ЇХ ЧАСТА ЗМІНА
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ РОБОТИ
РЕПРОДУКТИВНИЙ ХАРАКТЕР МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
ПЕРЕВАЖАННЯ ХОРОВИХ І ФРОНТАЛЬНИХ ФОРМ РОБОТИ
ОСНОВНА ШКОЛА
ШИРОКЕ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ, ЩО СТИМУЛЮЮТЬ РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО
МИСЛЕННЯ, ІНІЦІАТИВНІСТЬ УЧНІВ
ПЕРЕВАЖАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ
ЗРОСТАННЯ РОЛІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ
ВИКОРИСТАННЯ ПАРНИХ І ГРУПОВИХ ФОРМ РОБОТИ
СТАРША ШКОЛА
ПОСЛІДОВНЕ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ, ЩО СПОНУКАЮТЬ ДО РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ УЧНІВ
ТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
ШИРОКЕ ЗАСТОСУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ
ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ

5. Планування навчально-виховного процесу з ІМ

Планування – науково обґрунтоване
визначення цілей будь-якого процесу та
розробка шляхів і методів їх досягнення.

6.

Для успішного планування навчальновиховного процесу з ІМ у конкретному
класі вчителю необхідно знати:
- вимоги програми;
- обсяг матеріалу;
- посібники НМК;
- особливості навчання на даному ступені;
- вимоги до уроку ІМ;
- етапи формування мовленнєвих навичок
ф вмінь.

7.

Тематичний план
Календарно-річний план
вказуються/подаються:
теми
терміни їх вивчення
розподіл навчального матеріалу
за семестрами
способи рубіжного та
підсумкового контролю
основні дидактичні засоби
вказуються/визначаються:
тема
підтема
кінцеві цілі в результаті вивчення теми
кількість уроків, що відводиться на тему
послідовність формування навичок і вмінь
способи контролю
завдання додому
допоміжні засоби навчання
Поурочний план
конкретизуються/розробляються:
● цілі навчання на уроці
зміст етапів уроку
прийоми навчання
вправи
● допоміжні засоби навчання
● завдання додому

8. Календарно-річний план (на рік по чвертях)

-
-
-
кількість уроків на тему;
обсяг матеріалу;
приблизний рівень розвитку мовленнєвих
навичок і вмінь;
способи підсумкового та тематичного
контролю;
основні допоміжні засоби навчання.

9.

Тематичний план – план серії уроків,
об’єднаних однію темою.
- дає вчителю перспективу роботи над темою;
- визначає роль і місце кожного уроку у
тематичній серії;
- демонструє взаємозв’язок уроків.
Тематичний план допомагає учителю
контролювати своєчасне проходження
навчальної програми.

10. Поурочний план складається для кожного уроку та є робочим документом учителя

Виділяють наступні компоненти плану уроку:
goal(s) – визначення цілей уроку;
objectives – постановка завдань уроків; звертається увага на
необхідність чітких формулювань;
materials and equipment – матеріали та обладнання уроку;
procedures – планування ходу уроку, тобто послідовність
вправ, та комунікативних завдань, що будуть
використовуватися, а також планування режимів роботи, в
яких ці завдання будуть виконуватися;
evaluation – контроль засвоєного матеріалу, оцінка
проведеного уроку та постановка цілей на майбутнє;
extra-class work – додаткова робота, котра не завжди має
форму домашнього завдання. (Brown 1994 b, P.396 –
398)

11. Структура уроку

Етап уроку (Lesson stage) – “відносно
самостійна частина уроку, яка має проміжну
відносну до загальної мети уроку мету”
(Глухов, Щукін), практична реалізація на
уроці того чи іншого методу навчання.
Метою етапу уроку може бути введення та
первинне тренування нового лексичного чи
граматичного матеріалу, формування
рецептивних чи продуктивних лексичних чи
граматичних навичок, формування умінь в
одному з видів мовленнєвої діяльності чи,
більш конкретно, в тому чи іншому виді
читання, говоріння тощо.

12. Етапи уроку

Традиційно розглядають наступні етапи, чи
компоненти уроку:
організаційний момент,
введення нового матеріалу,
тренування,
формування навичок і їх контроль,
розвиток відповідних мовленнєвих умінь у чотирьох
видах мовленнєвої діяльності,
формулювання та запис домашнього завдання.
Необхідно зазначити, що специфіка уроку ІМ
проявляється в його довільному плануванні, коли
вчитель/викладач може варіювати компоненти уроку
та самостійно визначати їх послідовність.

13. Різноманітні засоби, які допомагають учителю досягнути зв’язності у плануванні етапів уроку:

мовленнєвий матеріал; зв’язність досягається тим, що
вчитель опрацьовує конкретний лексичний чи
граматичний матеріал на декількох етапах уроку,
використовуючи різні типи вправ;
предметний зміст уроку – тематична єдність є тією
характеристикою, яка допомагає вчителю зробити свій
послідовним і логічним, коли етапи уроку розрізняються за
цілями, тобто один спрямований на формування
лексичних навичок чи вмінь в аудіюванні, а метою
наступного за ним може бути навчання говоріння чи
читання;
загальний замисел/ задум – всі етапи об’єднані загальною
ідеєю та формою проведення (урок-екскурсія, урок-диспут
тощо);
вербальні зв’язки типу “Давайте спочатку зробимо…., а
потім…” чи “Ми вже …., а зараз будемо…”.

14.

Щоб правильно спланувати урок, учителю
необхідно :
- визначити тип уроку;
- конкретно сформулювати цілі уроку;
- чітко розмежувати етапи уроку і
правильно розподілити час;

15.

-
-
-
відібрати методичні прийоми, що
відповідають меті на кожному етапі уроку;
продумати, як організувати мовленнєву
діяльність усіх учнів;
відібрати або виготовити наочні
посібники, ТЗН

16.

Урок – відрізок навчально-виховного
процесу, що циклічно повторюється і
проводиться вчителем з постійним
складом учнів у рамках точно
встановленого часу і вимог програми.

17.

Специфіка уроку ІМ – його методичним
змістом є комунікативність.

18. Особливості уроку ІМ

1. Мовленнєва спрямованість;
2.Основний зміст – вправляння;
3. Комплексний характер;
4. Іншомовне мовлення – мета і засіб навчання;
5.Широке використання допоміжних засобів
навчання.

19. ТИПИ УРОКІВ ІМ

УРОКИ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ
МАТЕРІАЛОМ,
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ
НАВИЧОК,
КОРИСТУВАННЯ МОВНИМ
МАТЕРІАЛОМ,
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ.
o
І ТИП
ІІ ТИП
УРОКИ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА
РОЗВИТОК, ПЕРЕВАЖНИМ ЧИНОМ,
МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ.

20. СТРУКТУРА УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ЧАСТИНИ
КОМПОНЕНТИ УРОКУ
УРОКУ
І.
Етап1.
Прийом
ІІ.
ІІІ.
ПОСТІЙ
НІ
ЗМІННІ
ПОЧАТОК УРОКУ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
МОМЕНТ
ЗАРЯДКА ФОНЕТИЧНА/ МОВЛЕННЄА
+
+
ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
НОВОГО МАТЕРІАЛУ
ТРЕНУВАННЯ В МОВЛЕННІ
ПРАКТИКА В МОВЛЕННІ
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
КОНТРОЛЬ НАВИЧОК і ВМІНЬ:
ПОТОЧНИЙ
ТЕМАТИЧНИЙ,
ПІДСУМКОВИЙ
+
+
+
+
ПОДАЧА
+
+
КІНЕЦЬ УРОКУ
ПОЯСНЕННЯ
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
ВИСТАВЛЕННЯ ТА МОТИВАЦІЯ ОЦІНОК
+
+
+

21. Цілі уроку ІМ

практичні
загально
освітні
розвиваючі
виховні

22.

ПРАКТИЧНА
НАВЧАТИ/НАВЧИТИ/ВЧИТИ
ОЗНАЙОМИТИ...
ФОРМУВАТИ…
РОЗВИВАТИ...
УДОСКОНАЛЮВАТИ...
КОНТРОЛЮВАТИ...
ОСВІТНЯ
РОЗШИРИТИ
ПОГЛИБИТИ...
СФОРМУВАТИ...
РОЗВИВАЮЧА
РОЗВИВАТИ...
ВИХОВНА
ФОРМУВАТИ...
ПРИЩЕПЮВАТИ...
ВИХОВУВАТИ

23. Цілі уроку ІМ

24. Практична мета передбачає:

Ознайомлення з новим
матеріалом
Формування навичок
сприймання/ вживання
мовного матеріалу
Удосконалення навичок
сприймання/ вживання
мовного матеріалу
Формування вмінь
аудіювання, говоріння,
читання, письма
Розвиток умінь аудіювання,
говоріння, читання, письма
Систематизацію вивченого
Контроль навичок та вмінь
Формулювання
практичних цілей:
Ознайомити …
Навчити …
Вчити …
Систематизувати …
Контроль …
e.g.
Ознайомити з новою ГС “Future Simple”
Навчити вживати ГС “Future Simple” в усному
мовленні на рівні фрази
Вчити вживати ГС “Future Simple” в усному
мовленні на рівні фрази
Ознайомити з діалогом-зразком “Asking the
Way”
Навчити обмінюватись репліками в ситуації
“Asking the Way”
Навчити створювати мікродіалоги в опорі на
схему за ситуацією “Asking the Way”
Навчити створювати діалоги-розпитування за
ситуацією “Asking the Way”
Систематизувати вживання ГС групи “Simple” у
мовленні
Систематизувати видо-часові форми дієслова
Систематизувати ЛО до теми “…”
Контроль вживання ГС групи Perfect у мовленні
Контроль засвоєння ЛО з теми “…”
Контроль техніки читання слів типу “…”
Контроль техніки написання літер/ слів
Контроль умінь монологічного/ діалогічного
мовлення за темою/ ситуацією “…”

25.

Мета вправ, що проводяться на початку
уроку:
- вмотивувати учнів до спілкування ІМ;
- створити позитивний емоційний фон та
налаштувати учнів на “роботу”;
- ввести учнів у іншомовне середовище
(переключити з мовленнєвої бази РМ на
ІМ).

26. Освітня мета передбачає:

Прилучення учнів до культури, мова якої
вивчається
Розширення філологічного кругозору учнів

27. Формулювання освітніх цілей: Поглибити знання … Сформувати уявлення Розширити уявлення …

Поглибити знання учнів про
творчість В.Шекспіра
Поглибити знання учнів про традиції
Великої Британії;
Поглибити та розширити знання про
вже відомі факти британської
культури
Розширити уявлення учнів про
традиції Англії
Розширити знання учнів про
державний устрій США;
Продовжити знайомство учнів з
новими фактами американської
культури
розуміти проблеми, якими живе
Велика Британія, зокрема молодь;
Оживити в свідомості учнів
відповідні проблеми життя України
та її молоді; Поглибити знання учнів
про функції мови (мовленнєвих
умінь) як засобу спілкування;
Сформувати уявлення учнів про
граматичне явище “герундій
”Поглибити знання учнів про будову
(систему) мови;
Розширити фонові знання учнів (які
закладені в топоніміці, власних іменах,
прислів’ях, приказках, фразеологізмах,
крилатих висловлюваннях, девізах,
лозунгах, безеквівалентній лексиці,
назвах предметів і явищ традиційного і
нового побуту (реаліях), поняттях, що
відображають явища громадського
характеру тощо);
Поглибити знання учнів про
невербальні засоби спілкування;
Поглибити знання учнів про статус,
історію та розвиток мови, її роль у
світі, взаємовідношення з українською
та іншими мовами.

28. Розвиваюча мета передбачає:

Розвиток в учнів інтелекту, волі, почуттів,
пам’яті, уваги, уяви тощо.

29. Формулювання розвиваючих цілей: Розвивати

Розвивати мовну
здогадку учнів.
Розвивати мовленнєву
реакцію учнів.
Розвивати логічне
мислення учнів.
Розвивати здатність
мовного
самоконтролю.
Розвивати уяву учнів в
умовах рольової гри.
Розвивати культуру
спілкування в ситуації
“Знайомство”
Розвивати вміння
спілкуватися, зокрема
вести диспут і брати
участь у ньому.
Розвивати вміння
порівнювати явища,
визначати їх сутність,
оцінювати їх.
Розвивати здібності учнів до:
розподілу уваги (у вправах, де необхідно утримувати одночасно
декілька одиниць);
збільшення обсягу уваги (шляхом поступового збільшення
мовленнєвих одиниць, що сприймаються);
слухової диференціації (фонематичний слух);
зорової диференціації (механізм читання);
антиципації структури фрази/ тексту;
здогадки на основі словотворчих елементів, контексту, почуття мови,
інтуїції;
впізнавання мовленнєвих одиниць (на слух та при читанні);
аналізу та синтезу;порівняння, співставлення мовленнєвих одиниць, їх
форм та значень;
логічного викладу змісту висловлювання;
формулювання висновків до прочитаного, прослуханого або
сказаного;планування свого висловлювання;
дискурсивного усвідомлення правил-інструкцій, схем,
пам’яток;номінації (називання предметів);
імітації мовленнєвої одиниці різного обсягу;конструювання
мовленнєвих одиниць різного рівня – словосполучення, фраз,
понадфразових єдностей, тексту; вербалізації/ передачі
побаченого;імпровізації;
емпатії (співчуття);вираження різноманітних ступенів оцінювання
(пояснення, ухвалення, визначення) фактів, подій, думок, текстів
тощо;
цілеспрямованої роботи для досягнення поставленої мети;самостійної
праці;вольових зусиль (коли цього вимагає ситуація);
вираження різноманітних станів

30. Виховна мета передбачає:

Виховання учнів засобами ІМ, а саме
формування поглядів, почуттів учнів, їхнього
ставлення до навколишнього світу
Формулювання виховних цілей:
Виховувати…
Формувати …
Прищеплювати …

31.

Виховувати ввічливість у стосунках
з людьми
Формувати почуття патріотизму.
Виховувати почуття патріотизму як
потреби та здатності любити свою
Батьківщину (активну участь у
будівництві нової України з
матеріально забезпеченим,
громадськи достойним та духовно
багатим життям кожного українця,
сприяння всьому, що зумовлює таке
життя);
Виховувати інтернаціоналізм/
імунітет до націоналізму, шовінізму
тощо;
Виховувати толерантне ставлення до
представників іншомовної культури;
Виховувати дух, прагнення до
взаєморозуміння між народами;
Виховувати впевненість у
пріоритеті загальнолюдських
цінностей;
Виховувати усвідомлення власної гідності та
поважного ставлення до гідності інших
людей;
Виховувати ввічливість у стосунках з
Формувати потреби та здібності розуміти
чужу точку зору на соціальні та гуманітарні
проблеми, досягати згоди та співпрацювати
в умовах різниці поглядів і переконань;
Виховувати культуру
взаємовідношень з однолітками,
батьками, з суспільством;
Формувати потреби та здібності
робити соціальні вибори;
Виховувати правову свідомість
учнів;
Виховувати потребу в залученні до
світової культури;
Виховувати почуття причетності
до світової історії, пам’яток
літератури, мистецтва, філософії,
науки;
Виховувати повагу до людей
різних професій;
Виховувати екологічну культуру
учнів;
Виховувати дбайливе ставлення до
довкілля;
Прищеплювати любов до праці
Виховувати гарний смак

32. Основна частина уроку

Подача нового мовного
матеріалу
Подача ГС “Present Perfect
Continuous”
Подача ЛО до теми “School”
Подача звуків /……/; інтонаційної
моделі “…….”
Подача правил читання букви “…..”;
б/с “………”
Подача правил написання букв
“……”; б/с “……”
Тренування в мовленні
Тренування у використанні ГС “…”
в УМ/ ПМ
Тренування у використанні ЛО до
теми “…” в УМ/ ПМ
Тренування в артикулюванні звуків
/…/; з/с /…/
Тренування в інтонуванні “the rising
tone”
Тренування у читанні слів типу
“plate” /речень/ тексту вголос
Тренування у написанні букв “…”
слів/ речень типу “…”
Практика в мовленні
Практика в ММ/ ДМ за ситуацією “…”
Практика в аудіюванні тексту “…” з розумінням
його основного/ повного змісту
Практика в читанні тексту “…” з розумінням його
основного/ повного змісту
Практика в написанні особистого листа /
реферату/ есе
Практика в заповненні анкети
Контроль навичок та вмінь
o
o
Контроль засвоєння ГС “…”/ ЛО/ звуків/
інтонаційної моделі
Контроль техніки читання слів типу “…”/
речень/ тексту “…”
Контроль техніки написання букв/ слів/ речень
“…”
Контроль ММ /ДМ за темою “…”/ ситуацією
“…”
Контроль аудіювання тексту “…”
Контроль ознайомлювального, вивчаючого
читання тексту “…”
Контроль написання твору/ листа
Систематизація вивченого матеріалу
Систематизація часових форм дієслова
Систематизація ЛО до теми “…”
o
o
o
o
o

33. Jack of all trades is master of none

Мета уроку визначає увесь наступний хід уроку,
його логіку, зміст, а також набір супутніх завдань,
що можуть розв'язуватися паралельно з реалізацією
основної мети.
Під час формулювання виховних і розвиваючих
цілей логічно йти від мовного та мовленнєвого
матеріалу.
Саме мета уроку визначає характер домашнього
завдання.
Формулювання цілей має бути чітким і зрозумілим, і
головне – конкретним.

34.

Мета вправ, що проводяться на початку
уроку:
- вмотивувати учнів до спілкування ІМ;
- створити позитивний емоційний фон та
налаштувати учнів на “роботу”;
- ввести учнів у іншомовне середовище
(переключити з мовленнєвої бази РМ на
ІМ).

35.

Мовленнєва зарядка – компонент
початку уроку, на якому моделюється
близьке до реального спілкування учнів
ІМ.
Практичні цілі: розвиток умінь Г,А,Ч.
Форми проведення: бесіда, повідомлення
учнів, аудіювання/читання інформації,
підготовленої вчителем, усний журнал,
уявні екскурсії тощо.
Тема: тема уроку або актуальна чи цікава
для учнів.

36. Адекватність вправ цілям уроку

Мета уроку визначає вибір вправ.
Навички та вміння ДМ:
Звертати увагу не тільки на відповіді учнів, але
й на:
Формулювання самих
запитань/стимулюючих реплік, реактивних
реплік, формул ввічливості тощо;
Забезпечити достатній рівень опор і створити
ситуацію із зрозумілою та виконуваною
метою спілкування

37. Послідовність вправ

Важливо вміти розмістити вправи таким
чином, щоб кожна попередня вправа стала
опорою для виконання наступної;
Планувати урок від простого до більш
складного

38. Позиція окремих учнів на уроці

Слід звернути увагу на такі позиції:
чи всі учні залучені однаково під час спілкування, а якщо ні,
то які причини (іноді це робиться з виховною метою);
як ураховуються індивідуальні особливості учнів;
чи є учні “об'єктами виховання та навчання” чи “суб'єктами
спілкування”;
наскільки на уроці схвалюється та формується самостійність і
творчість;
чи передає учитель частину своїх повноважень учням, чи
весь урок “крутиться” навколо центральної фігури – вчителя;
чи є в класі лідери (позитивні/негативні), як їх вплив, як
учитель моделює їх поведінку;
наскільки учні вмотивовані вивчати ІМ;
Чи використовуються елементи взаємонавчання/
самонавчання тощо.

39. Форми діяльності учнів

Індивідуальна
Індивідуальномасова
Колективна
читання
- хорова
аудіювання
- парно-групова
письмові
вправи
- мало-групова
Ігрова

40. Ущільнення традиційних занять

Колективна робота:
- хорова;
- парно-групова;
- малогрупова.
Індивідуально-масова
робота

41.

Парно-групова робота – синхронне
виконання вправ усіма учнями у формі
спілкування двох партнерів.
Малогрупова робота – синхронне
виконання вправ кількома групами учнів у
складі 3-5 осіб.

42. Хорова робота

“+” – максимальне залучення учнів.
“-” – детермінованість реакції учнів =
обмежене використання творчих вправ.
Діапазон використання – формування
аспектних навичок у процесі виконання
мовних та умовно-мовленнєвих вправ.

43. Парно-групова та малогрупова робота

“+” : а) високе залучення учнів;
б) можливість використання творчих
вправ.
“-” низький рівень контролю.
Рекомендації:
- після достатнього опрацювання мовного матеріалу;
- забезпечення учнів засобами само/взаємоконтролю.

44.

Діапазон використання:
- формування мовленнєвих навичок;
- розвиток мовленнєвих умінь
у процесі виконання відповідно умовномовленнєвих та мовленнєвих вправ.

45.

-
Вимоги до вправ для парно-групової
роботи :
доступність усім учням;
бінарність структури.

46.

У грі відтворюються загальний зміст людської
праці, норми та засоби взаємостосунків
людей (Д.Б.Ельконін).

47.

Гра у навчанні ІМ – форма організації
навчального процесу, де органічно
поєднуються навчальна та комунікативна
діяльність.

48.

Мотив ігрової дії лежить не в її результаті, а в
самому процесі дії
(О.М.Леонтьєв).

49.

Гра має високий мотивоформуючий
потенціал.
Гра у навчальному процесі повинна мати
чітко окреслену навчальну функцію.

50.

Ігрова вправа – це вправа, метою якої є
формування/вдосконалення навичок або
розвиток умінь у всіх видах МД за
допомогою багаторазового і
різноманітного виконання мовленнєвих
або мовних дій (операцій), які стають
особисто значущими для суб’єкту
навчання, тому що вмотивовані участю в
ігровій діяльності (І.А.Данилович).

51. Класифікація ігрових вправ

Критерії
Типи ІВ
Мета
для формування навичок;
для розвитку умінь
Комунікативність
некомунікативні;
умовно-комунікативні;
комунікативні

52.

Спрямованість на
передачу або прийом
інформації
Ступінь керування
діями учнів
Наявність рольового
компоненту
рецептивні;
репродуктивні;
продуктивні
з повним;
частковим;
мінімальним
керуванням
з рольовим
без рольового компоненту

53.

Наявність елементу
змагання
з елементом змагання:
-на особисту
-на командну першість;
без елементу змагання
Обсяг навчальних
завдань
одноцільові;
багатоцільові

54.

З позиції вчителя рольова гра – спосіб
організації діяльності учнів з оволодіння
іншомовним спілкуванням.
З позиції учня рольова гра – діяльність з
оволодіння іншомовним спілкуванням, в
якій поєднуються навчання та гра,
програються соціальні та міжособистісні
ролі, використовуються вербальні та
невербальні засоби спілкування
(Т.І.Олійник).

55.

Функції рольової гри :
- мотиваційно-спонукальна;
- навчальна;
- виховна;
- компенсаторна.

56.

Структура рольової гри:
- ролі;
- вихідна ситуація;
- рольові дії.

57.

Підсумки уроку повинні мати
мовленнєвий характер (що ми
навчились/вміємо Г,Ч,А,П іноземною
мовою?).

58. За звичай при плануванні окремих етапів уроку можуть стати на нагоді наступні рекомендації:

Складні завданні повинні передувати легким, оскільки на
початку уроку учні уважніші.
Рухливіші завдання та ігри краще проводити наприкінці уроку,
коли учні стомилися.
Кожний наступний етап уроку повинен зв”язуватися з
попереднім за допомогою “містка”
Початок (entry) та кінець уроку (closure) завжди повинні
проходити організовано; вчителю необхідно залучити увагу
учнів, заставити їх зосередитися на початку уроку та підбити
підсумки наприкінці.
Урок необхідно закінчувати на позитивному тоні, для того,
щоб учні повірили в свої сили. Це може бути позитивна оцінка
виконаного в класі, завдання, з яким може справитися вся
група, чи просто жарт учителя.

59.

ВАШІ ЗАПИТАННЯ

60. Дякую за увагу!

Have a nice day!
Дякую
за
увагу!
Good luck! I will be rooting for you!
English     Русский Rules