Проектна робота на тему “Значення хімії у повсякденному житті”
План роботи
Поняття про синтетичні миючі засоби (СМЗ) та мило
Якщо зануритися у далеке минуле, то можна довідатися про мило багато цікавого. Так, у далекій древності волосся для краси намащували оліями
Клеї – це полімери, чи сполуки на їх основі , що застосовуються для з’єднання різних матеріалів. Дія клеїв заснована на утворенні між ними
Клеї поділяють в залежності від різних ознак . За призначенням клеї ділять на виробничі (для з’єднань матеріалів) і побутові (для ремонту, с
До лакофарбових матеріалів відносять лакофарбові матеріали (ЛФМ) і інструменти для малярних робіт. Лакофарбові матеріали. Лакофарбові мат
В наш час хімічна промисловість набула досить широкого розвитку. Мийні, чистячі, дезінфікуючі засоби, засоби догляду за меблями й підлогою,
219.19K
Category: chemistrychemistry

Значення хімії у повсякденному житті

1. Проектна робота на тему “Значення хімії у повсякденному житті”

2. План роботи

3.

У ПОБУТІ МИ ПРАКТИЧНО ЩОДЕННО ЗУСТРІЧАЄ МОСЯ З ПРОД УКТА МИ
Х І МІ ЧНОЇ ПРОМИС ЛОВ ОС ТІ ТА З Х ІМІЧНИМИ ПРОЦЕС А МИ . ЦЕ ПРА ННЯ
Б І ЛИЗ НИ , МИТТЯ ПОС УД У, Д ОГ ЛЯД А ННЯ З А ПІД ЛОГ ОЮ ТА МЕБ ЛЯМИ
З А С ТОС УВ А ННЯ КЛЕЮ , А ТА КОЖ Г ОТУВ А ННЯ ЇЖ І , УМИВ А ННЯ З МИЛОМ,
Д ОГ ЛЯД З А ШКІРОЮ ОБ ЛИЧЧЯ ТА ІНША ОС ОБ ИС ТА Г ІГ ІЄ НА ТОЩ О .
НИНІ ПОБ УТОВ А Х ІМІЯ — ЦЕ С А МОС ТІЙНА Г А ЛУЗ Ь ПРОМИС ЛОВ О С ТІ .
Щ ОРОКУ У С В ІТІ В ИРОБ ЛЯ Є ТЬС Я МА ЙЖ Е 3 0 МЛН. Т ТОВ А РІ В ПОБ УТОВ ОЇ
Х І МІ Ї . ЦЕ МИЙНІ , ЧИС ТЯ ЧІ, Д ЕЗ ІНФІКУЮ ЧІ З А С ОБ И , З А С ОБ И Д ОГ ЛЯД У З А
МЕБЛЯМИ Й ПІДЛОГ ОЮ , ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМАХАМИ І ЗАХИСТУ РОСЛИН ,
З А С ОБ И Д ЛЯ В ИБ ІЛЮ В А ННЯ , ПІД КРОХ МА ЛЮ В А ННЯ , ПІД С ИНЮ В А ННЯ ,
РІ З НОМА НІТНІ ФА РБ И , КЛЕЇ , А В ТОКОС МЕТИКА ТОЩ О .
У ПОБ УТІ ШИРОКОГ О З А С ТОС УВ А ННЯ НА Б УЛИ МИЙНІ З А С ОБ И . РІ Ч У ТІ М,
Щ О ЧИС ТА В ОД А Д ОБ РЕ В ИД А ЛЯЄ І З З А Б РУД НЕНОЇ ПОВ ЕРХ НІ ЛИШЕ
РОЗ ЧИННІ В НІЙ РЕЧОВ ИНИ. ЧА С ТОЧКИ НЕРОЗ ЧИННИХ РЕЧОВ ИН , А ЛЕ ЯК І
З МОЧУЮ ТЬС Я В ОД ОЮ ( Г ІД РОФІЛЬНІ ), МОЖ НА В ИД А ЛИТИ З А РА Х У НОК
МЕХ А НІ ЧНОГ О В ПЛИВ У . ЯКЩ О Ж РЕЧОВ ИНИ НЕ З МОЧУЮ ТЬС Я В ОД ОЮ
( Г І Д РОФОБ НІ ) І Д О ТОГ О Ж МА Ю ТЬ ПІД В ИЩ ЕНУ В ' ЯЗ КІС ТЬ , ТО
ПРА КТИЧНО Ї Х НЕ МОЖ НА В ИД А ЛИТИ В ОД ОЮ . ЦЕ С ТОС УЄ ТЬС Я Ж ИРОВ ИХ
З А Б РУД НЕНЬ , В ОС КУ, С ТЕА РИНУ, ОЛІЇ , РІЗ НИХ ОРГ А НІЧНИХ РЕЧОВ ИН
ТОЩ О У ТА КИХ В ИПА Д КА Х З А С ТОС ОВ УЄ ТЬС Я МИЛО, А Щ Е КРА Щ Е—
С ИНТЕТИЧНІ МИЙНІ З А С ОБ И (С МЗ ), Щ О НА ЛЕЖ А ТЬ Д О Г РУПИ
ПОВ ЕРХ НЕВ О -А КТИВ НИХ РЕЧОВ ИН (ПА Р).
Х І МІ ЧНА ПРОМИС ЛОВ ІС ТЬ В ИПУС КА Є В ЕЛИКИЙ А С ОРТИМЕНТ РІ З НИХ
КЛЕЇ В . МІ ЦНІС ТЬ З ЧЕПЛЕННЯ КЛЕЮ В ІД НОС НО С КЛЕЮ В А НИХ ПОВ ЕРХ ОНЬ
В ИЗ НА ЧА Є ТЬС Я С ИЛА МИ МІЖ МОЛЕКУЛЯРНОЇ В З А Є МОД ІЇ
( ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМИ СИЛАМИ) А Б О ХІМІЧНИМИ СИЛАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ
Д О УТВ ОРЕННЯ Х ІМІЧНОГ О З В ' ЯЗ КУ .
В ИПУС КА Є ТЬС Я ШИРОКИЙ А С ОРТИМЕНТ З А С ОБ ІВ ОС ОБ ИС ТОЇ Г І Г І Є НИ І
ПА РФУМЕРНО -КОС МЕТИЧНИ Х ПРЕПА РА ТІВ , З А С ОБ ІВ Б ОРОТЬБ И З
КОМА Х А МИ ТА ПО Д ОГ ЛЯД У З А А В ТОМОБ ІЛЕМ , ПЛЯМОВ ИВ І Д НІ З А С ОБ И І
Б А Г А ТО І НШОГ О . У ЦІЙ Г А ЛУЗ І З Д ІЙС НЮ Ю ТЬС Я НА УКОВ О -Д ОС ЛІ Д НІ
РОБ ОТИ І А С ОРТИМЕНТ ТОВ А РІВ ПОБ УТОВ ОЇ Х ІМІЇ ПОС ТІЙНО
РОЗ ШИРЮ Є ТЬС Я .

4. Поняття про синтетичні миючі засоби (СМЗ) та мило

СИ НТЕТ ИЧ НІ МИЮЧІ ЗАС ОБ И – ЦЕ НАТ РІЄВІ С О ЛІ К ИС ЛИХ
СКЛАДНИХ ЕФІРІВ ВИЩИХ СПИРТІВ І СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ:
R-CH2-OH + H-O-SO2-OH R-CH2-O-SO2-O H + H2O
R-CH2-O-SO2-O H + NAOH R-CH2-O-SO2-O NA + H2O
В ОСТ АН НІ Р ОКИ В ИР ОБ Н ИЦТВО С ИН ТЕ ТИЧ НИ Х М ИЮ ЧИХ
ЗА СО БІВ (СМ З) У СВІТІ СТАЛ О О БЧ И СЛЮВ АТИ СЯ ВЖЕ
ДЕСЯТКАМИ МІЛЬЙОНІВ ТОНН У РІК.
ОДНАК ЇХ ВЕ ЛИКУ ЧАСТ И Н У (70%) С П О ЖИ ВАЮТЬ ТІ ЛЬКИ
ЖИТ ЕЛІ НА ЙБ ІЛЬШ РОЗВИ Н УТИХ КРАЇН , ЯКІ СК ЛА ДАЮ ТЬ
УСЬОГО БЛИЗЬКО 20%.
БЛИ ЗЬК О
7 0%
С П ОЖИ ВАН ИХ
НА СЕЛЕ НН ЯМ
СМ З
ВИТР АЧА ЄТЬСЯ НА Т АК ЗВ АНЕ ЗАГАЛЬН Е ПРА Н НЯ (У СШ А
Й А НГЛІЇ ЇЇ Н АЗИВ АЮТЬ “В АЖК ИМ”), ЩО ЗДІЙ СНЮ ЄТЬСЯ
РАЗ У 3 -7 ДНІ В. ЦЕ ПР АН НЯ , ПРИ ЯКІ Й ПЕ РУТЬ ПО СТІЛ ЬНУ ,
СТО ЛО ВУ І Н АТІЛЬНУ БІЛ И ЗНУ , ПР ОВ ОДЯТЬ НА ЙЧ АСТ ІШЕ
В
ПРА ЛЬН ИХ
МАШ ИН АХ .
БЛ И ЗЬКО
20%
СМЗ
ВИТР АЧА ЄТЬСЯ НА “ ЛЕГКЕ ” П РА НН Я СЛ АБО ЗАБРУ ДН ЕНИ Х
ВИРОБІВ З Т ОНК ИХ ТКАНИН ВРУ ЧНУ В Т ЕПЛІ Й ВОДІ. СМЗ
ДЛЯ
ЛЕГК О ГО
ПРА Н НЯ
НЕ
П ОВ ИН НІ
РО БИ ТИ
ПО ДРА ЗНЮЮЧОЇ
ДІЇ
НА
ШКІРУ
РУК ,
П О ВИ ННІ
СТВО РЮВАТ И
РЯС НУ
ПІ НУ
І
ДОБР Е
ПР АТ И
ПРИ
ТЕМПЕРАТУРІ ВОДИ 25-45 С.
НЕ ЗВА ЖАЮЧ И НА ТЕ, ЩО Н АСТУП И ЛА Е П ОХА СМ З, М И ЛО
ЩЕ
ЦІЛК ОМ
НЕ
ЗДА ЛО
С ВОЇ
ПО ЗИЦІЇ :
Й ОГО
РЕКОМЕ НДУ Є ТЬСЯ
В ИКО РИСТ ОВУ ВАТ И
ДЛ Я
РУ ЧН ОГО
ПРАННЯ ВИРОБІВ З БАВОВНЯНИХ І ЛЛЯНИХ ТКАНИН.

5. Якщо зануритися у далеке минуле, то можна довідатися про мило багато цікавого. Так, у далекій древності волосся для краси намащували оліями

ЯКЩО ЗАНУРИТИСЯ У ДАЛЕКЕ МИНУЛЕ, ТО МОЖНА ДОВІДАТИСЯ ПРО МИЛО БАГАТО ЦІКАВОГО. ТАК, У
ДАЛЕКІЙ ДРЕВНОСТІ ВОЛОССЯ ДЛЯ КРАСИ НАМАЩУВАЛИ ОЛІЯМИ І ПАХОЩАМИ. У ДНІ ЖАЛОБИ ГОЛОВУ
ПОСИПАЛИ ПОПЕЛОМ. А ПОТІМ - ДИВНА СПРАВА - ЖИР ЛЕГКО ЗМИВАВСЯ, ВОЛОССЯ СТАВАЛО
ЧИСТИМИ, БЛИСКУЧИМИ. АДЖЕ ПОПІЛ У СПОЛУЧЕННІ З ОЛІЯМИ - ПРООБРАЗ МИЛА.
ЦЮ ВЛАСТИВІСТЬ І ВИКОРИСТОВУВАЛИ ЧОТИРИ ТИСЯЧОРІЧЧЯ НАЗАД, СТВОРИВШИ МИЛОПОДІБНУ
НАПІВРІДКУ РЕЧОВИНУ "САПО". ЗАСТОСОВУВАЛИ ЙОГО НЕ СТІЛЬКИ З ГІГІЄНІЧНИМИ, СКІЛЬКИ З
КОСМЕТИЧНИМИ ЦІЛЯМИ. ЛИПКА, ЩО ЛЕГКО ЗАСИХАЄ, ЩО ШВИДКО ЗМИВАЄТЬСЯ МАСА СЛУЖИЛА
ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ. ЗГАДАЄТЕ МУДРІ СПОРУДЖЕННЯ НА ГОЛОВАХ І ЗАКРУЧЕНІ В ДРІБНІ
ДЖГУТИ БОРОДИ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ДРЕВНІХ ВАВІЛОНЯН.
ДЛЯ ПРАННЯ Ж ВИКОРИСТОВУВАЛИ МИЮЧІ ГЛИНИ І СОКИ ТАКИХ РОСЛИН, ЯК МИЛЬНИЙ КОРІНЬ,
МИЛЬНЯНКА. ПІСЛЯ ВИНАХОДУ В XVI СТОЛІТТІ ПРАЛЬНОЇ ДОШКИ ОДЕРЖАВ ПОШИРЕННЯ Й ІНШИЙ
СПОСІБ ПРАННЯ: БІЛИЗНУ УКЛАДАЛИ В ЧАН, НАД НИМ РОЗСТЕЛЯЛАСЯ ПОЛОТНИНА, НА ЯКУ НАСИПАЛИ
ЗОЛУ. У ЧАН ЧЕРЕЗ ПОЛОТНИНУ ЗАЛИВАЛИ ГАРЯЧУ ВОДУ - ВІД ЗМІШАННЯ З ЗОЛОЮ ВИХОДИВ ЛУГ, І
БІЛИЗНА ВІДПИРАЛАСЯ ШВИДШЕ. НА РУСІ Й У ДЕЯКИХ ІНШИХ КРАЇНАХ ЩІЛИНОК БРАЛИ ІЗ СОБОЮ В
ЛАЗНЮ ЗАМІСТЬ МИЛА.
МИЛО Ж ДОВГИЙ ЧАС СТОЯЛО В ОДНОМУ РЯДІ З МЕДИЧНИМИ ЗАСОБАМИ І ЛІКАМИ. І ЛИШЕ В 1424 РОЦІ
В ІТАЛІЇ, У СЕВОНІ, ПРОМИСЛОВИМ ШЛЯХОМ СТАЛИ ВИПУСКАТИ ТВЕРДЕ МИЛО. ЖИРИ З'ЄДНУВАЛИ НЕ З
ЗОЛОЮ, А З ПРИРОДНОЮ КАЛЬЦИНОВАНОЮ СОДОЮ, ЩО ДОБУВАЛИ З ОЗЕР. ДЛЯ ВАРІННЯ МИЛА
ВИКОРИСТОВУВАЛИ ЯЛОВИЧЕ, БАРАНЯЧЕ, СВИНЯЧЕ, КІНСЬКЕ САЛО, КІСТЯНИЙ, КИТОВИЙ І РИБ'ЯЧИЙ
ЖИР, ВІДХОДИ ЖИРІВ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ. ДОДАВАЛИ І РОСЛИННІ ОЛІЇ - ЛЛЯНЕ, БАВОВНЯНЕ,
МАСЛИНОВЕ, МИГДАЛЬНЕ, КЕНЖУТОВЕ, КОКОСОВЕ І ПАЛЬМОВЕ.

6. Клеї – це полімери, чи сполуки на їх основі , що застосовуються для з’єднання різних матеріалів. Дія клеїв заснована на утворенні між ними

КЛЕЇ
КЛЕЇ – ЦЕ ПОЛІМЕРИ, ЧИ СПОЛУКИ НА ЇХ ОСНОВІ , ЩО
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ З’ЄДНАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ. ДІЯ КЛЕЇВ
ЗАСНОВАНА НА УТВОРЕННІ МІЖ НИМИ І СКЛЕЮЮЧИМ МАТЕРІАЛОМ
АДГЕЗІЇ. В СКЛАД КЛЕЮ ВХОДЯТЬ ПОЛІМЕРИ (КЛЕЙКІ РЕЧОВИНИ),
РОЗЧИННИКИ, НАПОВНЮВАЧІ, ПЛАСТИФІКАТОРИ ТА ІН.
БЕЗПЕЧНІСТЬ КЛЕЮ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРІВ,
РОЗЧИННИКІВ, ПЛАСТИФІКАТОРІВ ТА ІН.
ДО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛЕЇВ ВІДНОСЯТЬ ЇХ
КЛЕЮЧУ ЗДАТНІСТЬ, ТЕРМІЧНУ І ХІМІЧНУ СТІЙКІСТЬ І
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ. НАДІЙНІСТЬ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ДОВГОВІЧНІСТЮ
СКЛЕЄНИХ СПОЛУК, ЗБЕРІГАННЯМ КЛЕЇВ ТА ІН.

7. Клеї поділяють в залежності від різних ознак . За призначенням клеї ділять на виробничі (для з’єднань матеріалів) і побутові (для ремонту, с

КЛЕЇ
КЛЕЇ ПОДІЛЯЮТЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІЗНИХ ОЗНАК .
ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ КЛЕЇ ДІЛЯТЬ НА ВИРОБНИЧІ (ДЛЯ З’ЄДНАНЬ МАТЕРІАЛІВ) І
ПОБУТОВІ (ДЛЯ РЕМОНТУ, СКЛЕЮВАННЯ).
ЗА ПОХОДЖЕННЯМ КЛЕЙОВОЇ РЕЧОВИНИ КЛЕЇ ПОДІЛЯЮТЬ НА СИНТЕТИЧНІ І
ШТУЧНІ.
СИНТЕТИЧНІ КЛЕЇ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВИСОКОЮ МІЦНІСТЮ СКЛЕЮВАННЯ,
ХІМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ, ВОДОСТІЙКІСТЮ, ЗДАТНІСТЮ СКЛЕЮВАТИ МАТЕРІАЛИ,
КЕРАМІКУ, СКЛО.
НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИМИ ЯВЛЯЮТЬСЯ НАСТУПНІ КЛЕЇ:
- НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ – МЦ-1, ПВХ;
- НА ОСНОВІ ПОЛІ ВІНІЛАЦЕТАТУ І ЙОГО ПОХІДНИХ – ПВА, ПОЛІ ВІНІЛАЦЕТАТ;
- НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ФЕНОЛ ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ – БФ-2, БФ-4 І
ІН.
- ДВОКОМПОНЕНТНІ – ЕПОКСИДНИЙ, УРЕТАНОВИЙ ТА ІН., В ЯКІ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ ДОБАВЛЯЮТЬ ЗАТВЕРДУВАЧ.
ШТУЧНІ КЛЕЇ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ СТІЙКІСТЮ ДО ДІЇ ВОДИ І
МІКРООРГАНІЗМІВ. ЦЕ КЛЕЇ НА ОСНОВІ ЦЕЛЮЛОЗИ, КРОХМАЛЮ, БІЛКІВ І
СИЛІКАТІВ.

8. До лакофарбових матеріалів відносять лакофарбові матеріали (ЛФМ) і інструменти для малярних робіт. Лакофарбові матеріали. Лакофарбові мат

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ
ДО ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬ
ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ (ЛФМ) І ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ
МАЛЯРНИХ РОБІТ.
ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ.
ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ ВКЛЮЧАЮТЬ ОЛІФИ, ЛАКИ,
ФАРБИ, ЕМАЛІ, ҐРУНТОВКИ, ШПАТЛЬОВКИ І
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБРОБКИ, ЯКІ
УТВОРЮЮТЬ СТІЙКІ ДО ЗОВНІШНІХ УМОВ ПОКРИТТЯ І
ПІДВИЩУЮТЬ ЕСТЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.
ОЛІФИ – ЦЕ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ,
ВИГОТОВЛЕНІ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ МАС І
МАЛОВМІСНИХ АЛКІДНИХ СМОЛ. ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАКІВ, ФАРБ, ҐРУНТОВОК,
ШПАТЛЬОВОК, ЗАМАЗОК, РОЗВЕДЕННЯ МАСЛЯНИХ
ФАРБ І ДЛЯ ПРОПИСУВАННЯ ПОВЕРХНІ ДЕРЕВИНИ
ПЕРЕД ОБРОБКОЮ ЦИМИ ФАРБАМИ.
ОЛІФИ РОЗРІЗНЯЮТЬ МАЛОВМІСНІ – НАТУРАЛЬНІ І
БЕЗМАСЛЯНІ.

9. В наш час хімічна промисловість набула досить широкого розвитку. Мийні, чистячі, дезінфікуючі засоби, засоби догляду за меблями й підлогою,

ВИСНОВОК
В НАШ ЧАС ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ НАБУЛА ДОСИТЬ ШИРОКОГО
РОЗВИТКУ. МИЙНІ, ЧИСТЯЧІ, ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ, ЗАСОБИ
ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ Й ПІДЛОГОЮ, ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМАХАМИ І
ЗАХИСТУ РОСЛИН, ЗАСОБИ ДЛЯ ВИБІЛЮВАННЯ,
ПІДКРОХМАЛЮВАННЯ, ПІДСИНЮВАННЯ, РІЗНОМАНІТНІ ФАРБИ,
КЛЕЇ, АВТОКОСМЕТИКА – ЦЕ ТЕ, БЕЗ ЧОГО МИ НЕ УЯВЛЯЄМО
НАШОГО ЖИТТЯ, ТА БАГАТО З НИХ МОЖУТЬ НАНЕСТИ ШКОДУ
НАШОМУ ЗДОРОВ’Ю, ТОМУ ДО ВСІХ ЦИХ РЕЧОВИН ТРЕБА
СТАВИТИСЬ З КРАЙНЬОЮ ОБЕРЕЖНІСТЮ.
English     Русский Rules