Бакалаврська робота на тему: “Аналіз та оцінка фінансово-господарської діяльності ДП “Сарненське лісове господарство”
Доповідь завершено. Дякую за увагу!!!
543.50K
Categories: financefinance managementmanagement
Similar presentations:

Аналіз та оцінка фінансово-господарської діяльності ДП “Сарненське лісове господарство”

1. Бакалаврська робота на тему: “Аналіз та оцінка фінансово-господарської діяльності ДП “Сарненське лісове господарство”

Бакалаврська робота
на тему:
“Аналіз та оцінка фінансовогосподарської діяльності ДП
“Сарненське лісове господарство”
Бакалаврська робота
Вим. Лист № документа
Розробила
Діжурко Н.М.
Перевірив
Швець Ф.Д.
Консульт.
Швець Ф.Д.
Підпис Дата
Аналіз та оцінка
фінансово-господарської
діяльності ДП
«Сарненський лісгосп»
Швець Ф.Д.
Презентація
Маса
Масштаб
1:1
Лист
Рецензент
Керівник
Літ.
Листів
Навчально-науковий
інститут економіки та
менеджменту

2.

Метою дослідження є комплексна оцінка
фінансово-господарського стану пiдприємства, а
також визначення основних напрямків його
поліпшення.
Об’єктом дослiдження є фінансовогосподарська діяльність підприємства та фактори що
її забезпечують.
Предметом дослiдження виступає процес
фінансово-господарських відносин, що виникають в
процесі діяльності підприємства та мають вплив на
його розвиток.
Діжурко Н.М.
2

3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ
Обсяги продукції (робіт, послуг)
лісового господарства
Обсяги заготівлі ліквідної
деревини, тис. м. куб.
Динаміка зміни кількості зайнятих працівників на
підприємствах галузі, тис. осіб
Діжурко Н.М.
3

4.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Адміністративно-господарська
структура і площа лісгоспу

з/п
Назва лісництва
Породна структура лісів ДП
“Сарненський лісгосп”
Загальна площа, га
1.
Карпилівське
5744
2.
Руднянське
9449
3.
Сарненське
6120
4.
Страшівське
7881
30
5.
Константинівське
4353
20
6.
Кричильське
6506
10
7.
Немовицьке
5671
0
8.
Тиннівське
6782
56
Площа, %
60
Сосна
Вільха чорна
Дуб
50
40
Береза
Ялина
21
12
10
1
Порода дерев
Обсяги заготівлі лісопродукції ДП «Сарненський лісгосп»
Роки
Види заготівлі
2010
2011
2012
2013
2014
тис. м3
%
тис. м3
%
тис. м3
%
тис. м3
%
тис. м3
%
1. Рубки головного
користування
49,72
46,2
50,1
43,4
50,16
43,8
50,05
38,4
61,13
47,5
2. Рубки догляду
57,96
53,8
65,2
56,6
64,45
56,2
80,17
61,6
67,52
52,5
Разом
107,7
100
115,3
100
114,6
100
130,2
100
128,7
100
Діжурко Н.М.
4

5.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА
ДП «САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Директор ДП «Сарненське
лісове господарство»
Головний
інженер
Лісопункт
Го
р
о
д
е
ц
ь
к
а
м/
д
Н
ем
о
в
иц
ь
к
а
м/
д
Нижній
склад
Р
у
д
н
я
н
с
ь
к
а
м/
д
Діжурко Н.М.
Головний
лісничий
Інспектор
з кадрів
Головний
економіст
Лісництва
Відділ
збуту
К
о
с
т
я
н
т
ин
і
в
с
ь
к
е
К
р
и
ч
и
л
ь
с
ь
к
е
Н
ем
о
в
иц
ь
к
е
Р
у
д
н
я
н
с
ь
к
е
Т
ин
н
і
в
с
ь
к
е
Са
р
н
е
н
с
ь
к
е
Ст
з
а
ш
і
в
с
ь
к
е
Ка
р
пи
л
і
в
с
ь
к
е
Головний
механік
Головний
бухгалтер
Ремонтно –
транспортний
цех
5

6.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ДП «САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

з/п
Роки
Показники
Абсол. відх.,
2014/2013
2011
2012
2013
2014
55897
59037,0
63342,0
76332
12990
198
221
221
221
0
1
Чистий дохід від реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн.
2
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
3
Витрати на оплату праці, тис. грн.
10907
12365
13669
15495
1826
4
Валовий прибуток, тис. грн.
15618
14902
17036
18818
1782
5
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
1831
1727
6084
2768
-3316
6
Елементи операційних витрат, тис. грн.
51807
56925
61826
71227
9401
7
Інші операційні витрати, тис. грн.
7812
8135
9972
10874
902
8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
40279
44135
46306
57514
11208
9
Витрати на збут, тис. грн.
7155
7943
10270
9413
-857
10
Необоротні активи, тис. грн.
7609
12007
14361
15440
1079
11
Оборотні активи, тис. грн.
4366
5887
7873
6087
-1786
12
Власний капітал, тис.грн.
7864
12062
15521
16579
1058
13
Поточні зобов’язання, тис. грн.
2618
5832
6713
4948
-1765
14
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги,
тис. грн.
631
964
1333
18
-1315
15
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, тис.
грн.
1804
2668
2219
1174
-1045
Діжурко Н.М.
6

7.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Крива життєвого циклу ДП
“Сарненське лісове господарство”
Основні показники фінансової стійкості
Коефіцієнт автономії
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
55897
59037
63342
44356
0,78
0,8
76332
Значення коефіцієнта
Чистий дохід від реалізації
продукції, тис. грн.
0,9
0,75
0,76
0,83
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
2010
2011
2012
Роки
2013
2014
0,1
Роки
0
2011
Коефіцієнт фінансової
стабільності
2
1,5
1
1,28
1,33
1,21
1,32
0,5
Роки
0
3,57
3,5
3,06
3
3,61
2,51
2,5
2
1,5
1
0,5
Роки
0
2011
2012
Діжурко Н.М.
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2013
2014
Коефіцієнт фінансової
стійкості
Значення коефіцієнта
4
Значення коефіцієнта
Значення коефіцієнта
Коефіцієнт фінансової
залежності
2,5
2012
1
0,8
0,78
0,6
0,75
0,76
0,83
0,4
0,2
Роки
0
2011
2012
2013
2014
7

8.

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ДП
«САРНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП»
Коефіцієнт поточної
ліквідності
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
1,2
1,8
1,6
1,4
1,67
1,23
1,17
1,2
0,3
1,1
1
1,33
0,66
0,6
0,8
0,2
0,73
0,4
Роки
0
2011
2012
2013
Роки
0
2014
0,16
0,15
0,09
0,05
0,2
0,2
0,22
0,1
0,4
0,6
0,25
0,25
0,84
0,8
1
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
2011
2012
2013
Роки
0
2011
2014
2012
2013
2014
Тис.грн.
Елементи операційних витрат підприємства
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2010
Діжурко Н.М.
2011
2012
2013
2014
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Інші операційні витрати
Роки
8

9.

ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Оборотність активів
Коефіцієнт оборотності
обігових коштів
5
4,5 4,67
4
3,5
3
14
3,55
3,12
12
8,05
8
6
4
2
0,5
0
Роки
2011
2012
2013
2014
2011
8,33
2013
2014
7
6
5,84
6
2012
Коефіцієнт оборотності
власного капіталу
9
7
Роки
0
Фондовіддача
4,98
5
5,97
5
4,38
4
4
4,45
3
3,76
4,28
3
2
2
1
1
Роки
0
2011
Діжурко Н.М.
10,03
10
2,85
2,5
2
1,5
1
8
12,54
12,8
2012
2013
2014
Роки
0
2011
2012
2013
2014
9

10.

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Рентабельність власного
капіталу
Рентабельність активів
0,3
0,45
0,27
0,35
0,2
0,15
0,3
0,15
0,25
0,13
0,1
Роки
0
2012
0,2
2013
2014
0,05
2011
0,25
2013
2014
Рентабельність за чистим
прибутком
0,1
0,1
0,24
0,08
0,2
0,06
0,15
0,16
0,1
0,16
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,05
Роки
0
2011
Діжурко Н.М.
2012
0,12
0,38
0,35
Роки
0
Рентабельність виробничих
фондів
0,4
0,17
0,14
0,1
0,05
2011
0,23
0,15
0,1
0,3
0,39
0,4
0,25
2012
2013
2014
Роки
0
2011
2012
2013
2014
10

11.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Плинність
Графік плинності постійно
працюючих працівників
0,18
Розподіл персоналу за категоріями
0,16
0,14
0,12
0,11
0,13
0,14
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Плинність
2011
2012
2013
2014
Відхилення
Працюючих – всього:
в тому числі:
198
221
221
221
0
Адміністративноуправлінський
51
63
58
57
-1
2011
2012
2013
2014
Виробничий
130
139
144
145
+1
0,17
0,13
0,11
0,14
Допоміжний
17
19
19
19
0
Зміна середньомісячної заробітної плати
Зміна фонду оплати праці персоналу
10000
6000
5550,5
9000
8758,5
5000
4427
4000
8000
4879,6
4158,3
Тис.грн.
Зарплата, грн.
Роки
Категорії персоналу
0,17
3000
7706,2
7000
5635,6
6000
5487,2
2000
5000
5784,8
5843,9
5139,4
4512,9
1000
Роки
0
4000
Роки
3000
2011
Діжурко Н.М.
2012
2013
2014
2011
2012
2013
Фонд основної заробітної плати, тис. грн.
Фонд додаткової заробітної плати, тис. грн.
2014
11

12.

ДИНАМІКА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
НА ДП «САРНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП»
№ з/п
Роки
2011
2012
2013
2014
Абс. відх.
2014/2013
Показник
1.
Фонд оплати праці штатних працівників, усього,
9880,1
11740,3
12940,8
14720,2
+1779,4
2.
Фонд основної заробітної плати
5487,2
5635,6
5139,4
5843,9
+704,5
3.
Фонд додаткової заробітної плати
4512,9
5784,8
7706,2
8758,5
+1052,3
3.1.
Надбавки до тарифних ставок та посадових окладів
259,2
199,4
267,5
304,3
+36,8
3.2.
Премії та винагороди
3035,3
4222,6
6245,8
7109,8
+864,0
3.3.
Заохочувальні та компенсаційні виплати
286,8
319,9
95,2
107,4
+12,2
Матеріальна допомога
198,1
184,5
95,2
106,3
+11,1
Оплата за невідпрацьований час
1114,5
1362,8
1192,9
1354,2
+161,3
3.3.1.
4.
Аналіз показників продуктивності праці
Роки
Показник
Виробіток, грн./особу
Трудомісткість, люд/год
Експорт продукції споживачам
Відхилення
фірма Ердерт-Тужер
2011
2012
2013
2014
2012
2013
287
271,9
286,6
345,4
73,5
58,5
фірма Konya
Фірма Adapazari Sakarya Türki
6,92
7,37
6,98
5,79
-1,58
-1,19
3%
5%
5%
4%
3%
Фірма "УНІЛІС"
14%
4%
5%
4%
4%
Фірма "КАТ"
Фірма "Гарбіта"
Фірма "Кемсіта"
27%
22%
Фірма "Стора Тімбер"
Фірма "GKF"
Фірма "FOR A-1"
Фірма "SILVA"
Фірма "Smport-Export"
Діжурко Н.М.
12

13.

МАТРИЦЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДП
«САРНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП»
Зовнішні
фактори
Внутрішні
фактори
Діжурко Н.М.
Можливості
Загрози
1. Збільшення кількості споживачів.
2. Підвищення конкурентоспроможності
продукції.
3. Диверсифікація діяльності підприємства.
4. Наявність дешевого і якісного ресурсу.
5. Впровадження високих технологій.
6. Вихід на внутрішній та зовнішній ринок з
високотехнологічною продукцією.
7. Залучення фінансових ресурсів.
1. Поглиблення національної економічної кризи.
2. Висока плинність персоналу.
3. Політична та економічна нестабільність.
4. Неінформованість клієнтів.
5. Надмірний вплив держави.
6. Можлива заборона експорту за кордон сировини.
7. Виснаження зрілої деревини, що є найбільш цінною і
може використовуватись у будівельній та деревообробній
галузях.
Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Досвід роботи на ринку.
2. Розширення асортименту.
3. Державна форма власності.
4. Якість продукції відома та користується
попитом як в Україні, так і далеко за
межами країни.
5. Забезпеченість висококваліфікованим
персоналом.
6. Великі площі лісів.
7. Наявність ресурсів.
1. Високий ступінь централізації системи управління.
2. Висока перевантаженість штатних одиниць.
3. Великі ресурсо- та енерго- витрати.
4. Відсутність високих технологій.
5. Відсутність високотехнологічної продукції.
13

14.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ПОЛЯГАЮТЬ:
1. В переробці високоліквідної деревини, отриманої в процесі лісокультурних та лісотехнічних
робіт на підприємстві у високотехнологічну продукцію, а не реалізовуватись як сировина за низькими цінами.
2. В підвищенні технічного рівня виробництва через механізацію і автоматизацію виробничих
процесів, впровадження нової техніки і передової технології.
3. В зниженні собівартості продукції ДП «Сарненський лісгосп» за такими основними напрямами:
раціональне використання лісосічного фонду, сировини і матеріалів;
економному використанні пального, мастил і електроенергії;
ефективному використанні машин і устаткування;
зменшенні витрат заробітної плати на одиницю продукції за рахунок підвищення продуктивності праці;
зменшенні накладних витрат за рахунок нарощування концентрації виробництва та вдосконалення
управління підприємством.
4. В оптимізація обсягу виробництва продукції, яка має забезпечуватись за рахунок ефективного
використання виробничої потужності підприємства, що дозволить зменшити частку умовно-постійних витрат
у собівартості одиниці продукції.
5. Запропоновані нами управлінські заходи із заміни фізично та морально застарілих верстатів
підвищать виробничу потужність підприємства, зменшать енергозатрати та будуть сприяють збільшенню
прибутку підприємства, а отже покращать його фінансово-господарську діяльність та посилять
конкурентоспроможність.
Діжурко Н.М.
14

15. Доповідь завершено. Дякую за увагу!!!

Діжурко Н.М.
15
English     Русский Rules