РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ ПАРТНЕРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Рис. 1. Частка країн Європейського Союзу у загальному фінансуванні партнерства держави та приватного сектору, %.
Таблиця 1 Розподіл ролей партнерів у сфері охорони здоров’я
459.00K
Category: medicinemedicine

Розподіл ролей партнерів у сфері охорони здоров'я

1. РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ ПАРТНЕРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Трикоз Ірина Володимирівна,
ст. викладач кафедри менеджменту організацій,
Бердянський університет менеджменту і бізнесу,
м. Бердянськ

2. Рис. 1. Частка країн Європейського Союзу у загальному фінансуванні партнерства держави та приватного сектору, %.

3.

Рис. 2. Витрати з держбюджету на фінансування
сфери охорони здоров’я в Україні

4.

Уряд
Можливості - забезпечення
управління та чіткого
правового регулювання
суб'єктів які діють на
засадах партнерства у
сфері охорони здоров'я.
Загрози
- недостатнє фінансове
забезпечення СОЗ;
- відсутність досвіду
щодо розвитку
партнерських відносин у
забезпеченні
інноваційноінвестиційних проектів
СОЗ.
Бізнес-структури
- наявність достатніх
фінансових ресурсів;
- експертна підтримка та
досвід інвестиційноінноваційної і
підприємницької
діяльності.
- недостатня
інформованість про
потреби СОЗ та
масштаби соціально
значущих захворювань.
Цивільні громадські
організації
- інформованість про
масштаби та поширення
соціально значущих
захворювань, їх наслідки;
- інформованість про
оптимальні форми
роботи у СОЗ;
-зв'язки на місцевому
рівні.
- недостатність
фінансових ресурсів для
здійснення регіональних
проектів у СОЗ.
Рис. 3. Можливості та загрози партнерів у СОЗ.

5. Таблиця 1 Розподіл ролей партнерів у сфері охорони здоров’я

Роль в рамках ДПП
Завдання в рамках ДПП
Держава
(державні
структури,
державний
сектор
Головна роль у ДПП
відводиться саме
державі, оскільки
зацікавленість
державних структур
важлива для
забезпечення загального
політичного керівництва
і надання ресурсів у
сферу охорони здоров'я.
- створення концепцій, стратегій, програм, пілотних проектів заснованих на практичному вітчизняному та іноземному
досвіді;
- прийняття та впровадження законів і правових норм, необхідних для ефективної і безперебійної діяльності ДПП;
- практичне застосування та вдосконалення положень Закону України "Про державно-приватне партнерство" при здійсненні
охороннооздоровчих проектів;
- фінансування діяльності закладів освіти, служб охорони здоров'я і соціальних служб;
- забезпечення залучення зацікавлених державних органів при здійсненні і впровадженні проектів ДПП у СОЗ;
- здійснення антикорупційної та антитіньової політики у СОЗ;
- контроль за масштабністю таких соціально значущих захворювань, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, алкоголізм, наркоманія;
- впровадження загальних стандартів збору даних, адаптації та використання досвіду успішної роботи моделей ДПП у СОЗ
інших країн та сфер господарської діяльності;
- контроль за ціноутворенням на ліки, медичне обладнання, медичні інструменти;
- контроль за випуском та якістю дженеретиків;
-контроль міграції та депопуляції населення країни.
Приватний
інвестор
(приватний
партнер,
бізнесструктури,
приватний
сектор)
Ключова роль соціально
відповідального бізнесу у
рішенні соціальноекономічних проблем у
СОЗ здіснюватиметься
завдяки використанню
власного досвіду і
можливостей бізнесструктур, які здатні
продуктивно працювати
у співпраці з
громадянським
суспільством.
- мобілізація висококваліфікованих фахівців і ресурсів ділового співтовариства;
- участь у цільовій підготовці кадрів, проведення стажування у провідних клініках світу, створення навчальних центрів із
залученням зарубіжних фахівців для читання лекцій та проведення навчання вітчизняного медперсоналу;
- розвиток в рамках компанії принципів корпоративної етики, запобігання дискримінації, розуміння співробітниками шляхів
зменшення ризиків, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією;
- надання підтримки співробітникам, які живуть з ВІЛ/Снідом;
- надання експертної підтримки в таких областях, як дослідницька діяльність, технології, виробництво і розповсюдження
продукції, маркетинг і управління;
- розширення послуг охорони здоров'я через використання наявної інфраструктури і системи постачань;
- впровадження програм, які здійснюються на робочих місцях щодо навчання і лікування співробітників і членів їх сімей;
- надання коштів для ремонту та утримання будівель медичних установ, що забезпечується шляхом реалізації інвестиційних
проектів ДПП;
- участь у цільовій підготовці кадрів, проведення стажування у провідних клініках світу, створення навчальних центрів із
залученням зарубіжних фахівців для читання лекцій та проведення навчання вітчизняного медперсоналу;
- сприяння розвитку інформаційних технологій при забезпеченні лікувально-діагностичних процесів;
-створення підприємств, що будуть забезпечувати збір, переробку та утилізацію медичних відходів.
Громадські
організації
(цивільний
некомерційн
ий сектор)
Значну роль у ДПП
відіграють громадські
організації ефективно
співпрацюючи з
державними структурами
і забезпечуючи зв'язок
між державою і
приватним сектором.
- забезпечення співпраці між ключовими структурами в регіонах;
- поширення інформації про досвід успішної роботи на національному та регіональному рівнях;
- забезпечення доступу до важкодоступних груп населення (сільського населення і груп підвищеного ризику) завдяки
безпосереднім особистим контактам;
- контроль над розподіленням та використанням лікарських засобів і медичних послуг;
- контроль над діяльністю інших учасників партнерства, які повинні діяти в інтересах одержувачів медичних послуг;
- впровадження пілотних проектів місцевого значення із використанням ресурсів державного та приватного партнерів;
- залучення фінансування широкого спектру діяльності об'єктів та проектів ДПП - від медикаментозного забезпечення до
аналізу епідеміологічної ситуації.
Учасники

6.

Інфраструктура розподілу сфер охорони здоров'я між
державою, приватним сектором та державно-приватним партнерством
Рис. 4. Сфери розподілу напрямків охорони здоров'я між державою,
приватним сектором та державно-приватним партнерством
Профілактика (спорт, фізкультура, "зелений" туризм)
Медична наука та освіта
Приватний сектор
Санаторно-курортні послуги (реабілітація)
Діагностика, лікування
Діагностика, лікування у приватній практиці
Нетрадиційна та народна медицина
Організації медичного страхування
Спеціалізовані ЗМІ (медичного профілю)
Державний сектор
Медичні фірми-посередники і консультанти
Аптечний бізнес
Виробнича сфера
Контроль та управління СОЗ
операції та захворювань (реабілітація)
Санаторно-курортне оздоровлення після складних
енсіонерів та інвалідів
Медичне забезпечення оздоровлення дітей, вагітних,
ДПП
Первинна та екстренна медицина
закладів та споруд
Донорська служба
Реконструція та ремонтно-будівні роботи медичних
засоби медичного призначення
Приватний
сектор
Медичне обладнання, устаткування, інструменти та
Фармацевтика
медичний одяг тощо)
засоби медичного призначення
Допоміжні матеріали медичного призначення (меблі,
Медичне обладнання, устаткування, інструменти та
Фармацевтика
Сфера охорони здоров'я
Невиробнича сфера
ДПП

7.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules