672.82K
Categories: biographybiography musicmusic

Людвiг Ван Бетховен

1.

ЛЮДВIГ ВАН
БЕТХОВЕН
16 грудня 1770 Бонн — 26 березня 1827 Вiдень, нiмецький композитор

2.

ДИТИНСТВО
Бонн
у
другій
століття
половині
був
піренейським
резиденцією
XVIII
невеликим
містечком,
кельнського
князя.
Саме тут у грудні 1770 року і
народився
майбутній геніальний композитор.
Точна дата народження Людвіга не
встановлена,
відома тільки дата його хрещення 17 грудня.

3.

ДИТИНСТВО
Багато рис свого характеру Людвіг успадкував від свого діда, Луї
1782, Бетховену 12 років. У цьому віці він вільно грає на
Бетховена. Гордість, незалежний норов, наполегливість і працездатність
клавесині, скрипці, органі, легко читає з аркуша. Саме в цей рік
-
відбувається найважливіша подія в житті юного Бетховена, подія, яка
всі ці якості були властиві як діду, так і його знаменитому онукові.
зумовило його подальше життя і кар'єру.
Талант зав жди себе прояв ить, рано чи пі зно. Вже в чоти рир ічному
Хри стия н Готлоб Нефі став новим д иректором пр идвор ної капел и в
віці не мо жна бу ло не поміт ити зд ібностей х лопчика. Ба тько відра зу
Бон ні. Ця люд ина став сп равжнім наставником і вч ителем Людвіга, ві н
постав ився
до
цього
як
до
нового
джере ла
упорядкував
доходів.
Лю двігу
пот рібно
бу ло
розвиват ися,
його
музичну
освіту.
Нефі
пр обудив
у
свого
учня
інтере с до музики І. С. Баха, Генделя, Гайд на і Моцарта, на зра зках
клавірної музики Ф. Е. Баха Бетховен вч иться тонкощам сучасного
практикувати ся з і зда тним в икладачем, але у ба тька були од ні метод и -
фортепіан ного
сти лю.
примус і побої. Оди н вчитель змінював і ншого, рідко кол и серед н их
попадав ся ді йсно хо роши й музикант,
ніхто з них так і не на дав
За допомогою Нефі в тому ж ро ці публікуються пер ші тво ри Бетхове на:
наскільки або з начущого впл иву на тала новитого дит ин и. Мета Йоган на
варіації на тему маршу Дресслера, три фортеп іан ні сонат и. До ці єї поді ї
була
була
в
приуроче на
і
газет на
тому, щоб швидше пі дготувати Людв іга до концерт ів, чим швид ше
почнуться
"Цей
юн ий
гені й
з аслугову є
концерти, тим шви дше потечуть в кишеню Йоганна грош і. Перши й
концерт
дан в
був
Кельні,
де
восьмирічн ий хлопчик,
в
рекламн их
цінах,
шести річн им. Але в исту п не да ло очікуван их доходів, можливо тому п ро
інших концертах в дитячому віці ніяких свідчень немає.
директор а
капел и,
в
які й
п ідтр имки
для
сво їх
арт ист ичн их
подоро жей.
Якщо він буде продов жувати в тому ж ду сі, як і почав, з нього вий де
був
назван ий
замітка
говорилося:
другий
Вольфганг Амадей Моцарт "

4.

ДО ЕЛIЗИ

5.

Б Е Т ХО В Е Н І У К РА Ї Н А
Відомі звернення Бетховена у своїй творчості до української народної пісні. Так у циклі «24 пісні
різних народів» (1816), є обробка для голосу і фортепіанного тріо пісні «Їхав козак за Дунай». Є
також варіації на основі цієї пісні, а також варіації на основі пісні «За городом качки пливуть»
(1818) Л. Бетховен підтримував постійні стосунки з Андріем Розумовським, який в АвстроУгорщині був дипломатом. А. Розумовському присвячено 3 квартети (1806–1808), виступав у
його салоні, знайомився з його бібліотекою, що зокрема містила видання українських народних
пісень, партитури і клавіри творів українських композиторів, слухав виступи хорової капели
графа, що складалась переважно з українських півчих. Квартет Розумовського став першим
виконавцем присвячених йому творів.
В Україні з-поміж відомих виконавців музики Бетховена були М. Лисенко (як піаніст і хор.
диригент; написав власну каденцію до Фортепіанного концерту N° 4 Б.), О. Виноградський, І.
Слатін, згодом М. Колесса, Н. Рахлін, Квартет ім. М. Лисенка. У Львові духовні твори Бетховена
публікувалися поряд із композиціями західно-українських митців.

6.

С П РА В Ж Н І Й М И Т Е Ц Ь П О З Б А В Л Е Н И Й
П И Х И , В І Н Н А Д Т О Д О Б РЕ Р О ЗУ М І Є ,
ЩО МИСТЕЦТВО БЕЗМЕЖНЕ.
© Б Е Т ХО В Е Н
English     Русский Rules