140.76K
Categories: financefinance industryindustry

Rail-Тариф бағдарламасы арқылы темір жол тариферін есептеу

1.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Факультеті «____________ЭжБЖМ___________________»
Кафедрасы «__________Бизнес технология________________»
СӨЖ №1
Тақырыбы:Rail-Тариф бағдарламасы арқылы темір жол
тариферін есептеу.
Алматы, 2021ж

2.

ЖОСПАР:
1. Кіріспе.
2. Негізгі бөлім.
2.1. Негізгі деректер.
2.2. Есептеу нәтижесі.
2.3. Елдер жайлы деректер.
2.3.1. Қазақстан.
2.3.2. Ресей.
2.4.
Жеткізу мерзімі.
2.5.
Тасымалдау маршруты.
3. Қорытынды.

3.

1. Кіріспе.
БізҚР, Қостанай облысынан Ресейдің Мәскеу қаласы сыртына, тауарлы
аймағына жөнелтілетін бидай өнімінің бағасын есептедік.
Таңдаған көлік: темір жол, зерновоз, спецвагондар
Жүк көлемі: 200 т.
Проводниктер және қосымша сервистер алынбады.
Толығырақ негізгі бөлімде.
2. Негізгі бөлім.
2.1. Негізгі деректер.
Жүк:
Код ЕТСНГ
Тариф класс
(Прейскурант 10-01)
Код ГНГ
Класс ETT
Бірвагондағыжүктіңсалмағы

011005
Бидай
2
10019190
Бидайжәнемеслинжәнебасқалары
2
200
Шығустанциясы:
684001 Қостанай (Қазақстантеміржолы)
Ел
Қазақстан
Жөнелтілуелі:
Қазақстан
Межелі станция:
198207 Москва-Товарная-Смоленская (Московская ж. д.)
Ел
Ресей
Жөнелтілуелі:
Ресей

4.

*2009 жылғы 21 желтоқсандағы No 245 бұйрықтың 4 -тармағының
шарттары ескерілмеген қашықтықтар.
Жөнелту:
Вагон
Тікелейжіберубағыты
Мамандандырылғанвагондарда
Жүкжылдамдығы
Көліктүрі:
Зерновоз
ПС саны
Жіберілетінвагондар саны
Осьтер саны
Меншікиесі
Меншікиесініңжолы
Жүктеу /
түсірустанцияларынабекітілген
1
10
4
Түгендеупаркі
Қазақстан
Жоқ
Маршрут:
Басқажолдаржоқ
Қосымша:
Әскерикөлік
Жоқ
Бөлеклокомотивпен
Жоқ
(жөнелтушініңөтінішібойынша)
Сопровождение:
без сопровождения
Қауіпсіздік:

5.

Қорғалатынтоптағыкөлікте
р саны
2.2.
Ел
10
Есептеу нәтижесі.
Қашықт
ық
Қазақста 201
н →
Ресей
2184

Нәтиже 2385
Тари
ф
типі
Пр.
КЗХ
1001p.2
Тасымалдауақы Тасымалдауақы Валют
сы
сы (НДС)
а
367 913.00
0.00
KZT
141 455.00
28 291.00
RUB
367 913.00
141 455.00
0
28 291.00
KZT
RUB
Ел
1 тоннағаақы
Охрана
Валюта
1 839.57
707.28
1 839.57
707.28
1 тоннағаақы
(НДС)
0.00
141.46
0.00
141.46
Қазақстан →
Ресей →
Нәтиже
0.00
0.00
0.00
0.00
KZT
RUB
KZT
RUB
Ел
Нәтиже (НДСсіз)
367 913.00
141 455.00
367 913.00
141 455.00
НДС
Валюта
Қазақстан →
Ресей →
Нәтиже
Охрана
(НДС)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 291.00
0.00
28 291.00
KZT
RUB
KZT
RUB
Ел
Нәтиже
1 тоннаға
Валюта
Қазақстан →
Ресей →
Нәтиже
367 913.00
169 746.00
367 913.00
169 746.00
1 тоннаға (без
НДС)
1 839.57
707.28
1 839.57
707.28
1 839.57
848.73
1 839.57
848.73
KZT
RUB
KZT
RUB

6.

2.3. Елдер жайлы деректер.
2.3.1. Қазақстан.
Ел
бойыншамәліметтер:
Деректер

×


×


×

Қазақстан →
Мәні
Валют
а
Жеткізубағытыбойыншатасымалдаудыңжалпықашықтығына
жеткізумерзімі 13 күн
Болжалдысалмақ200.00 т. (Еңтөменгісалмақ 70.00 т.)
MZhS-El 4-Жүктерді
176.00
KZT
мамандандырылғанвагондардатасымал
дау
459.28Дәндідақылдаркоэффициенті
80 833.28
KZT
(электралаңдардағы электровоз)
201 км жалпықашықтықтан 201 км
электрлендірілгенбөлігініңесебі
Нәтиже
80 833.00
KZT
Нәтиже (МЖС)
80 833.00
KZT
Болжалдысалмақ200.00 т. (Еңтөменгісалмақ 70.00 т.)
LT-El 4-Жүктерді
144.90
KZT
мамандандырылғанвагондардатасымал
дау
525.98 Астықтасымалдаукоэффициенті 76 214.50
KZT
(электрлендірілгеналаңдарда
электровоз)
201 км жалпықашықтықтан 201 км
электрлендірілгенбөлігініңесебі
Нәтиже
76 215.00
KZT
Нәтиже (ЛТ)
76 215.00
KZT
Болжалдысалмақ200.00 т. (Еңтөменгісалмақ 70.00 т.)
PV 4-Арнайы
55.73
KZT
вагондардажүктердітасымалдау
3 705.00
206 479.65 KZT
Астықтытасымалдаукоэффициенті
Нәтиже
206 480.00 KZT
Болжалдысалмақ200.00 т. (Еңтөменгісалмақ 70.00 т.)
ГК 4-Жүктерді
4.18
KZT
мамандандырылғанвагондардатасымал
дау

7.

×
1 049.00
Астықтытасымалдаукоэффициенті
Нәтиже
Нәтиже
Барлығы: тасымалдауақысы
Тасымалдауқұны
НДС
НДС қосылғантасымалдауқұны
Барлығы, тонна
НДС-пен барлығы, тонна


4 384.82
KZT
4 385.00
367 913.00
367 913.00
367 913.00
KZT
KZT
KZT
KZT
367 913.00
1 839.57
1 839.57
KZT
KZT
KZT
2.3.2. Ресей
Ел
Ресей →
бойыншамәліметтер:
Деректер


-


×
×
Мәні
Валю
та
Жеткізубағытыбойыншатасымалдаудыңжалпықашықтығынажет
кізумерзімі 13 күн
Болжалдысалмағы 200.00 т.
I3 схемасы27 078.00 RUB
Жалпыпарктіңмамандандырылғанвагондары
ндажүктердітасымалдау
2000 км -денжоғарыарақашықтықкоэффициентінескереотырып,
2184 км қашықтыққабаға [25001+ (27078 - 25001) * 0,33 =
25686,41]
1,391.59Дәндіжәнебұршақдақылдарын, соя
25 686.41
тұқымын, ұнжармаөнеркәсібіөнімдерінтасымалдауүшін
2000 км-денастамқашықтыққажеңілдік.
Бағасыныңөзгерумөлшері 2000 км қашықтықта [25001 * -0,08 =
-2000,08]
Бағасыныңкөлемі 2184 км қашықтықтаөзгереді [25686,41 * -0,05
= -1284,32]
2 000.08Тікелейжеткізумаршрутынажеңілдік 23 686.33
1.00 Екіншікластытауарларғаарналған
23 686.33 RUB
коэффициент
4.5476 Коэффициент индексации
107 715.9 RUB

8.

×
1.02 Коэффициент индексации
×
1.015 Дополнительный коэффициент
индексации
Нәтиже
Схема В8-Тариф за использование
специализированного вагона
4.5476 Коэффициент индексации
1.02 Коэффициент индексации
1.015 Дополнительный коэффициент
индексации
Нәтиже
Барлығы: схемалардыңжиынтығы
×
×
×
-
275.00
Тасымалдаутүрінебайланыстыжалпытарифте
нжеңілдік
Нәтиже

Барлығы: тасымалдауақысы
%
20.00 НДС
Нәтиже

Тасымалдауқұны


НДС
НДС-пен төлем


Барлығы, тонна
НДС-пен барлығы, тонна
2.4.
Жеткізу мерзімі.
Жеткізумерзімі:
Деректер
Жеткізумерзімі:
5
109 870.2
7
111 518.3
3
111 518.3
3
6 417.00
RUB
RUB
RUB
RUB
29 181.95 RUB
29 765.59 RUB
30 212.07 RUB
30 212.07 RUB
141 730.4 RUB
0
141 455.4 RUB
0
141 455.0
0
141 455.0
0
28 291.00
169 746.0
0
141 455.0
0
28 291.00
169 746.0
0
707.28
848.73
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB

9.


12 сут. (на 2385 км). Күнделіктіжүгіріс 200 км
Қосымшакүн:
1 сут. СМГС - на отправление
Барлығы 13 сут.
Жеткізудіңжалпыуақыты: 13 сут.

2.5.
Тасымалдау маршруты.
Тасымалдау маршруты:
Код
Атауы
Қашық
тық
Жол
684001
Костанай
0
Казахстанская ж. д.
683916
Темирбулак
29
Казахстанская ж. д.
683901
Железорудная
46
Казахстанская ж. д.
683140
Каратомар (рзд)
55
Казахстанская ж. д.
683899
ОП 348 км
65
Казахстанская ж. д.
683136
Воронинская
72
Казахстанская ж. д.
683884
ОП 360 км ПК 8
77
Казахстанская ж. д.
683121
Увальненский (рзд)
84
Казахстанская ж. д.
679041
Путевой пост 373 км
90
Казахстанская ж. д.
683102
Тобол
96
Казахстанская ж. д.
683117
ОП 128 км
110
Казахстанская ж. д.
680852
ОП 115 км
123
Казахстанская ж. д.
682608
Баталы
138
Казахстанская ж. д.
680833
ОП 90 км
148
Казахстанская ж. д.
679084
ОП 76 км
162
Казахстанская ж. д.
679003
Зааятская
168
Казахстанская ж. д.
679018
ОП 55 км
183
Казахстанская ж. д.
679111
Елимай (обп)
197
Казахстанская ж. д.
679107
Елимай (обп) (эксп.)
201
Казахстанская ж. д.
816504
Карталы I (эксп.)
201
Южно-Уральская ж. д.
816222
Пост Б
226
Южно-Уральская ж. д.
816218
Карталы II
232
Южно-Уральская ж. д.
816203
Карталы I
238
Южно-Уральская ж. д.

10.

816285
ОП Депо Карталы
239
Южно-Уральская ж. д.
816909
Начальное
245
Южно-Уральская ж. д.
816928
Анненск (обп)
263
Южно-Уральская ж. д.
817013
Запасное
289
Южно-Уральская ж. д.
817102
Джабык
296
Южно-Уральская ж. д.
817206
Субутак
327
Южно-Уральская ж. д.
817304
Гумбейка
343
Южно-Уральская ж. д.
817403
Буранная
357
Южно-Уральская ж. д.
817507
Куйбас
369
Южно-Уральская ж. д.
817600
Магнитогорск-Грузовой
379
Южно-Уральская ж. д.
817623
Разъезд № 22
387
Южно-Уральская ж. д.
818406
Супряк
393
Южно-Уральская ж. д.
818410
Смеловская
402
Южно-Уральская ж. д.
818533
Ташбулатово
412
Южно-Уральская ж. д.
818552
Муракаево (рзд)
427
Южно-Уральская ж. д.
818500
Новоабзаково (рзд)
437
Южно-Уральская ж. д.
818571
Космакты (рзд)
450
Южно-Уральская ж. д.
818586
Урал-Тау (рзд)
461
Южно-Уральская ж. д.
818618
Укшук (рзд)
471
Южно-Уральская ж. д.
654307
Белорецк
485
Куйбышевская ж. д.
654203
Улу-Елга
515
Куйбышевская ж. д.
654218
Серменево
515
Куйбышевская ж. д.
654109
Юша (рзд)
536
Куйбышевская ж. д.
654010
Айгир (рзд)
553
Куйбышевская ж. д.
654006
Инзер
569
Куйбышевская ж. д.
650407
Тюльма
580
Куйбышевская ж. д.
653910
Зуяково
607
Куйбышевская ж. д.
653817
Равтау (рзд)
635
Куйбышевская ж. д.
653802
Приуралье
662
Куйбышевская ж. д.
652000
Карламан
690
Куйбышевская ж. д.
651972
Кабаково
710
Куйбышевская ж. д.
651807
Уршак (рзд)
721
Куйбышевская ж. д.
650039
ОП Нижегородка
728
Куйбышевская ж. д.
650005
Дема
739
Куйбышевская ж. д.

11.

651741
ОП 1606 км
744
Куйбышевская ж. д.
651722
Юматово
752
Куйбышевская ж. д.
651648
Алкино
763
Куйбышевская ж. д.
651506
Чишмы
776
Куйбышевская ж. д.
651440
Чишмы II (рзд)
779
Куйбышевская ж. д.
651436
Сафарово (рзд)
788
Куйбышевская ж. д.
651489
Блокпост 1453 км
794
Куйбышевская ж. д.
651402
Благовар
809
Куйбышевская ж. д.
651347
Черемшан (рзд)
820
Куйбышевская ж. д.
651332
ОП 1422 км
825
Куйбышевская ж. д.
651309
Буздяк
841
Куйбышевская ж. д.
651239
ОП Устюба
854
Куйбышевская ж. д.
651217
Каран-Елга (рзд)
864
Куйбышевская ж. д.
651205
Кандры
873
Куйбышевская ж. д.
651116
Бикметово (пп)
883
Куйбышевская ж. д.
651012
Усень (рзд)
893
Куйбышевская ж. д.
651008
Туймазы
904
Куйбышевская ж. д.
650626
Блокпост 1331 км
917
Куйбышевская ж. д.
650611
Исметово
921
Куйбышевская ж. д.
650607
Уруссу
926
Куйбышевская ж. д.
650503
Ютаза
939
Куйбышевская ж. д.
648645
Байрякино (рзд)
955
Куйбышевская ж. д.
648626
Зай (рзд)
973
Куйбышевская ж. д.
648607
Бугульма
991
Куйбышевская ж. д.
647549
Базаровка (рзд)
999
Куйбышевская ж. д.
647523
Акбаш
1011
Куйбышевская ж. д.
647515
Полтавка (рзд)
1020
Куйбышевская ж. д.
647500
Дымка
1027
Куйбышевская ж. д.
647430
Маклауш (рзд)
1045
Куйбышевская ж. д.
647407
Клявлино
1063
Куйбышевская ж. д.
647318
Барково (рзд)
1068
Куйбышевская ж. д.
647303
Пронино
1075
Куйбышевская ж. д.
647252
Шелашниково
1083
Куйбышевская ж. д.
647233
Денискино
1101
Куйбышевская ж. д.

12.

647229
Баландаево (рзд)
1109
Куйбышевская ж. д.
647204
Шентала
1118
Куйбышевская ж. д.
647110
Кондурчи
1129
Куйбышевская ж. д.
647002
Челна
1147
Куйбышевская ж. д.
646921
Клиновка (рзд)
1157
Куйбышевская ж. д.
646902
Нурлат
1169
Куйбышевская ж. д.
646847
Ахметьево (пп)
1179
Куйбышевская ж. д.
646832
Розовка (рзд)
1188
Куйбышевская ж. д.
646809
Погрузная
1202
Куйбышевская ж. д.
646635
Кармала (рзд)
1216
Куйбышевская ж. д.
646616
Амировка (рзд)
1224
Куйбышевская ж. д.
646601
Якушка
1229
Куйбышевская ж. д.
646527
Малыкла
1239
Куйбышевская ж. д.
646226
Обамза (рзд)
1252
Куйбышевская ж. д.
646207
Димитровград
1263
Куйбышевская ж. д.
646137
Рассвет (пп)
1268
Куйбышевская ж. д.
646118
Тиинск (пп)
1276
Куйбышевская ж. д.
646103
Бряндино
1287
Куйбышевская ж. д.
646048
Путевой (рзд)
1296
Куйбышевская ж. д.
646033
Уренбаш (рзд)
1306
Куйбышевская ж. д.
646009
Чердаклы
1321
Куйбышевская ж. д.
645903
Совхозный (рзд)
1331
Куйбышевская ж. д.
645806
Верхняя Терраса
1342
Куйбышевская ж. д.
645518
Заволжский (рзд)
1347
Куйбышевская ж. д.
645505
Ульяновск II
1352
Куйбышевская ж. д.
644803
Ульяновск-Центральный
1359
Куйбышевская ж. д.
644004
Студенческая
1363
Куйбышевская ж. д.
643923
Анненково (рзд)
1368
Куйбышевская ж. д.
643919
ОП Имени Г.Д. Гая
1372
Куйбышевская ж. д.
643942
ОП Моторостроитель
1374
Куйбышевская ж. д.
643976
Охотничья
1377
Куйбышевская ж. д.
643821
Разъезд 861 км
1386
Куйбышевская ж. д.
643800
Выры
1393
Куйбышевская ж. д.
643730
ОП Ляховка
1400
Куйбышевская ж. д.

13.

643726
Разъезд 844 км
1403
Куйбышевская ж. д.
643707
Майна
1412
Куйбышевская ж. д.
643622
Камандак (рзд)
1419
Куйбышевская ж. д.
643603
Чуфарово
1432
Куйбышевская ж. д.
643502
Вешкайма
1454
Куйбышевская ж. д.
643410
Дружный (рзд)
1462
Куйбышевская ж. д.
643406
Шарлово
1475
Куйбышевская ж. д.
643302
Глотовка
1486
Куйбышевская ж. д.
643213
Юловка (рзд)
1498
Куйбышевская ж. д.
643251
Дубенки
1509
Куйбышевская ж. д.
642102
Инза
1520
Куйбышевская ж. д.
642028
ОП Свет
1528
Куйбышевская ж. д.
642009
Ночка
1536
Куйбышевская ж. д.
641909
Чаис
1550
Куйбышевская ж. д.
641805
Сура
1560
Куйбышевская ж. д.
641735
Качелай
1573
Куйбышевская ж. д.
641701
Воеводское
1596
Куйбышевская ж. д.
640037
Обг. Пункт 626 км
1621
Куйбышевская ж. д.
640003
Рузаевка
1631
Куйбышевская ж. д.
641241
Пишля (обп)
1638
Куйбышевская ж. д.
641222
ОП Пайгарм
1645
Куйбышевская ж. д.
641129
Хованщина
1657
Куйбышевская ж. д.
641101
Кадошкино
1672
Куйбышевская ж. д.
641044
Инсар
1683
Куйбышевская ж. д.
641035
ОП Унуевский Майдан
1686
Куйбышевская ж. д.
641025
ОП Старое Пшенево
1690
Куйбышевская ж. д.
641010
ОП Чекашевы Поляны
1693
Куйбышевская ж. д.
641006
Токмово
1696
Куйбышевская ж. д.
640906
Ковылкино
1711
Куйбышевская ж. д.
640817
Запищиково
1718
Куйбышевская ж. д.
640643
Самаевка
1732
Куйбышевская ж. д.
640624
Воденяпинский
1746
Куйбышевская ж. д.
640605
Торбеево
1760
Куйбышевская ж. д.
640501
Потьма
1784
Куйбышевская ж. д.

14.

640408
Зубова Поляна
1790
Куйбышевская ж. д.
640304
Теплый Стан
1800
Куйбышевская ж. д.
640215
Вад
1810
Куйбышевская ж. д.
640126
Пичкиряево
1820
Куйбышевская ж. д.
222209
Кустаревка
1835
Московская ж. д.
222139
Таировка
1842
Московская ж. д.
222105
Берестянки
1853
Московская ж. д.
222001
Сасово
1860
Московская ж. д.
221901
Сотницыно
1871
Московская ж. д.
221808
Нижнемальцево
1878
Московская ж. д.
221704
Чучково
1895
Московская ж. д.
221600
Назаровка
1904
Московская ж. д.
221225
Ушинский
1915
Московская ж. д.
221121
Тырница
1926
Московская ж. д.
221102
Шилово
1933
Московская ж. д.
220913
ОП Задубровье
1948
Московская ж. д.
220909
Шелухово
1956
Московская ж. д.
220824
Новая Пустынь
1963
Московская ж. д.
220805
Проня
1979
Московская ж. д.
220843
Перевлес
1985
Московская ж. д.
220576
Тысья
1998
Московская ж. д.
220542
Листвянка
2010
Московская ж. д.
220504
Лесок
2027
Московская ж. д.
220307
Рязань I
2035
Московская ж. д.
220203
Дягилево
2040
Московская ж. д.
220044
Блокпост 187 км
2046
Московская ж. д.
220006
Рыбное
2052
Московская ж. д.
220025
ОП Пут. Пост 59 км
2062
Московская ж. д.
229104
Макеево-Московское
2080
Московская ж. д.
229176
Разъезд 35 км
2086
Московская ж. д.
229161
Разъезд 28 км
2093
Московская ж. д.
229157
Разъезд 24 км
2097
Московская ж. д.
228991
Разъезд 22 км
2099
Московская ж. д.
228987
Разъезд 18 км
2103
Московская ж. д.

15.

228972
Разъезд 12 км
2109
Московская ж. д.
228968
Разъезд 7 км
2114
Московская ж. д.
228900
Узуново
2121
Московская ж. д.
229509
Богатищево
2137
Московская ж. д.
229602
Пурлово
2149
Московская ж. д.
229706
Ожерелье
2160
Московская ж. д.
191804
Кашира-Пассажирская
2169
Московская ж. д.
192003
Акри
2176
Московская ж. д.
192107
Ступино
2182
Московская ж. д.
192200
Жилево
2190
Московская ж. д.
192215
ОП Шугарево
2199
Московская ж. д.
192605
Михнево
2206
Московская ж. д.
192658
Усады-Окружные
2213
Московская ж. д.
190718
ОП Повадино
2223
Московская ж. д.
190703
Детково
2240
Московская ж. д.
181206
Сандарово
2247
Московская ж. д.
181403
Кресты
2271
Московская ж. д.
180006
Бекасово-Сортировочное
2295
Московская ж. д.
180010
Бекасово I
2298
Московская ж. д.
180059
Пожитково
2302
Московская ж. д.
180108
Акулово
2314
Московская ж. д.
182603
Кубинка I
2324
Московская ж. д.
182509
Петелино
2333
Московская ж. д.
182302
Голицыно
2343
Московская ж. д.
182209
Одинцово
2363
Московская ж. д.
181742
ОП Сколково
2368
Московская ж. д.
181600
Фили
2381
Московская ж. д.
198207
Москва-Товарная-Смоленская
2385
Московская ж. д.
Шекараданөту:
Код
Атауы
Қашық
тық
Жол
684001
Костанай
0
Казахстанская ж. д.

16.

679107
Елимай (обп) (эксп.)
201
Казахстанская ж. д.
816504
Карталы I (эксп.)
201
Южно-Уральская ж. д.
182603
Кубинка I
2324
Московская ж. д.
198207
Москва-Товарная-Смоленская
2385
Московская ж. д.
Түйіндікстанциялар:
Код
Атауы
Қашық
тық
Жол
684001
Костанай
0
Казахстанская ж. д.
679041
Путевой пост 373 км
90
Казахстанская ж. д.
683102
Тобол
96
Казахстанская ж. д.
679107
Елимай (обп) (эксп.)
201
Казахстанская ж. д.
816504
Карталы I (эксп.)
201
Южно-Уральская ж. д.
816203
Карталы I
238
Южно-Уральская ж. д.
817623
Разъезд № 22
387
Южно-Уральская ж. д.
654307
Белорецк
485
Куйбышевская ж. д.
654109
Юша (рзд)
536
Куйбышевская ж. д.
652000
Карламан
690
Куйбышевская ж. д.
650005
Дема
739
Куйбышевская ж. д.
651506
Чишмы
776
Куйбышевская ж. д.
650607
Уруссу
926
Куйбышевская ж. д.
647523
Акбаш
1011
Куйбышевская ж. д.
646616
Амировка (рзд)
1224
Куйбышевская ж. д.
645806
Верхняя Терраса
1342
Куйбышевская ж. д.
645505
Ульяновск II
1352
Куйбышевская ж. д.
644803
Ульяновск-Центральный
1359
Куйбышевская ж. д.
642102
Инза
1520
Куйбышевская ж. д.
640003
Рузаевка
1631
Куйбышевская ж. д.
222209
Кустаревка
1835
Московская ж. д.
221225
Ушинский
1915
Московская ж. д.
220843
Перевлес
1985
Московская ж. д.
220542
Листвянка
2010
Московская ж. д.
220307
Рязань I
2035
Московская ж. д.

17.

220006
Рыбное
2052
Московская ж. д.
228900
Узуново
2121
Московская ж. д.
229706
Ожерелье
2160
Московская ж. д.
191804
Кашира-Пассажирская
2169
Московская ж. д.
192200
Жилево
2190
Московская ж. д.
192605
Михнево
2206
Московская ж. д.
181206
Сандарово
2247
Московская ж. д.
180010
Бекасово I
2298
Московская ж. д.
182603
Кубинка I
2324
Московская ж. д.
182302
Голицыно
2343
Московская ж. д.
181600
Фили
2381
Московская ж. д.
198207
Москва-Товарная-Смоленская
2385
Московская ж. д.
3. Қорытынды.
Қорытындылай келе, біз ҚР, Қостанай облысынан Ресейге жөнелтілетін
тарифтерді есептедік.
Есеп онлайн тариф есептеу платформасы rail-tariff сайтында жасалды.
Есептің нәтижесін жоғарыдан көре аламыз.
English     Русский Rules