347.54K
Category: lingvisticslingvistics

Латын тілі

1.

Латын графикасының
құрамынан шықпау
- 26 әріптің мүмкіндігін
пайдалану;
- Экономикалық
шығынды азайтады;
- Халықаралық
коммуникацияны
жеделдетеді.

2.

Сирек қолданылатын бір ағылшын әрпін маркер ретінде алып,
белгілеуді ұсынады
Ң, Ш, Ч, Ғ
Nh – «Ң»
Sh – «Ш»
Tsh – «Ч»
Gh – «Ғ»
Ae – «Ә»
Oe – «Ө»
Ue – «Ү»
Кейде тіпті нағыз ағылшын жазуының дәстүрін сақтап, бір С
әрпі «к», «с», «ц» фонемаларын берсін
Ағылшынның 24 әрпінің үстіне 10-11-ге дейін қосар әріп алуды
ұсынады.
ӘДЕМІ (5 әріп)
JADEMJY (7 әріп)
ӘНІМ (4 әріп)
AENIEM (6 әріп)

3.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ДЫБЫС ҮНДЕСІМ ҚҰБЫЛЫСЫ ДИАКРИТИКАЛЫ ӘРІПТЕРДІ
ҚОЛДАНУ ҚИЫНДЫҒЫНАН «АЛЫП ШЫҒАТЫН» ТӘРІЗДІ. СОНДЫҚТАН БІР ТОП
МАҚАЛА АВТОРЛАРЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ ДАУЫСТЫЛАРЫ ҮШІН ДӘЙЕКШЕ АЛУДЫ ЖӨН
КӨРДІ.
Инициал позицияға қойылатын дәйекше
сөздің бүтін жіңішке екенін білдіреді.
Аралас үндесімдегі сыңарлары бар
сөздерді А.Байтұрсынұлынша дефис қою
арқылы жазуға болады.

4.

Ф, в, х, ч, щ, ц, һ дыбыстарына әріп арнала ма?
бірі әліпбиге в, ф, ц, щ, ч
дыбыстарына әріп арнамау
бағытында. Олар латын жазуына
көшудегі бірден-бір ұтатынымыз
кезінде түпнұска принциппен жазу
үшін орыс графикасынан алынган я,
ю, л, ф, в, х, щ, ч, ь, ъ, ц әріптерінен
арыламыз, әрі у, и әріптерінің
дыбыстық құрамын нақты көрсететін
боламыз дейді
Алайда ф, в, һ дыбыстарымен
айтылатын қазақ тілінде кісі есімдері
бар екенін дәйек етіп, тілде бар
дыбыска әріп те болғаны дұрыс дейтін
пікірлер бар

5.

Сонымен, қазақ тілі дауыссыздар жүйесі латын графикасының мына
таңбаларымен берілгені жөн деп ойлаймыз: в (б), d (д), g (г), р (ғ), j (ж), к (к),
q (қ), l (л), m (м), n (н), р (п)
Дәйекшені қолдану ұсынылады:
Х.Досмұхамедұлының (1925),
Қ.Жұбановтың (1934),
Н.Төрекүловтың (1925),
Ж.Аймауытовтың,
Ә.Жүнісбектің (2002) әліпбилерінде
ұсынылды
English     Русский Rules