1.66M
Category: lingvisticslingvistics

Латын графикасына көшудің алғышарттары

1.

Латын графикасына
көшудің алғышарттары
205-топ

2.

Әліпби таңдау процедурасына неғұрлым бұқаралақ сипат беру үшін
Жұмыс тобы оқырманы көп, кеңтаралымды еліміздің бас газеті «Егемен
Қазақстан» арқылы үш жобамен терілген мәтіндер:

3.

Тамыздағы жоба мәтіні
Қыркүйектегі жоба мәтіні
Қазандағы жоба мәтіні
Külli jer jüzi bizdiŋ köz aldımızda
özgerude.Ӓlemde bağıtı
ӓli bulıŋğır, jaŋa tariyhiy
kezeŋ bastaldı. Kün
sanap özgerip jatqan
dübirli düniyede sanasezimimiz ben
düniyetanımımızğa ӓbden siŋip qalğan
taptawrın qağıydalardan
arılmasaq, köş basındağı eldermen
terezemizdi
teŋep, ıyıq tüyistiru mümkin emes.
Özgeru üşin özimizdi mıqtap qolğa
alıp, zaman ağımına iykemdelu arqılı
jaŋa dӓwirdiŋ jağımdı jaqtarın bojğa
siŋiruimiz kerek...
«Kuelli zher zhuezi bizding koez
aldymyzda
oezgerwde. Aelemde baghyty aeli
bulyngghyr,
zhanga tarihi kezeng bastaldy. Kuen
sanap
oezgerip zhatqan duebirli dueniede
sana-sezimimiz ben
duenietanymymyzgha aebden singip
qalghan
taptawryn qaghidalardan arylmasaq,
koesh
basyndaghy eldermen terezemizdi
tengep, iyq
tuejistirw muemkin emes. Oezgerw
ueshin oezimizdi myqtap qolgha alyp,
zaman aghymyna
ikemdelw arqyly zhanga daewirding
zhaghymdy
zhaqtaryn bojgha singirwimiz kerek...
Қазандағы
жоба мәтіні«Ku’lli jer ju’zi bizdin’
ko’z aldymyzda o’zgery’de. A’lemde
bag’yty a’li bulyn’g’yr, jan’a
tari’hi’kezen’
bastaldy. Ku’n sanap o’zgerip jatqan
du’birli
du’ni’ede sana-sezimimiz ben
du’ni’etanymymyzg’a
a’bden sin’ip qalg’an taptay’ryn
qag’i’dalardan
arylmasaq, ko’s’ basyndag’y
eldermen terezemizdi ten’ep, i’yq
tu’i’istiry’ mu’mkin emes. O’zgery’
u’s’in ozimzizdi myqtap qolg’a alyp,
zaman ag’ymyna i’kemdely’ arqyly
jan’a day’irdin’ jag’ymdy jaqtaryn
boi’g’a sin’iry’imiz kerek...
English     Русский Rules