Тема 3. Зміст та структура Звіту про власний капітал
Питання до розгляду:
1. Поняття та структура Звіту про власний капітал.
Мета складання Звіту про власний капітал
2. Компоненти власного кпіталу
Компоненти власного капіталу
3. Зміст статей власного капіталу
Джерела інформації для складання Звіту про власний капітал
Методика складання Звіту про власний капітал
61.50K
Category: financefinance

Зміст та структура звіту про власний капітал

1. Тема 3. Зміст та структура Звіту про власний капітал

2. Питання до розгляду:

1.
2.
3.
4.
Поняття та структура Звіту про
власний капітал
Компоненти власного капіталу
Зміст статей Звіту про власний
капітал
Інформаційні можливості Звіту про
власний капітал

3. 1. Поняття та структура Звіту про власний капітал.

Згідно з НП(С)БО 1 звіт про власний
капітал – це звіт, який відображає зміни у
складі власного капіталу підприємства
протягом звітного періоду .
Цей звіт подається у складі річної звітності. Для
забезпечення порівняльного аналізу інформації
підприємства повинні додавати до річного звіту
Звіт про власний капітал за попередній рік

4. Мета складання Звіту про власний капітал

надання користувачам повної, правдивої
та неупередженої інформації про зміни у
складі власного капіталу підприємства
протягом звітного періоду.

5. 2. Компоненти власного кпіталу

6. Компоненти власного капіталу

1) основні - це зареєстрований (персоніфікований)
капітал:
статутний капітал
пайовий капітал
2) коригуючі
неоплачений капітал
вилучений
3) резервний
4) додатковий
вкладений
капітал в дооцінках
5) нерозподілений прибуток (непокриті збитки).

7. 3. Зміст статей власного капіталу

8. Джерела інформації для складання Звіту про власний капітал

Баланс.
Звіт про фінансові результати.
Аналітичні дані за оборотами рахунків
41 «Капітал в дооцінках»,
42 «Додатковий капітал»,
43 «Резервний капітал»,
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»,
45 «Вилучений капітал»,
46 «Неоплачений капітал».

9. Методика складання Звіту про власний капітал

У Звіті про власний капітал відображаються
залишок і зміни за кожним видом власного
капіталу та разом по власному капіталу
підприємства.
Для кожного виду власного капіталу виділена
окрема графа звіту.
Показники, які призводять до зменшення
залишку відповідного елемента власного
капіталу, відображаються у дужках.
English     Русский Rules