Лекція 1 Історичні передумови та основні етапи розвитку науки. Наука як соціальний інститут
Ключові поняття теми:
Історичні аспекти розвитку науки
Становлення класичної науки
Галілео Галілей
Леонардо да Вінчі
Емпіризм Ф.Бекона та раціоналізм Р.Декарта
Характерні риси науки:
Ознаки науки:
Основні поняття науки
Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань
Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результатами якого виступають як система понять, законів, теорій.
За предметом і методом пізнання розрізняють:
За співвідношенням із практикою виділяють :
Науково-дослідницька діяльність студентів – це системне утворення, яке має свою структуру, зміст і форми
4. Підготовка наукових кадрів. Аспірантура. Докторантура
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
Наукова школа
Мінімальний цикл існування наукової школи – три покоління:
Ознаки наукової школи
Вищими формами організації науки в Україні є НАН та галузеві академії
3.81M
Categories: educationeducation sociologysociology

Історичні передумови та основні етапи розвитку науки. Наука, як соціальний інститут. (Лекція 1)

1. Лекція 1 Історичні передумови та основні етапи розвитку науки. Наука як соціальний інститут

2.

1.
2.
3.
4.
План
Поняття про науку
Наукова комунікація
Науково-дослідницька діяльність
студентів
Підготовка наукових кадрів.
Аспірантура. Докторантура

3. Ключові поняття теми:

наука, наукознавство,
класифікація наук, знання,
наукове пізнання, практика, цілі
науки, відносне знання,
абсолютне знання, ознаки науки,
види досліджень.

4.

специфічна форма
суспільної свідомості,
основу якої являє
система знань
процес пізнання
закономірностей
об'єктивного світу
Наука
певний вид суспільного
розподілу праці
один з важливих
факторів суспільного
розвитку

5.

Знання
Наука
Соціальний
інститут
Діяльність

6. Історичні аспекти розвитку науки

7.

Античність
перші теоретичні системи знань у
галузі
геометрії,
механіки,
астрономії
натурфілософська
атомізму
концепція
спроби аналізу закономірностей
розвитку суспільства і мислення

8.

Середньовіччя
розвиваються позитивні наукові ідеї
в галузі математики, астрономії, фізики,
медицини, історії
йде процес нагромадження фактичного
матеріалу в біології, робляться спроби
розвитку елементів математики і
дослідного природознавства

9.

Відродження
утвердження матеріалістичних ідей, відхід
науки від теології
великого поширення набуває
експериментальне вивчення природи
переворот
в астрономії
розвиваються галузі науки: класична механіка,
диференціальне й інтегральне числення,
система класифікації рослин і тварин

10.

Промислова
революція
виникли нові фізичні дисципліни
(термодинаміка, електродинаміка)
еволюційне вчення
клітинної теорії в біології
формулювання закону
збереження і перетворення енергії

11.

розкривають
Багатоманітність
феномену науки
Основні аспекти
дослідження науки
Діахронний
Синхронний

12.

Діахронний аспект дослідження науки
древня східна переднаука
антична наука
середньовічна європейська наука
новоєвропейська класична наука
некласична наука
постнекласична наука

13. Становлення класичної науки

Наука
у
сучасному
розумінні виникла у ХVІІ
ст.;
Ідеологами
сучасної
науки були Леонардо да
Вінчі,
Г.Галілей,
Р.Декарт, Ф.Бекон.
І.Ньютон

14. Галілео Галілей

Телескоп Г.Галілея

15. Леонардо да Вінчі

16. Емпіризм Ф.Бекона та раціоналізм Р.Декарта

17.

Синхронний плюралізм науки
логіко-математичні науки
природничо-наукові науки
інженерно-технічні й технологічні
науки
соціально-гуманітарні науки

18.

Основні моделі
зображення
наукового
пізнання
Емпіризм
Теоретизм
Медаль, яку вручають
лауреатам
Нобелівської премії
Проблематизм

19. Характерні риси науки:

• чергування періодів її розвитку;
• діалектичне поєднання процесів
диференціації та інтеграції
наукових знань;
• розвиток фундаментальних та
прикладних досліджень.

20.

Функції
науки
пізнавальна
практичнодієва
культурновиховна
задоволення потреб
людей у пізнанні
законів природи,
суспільства і
мислення
удосконалення
виробництва і
системи суспільних
відносин.
розвиток культури,
гуманізація виховання і
формування
інтелекту людини

21. Ознаки науки:

• наявність систематизованого знання
(наукових ідей, теорій, концепцій,
законів, закономірностей, принципів,
гіпотез, основних понять, фактів);
• наявність наукової проблеми,
об'єкта і предмета дослідження;
• практична значущість як явища
(процесу), що вивчається, так і знань
про нього.

22.

об'єктивність
достовірність
результатів
системність
КРИТЕРІЇ
НАУКОВОСТІ
практична
націленість
обґрунтованість
доказовість
орієнтація на
передбачення

23. Основні поняття науки

Наукова ідея
Гіпотеза
Закон
Судження
Умовивід
Наукова теорія
Наукова концепція
Поняття
Науковий факт
Наукова діяльність
Наукове дослідження

24.

2. Наукова комунікація
комунікант
канал
комунікант
канал
Зворотній зв'язок
реципієнт

25. Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань

3. Науково-дослідницька діяльність
студентів
Наукова діяльність – інтелектуальна
творча діяльність, спрямована на
здобуття і використання нових знань
Види наукової діяльності
науководослідницька
науковоорганізаційна
науковоінформаційна
науковопедагогічна
науководопоміжна

26. Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результатами якого виступають як система понять, законів, теорій.

Види наукових досліджень
фундаментальні
прикладні

27. За предметом і методом пізнання розрізняють:

науки про природу —
природничі
науки про суспільство —
суспільні
технічні науки

28. За співвідношенням із практикою виділяють :

фундаментальні науки
(які не мають прямої
практичної орієнтації)
прикладні науки
(націлені на безпосереднє
практичне використання
наукових результатів)

29. Науково-дослідницька діяльність студентів – це системне утворення, яке має свою структуру, зміст і форми

Структура НДДС
Проректор з наукової роботи
Рада н.д.д.с.
Рада СНТ
Рада СНТ кафедри

30.

Науководослідницька
діяльність
студентів в
освітньому
процесі ВНЗ:
написання рефератів;
виконання самостійних завдань, що
містять елементи проблемного
пошуку;
розробка методичних матеріалів з
використанням дослідницьких
методів (глосаріїв, програм і методик
психолого-педагогічних досліджень);
підготовка та захист курсових,
бакалаврських і магістерських
кваліфікаційних робіт, пов'язаних з
проблематикою наукових досліджень
профільних кафедр.

31.

Науководослідницька
діяльність
студентів поза
навчальним
процесом:
участь студентів у роботі наукових
гуртків, проблемних груп, творчих
лабораторій;
участь студентів у виконанні
наукових робіт, проведенні
досліджень у межах співпраці
кафедр та закладів освіти, тощо;
робота в студентських інформаційноаналітичних центрах та ін.;
просвітницька, лекторська
діяльність;
написання статей, тез доповідей,
виступів на конференціях.

32. 4. Підготовка наукових кадрів. Аспірантура. Докторантура

• Вищими формами організації
науки в Україні є Національна
Академія наук (НАН), та галузеві
академії: Національна Академія
педагогічних наук України,
Академія сільськогосподарських
наук, Академія медичних наук та ін.

33.

Основними формами
підготовки наукових кадрів є
аспірантура (ад'юнктура) й
докторантура (Закон України
«Про вищу освіту»).

34. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

Наукові
ступені
кандидат
наук
доктор
наук

35. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

Вченні
звання
старший
науковий
співробітник
доцент
професор

36. Наукова школа

неформований
творчий
колектив
дослідників
різних
поколінь, об’єднаних загальною
програмою та стилем дослідницької
роботи, які діють під керівництвом
визнаного лідера.

37.

Функції
наукової
школи
виробництво
наукових
знань
поширення
знань
підготовка
обдарованих
фахівців

38. Мінімальний цикл існування наукової школи – три покоління:

засновник
школи
послідовники
учні
послідовника

39. Ознаки наукової школи

багаторічна наукова продуктивність,
що характеризується кількісними і
якісними показниками
широта
проблемно-тематичного,
географічного
та
хронологічного
діапазонів функціонування наукової
школи
збереження традицій і цінностей
наукової школи на всіх етапах її
становлення та розвитку.
забезпечення
спадкоємностей
у
дослідженні

40.

розвиток
атмосфери
творчості,
новаторства, відкритості для дискусій
об’єднання у школу талановитих вчених
та постійне поновлення вчених і виконавців
активна педагогічна діяльність
офіційне визнання державою важливості
наукових досліджень наукової школи

41. Вищими формами організації науки в Україні є НАН та галузеві академії

English     Русский Rules