Мозковий штурм
Загальна характеристика.
За останні 50 років довжина автомагістралей зросла майже вдвічі, трубопроводів - у 4, авіаліній - у 7 разів.
Залізничний транспорт
Загальний обсяг перевезень залізницями світу по регіонах і країнах розподіляється таким чином:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА З/Д ТРАНСПОРТУ. Залізниці є в 140 країнах світу. Довжина сучасних залізниць світу становить приблизно
Автомобільний транспорт
Частка автотранспорту в загальному вантажообігу
Забезпеченість автомобілями населення різних країн світу має різні показники. Так, у США один автомобіль випадає на 1,5 особи,
Водний транспорт
Водний транспорт
МОРСЬКІ КАНАЛИ І ПРОТОКИ
Загальна протяжність ліній внутрішнього водного транспорту (на ріках, озерах, каналах) у світі перевищує 550 тис. км. Найкраще
Повітряний транспорт
Нині у країнах світу функціонує близько 600 міжнародних аеропортів.
Головними проблемами світової транспортної системи є:
Домашнє завдання
Прийом “Роблю висновок” Який вид транспорту з якою метою використаєте?
15.34M
Categories: economicseconomics geographygeography

Географія світового транспорту. Урок 2

1.

Географія світового транспорту

2. Мозковий штурм

• Яку роль відіграє транспорт у розвитку господарства країни?
Які види транспорту ви знаєте?
• Які показники використовуються для характеристики роботи
транспортної системи та порівняння ефективності різних видів
транспорту?
• Як можна збільшити пропускну спроможність усталених мереж?
• За рахунок яких видів транспорту, заходів задовольняють
зростаючі потреби в пересуванні людей у густозаселених районах?
Чи згодні ви з твердженням, що за рівнем розвитку
транспортної системи можна зробити висновки про
рівень економічного розвитку країни?

3. Загальна характеристика.

-
Транспорт об’єднує світове господарство і є матеріальною основою
територіального поділу праці.
-
Транспортна мережа на земній кулі розвинена нерівномірно.
-
Рівень і характер розвитку транспорту окремих країн залежить від
рівня розвитку продуктивних сил, розмірів території тощо.
-
За об’ємом і структурою транспортних перевезень визначають
рівень розвитку й особливості структури господарства країни або
регіону, а за конфігурацією транспортної мережі — особливості
розміщення господарської діяльності.
Розвиток світової транспортної системи характеризується
збільшенням шляхів сполучення і вантажних та пасажирських
перевезень. При цьому темпи зростання перевезень перевищують
темпи збільшення довжини транспортної мережі.

4.

Транспорт - третя провідна галузь матеріального виробництва.
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ СВІТУ:
• ПРОТЯЖНІСТЬ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ ˃ 72 МЛН КМ
• ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ ˃ 140 МЛН. ЧОЛ.
• ТОВАРО ˃150 МЛРД Т - І ПАСАЖИРООБІГ ˃ 2 ТРЛН
ПРОТЯЖНІСТЬ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ (у тис. км)
24000
? Який вид транспорту займає перше місце у світі по загальній довжині шляхів?

5. За останні 50 років довжина автомагістралей зросла майже вдвічі, трубопроводів - у 4, авіаліній - у 7 разів.

• Протяжність шляхів сполучення яких видів транспорту, на
вашу думку, збільшується? Чому?
За останні 50 років довжина автомагістралей зросла майже
вдвічі, трубопроводів - у 4, авіаліній - у 7 разів.
• Чому не збільшується частка залізничних та річкових шляхів?
У розвинутих країнах лідерство належить автомобільному
транспорту (˃40% вантажоперевезень), у країнах, що
розвиваються - залізничному ( близько 60-65%)
• Для країн якої спеціалізації головним є морський та
трубопровідний транспорт?

6.

СТРУКТУРА СВІТОВОГО ВАНТАЖО - І ПАСАЖИРООБІГУ
частка У ВАНТАЖООБІГУ
частка В ПАССАЖИРООБІГУ
У структурі світового вантажообігу лідерство належить
морському транспорту (˃ 60% вантажоперевезень), у
пасажирообігу - автомобільному (˃70% вантажоперевезень)
- Який вид транспорту майже не бере участі у вантажоперевезеннях,
а який в пасажироперевезеннях? Як ви думаєте чому?

7.

СУКУПНІСТЬ УСІХ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ, ТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ УТВОРЮЮТЬ –
СВІТОВУ ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ (СТС).
ПРОТЕ СВІТОВІ ВАНТАЖНІ І ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГЕОГРАФІЧНО
РОЗПОДІЛЕНІ УКРАЙ НЕРІВНОМІРНО!
Завдання.
Які регіони
світу мають
найгустішу
транспортну
мережу?

8.

Типи транспортних систем
ТРАНСПОРТ ЕКОНОМІЧНО
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН
75 %
На ці країни припадає
75 % загальної довжини
транспортної мережі,
світового вантажо- і пассажирообігу. Характерна
висока щільність
транспортної мережі.
ТРАНСПОРТ КРАЇН,
ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Транспорт - відстаюча
галузь економіки.
Характерна монотранспортна система

9.

Світова транспортна система складається з декількох типів
транспортних систем:
Північної Америки
- 30% загальної довжини;
- 1 місце за вантажообігом;
- висока автомобілізація;
- повітряний - у
пасажироперевезеннях.
Європи, Японії
-1 м за густотою,частотою
руху; автостради;
- електрифікація з / д;
- у вантажо- і пасажирообігу переважає автомоб.
транспорт.
Колишні країни СРСР ( окрім Балтії)
- висока доля з/д транспорту у вантажообігу;
- високі показники дальності перевезення;
- густа мережа в старих промислових районах і
нерозвиненість в районах низького освоєння.
Країн, чия економіка швидко зростає:
Азіатські країни, Перські країни, Китай,
Індія, окремі країни Лат. Америки.
- недостатньо розвинена, але швидко
розвивається;
- перевага залізничного транспорту.
Більшість країн, що розвиваються
- від сировини до портів;
- недорозвинутість основних магістралей;
- низькі показники роботи.

10.

НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ
АВТОМОБІЛЬНИЙ
ЗАЛІЗНИЧНИЙ
ТРУБОПРОВІДНИЙ
Який вид сухопутного
транспорту є лідером
вантажообігу, а який за
пасажирообігом?

11. Залізничний транспорт

Залізничний транспорт виник у першій половині
XIX ст. у зв’язку з розвитком кам’яновугільної і
металургійної промисловості.

12. Загальний обсяг перевезень залізницями світу по регіонах і країнах розподіляється таким чином:

Залізниці як вид транспорту найбільше потерпають від спаду
виробництва. В той же час інші види транспорту завжди
вигравали від структурних зрушень в економіці, особливо
автомобільний транспорт.

13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА З/Д ТРАНСПОРТУ. Залізниці є в 140 країнах світу. Довжина сучасних залізниць світу становить приблизно

1,3 млн км.
Більше половини з них припадає на найбільші за S країни світу, але
за густотою лідерство за Європою – щільність тут ˃ 100 км на 1000 км2
(MAX вона у Німеччині, Бельґії, Швейцарії).
Абсолютно переважну основу ділової активності залізниць
(крім Європи та Японії), становлять вантажні перевезення
(США, Австралія – біля 95%, Росія-80%)
Є країни, які не мають залізниць: Кіпр, Лаос,
Ніґер, Чад, Ісландія тощо.

14.

Довжина залізничної мережі різних країн

×
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Країна
весь світ
США
Росія
Китай
Індія
Канада
Німеччина
Австралія
Аргентина
Франція
Бразилія
Польща
Японія
Україна
ПАР
Мексика
Італія
Великобританія
Іспанія
Казахстан
Швеція
Румунія
Довжина залізниць (км)
1 122 650
194 731
87 157
71 600
63 518
49 422
45 514
41 588
34 463
32 682
31 543
23 420
23 168
22 473
22 298
19 510
19 493
16 893
14 189
13 601
11 481
11 385

15.

16.

Швидкісні залізниці:
1. Китай
2. Іспанія.
3. Японія.
4. Франція
5. Туреччина.
6. Німеччина.
ШВИДКІСНІ МАГІСТРАЛІ
- Париж - Бордо (Франція) експрес "Містраль"
(540 км) перевозить пасажирів за 2 години 10 хв.
- Париж - Лондон експрес перевозить пасажирів
під протокою Па-де-Кале зі швидкістю 250 км/ч
- Токіо -Осака експрес (довжина лінії 515 км)
перевозить пасажирів за 2 години 15 хв.
Нині у більшості європейських
країн довжина залізничної
мережі скорочується.
У великих за площею країнах, які
освоюють свої території, багаті на
природні ресурси, довжина
залізничної мережі збільшується,
зокрема у Китаї, Росії, Індії,
Канаді. Китай щороку будує
1 тис. км залізниць.

17. Автомобільний транспорт

У світі налічується понад 1 млрд автомобілів і щороку ця
цифра збільшується. Близько 80 % їх кількості зосереджено у
США, Японії та Західній Європі.
50 % жителів цих країн мають автомобілі.
У країнах, що розвиваються, цей показник в середньому
становить 1 %. Навіть у таких відносно розвинених країнах, як
Мексика і Бразілія, він не перевищує 6 %.

18. Частка автотранспорту в загальному вантажообігу

Роль автомобільного транспорту в житті сучасного суспільства
постійно зростає. Сфера використання автомобіля давно перетнула
національні кордони, і автотранспорт посідає нині чільне місце серед
інших видів транспорту в міжнародних перевезеннях вантажів.

19.

20.

Найбільшу кількість
автомобільних шляхів
мають: США, Китай, Індія,
Бразилія, Росія, Франція,
Німеччина.
Найрозвиненішу мережу автошляхів мають ті країни,
де розміщена значна частина автопарку світу:
США, Західна Європа, Японія, Канада.
Там споруджуються автобани — багатосмужні
магістралі з високою пропускною здатністю (лідер за
швидкістю будування і їх кількістю – Китай).

21. Забезпеченість автомобілями населення різних країн світу має різні показники. Так, у США один автомобіль випадає на 1,5 особи,

а в країнах,
що розвиваються, — на кілька десятків душ.
США
765
ФРН
680
Італії
566
Канаді
563
Греції
300
Україні
202
Кількість автомобілів на тисячу жителів

22.

ТРУБОПРОВІДНИЙ
Найбільш потужний розвиток
трубопровідний транспорт одержав у
нафто- й газодобувних країнах і країнахспоживачах нафти, нафтопродуктів та
газу — США, Росії, Канаді, Китаї, ФРН,
Франції, Італії, Саудівській Аравії,
Мексиці.
?
Яка сучасна протяжність
ліній трубопровідного транспорту?
Який його вантажообіг?
КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ДОВЖИНОЮ
НАФТО- І ГАЗОПРОВОДІВ:
1. США (760 тис. км)
2. Росія (230 тис. км)
3. Канада (150 тис. км)
4. Китай
5. Україна
6. ФРН.
У Західній Європі напрямок нафто проводів - від портів до великих
промислових центрів. У країнах
Близького Сходу та Північної Африки
напрямок нафтопроводів - від
родовищ до портових міст.

23. Водний транспорт

У світі налічується понад 2000 різних морських портів.
Існують спеціалізовані порти – нафтові, контейнерні,
орієнтовані на певні види сировини.
До портів тяжіють промислові підприємства, особливо
орієнтовані на експортну продукцію.
(Шанхай - виробник електроніки, автомобілів, різного
обладнання).

24.

МОРСЬКИЙ транспорт 80% торгового обігу
РІЧКОВИЙ І ОЗЕРНИЙвнутрішні перевезення
? Яке місце займає морський транспорт у світовому вантажообігу?
КРАЇНИ-ЛІДЕРИ
ЗА МОРСЬКИМИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ:
Панама
Ліберія
США
Японія
Греція
Норвегія
ФРН
Великобританія
Італія
Швеція

25. Водний транспорт

До найбільших належать порти з вантажообігом понад 100 млн т.
Їх близько 40: Шанхай(36, 5 млн), Сінґапур (30, 9), китайські Шеньчжень
(24, 2) та Нінбо-Жушан(20,6), Сянган (20, 1), пд.корейський Пусан (19, 5).
Найбільший в Європі Роттердам ( Нідерланди), Антверпен
( Бельгія), Гамбурґ (Німеччина), Ґенуя, Лондон.
У США - Лос-Анджелес та Лонг - Біч
До лідерів належать порти Малайзії.
Світове судноплавство
1. Атлантичний океан
2. Тихий океан
3. Індійський океан
4. Пн. Льодовитий океан

26.

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ
1. Панама
2. Ліберія
3. Маршаллові о-ви
4. Гонконг
5. Сінгапур
6. Мальта
.7. Багамські о-ви
8. Китай
9. Греція
10. Кіпр

27. МОРСЬКІ КАНАЛИ І ПРОТОКИ

1. Суэцький
2. Панамський
1. Ла-Манш
2. Гібралтарська
3. Ормузьска
4. Малакська

28. Загальна протяжність ліній внутрішнього водного транспорту (на ріках, озерах, каналах) у світі перевищує 550 тис. км. Найкраще

він розвинений у США, Росії, Канаді,
Німеччині, Нідерландах, Китаї.
Найбільшим річковим портом світу є Дуйсбург
(Німеччина).
По ріках транспортують вугілля, кокс, залізні й
марганцеві руди, метали, продукцію хімічної
промисловості й сільського господарства.
Річкові транспортні шляхи у світі скорочуються,
його функції починає виконувати автомобільний
транспорт.

29.

1. США
2. Китай
3. Росія
4. Канада
5. ФРН
1. Міссісіпі
2. Дунай
3. Волга
4. Парана
5. Амазонка
6. Рейн
7. Янцзи

30.

31. Повітряний транспорт

Найбільші
міжнародні
авіакомпанії
сполучають
Північну та
Південну Америку
з Європою,
західноєвропейські
країни — з Азією та
Африкою, Південну
та Південно-Східну
Азію —
з Австралією.
Повітряний транспорт

32.

33. Нині у країнах світу функціонує близько 600 міжнародних аеропортів.

Зі 100 найбільших аеропортів світу половина знаходиться у США: Чікаґо,
Нью-Йорк, Вашинґтон, Лос-Анджелес, Майамі, Сан-Франціско, Гонолулу…
У країнах Західної Європи найбільшими аеропортами є: Париж, Лондон,
Франкфурт-на-Майні, Рим, у Японії — Токіо.

34.

Україна веде активну політику
підтримки європейських ініціатив
по МТК, пропонує свої варіанти
коридорів Європейському
співтовариству.
ЄС продовжує реалізацію проекту
створення єдиної Транс’європейської
мережі. Вона містить два головні
напрямки “захід-схід”, “північ-південь”,
та діагональні коридори. До 2030 року
вона з’єднає 94 морські і річкові порти,
38 міжнародних аеропортів,швидкісні
залізниці та автобани.

35.

36.

Транспортні коридори, які Україна разом пропонує включити до мережі
міжнародних транспортних коридорів:
транспортний коридор Гданськ-Одеса (Балтійське море-Чорне море,
Польща, Україна).
транспортний коридор «Євроазіатський» (ЄАТК) Чорноморськ (Одеса) —
Поті (Батумі) — Тбілісі — Баку (Україна, Грузія, Азербайджан).
транспортний коридор «Європа — Азія» (Німеччина, Італія, Австрія, Чехія,
Словаччина, Угорщина, Польща, Україна, Росія, Казахстан, країни
Середньої Азії та Китай).

37. Головними проблемами світової транспортної системи є:

• нерівномірність розвитку транспортних систем
окремих країн та регіонів, що знижує ефективність
використання природних, матеріальних та
людських ресурсів;
• залежність видів транспорту від природних
умов. Однак в епоху НТР актуальність цієї
проблеми поступово знижується;
• негативний вплив транспорту на навколишнє
середовище.

38. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § 35.
2. Дослідження.
“Міські види транспорту свого обласного центру”
3. Наведіть приклади 3–4 морських портів світового
значення та поясніть їх розміщення.

39. Прийом “Роблю висновок” Який вид транспорту з якою метою використаєте?

• автомобільний – Е
• залізничний – З
• водний – Н
• повітряний – П
• метро – Я
• електронний – В
• трубопровідний - Р
Ключ: П Е Р Е В Е З Е Н Н Я
English     Русский Rules