12.30M
Category: lingvisticslingvistics

יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה

1.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫הנחיות‬
‫למורה‬
‫‪Adverbs, les adverbs, adverbios, наречия‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫רמה ג'‬
‫מטרה ‪41‬‬

2.

‫שם תואר‪:‬‬
‫הוא תלמיד רציני‪.‬‬
‫הוא לומד‬
‫היא תלמידה רצינית‪.‬‬
‫היא לומדת‬
‫הם תלמידים רציניים‪.‬‬
‫הם לומדים‬
‫הן תלמידות רציניות‪.‬‬
‫הן לומדות‬
‫תואר פועל‪:‬‬
‫‪ ‬מתאר פעולה‬
‫רצינית‪..‬‬
‫בצורה‬
‫רציני‪.‬‬
‫רצינית‬
‫בדרך‬
‫אופןינּות‪.‬‬
‫צ‬
‫ְבב ְר‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫‪ ‬מתאר שם עצם‬

3.

‫שם תואר‪:‬‬
‫הוא מורה מקצועי‪.‬‬
‫הוא מלמד‬
‫תואר פועל‪:‬‬
‫‪ ‬מתאר פעולה‬
‫היא מורה מקצועית‪ .‬היא מלמדת‬
‫הם מורים מקצועיים‪ .‬הם מלמדים‬
‫הן מורות מקצועיֹות‪ .‬הן מלמדות‬
‫מקצועית‪..‬‬
‫בצורה‬
‫מקצועי‪.‬‬
‫מקצועית‬
‫בדרך‬
‫אופן‬
‫מקצועיּות‪.‬‬
‫ְב‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫‪ ‬מתאר שם עצם‬

4.

‫שם תואר‪:‬‬
‫הוא רופא מסור‪.‬‬
‫הוא מטפל בחולים‬
‫תואר פועל‪:‬‬
‫‪ ‬מתאר פעולה‬
‫היא רופאה מסורה‪ .‬היא מטפלת בחולים‬
‫מסורה‪..‬‬
‫בצורה‬
‫מסורה‬
‫בדרך‬
‫מסור‬
‫אופן‬
‫ְב‬
‫מסירּות‪.‬‬
‫הם רופאים מסורים‪ .‬הם מטפלים בחולים‬
‫הן רופאות מסּורֹות‪ .‬הן מטפלות בחולים‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫‪ ‬מתאר שם עצם‬

5.

‫ב‪-‬‬
‫• ‪ +‬שם עצם‬
‫• ‪ ‬ברצינּות‬
‫באֹופֶ ן (ז')‬
‫• ‪ +‬שם תואר (זכר)‬
‫• ‪ ‬באופן רציני‬
‫צּורה (נ')‬
‫ב ָ‬
‫• ‪ +‬שם תואר (נקבה)‬
‫• ‪ ‬בצורה רצינית‬
‫ב ֶד ֶרך (נ')‬
‫• ‪ +‬שם תואר (נקבה)‬
‫• ‪ ‬בדרך רצינית‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫איך הוא לומד ?‬
‫תואר הפועל מתאר את הפעולה!‬

6.

‫איך הוא לומד ?‬
‫תואר פועל‪:‬‬
‫_____‪.‬‬
‫הוא לומד ב רצינּות‬
‫שם עצם‬
‫הוא לומד באופן רציני‬
‫____‪.‬‬
‫שם תואר ז'‬
‫הוא לומד בצורה רצינית‬
‫_____‪.‬‬
‫שם תואר נ'‬
‫איך אתה לומד?‬
‫איך את לומדת?‬
‫_____‪.‬‬
‫הוא לומד בדרך רצינית‬
‫שם תואר נ'‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫‪ ‬מתאר פעולה‬

7.

‫איך הן עובדות ?‬
‫שם עצם‬
‫______‪.‬‬
‫הן עובדות באופן מקצועי‬
‫שם תואר ז'‬
‫הן עובדות בצורה מקצועית‬
‫______‪.‬‬
‫שם תואר נ'‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫______‪.‬‬
‫הן עובדות בדרך מקצועית‬
‫שם תואר נ'‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫________‪.‬‬
‫הן עובדות במקצועיּות‬

8.

‫איך המנהל יצא מהמשרד?‬
‫הוא יצא באופן פתאומי‬
‫______‪.‬‬
‫הוא יצא בצורה פתאומית‬
‫________‪.‬‬
‫________‪.‬‬
‫הוא יצא בדרך פתאומית‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫__________‪.‬‬
‫הוא יצא ב פתאומיּות‬

9.

‫איך הם מדברים עברית?‬
‫איך אתה מדבר עברית?‬
‫איך את מדברת עברית?‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫הם עוד לא מדברים‬
‫ב חופשיּות‬
‫________‪.‬‬
‫הם עדיין לא מדברים‬
‫באופן חופשי‬
‫_____‪.‬‬
‫הם עוד לא מדברים‬
‫בצורה חופשית‬
‫_______‪.‬‬
‫הם עדיין לא מדברים‬
‫בדרך חופשית‬
‫______‪.‬‬

10.

‫בצורה‬
‫סבלנות‬
‫סבלנית‬
‫היא תמיד מחכה בתור ב__________‪.‬‬
‫סבלני‬
‫סבלנות‬
‫סבלנית‬
‫היא יודעת להסביר דברים _____סבלנית‪.‬‬
‫ב‬
‫בדרך‬
‫היא מקשיבה לילדיה _____ סבלני‪.‬‬
‫ב‬
‫בצורה‬
‫באופן‬
‫באופן‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫לחצו על המילה הנכונה‬
‫כדי להשלים את המשפט‪:‬‬
‫דליה היא אישה _________‪.‬‬
‫דליה מתייחסת לחיים _____ סבלנות רבה‪.‬‬
‫ב‬
‫בצורה‬
‫באופן‬

11.

‫ניתן לרחף מעל כל מילה המסומנת בקו‬
‫תחתון לקבלת תרגום (במצב הצגה)‪.‬‬
‫תואר פועל‪ :‬ב ‪ +‬שם עצם‬
‫ומה עוד???‬
‫בׂשמחה‬
‫בעֶ צֶ ב‬
‫בקושי‬
‫בהצלחה‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫שם עצם‬
‫באהבה‬
‫בחום‬
‫בהבנה‬
‫במקרה‬
‫בכבוד‬
‫תומר שבר את הרגל‪.‬‬
‫הוא הולך בקושי‬
‫________‪.‬‬
‫תואר פועל‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ברצון‬

12.

‫תואר פועל‪ :‬ב ‪ +‬שם עצם‬
‫בׂשמחה‬
‫בעֶ צֶ ב‬
‫בקושי‬
‫בהצלחה‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫שם עצם‬
‫באהבה‬
‫בחום‬
‫בהבנה‬
‫במקרה‬
‫בכבוד‬
‫דיירי הבניין מסתדרים היטב‪.‬‬
‫_______ זה עם זה‪.‬‬
‫הם גרים בשלום‬
‫תואר פועל‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ברצון‬

13.

‫תואר פועל‪ :‬ב ‪ +‬שם עצם‬
‫בׂשמחה‬
‫בעֶ צֶ ב‬
‫בקושי‬
‫בהצלחה‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫שם עצם‬
‫באהבה‬
‫בחום‬
‫בהבנה‬
‫במקרה‬
‫בכבוד‬
‫עובדי המשרד מתייחסים‬
‫למנהל בכבוד‬
‫_______ רב‪.‬‬
‫תואר פועל‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ברצון‬

14.

‫תואר פועל‪ :‬ב ‪ +‬שם עצם‬
‫ברצון‬
‫בׂשמחה‬
‫בעֶ צֶ ב‬
‫בקושי‬
‫בהצלחה‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫שם עצם‬
‫באהבה‬
‫בחום‬
‫בהבנה‬
‫במקרה‬
‫בכבוד‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫עברתי את המבחן‬
‫________!‬
‫בהצלחה‬

15.

‫בטעּות‬
‫במקרים רבים‬
‫לשם העצם יש‬
‫סיומת‪ּ :‬ות‬
‫בדייקנּות‬
‫בסבלנּות‬
‫ִּבמסירּות‬
‫באיטיּות‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫במקצועיּות‬
‫ִּבמהירּות‬
‫שם עצם‬
‫בסיומת‬
‫ּות‬
‫ִּברצינּות‬
‫ִּבדחיפּות‬
‫בחריצּות‬
‫בעדינּות‬
‫ִּבזהירּות‬
‫באלימּות‬
‫ברגישּות‬
‫ומה עוד???‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫שימו ‪: ‬‬
‫באחריּות‬
‫בקלּות‬

16.

‫תואר פועל‪:‬‬
‫דוגמות‬
‫בטעּות‬
‫באחריּות‬
‫בדייקנות‬
‫ִּבמסירּות‬
‫באיטיּות‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫במקצועיּות‬
‫ִּבמהירּות‬
‫שם עצם‬
‫בסיומת‬
‫ּות‬
‫ִּברצינות‬
‫ִּבדחיפּות‬
‫בחריצּות‬
‫בעדינּות‬
‫ִּבזהירּות‬
‫באלימות‬
‫ברגישות‬
‫לדני יש זיכרון מצוין‪.‬‬
‫הוא זוכר בקלּות‬
‫_______‬
‫תואר פועל‬
‫מספרי‪-‬טלפון ותאריכים‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫בסבלנות‬
‫בקלּות‬

17.

‫תואר פועל‪:‬‬
‫דוגמות‬
‫בטעּות‬
‫באחריּות‬
‫בדייקנות‬
‫ִּבמסירּות‬
‫באיטיּות‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫במקצועיּות‬
‫ִּבמהירּות‬
‫שם עצם‬
‫בסיומת‬
‫ּות‬
‫ִּברצינות‬
‫ִּבדחיפּות‬
‫בחריצּות‬
‫בעדינּות‬
‫ִּבזהירּות‬
‫ברגישות‬
‫באלימות‬
‫יאיר מחפש תנור שיתאים‬
‫למטבח‪ ,‬לכן עליו למדוד‬
‫בדייקנּות‬
‫_______‪.‬‬
‫תואר פועל‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫בסבלנות‬
‫בקלּות‬

18.

‫תואר פועל‪:‬‬
‫דוגמות‬
‫בטעּות‬
‫באחריּות‬
‫בדייקנות‬
‫ִּבמסירּות‬
‫באיטיּות‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫במקצועיּות‬
‫ִּבמהירּות‬
‫שם עצם‬
‫בסיומת‬
‫ּות‬
‫ִּברצינות‬
‫ִּבדחיפּות‬
‫בחריצּות‬
‫בעדינּות‬
‫ִּבזהירּות‬
‫באלימות‬
‫ברגישות‬
‫הנוסעים בנתב"ג ממהרים‬
‫לטיסות‪ ,‬לכן על הפקידה‬
‫_______‪.‬‬
‫לטפל בהם במהירּות‬
‫תואר פועל‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫בסבלנות‬
‫בקלּות‬

19.

‫תואר פועל‪:‬‬
‫דוגמות‬
‫בטעּות‬
‫באחריּות‬
‫בדייקנות‬
‫ִּבמסירּות‬
‫באיטיּות‬
‫ב‬
‫‪+‬‬
‫במקצועיּות‬
‫ִּבמהירּות‬
‫שם עצם‬
‫בסיומת‬
‫ּות‬
‫ִּברצינות‬
‫ִּבדחיפּות‬
‫בחריצּות‬
‫בעדינּות‬
‫ִּבזהירּות‬
‫באלימות‬
‫ברגישות‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫בסבלנות‬
‫בקלּות‬
‫אתמול זרקתי בטעות‬
‫_______ טופס‬
‫חשוב‪ .‬עליי למצוא אותו‬
‫_________‪.‬‬
‫בדחיפות‬

20.

‫הארנב רץ מהר‪.‬‬
‫הצב הולך לאט‪.‬‬
‫מיד‬
‫מהר‬
‫"דני‪ ,‬בוא הנה מיד!"‬
‫הרבה‬
‫מילים שהן‬
‫תואר‬
‫פועל‬
‫לאט‬
‫יטב‪.‬‬
‫נוגה מנגנת ֵה ֵ‬
‫מעט‬
‫הֵ יטֵ ב‬
‫אורי אוכל מעט‪.‬‬
‫שֹלמֹה אוכל הרבה‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫שימו ‪ : ‬יש גם מילים מיוחדות‬
‫ש"נולדו" כתואר הפועל‪:‬‬

21.

‫שם תואר (זכר) = תואר פועל‬
‫במקרים רבים‬
‫שם תואר (זכר) =‬
‫תואר פועל‬
‫תואר פועל‬
‫טוב ‪ ‬רע‬
‫רותי מרגישה לא טוב ‪ ,‬לכן היא נשארה בית‪.‬‬
‫מוקדם ‪ ‬מאוחר‬
‫קמנו מאוחר לכן איחרנו לכיתה‪.‬‬
‫נכון‬
‫ענינו נכון על כל השאלות‪.‬‬
‫מצוין‬
‫את נראית מצוין!‬
‫קשה‬
‫ֶ‬
‫קשה‪.‬‬
‫הם עובדים ֶ‬
‫יפֶ ה‬
‫צריכים להתלבש יפֶ ה אם הולכים לחתונה‪.‬‬
‫נפלא‬
‫אתם רוקדים נפלא!‬
‫גבוה ‪ ‬נמוך‬
‫הציפור עפה גבוה‪.‬‬
‫חזק ‪ ‬חלש‬
‫אתן מדברות חזק וקשה לי להתרכז‪.‬‬
‫חם‬
‫תתלבשו חם כי קר בחוץ‪.‬‬
‫קרוב ‪ ‬רחוק‬
‫אנחנו גרים קרוב למשפחה שלנו‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫שימו ‪: ‬‬
‫דוגמה‬

22.

‫חגית קמה _______ בבוקר אחרי ששעון המעורר מצלצל _______‪.‬‬
‫מוקדם‬
‫בקלות‬
‫באופן מקצועי‬
‫ברעש‬
‫בצורה רשמית‬
‫בצורה יסודית‬
‫פתאום‬
‫בחום‬
‫מהר‬
‫בטעות‬
‫אומרת ______ שלום לילדים‪ ,‬נכנסת _______ למכונית ונוסעת _______ לעבודה‪.‬‬
‫יש ללחוץ על‬
‫התשובה הנכונה‪.‬‬
‫ברצינּות‬
‫בעצב‬
‫במהירּות‬
‫באופן פתאומי‬
‫הרבה‬
‫בזהירּות‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫היא קוראת __________ את העיתון‪ ,‬שותה ______ כוס קפה‪ ,‬מחבקת ______ את בעלה‪,‬‬
‫במשרד חגית מטפלת _________ בעניינים החשובים ביותר ‪ ,‬מתייחסת _________ לבעיות‪,‬‬
‫רע‬
‫בצורה רצינית‬
‫בדחיפּות‬
‫בפתאומיּות‬
‫ועונה _________ למכתבים‪ .‬בקיצור‪ ,‬היא מנהלת את המחלקה שלה ________‪.‬‬
‫במקרה‬
‫באופן רשמי‬
‫בצורה חופשית‬
‫במקצועיּות‬
‫חגית עובדת ___________ ו___________ רבה‪.‬‬
‫קשה‬
‫ֶ‬
‫לאט‬
‫ברצון‬
‫בחריצות‬
‫בדרך הביתה יש פקקי‪-‬תנועה לכן חגית נוסעת __________ ומגיעה_______ הביתה‪.‬‬
‫לאט‬
‫בדרך טבעית‬
‫באופן פתאומי‬
‫מאוחר‬
‫חגית מכינה _______ ארוחת ערב למשפחתה בזמן שהילדים מכינים שיעורי‪-‬בית ______‪.‬‬
‫בשמחה‬
‫בקושי‬
‫הרבה‬
‫בצורה עצמאית‬
‫אחרי שהילדים הולכים לישון‪ ,‬חגית ובעלה יושבים _____ ורואים ______ סרט בטלוויזיה‪.‬‬
‫ביחד‬
‫היטב‬
‫יפֶ ה‬
‫בהנאה‬

23.

‫מערך הוראה למטרה ‪ ,41‬רמה ג' (מוודל)‬
‫‪Riddle‬‬
‫תרגיל מתוקשב‬
‫תרגילים‬
‫מתוקשבים‬
‫הבחנה בין ב‪-‬‬
‫באופן‪ /‬בצורה‪/‬‬
‫בדרך‬
‫תרגילים בספרים‪:‬‬
‫• אולפן עברית‪ ,‬ציפי בן עמי‪ ,‬עמ' ‪394‬‬
‫• קריאת ביניים‪ ,‬עברית לרמת הביניים‪ ,‬גוני טישלר ודליה‬
‫רוט‪ ,‬עמ' ‪301-302‬‬
‫• להצליח בעברית ג' למתקדמים‪ ,‬מאירה מעדיה‪ ,‬עמ' ‪,34‬‬
‫‪205 ,62‬‬
‫• עברית מבית טוב‪ ,‬המהדורה המעודכנת‪ ,‬עמ' ‪448‬‬
‫‪Quizlet‬‬
‫התאמת תואר‬
‫פועל‬
‫*מתאים‬
‫ל ‪Quizlet Live‬‬
‫• עברית בעלייה‪ ,‬מרים רוזנר‪ ,‬עמ' ‪122-123‬‬
‫הנחיות למשחק ‪Quizlet Live‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫קישורים‬

24.

‫‪https://www.youtube.com/watch?v=VyDWRKQ3fis‬‬
‫משחק למידה בקבוצות‪ .‬הקבוצות מצוותות באופן אקראי ומונות ‪3-4‬‬
‫תלמידים כל אחת‪ .‬הקבוצות מתחרות זו בזו – כל צוות עובד יחד כדי‬
‫לנקות את הלוח שלו וכך לצבור ניקוד (תשובה לא נכונה תאפס את‬
‫הניקוד הצוותי(‬
‫דרישות להפעלת המשחק‪:‬‬
‫סט של מינימום ‪ 12‬כרטיסיות (אפשר גם כאלו שהיו בשימוש‬
‫במשחקים אחרים שיצר המורה בכלי)‪.‬‬
‫לפחות ‪ 6‬תלמידים (אין גבול עליון על מספר התלמידים‪ ,‬עד כה נבדקו‬
‫כיתות של עד ‪ 40‬תלמידים)‪.‬‬
‫עמדת מורה הכוללת מחשב המחובר למקרן (תלמידים יוכלו לשחק‬
‫באמצעות כל מכשיר קצה המחובר לרשת)‪.‬‬
‫כניסת תלמיד – ‪quizlet.com/live‬‬
‫על התלמידים להזין את שמם וקוד המשחק שקיבלו מהמורה‪.‬‬
‫למידע נוסף על המשחק (באנגלית)‬
‫סרטון הדרכה באנגלית‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫* חדש‪ ,‬החל ממרץ ‪* 2016‬‬

25.

‫יש סוגים אחדים של תואר הפועל‪:‬‬
‫א‪ .‬תואר הפועל המתאר את מקום הפעולה‪ .‬דוגמה‪ :‬יושב פה‪ ,‬יורד למטה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תואר הפועל המתאר את זמן התרחשות הפעולה‪ .‬דוגמה‪ :‬נסענו אתמול‪ ,‬נתראה מחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬תואר הפועל המתאר את אופן הפעולה‪ .‬דוגמה‪ :‬ניגנה היטב‪ ,‬עבדתן מהר‪.‬‬
‫מצגת זו מתייחסת לתוארי פועל המתארים את אופן הפעולה‪.‬‬
‫יש דרכים רבות ליצור תואר פועל‪:‬‬
‫‪ .1‬ב‪ +‬שם עצם עם סיומת ּות‪ :‬הוא עובד במקצועיות‪ ,‬היא מטפלת בילדיה במסירות‬
‫‪ .2‬ב‪ +‬שם עצם (ללא סיומת ּות)‪ :‬הוא מתייחס להוריו בכבוד‪ ,‬אבוא למסיבה בשמחה‪.‬‬
‫‪ .3‬באופן ‪ +‬שם תואר זכר‬
‫‪ .4‬בצורה ‪ /‬בדרך ‪ +‬שם תואר נקבה‬
‫קשה‬
‫‪ .5‬שם תואר זכר שהוא גם תואר פועל‪ :‬היא מרגישה לא טוב‪ ,‬אתן עובדות ֶ‬
‫‪ .6‬מילים ש"נולדו" כתואר פועל‪ :‬היא רצה מהר‪ ,‬אנחנו הולכים לאט‬
‫בגלל ריבוי הצורות‪ ,‬חשוב לחלק את הוראת הנושא של תואר הפועל על גבי מספר יחידות לימוד‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫הוראת תואר הפועל‪:‬‬
English     Русский Rules