Мариям Хакімжанова
Мәриям Хакімжанова  (16 қараша 1906, қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданы Қобыланды а. — 1995, Алматы) — ақын, ҚР-ның халық жазушысы (1986).
Абай атынд. ҚазПИ жанынан ашылған жұмысшылар ф-тін бітірген (1934). “Әйел теңдігі” журналында әдеби қызметкер (1929 — 1932), жауапты хатшы (1932), Ор
Шығармалары Тұңғыш өлеңі “Женотдельге” 1929 ж. “Әйелдер теңдігі” журналында жарияланды. Алғашқы жинағы “Жеңешем өлеңдері” 1935 ж. жарық кө
Атақты ақын, ҚР-ның Халық жазушысы, Еңбек Қызыл Ту, 2рет «Құрмет белгісі» ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталған Хакімжанова
4.14M
Category: biographybiography

Мәриям Хакімжанова 1906-1995

1. Мариям Хакімжанова

МАРИЯМ ХАКІМЖАНОВА
1906-1995

2. Мәриям Хакімжанова  (16 қараша 1906, қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданы Қобыланды а. — 1995, Алматы) — ақын, ҚР-ның халық жазушысы (1986).

МӘРИЯМ ХАКІМЖАНОВА
(16 ҚАРАША 1906,
ҚАЗІРГІ ҚОСТАНАЙ
ОБЛЫСЫ ҚОСТАНАЙ
АУДАНЫ ҚОБЫЛАНДЫ А.
— 1995, А ЛМАТЫ) —
АҚЫН, ҚР -НЫҢ ХА ЛЫҚ
ЖАЗУШЫСЫ (1986).

3. Абай атынд. ҚазПИ жанынан ашылған жұмысшылар ф-тін бітірген (1934). “Әйел теңдігі” журналында әдеби қызметкер (1929 — 1932), жауапты хатшы (1932), Ор

А БА Й АТ ЫНД . Қ А З П И ЖА НЫНА Н А ШЫЛ ҒА Н
ЖҰМЫСШЫЛАР Ф-ТІН БІТІРГЕН (1934).
“ӘЙЕЛ ТЕҢДІГІ” ЖУРНАЛЫНД А ӘДЕБИ
Қ Ы З М Е Т К Е Р ( 1 9 2 9 — 1 9 3 2 ) , Ж А УА П Т Ы Х А Т Ш Ы
(1932),
О Р Ы Н Б О Р О Б Л Ы С Ы А Д А М О В К А А УД А Н Ы
“ Е К П І Н Д І ” ГА З Е Т І Н Д Е Б Ө Л І М М Е Ң Г Е Р У Ш І С І
(1936 — 1937),
Қ А З А Қ С ТА Н Ж А ЗУ Ш Ы Л А Р ОД А Ғ Ы Н Д А Х А Л Ы Қ
АҚЫНД АРЫ БӨЛІМІНІҢ МЕҢГЕРУШІСІ (1938 —
1944),
ТІЛ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ИН-ТЫНДА КІШІ ҒЫЛ.
ҚЫЗМЕТКЕР (1945 — 1947),
РЕС П . К І ТА П П А Л АТАС Ы Н Д А ( 1 9 47 — 1 9 5 1 ) ,
“ЖАҢА ӨМІР” ЖУРНАЛЫНД А (1951 — 1956),
Қ А ЗА Қ С ТА Н М Е М Л . К Ө РК Е М Ә Д Е Б И Е Т
БАСПАСЫНД А АҒА РЕД АКТОР (1956 — 1958)
Қ Ы З М Е Т Т Е Р І Н А Т Қ А РД Ы .

4. Шығармалары Тұңғыш өлеңі “Женотдельге” 1929 ж. “Әйелдер теңдігі” журналында жарияланды. Алғашқы жинағы “Жеңешем өлеңдері” 1935 ж. жарық кө

ШЫҒАРМАЛАРЫ
Т Ұ Ң Ғ Ы Ш Ө Л Е Ң І “ Ж Е Н О ТД Е Л Ь Г Е ” 1 9 2 9 Ж . “ Ә Й Е Л Д Е Р
ТЕҢДІГІ” ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАНДЫ.
АЛҒАШҚЫ ЖИНАҒЫ “ЖЕҢЕШЕМ ӨЛЕҢДЕРІ” 1935 Ж. ЖАРЫҚ
К Ө РД І .
КЕҢЕС ОД А ҒЫ НЫ Ң БАТЫ РЫ М ӘНШҮК М ӘМ ЕТОВАНЫ Ң
Ө М І Р І М Е Н О Т А Н С О Ғ Ы С Ы Н Д А Ғ Ы Е РЛ І Г І Н Ж Ы РЛ А Ғ А Н
“МӘНШҮК” ПОЭМАСЫ (1945, ОРЫС ТІЛІНДЕ 1947),
“А Н А М А Х А Б Б АТ Ы ” ( 1 9 5 3 , ТА Ң Д А М А Л Ы ) ,
“ АНА КӨКТЕМІ” (1963),
“ Г Ү Л Т У РА Л Ы А Ң Ы З ” ( 1 9 7 0 ) , Т. Б . 3 0 - Ғ А ТА Р ТА Ө Л Е Ң ,
ПОЭМАЛАРЫ,
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН “БӨБЕГІМ МЕНІҢ — ӨЛЕҢІМ
МЕНІҢ” (1959),
“А Н А М Е Й І Р І М І ” ( 1 9 6 4 ) Ж Ы Р Ж И Н А Қ ТА Р Ы Б А С Ы Л Д Ы .
Х А К І М Ж А Н О В А М Ә Р И Я М Ө З Ж Ы РЛ А Р Ы Н Д А О Т А Н , Ө М І Р,
Б Е Й Б І Т Ш І Л І К Т У РА Л Ы Ү Л К Е Н А З А М АТ Т Ы Қ О Й Т ОЛ Ғ А Й Д Ы .
ОЛ Б А Л А Л А Р Ж А З У Ш Ы С Ы Т. Д И К Т І Ң “ О Т Т Ы Б Ұ Л А Қ ”
ПОВЕСІН, ҚЫРҒЫЗ АҚЫНДАРЫ А.ТОҚАМБАЕВТЫҢ,
Т. С А Т Ы Л Ғ А Н О В Т Ы Ң Ө Л Е Ң Д Е Р І Н Қ А З А Қ Т І Л І Н Е А УД А РД Ы .
ХАКІМЖАНОВА МӘРИЯМ-НЫҢ ӨЛЕҢДЕРІ ШЕТ ЕЛ
Т І Л Д Е Р І Н Е А УД А Р Ы Л Ғ А Н .

5. Атақты ақын, ҚР-ның Халық жазушысы, Еңбек Қызыл Ту, 2рет «Құрмет белгісі» ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталған Хакімжанова

АТАҚТЫ АҚЫН, ҚР-НЫҢ ХАЛЫҚ ЖАЗУШЫСЫ, ЕҢБЕК ҚЫЗЫЛ ТУ,
2РЕТ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНДЕРІМЕН ЖӘНЕ БІРНЕШЕ
МЕДАЛЬДАРМЕН МАРАПАТТАЛҒАН ХАКІМЖАНОВА МАРИЯМ 1995
ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ӨМІРДЕН ӨТЕДІ. БІРАҚ АРТЫНДА
ҚАЛҒАН ҮЛКЕН МҰРАСЫ ӨМІРІН ТОҚТАТҚАН ЖОҚ. БІР КЕЗДЕ
ЖИНАҒАН МАТЕРИАЛДАР ЗЕРТТЕУГЕ ҚАЖЕТ ЕҢБЕК БОЛЫП
ЕСЕПТЕЛСЕ, БҮГІНДЕ ОНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ ЗЕРТТЕУ
НЫСАНАСЫ БОЛЫП ОТЫР.
ҚОРЫТА АЙТҚАНДА, КОЛЖАЗБА МҰРАЛАРЫН ЖИНАҚТАУДЫҢ
НЕГІЗГІ ДЕРЕККӨЗДЕРІ, ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАМЫЗДЫҢ СИРЕК
КЕЗДЕСЕТІН КІТАПТАР ЖӘНЕ ҚОЛЖАЗБАЛАР ҚОРЫ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ.
АТА ТАРИХЫМЫЗДЫ ТАНЫП – БІЛУДЕ МҰНДАЙ ЖАЗБА
МҰРАЛАРДЫҢ МӘНІ ЗОР. СОЛ СЕБЕПТІ ӘРҚАНДАЙ РУХАНИ –
ЖАЗБА МҰРАЛАРЫМЫЗҒА МҰҚИЯТ ҚАРАП, ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ
МӘН БЕРІЛГЕНІ ЖӨН. СОНАУ ЕСТЕ ЖОҚ ЕСКІ ЗАМАНДАРДАН
БІЗГЕ ӘРЕҢ ЖЕТКЕН КЕЗ КЕЛГЕН ЖАЗБА МҰРАМЫЗДЫ КӨНЕНІҢ
КӨЗІНДЕЙ КӨРІП, КӨЗДІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ САҚТАЙ БІЛЕЙІК.
English     Русский Rules