Харківський національний університет внутрішніх справ
776.00K
Category: sociologysociology

Суспільство як соціальна система (тема 2)

1. Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра соціальних та економічних дисциплін
Навчальна дисципліна «Соціологія»
Лекція на тему:
«Суспільство як соціальна система»
Суспільство існує там, де кілька індивідів
знаходяться у взаємодії.
Г. Зіммель

2.

План лекції:
1. Сутність
суспільства.
поняття
суспільства
2. Підсистеми суспільства.
3. Поняття соціальних змін та їх види.
та
ознаки

3.

Що таке суспільство?
група людей
об’єднаних спільними
інтересами
все людство, яке включає
не тільки справжні
покоління людей, а й
минулі, і майбутні
історичний етап розвитку
Населення країни

4.

– це сукупність обумовлених взаємодій та форм
об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну
територію, загальні культурні цінності, соціальні норми,
характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів.

5.

Держава

відображає
політичний стан цієї частини,
що включає визначений режим
влади (монархія, республіка),
органи та структуру правління
(уряд, парламент, поліція,
армія тощо).
Країна

це
населена
територія, що має певні
кордони та представляє єдине
ціле з погляду історії, культури,
нації
та
в
політикогеографічному відношенні має
державний суверенітет.

6.

універсальність
територія
Ознаки суспільства
автономність
інтегративність

7.

Система суспільства
Суспільство
соціальні групи, спільності людей
підсистеми суспільства
соціальні організації та інститути

8.

Організовує та контролює
матеріального виробництва.
відносини
в
процесі
Фірми, підприємства, банки, ринки, потоки грошей та
інвестицій, обіг капіталів тощо.

9.

відповідає за забезпечення
життєдіяльності суспільства, людини, задоволення
їхніх потреб та інтересів.
Соціально незахищені
прошарки населення
Організації, установи, що
відповідають за соціальний
добробут населення
Соціальна інфраструктура – це стійка сукупність галузей і видів
діяльності, що створюють умови для задоволення потреб людей.

10.

Президент та його
апарат
Уряд і парламент
Місцеві органи
влади
Армія
Податкова і митна
служба
Поліція

11.

(Основні завдання)
Наука – покликана відкривати
нові знання в технічній і
гуманітарних галузях.
Культура
покликана
створювати художні цінності,
зберігати їх у бібліотеках,
музеях, виставляти в галереях.
Освіта передає відкрите вченими
знання наступним поколінням
найефективнішими засобами, для
чого
створюють
школи
та
університети, новітні програми і
методики викладання, працюють
кваліфіковані вчителі.
Релігія визначає основні цінності
і норми моралі, людського
співжиття в суспільстві.

12.

Соціальні зміни – це тип руху, в результаті якого змінюється
життя в суспільстві.
Форми соціальних змін
Інноваційний
еволюційний
розвиток
Соціальні
процеси
Соціальні
революції

13.

(створення нових
форм соціального життя) є системою змін, які утворюють певну
послідовність,
мають
внутрішні
закономірності.
Вони
починаються з винаходу або відкриття, які роблять ті чи інші
суб’єкти.

14.

це комплексні однонаправлені соціальні
зміни; їх утворюють ланцюги подій, що можна відокремити від
інших за своїм характером або кінцевою метою.
міграція населення, збільшення або
зменшення популяції, вибори (електоральні процеси),
алкоголізацію або наркотизацію населення, перерозподіл
економічно активного населення між основними секторами й
галузями народного господарства тощо.

15.

Революція означає докорінну руйнацію структури,
швидкий або раптовий перехід у інший стан,
вибухоподібні події, які призводять до радикальних змін
і наслідків у суспільствах.
Революції можуть мати локальний і загальний характер.
Соціальна революція означає докорінні зміни укладу
соціального життя, структури суспільства та соціальних
відносин.

16.

Види соціальних змін
1. Структурні соціальні зміни – стосуються структур різних
соціальних утворень (зміни в структурі сім’ї, суспільства).
2. Процесуальні – зміни, що зачіпають характеристики соціальних
процесів (зміни в міграційних процесах, у стратифікації
суспільства).
3. Функціональні – зміни, що стосуються характеристик
функціонування різних соціальних систем, інститутів, організацій
(зміни у функціях сім’ї, освіти, законодавчої й виконавчої влади).
4. Мотиваційні – зміни в сфері мотивацій індивідуальної й
колективної діяльності (зміни у мотивації навчальної діяльності
студентів, зміни у поведінці безробітних, зміни соціальних
орієнтирів у політичних партій або громадських об’єднань).

17.

Природне
оточення
Демографічні
зміни
Ідеї
Події
Людські дії
Технологія

18.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
English     Русский Rules