Лекція 2. Наука і освіта
ПЛАН
Основні поняття теми:
1.Реформування освіти і науки на сучасному етапі розвитку України
Пріоритетні напрями реформування освіти:
2. Стратегічні завдання реформування освіти
Стратегічні завдання реформування змісту освіти:
1.26M
Category: educationeducation

Наука і освіта

1. Лекція 2. Наука і освіта

2. ПЛАН

1. Реформування освіти і науки
на сучасному етапі розвитку
України.
2. Стратегічні завдання
реформування освіти.
3. Шляхи и принципи
реформування української
освіти.

3. Основні поняття теми:

освіта, реформа
освіти, освітня
парадигма

4. 1.Реформування освіти і науки на сучасному етапі розвитку України

Національна доктрина
розвитку освіти та ін.
Державна національна
програма “Освіта. Україна
ХХІ століття”
Положення Міністерства
освіти України "Про
середній загальноосвітній
навчально-виховний
заклад"
Концепція середньої
загальноосвітньої школи
України
Закон України "Про
загальну середню освіту“
Закон України "Про освіту"
Конституція України
1.Реформування освіти і науки на сучасному
етапі розвитку України
Сучасна система освіти України забезпечується такими
нормативно-правовими документами:
визначено основні напрямки модернізації змісту, форм і методів навчання,
виховання й управління закладами освіти

5.

Дошкільна
освіта
Загальна
середня освіта
Самоосвіта
Аспірантура,
докторантура
Система
освіти
Післядипломна
освіта
Позашкільна
освіту
Професійнотехнічна
Вища освіта

6. Пріоритетні напрями реформування освіти:

розбудова національної системи освіти
забезпечення моральної, інтелектуальної та
психологічної готовності всіх громадян до здобуття
освіти
досягнення якісно нового рівня у вивченні базових
навчальних предметів
створення умов для задоволення освітніх та
професійних потреб і надання можливостей кожному
громадянину України
забезпечення відповідних умов для навчання і
виховання фізично та психічно здорової особи

7. 2. Стратегічні завдання реформування освіти

Стратегічні завдання реформування
освіти в Українській державі:
• відродження і розбудова національної
системи освіти
• формування освіченої, творчої
особистості
• виведення освіти в Україні на рівень
освіти розвинутих країн світу
• формування багатоваріантної
інвестиційної політики в галузі освіти

8. Стратегічні завдання реформування змісту освіти:

• вироблення державних стандартів і відповідне
формування системи й обсягу знань, умінь,
навичок творчої діяльності, інших якостей
особистості на різних освітніх та кваліфікаційних
рівнях;
• відбір і структурування навчально-виховного
матеріалу;
• створення передумов для розвитку здібностей
молоді, формування готовності і здатності до
самоосвіти, широке застосування нових
педагогічних, інформаційних технологій;
• сприяння фізичному, психічному здоров'ю молоді.

9.

3. Шляхи та принципи
реформування української освіти
Створення атмосфери
всенародного сприяння
розвиткові освіти
Радикальна перебудова
управління сферою
освіти шляхом її
демократизації,
децентралізації
Основні
шляхи
реформування
освіти
Підготовка нової
генерації педагогічних
кадрів
Залучення до розвитку
освіти всіх
Відхід від засад
авторитарної педагогіки

10.

демократизація
освіти
багатоукладність
та варіантність
освіти
гуманізація та
гуманітаризація
освіти
пріоритетність
освіти
національна
спрямованість
освіти
безперервність
освіти
відкритість
системи освіти
нероздільність
навчання і
виховання
Принципи реформування освіти

11.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules