Правовий захист особистого бренду
Тема 6. Офіційні джерела інформації про особу та її майно і зобовʼязання. Захист персональних даних.
1. Акти реєстрації цивільного стану
Стаття 2. Акти цивільного стану
Стаття 3. Засади державної реєстрації актів цивільного стану
Стаття 11. Державний реєстр актів цивільного стану громадян
Кому надано право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян?
Як отримати витяг з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього?
2. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
Алгоритм 1. Надання інформації фізичним та юридичним особам.
Алгоритм 2. Надання інформації посадовим чи службовим особам органів державної влади, місцевого самоврядування, адвокатам та
3. Єдиний реєстр боржників
Про Реєстр:
Єдиний реєстр боржників містить такі відомості
Обмеження для боржників
Виключення відомостей про боржника з Реєстру
4. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців
Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації
Стаття 7. Єдиний державний реєстр
4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу - підприємця:
Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
5. Реєстри осіб, що піддані люстрації та корупціонерів
Реєстр корупціонерів
Що можна робити завдяки реєстру?
Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади»,
6. Захист персональних даних
Стаття 1. Сфера дії Закону
Стаття 2. Визначення термінів
Стаття 4. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними
Стаття 5. Об'єкти захисту
Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних
Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних
6) необхідна в цілях охорони здоров’я для:
Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних
Завдання на семінар
840.96K
Category: lawlaw

Правовий захист особистого бренду

1. Правовий захист особистого бренду

Проф. Олексій ПІДДУБНИЙ

2. Тема 6. Офіційні джерела інформації про особу та її майно і зобовʼязання. Захист персональних даних.

• 1.Акти реєстрації цивільного стану
• 2. Державний реєстр речових прав на
нерухоме майно
• 3. Єдиний реєстр боржників
• 4. Єдиний державний реєстр юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
• 5. Реєстри осіб, що піддані люстрації та
корупціонерів
• 6. Захист персональних даних

3. 1. Акти реєстрації цивільного стану

• Закон України «Про державну
реєстрацію актів цивільного стану»

4. Стаття 2. Акти цивільного стану

Стаття 2. Акти цивільного стану
1. Актами цивільного стану є
події та дії, які нерозривно
пов'язані з фізичною особою і
започатковують, змінюють,
доповнюють або припиняють її
можливість бути суб'єктом
цивільних прав та обов'язків.
2. Державній реєстрації
відповідно до цього Закону
підлягають народження фізичної
особи та її походження, шлюб,
розірвання шлюбу у випадках,
передбачених законом, зміна
імені, смерть.

5. Стаття 3. Засади державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 3. Засади державної реєстрації актів
цивільного стану
• 1. Державна реєстрація актів цивільного стану у встановлених законом
випадках є обов'язковою.
• Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення,
позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу,
зміну імені, смерть підлягають обов'язковому внесенню до Державного
реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного
демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України "Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
• {Абзац другий частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5492-VI від 20.11.2012}
• 2. Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться відповідно до
цього Закону, Цивільного та Сімейного кодексів України та інших актів
законодавства органами державної реєстрації актів цивільного стану.

6. Стаття 11. Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Стаття 11. Державний реєстр актів
цивільного стану громадян
• 1. Державний реєстр актів цивільного стану громадян - це
державна електронна інформаційна система, яка містить
відомості про акти цивільного стану, зміни, що вносяться до
актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання та
відомості про видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану і про видачу витягів з нього.
• Державний реєстр актів цивільного стану громадян ведеться
відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

7.

• 5. Державний реєстр актів цивільного стану громадян у випадках,
визначених цим Законом, здійснює міжвідомчу електронну
взаємодію з інформаційно-комунікаційними системами
державних органів, а для цілей декларування / реєстрації місця
проживання новонародженої дитини під час державної реєстрації
її народження - також з інформаційно-комунікаційними
системами органів місцевого самоврядування
• …..

8.

• 8. Відомості про фізичних осіб, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного
стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під
час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.
• Для зазначених цілей передається інформація в електронній формі з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та її
походження, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені чи смерть фізичної особи.
• Порядок та умови надання відповідної інформації визначаються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
• Зазначені в абзаці першому цієї частини відомості використовуються Бюро
економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень. Бюро
економічної безпеки України інформація надається безоплатно в електронній формі
у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі міжвідомчих угод
(договорів, меморандумів) або спільних наказів (розпоряджень) та протоколів.

9.

• З метою забезпечення ведення військового обліку призовників,
військовозобов’язаних та резервістів відомості про фізичних осіб, що містяться в
Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, в електронній формі
передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних
та резервістів в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України "Про
Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів".
• {Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1357-IX від
30.03.2021}
• 10. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян надається на запит
банку або іншої фінансової установи, що має ліцензію на надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", або бюро
кредитних історій у порядку та обсязі, встановлених Міністерством юстиції України,
за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в
актових записах цивільного стану.

10. Кому надано право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян?

• Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання
витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за
умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і
документів, що підтверджують родинні стосунки. Витяг з Реєстру про
державну реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам
та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам,
піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, навчального
або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому
разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається
за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного
документа. Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені
батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини
не видається. Право на отримання витягу з Реєстру мають
представники фізичної особи.

11. Як отримати витяг з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього?

• Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у
випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну
особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру: прізвище, ім’я та по
батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано
запит; серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта
цивільного стану, дата його видачі; реєстраційний номер, за яким зареєстровано
внесення відомостей про акт цивільного стану. Для отримання витягу з Реєстру
шляхом безпосереднього доступу у випадках, передбачених законом, до Реєстру
обов’язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми
закону та реквізити справи (провадження). Доступ до Реєстру надається на підставі
договору, укладеного між органом державної влади, органом місцевого
самоврядування, посадовій особі якого надається такий доступ, та адміністратором
Реєстру. У разі коли доступ до Реєстру надається державному нотаріусу, договір
укладається між державною нотаріальною конторою, державним нотаріальним
архівом, де працює такий нотаріус, та адміністратором Реєстру. У разі коли доступ
до Реєстру надається приватному нотаріусу, договір укладається між приватним
нотаріусом та адміністратором Реєстру.

12. 2. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

13.

• Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що
міститься у ДРП, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків,
передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».
• Процедура надання інформації з ДРП регулюється як профільним законом, так і
низкою нормативно-правових актів, зокрема:
• • Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n271
• • Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n326
• • Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF#Text.

14. Алгоритм 1. Надання інформації фізичним та юридичним особам.

• Інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі (за умови
ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) чи іншого альтернативного засобу
ідентифікації особи) або в паперовій.
• Для отримання інформаційної довідки з ДРП в електронній формі потрібно:
• Зайти на сайт Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua ) розділ «Онлайн сервіси» (https://online.minjust.gov.ua)
підрозділ «Інформація з Державного реєстру речових прав».
• Вхід в підрозділ відбувається за допомогою ЕЦП.
• Після авторизації в системі щодо об’єкта нерухомого майна можна здійснити пошук за 3 критеріями:
• адресою;
• реєстраційним номером об'єкту нерухомості;
• кадастровим номером земельної ділянки.
• Також можна знайти інформацію стосовно суб’єкта речового права, обтяження – фізичної або юридичної особи.
• Сплатити адміністративний збір (0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — на 2021 рік ця фінансова
величина зафіксована на рівні 2270 гривень, тобто потрібно сплатити близько 30 грн).
• Завантажити сформовану інформаційну довідку.

15. Алгоритм 2. Надання інформації посадовим чи службовим особам органів державної влади, місцевого самоврядування, адвокатам та

службовим особам органів державної влади,
місцевого самоврядування, адвокатам та іншим
особам з метою виконання своїх посадових,
обов’язків
та
здійснення
покладених
•службових
Посадовим особам органів
державної влади, місцевого
самоврядування, судів,
органів Національної
поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України,
Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання
на
них
функцій.
корупції,
приватним
виконавцям, адвокатам, нотаріусам інформація з Державного реєстру прав у
зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається в електронній формі
шляхом безпосереднього доступу () до ДРП, за умови ідентифікації відповідної особи за допомогою
ЕЦП.
• Доступ вказаним особам надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним
адміністратором ДРП, крім випадку надання посадовим особам державних органів автоматизованого
доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем
відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Державного
реєстру прав.
• Надання інформації з безпосереднім доступом до ДРП забезпечується за допомогою програмних
засобів його ведення шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей Державного реєстру прав,
завантаження та перегляду в електронній формі для їх подальшого використання, зокрема друку.
• Користувач має обов’язково зазначити підставу отримання інформації з ДРП (скажімо, реквізити
конкретної справи/провадження, відомості щодо договору про надання правової допомоги тощо).

16. 3. Єдиний реєстр боржників

• Закон України ”Про виконавче
провадження»

17. Про Реєстр:

• Боржником є визначена виконавчим документом фізична або
юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо
виконання рішення.
• Єдиний реєстр боржників є складовою автоматизованої системи
виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в
режимі реального часу інформації про невиконані майнові
зобов’язання боржників.
• Єдиний реєстр боржників — систематизована база даних про
боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого
провадження України та ведеться з метою оприлюднення в режимі
реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання
боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

18. Єдиний реєстр боржників містить такі відомості

• прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження боржника
— фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань боржника — юридичної особи;
• найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посада
посадової особи, яка видала виконавчий документ;
• найменування органу державної виконавчої служби або прізвище,
ім'я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса
електронної пошти виконавця;
• номер виконавчого провадження;
• категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

19.

• Відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру
боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття
виконавчого провадження.
• В Єдиному реєстрі боржників міститься інформація щодо боржників,
відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в
автоматизованій системі виконання рішень після впровадження
Єдиного реєстру боржників та боржників за виконавчими
провадженнями про стягнення періодичних платежів (аліментів) за
наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.
• Не вносяться до реєстру відомості щодо боржників, якими є державні
органи, органи місцевого самоврядування, боржники, які не мають
заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних
платежів більше трьох місяців, та боржники за рішеннями
немайнового характеру (пункт 4 розділу X Положення).

20. Обмеження для боржників

• заборона відкриття рахунків у банку;
• заборона нотаріусам на здійснення угод (продаж, купівля тощо);
• заборона на виїзд з країни (це найчастіше стосується неплатників
аліментів);
• банки можуть заблокувати ваші поточні рахунки та списати з них
борги.

21. Виключення відомостей про боржника з Реєстру

• Система виключає відомості про боржника з Єдиного реєстру
боржників одночасно з винесенням постанови:
• про закінчення виконавчого провадження згідно зі статтею 39 Закону
України «Про виконавче провадження»;
• про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1,
3, 11 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче
провадження»;
• про скасування заходів примусового виконання за виконавчими
документами про стягнення періодичних платежів.
• В день встановлення факту відсутності заборгованості за виконавчим
документом про стягнення періодичних платежів виконавець
зобов’язаний винести постанову про скасування заходів примусового
виконання.

22.

23.

24. 4. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

4. Єдиний
державний
реєстр
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
• Закон України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»

25. державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців

державна реєстрація
юридичних осіб,
громадських
формувань, що не
мають статусу
юридичної особи, та
фізичних осіб підприємців (далі державна реєстрація)
• - офіційне визнання шляхом засвідчення
державою факту створення або
припинення юридичної особи,
громадського формування, що не має
статусу юридичної особи, засвідчення
факту наявності відповідного статусу
громадського об’єднання, професійної
спілки, її організації або об’єднання,
політичної партії, організації роботодавців,
об’єднань організацій роботодавців та
їхньої символіки, засвідчення факту
набуття або позбавлення статусу
підприємця фізичною особою, зміни
відомостей, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, про юридичну
особу та фізичну особу - підприємця, а
також проведення інших реєстраційних
дій, передбачених цим Законом;

26. Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації

Стаття 4. Загальні засади державної
реєстрації
1. Державна реєстрація
базується на таких
основних принципах:
4) державної реєстрації за
заявницьким принципом;
9) відкритості та
доступності відомостей
Єдиного державного
реєстру.
1) обов’язковості
державної реєстрації в
Єдиному державному
реєстрі;
2) публічності державної
реєстрації в Єдиному
державному реєстрі та
документів, що стали
підставою для її
проведення;
3) врегулювання відносин,
пов’язаних з державною
реєстрацією, та
особливостей державної
реєстрації виключно цим
Законом;
6) єдності методології
державної реєстрації;
7) об’єктивності,
достовірності та повноти
відомостей у Єдиному
державному реєстрі;
8) внесення відомостей до
Єдиного державного
реєстру виключно на
підставі та відповідно до
цього Закону;

27. Стаття 7. Єдиний державний реєстр

Стаття 7. Єдиний державний реєстр
1. Єдиний державний реєстр створюється з
метою забезпечення державних органів та
органів місцевого самоврядування, а також
учасників цивільного обороту достовірною
інформацією про юридичних осіб,
громадські формування, що не мають
статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців з Єдиного державного
реєстру.
Невід’ємною архівною складовою
частиною Єдиного державного реєстру є
Реєстр документів дозвільного характеру,
Єдиний реєстр громадських формувань,
Реєстр громадських об’єднань та Єдиний
реєстр підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство.

28.

• 10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та
фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про
державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

29.

• 9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі
кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім
політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань,
організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок,
місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських
об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,
релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій,
державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина
України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є
кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка)
бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи
кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного
власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина
його відсутності;
• {Пункт 9 частини другої статті 9 в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019}

30.

• 7) відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по
батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про
наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
• 8) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи,
у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної
реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про
наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

31. 4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу - підприємця:

• 1) прізвище, ім’я, по батькові;
• 2) дата народження;
• 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в
паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта);
• 4) країна громадянства;
• 5) місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою
здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем);
• …………

32. Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного
державного реєстру
1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим
Законом, за їх надання стягується плата.
2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:
1) безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до:
відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для
укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи
перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження, адресу електронної пошти, цифровий код модельного статуту, види діяльності, центральний чи
місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про
юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у
тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, - шляхом їх
пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в
паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування;
основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, - шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду,
копіювання та роздрукування;
результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів, - шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;
2) оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
3) безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення
реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену
дату, - шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;
4) документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;
5) виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі;
6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;
7) суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним
адміністратором.
Кабінет Міністрів України може визначати інші форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру та розмір плати за їх надання.
3. Банки, бюро кредитних історій на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі у режимі реального часу на
платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

33. Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації

Стаття 12. Оприлюднення результатів надання
адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації
• 1. Результати надання адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації, у тому числі виписки (крім реєстраційних номерів
облікових карток платників податків та паспортних даних),
підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на
порталі електронних сервісів у порядку, визначеному
Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з
Єдиного державного реєстру.

34. 5. Реєстри осіб, що піддані люстрації та корупціонерів

35. Реєстр корупціонерів

• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів) – це портал, де
міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили
корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого
2019 року.
• Реєстр функціонує відповідно до затвердженого положення, спільного
наказу Державної судової адміністрації України та НАЗК.
• У реєстрі опублікована інформація про:
• фізичних осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення;
• юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового
характеру (наприклад, штраф чи конфіскація майна) через корупційне
правопорушення.

36. Що можна робити завдяки реєстру?


перевірити наявність інформації про себе чи про інших осіб, які претендують на посади відповідального або особливо відповідального
становища або посади з підвищеним корупційним ризиком;
аналізувати інформацію про корупціонерів, щоби визначити сфери державної політики та посади з найбільшими корупційними ризиками;
аналізувати відомості про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру через корупційні правопорушення,
для якісного відбору контрагентів чи підрядників.
Як оновлюється інформація в реєстрі?
НАЗК додає інформацію до реєстру на основі:
електронної копії рішення суду з Єдиного державного реєстру судових рішень;
завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.
Вилучити дані з реєстру можна у разі:
ухвали суду про скасування вироку,
виправдувального вироку,
ухвали про відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження,
скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, розпорядчого
документа або судового рішення про скасування розпорядчого документа про накладання дисциплінарного стягнення.

37. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади»,

• ПІБ,
• місце роботи,
• посаду на час застосування положень ЗУ «Про очищення
влади»,
• час, протягом якого на особу поширюється заборона

38. 6. Захист персональних даних

• Закон України «Про захист персональних
даних»

39. Стаття 1. Сфера дії Закону

• Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і
обробкою персональних даних, і спрямований на захист
основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема
права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою
персональних даних.
• Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних
даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням
автоматизованих засобів, а також на обробку персональних
даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до
картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

40. Стаття 2. Визначення термінів

• база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних
даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
• володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету
обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх
обробки, якщо інше не визначено законом;
• згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за
умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних
даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій
формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері
електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час
реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб’єкта електронної комерції
шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних
даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не
створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення
відмітки;

41.

• персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована;
• розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа,
якій володільцем персональних даних або законом надано право
обробляти ці дані від імені володільця;
• знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які
дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

42. Стаття 4. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними


1. Суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, є:
суб'єкт персональних даних;
володілець персональних даних;
розпорядник персональних даних;
третя особа;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений).
2. Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і
організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні
особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
• 3. Розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної влади чи орган місцевого
самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми
власності.
• 4. Володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику
персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі.
• 5. Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі,
визначених у договорі.

43. Стаття 5. Об'єкти захисту

• 1. Об’єктами захисту є персональні дані.
• 2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної
інформації про особу законом або відповідною особою. Не є
конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються
здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, посадових або службових
повноважень.
• 3. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
оформленій за формою, визначеною відповідно до Закону
України "Про запобігання корупції", не належать до інформації з
обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України
"Про запобігання корупції".

44.

• Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про
отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів,
державного чи комунального майна, структуру, принципи формування
та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника,
заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника,
заступника керівника, члена наглядової ради державного чи
комунального підприємства або державної чи комунальної організації,
що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або
тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до
складу наглядової ради господарського товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи
опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, крім
випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до
публічної інформації".

45.

• Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація
про фізичних осіб, які мають податковий борг, яка публікується на
офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику, відповідно до
вимог пункту 35.4 статті 35 Податкового кодексу України.
• Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що
є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом.

46. Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних


1. Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які
регулюють діяльність володільця персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних.
Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.
У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець персональних
даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законом.
2. Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної метою їх обробки.
3. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.
4. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.
5. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених
законами України, у порядку, встановленому законодавством.
6. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
7. Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди
можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.
8. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких
вони збиралися або надалі оброблялися.
Подальша обробка персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях може здійснюватися за умови забезпечення їх належного захисту.
10. Типовий порядок обробки персональних даних затверджується Уповноваженим.

47. Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних

• 1. Забороняється обробка персональних даних про расове або
етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні
переконання, членство в політичних партіях та професійних
спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних,
що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або
генетичних даних.

48.

• 2. Положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка персональних даних:
• 1) здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких
даних;
• 2) необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових правовідносин
відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту;
• {Пункт 2 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}
• 3) необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних або іншої особи у
разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб'єкта персональних даних;
• {Пункт 3 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}
• 4) здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною організацією, громадською
організацією світоглядної спрямованості, політичною партією або професійною спілкою, що створені
відповідно до закону, за умови, що обробка стосується виключно персональних даних членів цих
об'єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними у зв'язку з характером їх діяльності, та
персональні дані не передаються третій особі без згоди суб'єктів персональних даних;
• {Пункт 4 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}
• 5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;

49. 6) необхідна в цілях охорони здоров’я для:

• встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг,
функціонування електронної системи охорони здоров’я за умови, що такі дані обробляються медичним працівником,
фахівцем з реабілітації або іншою особою закладу охорони здоров’я, реабілітаційного закладу чи фізичною особою підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та її працівниками, на
яких поширюється дія законодавства про лікарську таємницю, працівниками центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, працівниками
закладу, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та діяльність у галузі громадського здоров’я, який
одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
• контролю якості надання медичних послуг за умови, що такі дані обробляються працівниками центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості надання медичних послуг;
• {Абзац третій пункту 6 частини другої статті 7 набирає чинності з 1 січня 2023 року}
• обміну інформацією про фінансування медичних послуг та послуг у сфері охорони здоров’я за умови, що такі дані
обробляються працівниками Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального захисту
осіб з інвалідністю, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та
бюджетну політику, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних.
• 6-1) необхідна в цілях забезпечення ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в
обсягах даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та
резервістів");
• 7) стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з
тероризмом та здійснюється державним органом в межах його повноважень, визначених законом;
• 8) стосується даних, які були явно оприлюднені суб'єктом персональних даних.

50. Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних

• 1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є
невід'ємними і непорушними.
• 2. Суб'єкт персональних даних має право:
• 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
• 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
• 3) на доступ до своїх персональних даних;
• 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані,
а також отримувати зміст таких персональних даних;
• 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;

51.

• 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та
розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
• 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з
умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
• 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
• 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
• 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
• 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
• 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

52. Завдання на семінар

• 1. Правові підстави користування реєстром
актів цивільного стану
• 2. Як дізнатись про те, яким нерухомим
майном володіє особа
• 3. Єдиний реєстр боржників – як отримати
відомості з нього
• 4. Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань – процедура отримання
відомостей і можливості їх отримання
• 5. Реєстри осіб, що піддані люстрації та
корупціонерів – правоіі наслідки перебування
в такому реєстрі.
• 6. Захист персональних даних – які дії можна
вжити у разі витоку персональних даних
English     Русский Rules