Основні властивості проекту
Основні властивості проекту
При реалізації проектів, слід звернути увагу, що:
Причини невдач в проектах
Управління проектами
Основні елементи проекту
Елементи проекту
Проект як засіб стратегічного розвитку
Основні властивості проекту
Правило «залізного трикутника»
Основні властивості проекту
Класифікація проектів
Класифікація проектів
Класифікація проектів
Класифікація проектів
Класифікація проектів
Класифікація проектів
Оточення проектів
Проект та його зовнішнє середовище
Зовнішнє середовище
Внутрішнє оточення
Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проект
Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проект
Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проект
Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проект
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1.18M
Category: managementmanagement

Управління проектами (лекція 1)

1.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com

2.

1
План лекції
Поняття проекту, особливості та влас
тивості проектів в організації
2
Класифікація проектів
3
Внутрішнє та зовнішнє середовище
проектів

3.

Поняття проекту,
особливості
проектів в організації

4.

В «Кодексі знань щодо управління проектами»
проект – це деяка задача з визначеними вхідн
ими даними та необхідними результатами, що
обумовлюють засіб її вирішення.


Проект - це

5.

Проект - це
Проектом називається сукупність розподілених
в часі заходів або робіт, що спрямовані на
досягнення поставленої мети

6.

Приклади проекту
спорудження атомної електростанції;
освоєння родовища;
будівництво заводу або житлового будинку;
будівництво свиноферми або птахофабрики;
розробка й виведення на ринок нової продукції
або послуг;
проведення досліджень і дослідно-конструкторс
ьких робіт;

7.

Особливості проектів:
1.Зазвичай в проект залучено багато підрозділів організації
2. Існує висока ймовірність конфліктів між керівником проекту, вищим
керівництвом, керівниками підрозділів та персоналом організації
3. Багато проектів мають колосальні бюджети
4. Розподіл на рівні ідеології замовника та виконавця
5. Відповідальність за результат проекту має «солідарний» характер
6. Досить часто реалізація проекту передбачає зміну існуючих організ
аційних структур на підприємстві

8. Основні властивості проекту

Проект виконується командою, до складу якої в
ходить керівник проекту, менеджери,
виконавці.
При реалізації проекту використовуються
матеріальні ресурси.
Проект має свій бюджет.

9. Основні властивості проекту

Проект завжди має чітко сформульовану мету, яка виражається
в отриманні певного результату.
Проект має чітко визначений початок, який збігається з початком
першої роботи, спрямованої на досягнення поставленої мети.
Проект має чітко обкреслений кінець, який збігається з кінцем
останньої роботи, спрямованої на одержання заданого результату.

10. При реалізації проектів, слід звернути увагу, що:

• досить часто у компанії замовника одночасно виконуються
декілька проектів;
• пріоритети виконання проектів постійно коригуються;
• у міру реалізації проектів виконується уточнення та коригування
вимог і змісту проектів;
• великий вплив людського чинника: терміни та якість виконання
проекту в основному залежать від безпосередніх виконавців і кому
нікації між ними;
• кожен виконавець може брати участь в декількох проектах;
• відсутні єдині нормативи та стандарти;
• зберігається підвищений рівень ризику, аж до непередбачуванос
ті результатів;
• відбувається постійне вдосконалення технології виконання робіт.

11. Причини невдач в проектах

Організаційні
Технологічні
занадто велика кількість проектів
неперевірена технологія
обмежений штат персоналу
недооцінка технологічної складності
переоцінка складності
складність інтеграції з існуючими
системами
Бізнес пріоритети
недостатня увага та участь
керівництва у такого роду проектах
конфлікти між підрозділами щодо
визначення пріоритетів
нерозуміння потреб замовника або
«звернення його не за адресою»;
брак часу на стратегічне планування неможливість визначення
ефективності вкладень.
вузькопрофільність кваліфікованих
спеціалістів

12. Управління проектами

Управління проектом являє собою методологію ор
ганізації, планування, керівництва, координації людс
ьких і матеріальних ресурсів протягом життєвого цик
лу проекту, спрямовану на ефективне досягнення йо
го цілей шляхом застосування системи сучасних мет
одів, техніки і технологій управління для досягнення
визначених у проекті результатів за складом і обсяго
м робіт, вартості, часу та якості.

13.

Відповідно до німецького промислового стандарту DIN 6
9901, управління проектами – це єдність управлінськ
их завдань, організації, техніки і засобів для реалізації п
роекту.

14.

Рис. Схематичне
зображення
сутності управління
проектами

15.

Управління змістом і обсягами робіт
Управління часом, тривалістю, якістю, вартістю
Управління закупівлями і поставками
Управління розподілом ресурсів, людськими ресурсами
Управління щодо пошуку запасами ресурсів
Інтеграційне управління, управління інформацією та комун
ікаціями

16.

Концепція управління проектами може розглядатися
в різних підходах
Найбільш універсальний підхід, який
розглядає основні
функції
планування, контроль,
аналіз та прийняття
рішень
За допомогою даного
підходу можна визначи
ти конкретний зміст фу
нкцій на кожному етапі
виконання проекту. Це
й метод дозволяє розг
ляд в часі всіх процесі
в, які пов’язані з основ
ною діяльністю щодо в
иконання проекту
Функціональний
Динамічний
Підхід визначає різн
і об’єкти проекту в
організації, на які б
уде направлене упр
авління
Предметний

17. Основні елементи проекту

ПРОЕКТ
Задум
(цілі, проблема,
задача)
Засоби реалізації
(рішення)
Цілі реалізації
(результати,
вирішення)

18. Елементи проекту

Задачі – це конкретні дії, які призводять до досягненн
я мети. По суті, задача визначає «як» буде виконуватис
я проект.
Засоби реалізації – це сукупність методів для дося
гнення бажаного результату.

19. Проект як засіб стратегічного розвитку

Ціль
Стратегія
Портфель
Програма
Проект
Робота

20.

Проект як засіб стратегічного
розвитку
Програма – ряд зв’язаних один з одним проектів, управління
якими координується для досягнення переваг і рівня управління, н
едоступних при управлінні ними окремо.
Портфель – це набір проектів або програм та інших робіт, щ
о об’єднані разом із ціллю ефективного управління даними робота
ми для досягнення стратегічних цілей.

21. Основні властивості проекту

Проект має обмеження трьох видів:
За
ресурсами
по бюджету
за часом

22. Правило «залізного трикутника»

Зміст
Не один із кутів трикутник
а не може бути змінений
без здійснення впливу на
інші.
Так, наприклад, для того щоб зменш
ити час виконання потрібно збільшит
и вартість або зменшити зміст.
Вартість
Час

23.

Додаткові елементи проектів
1. Початкові умови
2. Види забезпечення проектів
3. Область допустимих рішень проекту
4. Оцінка різних альтернатив проекту
5. Методи та техніка щодо управління проектами
6. Документація проекту

24. Основні властивості проекту

1. якість
8. обсяги робіт
7.конкурентоздатність
техніко-еконо
мічні показни
ки:
2. комерційний ризик та на
дійність
3. життєздатність проекту
4. вартість, витрати,
собівартість, прибуток
6. терміни виконання ро
біт
5. соціальна та суспільна
цінність проекту

25.

Класифікація
проектів

26. Класифікація проектів

1. За складом та структурою проекту:
мегапроект (це цільові програми, які включають в себе велику кількість вз
аємопов’язаних проектів, що об’єднані єдиною метою, виділеними ресурсами
та часом);
мультипроект (включає в себе монопроекти);
монопроект (окремий проект).

27. Класифікація проектів

2. За сферою діяльності, в якій виконується проект (типи
проектів):
технічний
організаційний
економічний
соціальний
змішаний

28. Класифікація проектів

3. За характером предметної області (види проектів)
інвестиційні
інноваційні
навчально-освітні
комбіновані
науково-дослідні (дослідження і розвиток)

29. Класифікація проектів

4. За складом та структурою проекту:
короткострокові (менше 3 років)
середньострокові (3-5 років)
довгострокові (більше 5 років)

30. Класифікація проектів

5. За мірою складності виконання проектів:
прості
складні
дуже складні

31. Класифікація проектів

6. За масштабами проекту:
малі
середні
великі
дуже великі

32.

Внутрішнє і зовнішнє
середовище проектів

33. Оточення проектів

Всі впливи на проект можна розділити на
декілька категорій:
Проект
соціально-культурне
оточення
навколишнє середовище
міжнародно-політичне
оточення

34. Проект та його зовнішнє середовище

Зовнішнє середовище
Перехідна зона
Границя перехід
ної зони
Границя про
екту
Проект
Зовнішнє середовище

35. Зовнішнє середовище

Зовнішнє середовище – це найближче оточення, тобто сер
едовище підприємства, в рамках якого здійснюється проект,
і далеке оточення (оточення самого підприємства в межах
якого виконується проект).

36. Внутрішнє оточення

Внутрішнє оточення – це та частина оточуючого середови
ща, яка використовується тільки під час здійснення проекту.

37.

Оточення проекту
Зовнішнє
Оточення підприємст
ва
Внутрішнє
Підприємство
Політика
Керівництво
Економіка
Сфера фінансів
Суспільство
Сфера збуту
Закони і право
Сфера виготовлення
Наука і техніка
Культура
Сфера забезпечення
Сфера інфраструктури
Природа
Інфраструктура
Екологія
Інші сфери
Проект
Стиль керівництва По
літика
Організація
Учасники
Команда
Комунікації
Інформаційне забезп.
Економічні умови
Соціальні умови
Інші фактори

38.

Оточення проекту, що використовується у межах
підприємства
Керівництво підприємства – це головне джерело визначення
цілей та основних вимог щодо проекту
Фінанси визначають бюджетні межі проекту, способи та джерела
фінансування
Збут формує вимоги ринку
Виготовлення пов’язане із ринками засобів виробництва та висува
є специфічні вимоги

39.

Оточення проекту, що використовується у межах підприємства
Рекомендації щодо використання обладнання
Вимоги щодо завантаження дільниць виробництва, які простоюють
Узгодження вимог, що висуваються до проекту, із можливостями ринку
виробництва
Забезпечення пов’язане із ринком сировини. Формує вимоги до проекту, що
виходять із можливостей забезпечення сировиною, обладнанням по прийнятни
х цінах
Інфраструктура пов’язана із ринком послуг та висуває свої вимоги щодо
реклами, транспорту та зв’язку

40. Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проект

політичні характеристики та чинники: політична стабільність,
підтримка президента, інформація уряду, участь в різних військових союзах;
економічні чинники: структура національного господарства, рівень
інфляції, податки, рівень цін;
суспільство: умови і рівень життя, освіта, трудове законодавство,
медицина, громадська думка щодо проекту;
закони та право: права людини, підприємництво, право власності,
гарантії, пільги;

41. Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проект

наука і техніка: рівень розвитку
ютеризації, зв’язок, комунікації;
інформаційної техніки і комп’
культура: рівень письменності, культурні традиції, релігія;
природні і екологічні чинники: кліматичні умови, природні рес
урси, стандарти, що стосуються повітря, води, ґрунту, стану екол
огічної системи;
інфраструктура: транспорт, зв’язок, комунікації, мережі, ПК, е
нергопостачання, сировина, послуги, збутова мережа.

42. Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проект

специфічна організація проекту визначає взаємовідносини
між учасниками, розподіл прав, обов’язків та відповідальності
учасники проекту реалізовують різні інтереси в процесі здійс
нення проекту, формують свої вимоги до цілей і мотивації
команда проекту – це мозковий центр, двигун, виконавчий ор
ган, від якого залежить успіх та прогрес проекту
методи та засоби комунікації визначають повноту, достовір
ність і оперативність обміну інформацією між зацікавленими уч
асниками проекту

43. Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проект

економічні умови проекту пов’язані з кошторисом і
бюджетом проекту, цінами, податками, тарифами, риз
иком, страхуванням тощо та визначають вартісні хара
ктеристики проекту
соціальні умови проекту характеризуються забезпе
ченням стандартних умов життя для учасників проект
у, рівнем зарплати, умовами праці, техніки безпеки, со
ціальним забезпеченням
інші чинники – рівень комп’ютеризації та інформатиз
ації проекту, організація проекту, система документаці
ї, технічні умови
стиль керівництва визначає психологічний клімат т
а атмосферу в команді

44. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Дайте визначення поняття «проект».
Назвіть основні особливості проектів.
У чому полягають причини невдач проектів?
Дайте визначення поняття «управління проектами».
В яких аспектах розглядається управління проектами?
Назвіть функції щодо управління проектом.
За якими ознаками здійснюється класифікація проектів?

45.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules