688.24K
Category: financefinance

Облік оприбуткування сільськогосподарської продукції

1.

Облік оприбуткування
сільськогосподарської продукції
Сивак Альона Миколаївна
Н.к. Ратушна Ольга Павлівна

2.

Сільськогосподарська продукція
▪ актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу,
призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського
споживання.
Наказ від 18.11.2005р. №790 "Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи""
▪ товари, які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства,
лісового господарства чи рибальства.
Закон від 03.04.1997р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість"
▪ сільськогосподарські харчові продукти тваринного і рослинного походження,
що призначені для споживання людиною у сирому або переробленому стані як
інгредієнти для їжі.
Закон від 23.12.1997р. №771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових
продуктів"

3.

Оприбуткування зернової
продукції здійснюється трьома
методами
1) реєстр відправки зерна та іншої продукції з
поля (форма № 77);

4.

2) путівка на вивезення продукції
з поля (форма № 77а);

5.

3) талон водія (форма № 776),

6.

талон комбайнера (форма № 77в) і
талон бункериста (форма № 77г)

7.

Щоденник надходження
сільськогосподарської продукції
ф. № 81

8.

Приклад заповнення Звіту про рух
матеріальних цінностей (ф.121) по
рахунку 27

9.

Рахунок 27 « Продукція
сільськогосподарського
виробництва»
Pахунок 27 призначено для
обліку та узагальнення
інформації про наявність тa
рух сільськогосподарської
продукції.
За дебетoм рахунку 27
відображається надходження
сільськогосподарської продукції, зa
кредитом — вибуття
сільськогосподарської продукції
внаслідoк продажу, безоплатної
передачі тощо.
Аналiтичний облік
продукції
сільськогосподарсь
кого виробництва
вeдеться за видами
продукції.
271
Продукція
рослинництва
272
Продукція
тваринництва
273
Продукція
допоміжних та
обслуговуючих
виробницт
274
Продукція,
закуплена у
населення

10.

Рахунок 27 « Продукція
сільськогосподарського
виробництва» кореспондує:
за дебетом з кредитом рахунків:
за кредитом з дебетом рахунків
23
«Виробництво»
20
«Виробничі запаси»
25
«Напівфабрикати»
23
«виробництво»
37
«Розрахунки з різними
дебіторами»
28
«Товари»
42
«Додатковий капітал»
37
«Розрахунки з різними
дебіторами»
71
«Інший операційний дохід»
80
« Матеріальні витрати»
84
«Інші операційні витрати»
85
«Інші затрати»
90
«Собівартість реалізації»
92
«Адміністративні витрати»
93
«Витрати на збут»
94
«Інші витрати операційної
діяльності»

11.

Нормативно - правова база України з організації
обліку продукції сільськогосподарського
виробництва
Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” №996-XIV від 16.77. 1999 р. ;
План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і
господарських операцій підприємств та організацій та Інструкція по
застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку;
Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку №
30 “Біологічні активи”, яке відповідає змісту МСБО № 41 “Сільське
господарство”.

12.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules