Атмосфералық ауаға зиянды заттардың әсері
Экологиялық нормативтер
Атмосфералық ауаның нормативтері
ҚР ластаушы заттардың ШРК
Эффектілер
Ауадағы зиянды заттардың ШРК критерилері
284.00K
Category: ecologyecology

Атмосфераның сапасы және оны экологиялық нормалау

1.

5-Дәріс
Тақырыбы:
«Атмосфераның сапасы және оны
экологиялық нормалау»

2.

– адам мен
табиғат арасындағы зат және энергия
алмасу процестері әрдайым тұрақты
түрде,
жердегі
тіршіліктің
жүруін
қамтамасыз ететін деңгейде жүру
кезіндегі экожүйелердің жағдайы.
ТАБИҒИ ОРТАНЫҢ САПАСЫ

3.

қоршаған
ортаның
сапасын
нормалау - адамның өмір сүруі үшін
қоршаған
ортаның
жарамдылығын
айқындайтын және биологиялық алуан
түрліліктің сақталуы мен экологиялық
жүйелердің тұрақты пайдаланылуын
қамтамасыз ететін қоршаған орта
сапасының көрсеткіштерін белгілеу.

4.

Экологиялық нормалау
Қоршаған табиғи ортаға адамның тигізетін шекті
рұқсат етілген әсерінің көрсеткіштерін тағайындау
процессі
ҚО сапасын нормалаудың негізгі міндеттері:
өсімдіктердің, жануарлардың,
адамдардың генефондын сақтау
Тұрғындардың
экологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Табиғи-ресурстық
потенциалдарды
қайта
қалпына
келтіру
және
рационалды пайдалану
Өндірістік
салалардың
тұрақты
дамуын қамтамасыз ету

5.

Экологиялық нормалаудың басты мақсаты
– экологиялық және экономикалық мақсат
мүдделердің қолайлы үйлесімділігін
қамтамасыз ету.

6.

Қоршаған табиғи орта сапасының
нормативтері
САНИТАРТАРЛЫГИГИЕНАЛЫҚ
Химиялық зиянды
заттардың ШРК
Физикалық зиянды әсер
етудің ШРК
Зиянды биологиялық
әсердің ШРК
Радиацияның шекті
рұқсат етілген деңгейі
Санитарлық және
қорғалу зоналарының
нормативтері
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ҚОСЫМША
Шығарындылар мен
төгінділердің
нормативтері
Терминология
нормативтері
Шу мен дірілдің
нормативтері
Биологиялық
ластанудың
нормативтері
Радияцияның
нормативтері
Шаруашылықта
химиялық заттарды
пайдаланудың
нормативтері
Ұйымдастыру
нормативтері
Құқықтық нормативтер

7.

Көрсеткіштер
медициналық
технологиялық
ғылыми - техникалық

8. Атмосфералық ауаға зиянды заттардың әсері

ТІКЕЛЕЙ
ЖАНАМА

9. Экологиялық нормативтер

•ШРК – зиянды
концентрациясы
заттектердің
рұқсат
етілген
•ШРД – әсер етудің шекті рұқсат етілген деңгейі
• ШРШ – зиянды заттардың шекті рұқсат етілген
шығарындысы
•ШРТ – зиянды заттардың шекті рұқсат етілген
төгіндісі
•ШРЖ – қоршаған ортаға түсетіншекті рұқсат
етілген жүктеме

10. Атмосфералық ауаның нормативтері

• Максималды (ШРКмб) – 30 минут уақыт
аралығында адамға рефлекторлық реакция
(иісті сезу, аллергиялық реакция және т.б.)
тудырмайтын концентрация (мг/м3).
• Орта тәуліктік (ШРКот) – 24 сағат
аралығында тыныс алу кезінде адамға зиянды
әсер етпейтін (жалпы токсикологиялық,
канцерогенді,
мутагенді)
концентрация
(мг/м3).

11.

Атмосфералық ауадағы әр ластаушы зат үшін
санитарлық-гигиеналық талаптар бойынша
келесі шарт орындалуы қажет:
Сi
J
1,
ШРК i
мұнда Сi – зиянды заттың жерге жақын қабаттағы
(жер бетінен 2 м биіктік) факталы концентрациясы,
мг/м3; ШРКi – ластаушы заттардың шекті рұқсат
етілген
(ШРК)
максималды
бір
жолдық
концентрациясы, мг/м3

12.

ШРК -1 м³ ауаның құрамындағы ластаушы
заттардың адамдардың денсаулығына әсер
етпейтіндей мөлшері.
Егер J > 1 ден үлкен болса, ауаның ластану
қаупі бар
Егер J <1 ден кіші болса, ауаның ластану
қаупі жоқ

13. ҚР ластаушы заттардың ШРК

N
Заттар
Қауіптілік класы
ШРКМб, мг/м³
ПДКОТ, мг/м³
1
Көміртегі оксиді
(СО)
Азот диоксиді
(NO2)
Азот оксиді (NO)
Метан
Күкірт диоксиді
(SO2)
Аммиак
Күкірт сутегі
Озон
Формальдегид
Фенол
Бензол
Толуол
Параксилол
Стирол
Этилбензол
Нафталин
Жүзгінді заттар PM10
4
5
3
3
0,2
0,04
3
3
0,4
50 (ОБУВ)
0,5
0,06
0,05
4
2
1
2
2
2
3
3
2
3
4
-
0,2
0,008
0,16
0,05
0,01
0,3
0,6
0,3
0,04
0,02
0,007
0,3
0,04
0,03
0,01
0,006
0,1
0,002
0,06
PM2,5
-
0,16
0,035
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Жүзгінді заттар

14.

Қауіптілігіне байланысты ластаушы
заттардың қауіптілік кластарға жіктелуі
I – төтенше қауіпті
II – жоғары қауіпті
III – орташа қауіпті
IV – қауіптілігі аз

15. Эффектілер

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
СМОГ
СУММАЦИЯЛАР
С
С1
С
2 n 1
ПДК1 ПДК 2
ПДК n

16. Ауадағы зиянды заттардың ШРК критерилері

Елді мекен зоналары
(атмосферадағы ластаушы заттектер
Тәулік бойы әсер етеді)
Жұмыс зоналары (зиянды
ластаушы заттар
6-8 сағаттық уақыт
аралығында әсер етеді)
English     Русский Rules