Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
План:
Поняття економічної теорії
Поняття економічної теорії
Поняття економічної теорії
Економічні закони
Економічні категорії
Функції економічної науки:
Принципи економіки:
«Значення економіки»
Рівні економіки
Рівні дослідження економічної науки
Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та права
«Суб'єкти та об'єкти економіки»
ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Етапи становлення економічної теорії
Меркантелізм
Кольбер, Жан-Батист 29 августа 1619 — 6 сентября 1683
Менн, Томас 1875—1955
Антуа́н де Монкретье́н 1576—1621
Фізіократи
Франсуа́ Кенэ́ 4 июня 1694— 16 декабря 1774
Анн Робер Жак Тюрго 10 мая 1727 — 18 марта 1781
Класична політекономія
Вильям Петти 1623—1687
Ада́м Сміт 5 червня 1723 - 17 липня 1790
Дави́д Рика́рдо 18 апреля 1772 — 11 сентября 1823,
Марксистська політекономія
Карл Ге́нрих Маркс 5 мая 1818 — 14 марта 1883
Фри́дрих Э́нгельс 28 ноября 1820 — 5 августа 1895
Маржиналізм
Уильям Стэнли Джевонс 1 сентября 1835 — 13 августа 1882
Карл Менгер 23 февраля 1840 — 27 февраля 1921
Мари Эспри Леон Вальрас 16 декабря 1834 — 5 января 1910
Ойген фон Бём-Ба́верк 12 февраля 1851 — 27 августа 1914
Неокласики
Альфред Маршалл 1842—1924
Неолібералізм
Монетаризм
Ми́лтон Фри́дман 31 июля 1912 — 16 ноября 2006
Пол Э́нтони Самуэ́льсон 15 мая 1915 — 13 декабря 2009
Кейнсіанство
Джон Мейнард Кейнс 5 июня 1883 — 21 апреля 1946
Інституціоналізм
Торстейн Бунде Веблен 30 июля 1857 — 3 августа 1929
Джон Роджерс Коммонс 13 октября 1862 — 1945)
Джон Ке́ннет Ге́лбрейт 15 октября 1908 — 29 апреля 2006
Неоінституціоналізм
Джеймс Макгилл Бьюкенен-младший
Внесок українських учених у розвиток основ економічної науки
Балудянський Михайло Андрійович (Балуд’янський) 26 вересня 1769 – 3 квітня 1847
Туган-Барановський Михайло 20 січня (8 січня ст.с.) 1865 — 21 січня 1919
Кара́зін (Каразин) Васи́ль Наза́рович 30 січня (10 лютого) 1773—4 (16) листопада 1842
Відмінності від неокласицизму і кейнсіанством
Висновки теми
Основні терміни та поняття
Домашнє завдання
Побудова грона. Методичні рекомендації Стратегія «гронування» спонукає студентів вільно і відкрито розмірковувати на певну тему. Вона до
3.55M
Category: economicseconomics

Предмет і метод економічної теорії

1. Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

2. План:

• 1. Багатозначність поняття «економіка».
• 2. Економічні категорії і закони.
Систематизація економічних законів.
• 3. Система економічних знань.
• 4. Предмет, основні функції економічної
теорії, методи дослідження економічних
явищ.
• 5. Зародження економічної теорії як науки.
Основні напрями і школи світової
економічної думки.

3.

• Ідеї економістів... — і коли вони
праві, і коли вони помиляються —
мають набагато більше значення,
ніж прийнято думати насправді.
Саме вони і правлять світом.
Дж.М.Кейнс

4.

1. Багатозначність
поняття
«економіка».

5. Поняття економічної теорії

• Економіка — поняття, яке нині застосовують у
таких значеннях:
• а) онтологічний аспект:
• ринкове господарство певної країни, групи країн
або всього світу;
• сфера господарської життєдіяльності людини, у
якій створюються, розподіляються, обмінюються і
споживаються життєві блага;
• система виробничих відносин між людьми у сфері
виробництва, розподілу, обміну і споживання
життєвих благ;
• б) гносеологічний аспект:
• економічна наука про економічні явища та
процеси, а також економічну поведінку основних
економічних суб'єктів в умовах обмеженості
економічних ресурсів.

6. Поняття економічної теорії

• Економічна теорія — суспільна наука,
яка вивчає закони функціонування та
розвитку економічних систем, визначає
умови, принципи та механізми
ефективного господарювання, не може
передбачати майбутнього, але може
пояснити наслідки певних явищ в
розвитку економіки.

7.

2. Економічні категорії і
закони. Систематизація
економічних законів.

8. Поняття економічної теорії

• Економічні закони — відображення
найсуттєвіших, стійких, постійно
повторюваних, найімоправильніші причиннонаслідкових зв'язків між економічними
явищами та процесами.
• Економічні категорії – це узагальнені
поняття, що відбивають істотні боки
економічних явищ і процесів.
• Економі́чна полі́тика — система заходів,
здійснюваних державою та її владними
структурами або іншими особами,
спрямованих на регулювання економічних
процесів.

9. Економічні закони

Економічні
закони
це стійкий причинно-наслідковий зв'язок, що
повторюється між явищами та процесами в
господарському житті суспільства
Від юридичних законів
економічні відрізняються
ти, що діють об'єктивно,
незалежно від свідомості
людей і мають суспільний
та історичний характер
Приклади
закон вартості;
закон попиту;
закон пропозиції;
закон грошового обігу;
закон зростання
людських потреб та ін.

10. Економічні категорії

попит
ціна
податки
прибуток
Основні економічні категорії
ринок
гроші
дохід
видатки
Ін.

11.

3. Система економічних
знань

12.

• Економічні принципи — теоретичні
узагальнення, що містять припущення
та усереднення, які відображають певні
тенденції розвитку економічної
системи.
• Економічна система - комплекс
економічних наук, сукупність усіх видів
економічної діяльності людей у процесі
їх взаємодії, спрямованої на
виробництво, обмін, розподіл,
споживання товарів і послуг, на
регулювання економічної діяльності.

13.

• Позитивна економічна теорія —
частина економічної теорії, яка
вивчає і пояснює спостережувані
економічні факти, події, процеси,
встановлює зв'язок між ними та
відповідає на запитання яким є
фактичний стан економіки на
відміну від нормативної економічної
теорії, яка наказує, радить, яким
чином слід проводити економічну
політику, управляти економікою.

14.

• Політична економія — термін,
запроваджений на початку XVII ст.
(1615 p) в західній Європі періоду
становлення капіталізму французьким
меркантилістом А. Монкретьєном, який
трактував її як науку про практичні
правила господарської діяльності
країни та мистецтво управління ними.
Наразі політекономію визначають як
науку, що вивчає економічні відносини,
які виявляються через економічну
поведінку суб'єктів господарювання.

15.

4. Предмет, основні функції
економічної теорії, методи
дослідження економічних
явищ.

16.

Предмет економічної теорії – наука про
відносини у суспільстві з приводу
раціонального використання обмежених
ресурсів та наука, що вивчає закони, які
управляють виробництвом і розподілом
матеріальних благ.
Найактуальнішими для сьогодення
сторонами суспільного життя слід
доповнити визначення предмета
економічної теорії предметом
економічної теорії має стати також
вивчення національної свідомості, духу
народу, його психології і моралі, але тією
мірою, якою вони впливають на процес
економіки

17. Функції економічної науки:

Пізнавальна
Практична
Прогностична
Світоглядна
Методологічна
Ідеологічна
Критична
Теоретична

18.

Методологія -сукупність принципів, підходів та прийомів
дослідження
Принципи
єдність та
протиріччя
протилежностей,
єдність історичного
та логічного
розвитку, єдність
кількісного та
якісного аналізу
Підходи
системний,
структурний,
функціональний
Прийоми
наукова
абстракція, аналіз
та синтез, індукція
та дедукція,
моделювання,
експериментування
та інші

19. Принципи економіки:


люди завжди вибирають
люди поводяться раціонально
люди передбачувано реагують на стимули
добровільний обмін вигідний і для покупців, і
для продавців
• вибір зумовлює наслідки, що матимуть місце
в майбутньому
• економічні системи впливають на
індивідуальний вибір і стимули

20.

Спостереження та
збирання фактів
Графічний
(статистичний)
Сприйняття економічних процесів у
реальному вигляді
та збиранні фактів,
які насправді відбуваються
Відображення
господарських
процесів і явищ з
використанням
креслень, схем,
таблиць, діаграм
тощо
Єдність
історичного та
логічного
Вивчення соціальноекономічних процесів в історичній
послідовності з логічними узагальненнями
Абстрагування
Ігнорування певних властивостей, тобто певне
спрощення
дійсності
Методи економічних досліджень
Аналіз та синтез
Експеримент
(практика)
Вивчення
соціальноПроведення та
економічних явищ вивчення штуччастинами (аналіз) ного і наукового
досвіду
і в цілому (синтез)
Моделювання
Дедукція
Вивчення
соціальноекономічних явищ
за їх теоретичним
зразком (моделлю)
Формулювання гіпотез та їх підтвердження
фактами
Узагальнення
(індукція)
Узагальнення
та висновки на
основі фактів і
спостережень

21. «Значення економіки»

Значення економіки
Для суспільства
Розробка принципів,
що стають основою
економічної політики.
Сприяння економічній
інформованості та
демократизації
суспільства
Для людини
Раціональна поведінка в споживанні
та використанні індивідуальних
заощаджень
Уміння орієнтуватися у сфері бізнесу
Прийняття доцільних рішень при
виборі сфери зайнятості

22. Рівні економіки

Рівні економіки
Мікроекономіка
Рівень фірми, підприємства, окремої людини
Мезоекономіка
Галузь, оборонно-промисловий,
агропромисловий комплекси
Макроекономіка
Національна економіка вцілому
Мегаекономіка
Світова економіка

23. Рівні дослідження економічної науки

Світова економіка
Макроекономіка
Економіка держави
Економіка фірми
Особиста
економіка,
економіка сім'ї
Мікроекономіка

24. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та права

Застосування
економічної
теорії в
практиці
Позитивна
економічна
теорія формує
гіпотези та
концепції
розвитку
Нормативна
економічна
теорія
узагальнює практику
господарювання
Економічна політика сукупність
довгострокових і
поточних економічних
цілей та система
конкретних заходів
держави в певних сферах
економіки
Право - сукупність
загальнообов'язкових
правил поведінки, що
санкціонуються та
захищаються державою

25. «Суб'єкти та об'єкти економіки»

Домашні господарства, підприємства, держава, підприємці, торговці, власники,
робітники, банкіри, менеджери та ін.
Виробник
Споживач
Суб'єкти
Економіка
Об'єкти
Виробництво
Діяльність людей зі створення
благ для задоволення потреб
Обмін
Відносини, що забезпечують рух
товарів і послуг від виробника до
споживача
Розподіл
Споживання
Формування доходів суб'єктів
економічних відносин
Використання доходів і реалізація
корисності речей

26.

Біологія — сукупність
наук
про
живі
організми та їх зв'язки
один з одним та з
неживою природою
Соціологія — наука
про суспільство як
цілісну систему та про
окремі
групи,
відносини суспільства
й особистості
Правознавство — наука
про
сукупність
встановлених державою
норм і правил, які
регулюють
відносини
людей у суспільстві
Математика —
наука, яка вивчає
просторові форми та
кількісні відношення
Зв'язок економіки з іншими науками
Політологія — наука, яка
вивчає політичну систему і
політичне життя суспільства,
проблеми внутрішньої політики
та міжнародних відносин
Психологія —
наука про сприйняття
людиною
оточуючого
середовища
Історія — сукупність наук,
які
вивчають
минуле
людського
суспільства
Географія — комплекс наук,
що вивчають поверхню Землі з
її
природними
умовами,
розподіл на ній населення та
економічних ресурсів

27.

5. Зародження
економічної теорії як
науки. Основні напрями
і школи світової
економічної думки

28. ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Еволюція поглядів на предмет
Дохристиянсь
кий період
Середньовіччя
Фізіократи
Меркантелізм
Класики
Політекономія
пролетаріату
Історична
школа
Неокласики
Кейнсіанці
Мікроекономіка Макроекономіка
Марксистська
політекономія
Інституціоналізм
Економічна теорія

29.

Пам'ятки епохи
первіснообщин
ного ладу
Свідчать про намагання первісної людини спільно з
іншими членами общини вести господарство, передавати
досвід та навички від покоління до покоління

30.

Економічні
вчення епохи
рабовласництва
Основні джерела:
1. Єгипетські папіруси;
2. Закони царя Хаммурапі;
3. Конфуціанство в Китаї;
4. Давньоіндійські Веди;
5. Твори мислителів Давньої Греції, особливо Ксенофонта і
Арістотеля;
6. Римське право приватної власності

31.

Економічні
вчення епохи
феодалізму
Основні джерела:
1. «Руська правда» Ярослава Мудрого та інші пам'ятки
Київської Русі;
2. Соціально-економічні ідеї Корану;
3. «Салічна правда»;
4. Твори Фоми Аквінського

32. Етапи становлення економічної теорії

Англійська класична
політекономія
(ХVІІ-ХVІІІ ст.)
У. Петті, А. Сміт,
Д. Рікардо
Неокласичний напрям
(XIX ст.)
Ленінізм, сталінізм,
А. Маршалл,
маоїзм
та ін.
Маржиналізм
Дж. Б. Кларк Марксизм
Меркантилізм
Фізіократи
(ХV-ХVІІ ст.)
(ХVІІ-ХVІІІ ст.)
А. де Монкретьєн,
Ф. Кене
(друга пол. XIX ст.) Т. Мен
К. Менгер,
Неолібералізм (XX ст.):
Л. Вальрас,
Джевонс
Монетаризм
(М.У.
Фрідмен,
США)
Лондонська школа (Ф. Хайєк)
Соціальне ринкове господарство
(В. Ойкен, Л. Ерхард, Німеччина)
(XIX ст.)
К. Маркс, Ф. Теорії
Енгельс
неокласичного синтезу
(XX ст.)
П. Самуельсон

33. Меркантелізм

Основні теоретичні положення:
1. ототожнення багатства з грошима, золотом та сріблом;
2. джерелом збагачення є зовнішня торгівля;
3. на ранньому етапі (XV - поч. XVI ст.) його представники: У. Стаффорд
в Англії, Ж. Боден у Франції та інші висунули теорію «грошового
балансу», згідно з якою заборонялося вивезення грошей, золота та
срібла з країни;
4. пізній (зрілий) меркантилізм виник у другій пол. XVI ст. і досяг
розквіту в середині XVII ст. Його представники Т. Мен (Англія), А.
Монкретьєн, Ж. Кольбер (Франція), Ф. Прокопович (Україна) та ін.
опрацювали теорію «торговельного балансу», що створювало
сприятливі умови для розвитку торгівлі.
Накопичивши багатий фактичний матеріал щодо внутрішньої та
зовнішньої торгівлі, грошового обігу, цін тощо, меркантилізм створив
передумови для виникнення класичної політичної економії
- економічне вчення і політика
держави доби первісного
нагромадження капіталу;
відображало інтереси торгової
буржуазії

34. Кольбер, Жан-Батист 29 августа 1619 — 6 сентября 1683

35. Менн, Томас 1875—1955

36. Антуа́н де Монкретье́н 1576—1621

37. Фізіократи

Основні теоретичні положення:
Засновник
Ф.
Кене,
1) -дослідження
проблеми
про
походження
попередники
класичної
багатства перенесли із сфери обігу до сфери
видатні
представники
А.-Р.-Ж.
політичної
виробництва;економії, що виник у
2) визнали
дію об'єктивних
законів не тільки в
Тюрго,
В.
Р.
Мірабо.
Франції
в
середині
XVIII
ст.
як
природі, а й у суспільстві;
Цю
теорію
також
розробляли
в
3) Ф.реакція
Кене в «Економічній
таблиці»
(1758)
на меркантилізм
започаткував
макроекономічні
дослідження
Англії,
Німеччині,
Швеції,
Польщі
у народному господарстві країни;
та інших
країнах.
4) обмеженість
поглядів
у тому, що до
виробничої
сфери відносили тільки
В Україні
прибічником
фізіократів
землеробство. Промисловість визначалась як
був В.
Н. Каразін.
«безплідна»
галузь

38. Франсуа́ Кенэ́ 4 июня 1694— 16 декабря 1774

39. Анн Робер Жак Тюрго 10 мая 1727 — 18 марта 1781

40. Класична політекономія


Класична
політекономія
- У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо.
•Основоположники
Досягнення
класиків:
Головна робота
Петті –вартості;
• створення трудовоїУ.теорії
«Трактат про податки та збори» (1662),
• наукове визначенняА.процесу
Сміта – функціонування
«Дослідження
просистеми,
природу і що
причини
багатства
народів»
економіки як
охоплює
виробництво,
(1776),
розподіл, обмін таД.споживання
благ та послуг;
Рікардо –
політичної економії та оподаткування» (1817).
• «Основи
обгрунтування
механізму ринкового
рука»
Сміта);
В саморегулювання
Україні прибічниками («невидима
класичної школи
були:
Т. Степанов, І. Вернадський, М. Бунге, М. Вольський та ін.
• Школа мала великий вплив на всю майбутню
економічну думку. Вона була головним джерелом
економічної теорії марксизму

41. Вильям Петти 1623—1687

42. Ада́м Сміт 5 червня 1723 - 17 липня 1790

43. Дави́д Рика́рдо 18 апреля 1772 — 11 сентября 1823,

44. Марксистська політекономія


або політична економія праці, викладена у
•Значення
Основоположники
- К. Маркс і Ф. Енгельс.
теорії:
фундаментальному творі К. Маркса
визначено• предмет
політекономії
у вузькому та широкому
В Україні
послідовниками
були його
«Капітал» (4 томи)
значенні;
•наМ.
Зібер,
Г.
Петровський,
М.
Скрипник
та
ін.
основі трудової теорії вартості створено змістовне вчення про
•капіталізм;
Наріжним каменем є теорія додаткової
запропоновані
новіоснові
концепції
економічних
криз, земельної ренти
вартості, на
якої
пояснюється
тощо;
загострення антагонізму між капіталістами та
К. Маркс і Ф. Енгельс зробили вагомий внесок у дослідження
найманими
працівниками,
що призведе
до тощо.
товару,
грошей, капіталу,
доходів, суспільного
відтворення
загибелі
капіталізму
і побудови
соціалізму.
Однак
деякі положення
марксизму:
про заперечення
приватної
власності, зростання зубожіння трудящих та інші не
підтвердилися на практиці

45. Карл Ге́нрих Маркс 5 мая 1818 — 14 марта 1883

46. Фри́дрих Э́нгельс 28 ноября 1820 — 5 августа 1895

47. Маржиналізм

напрям
економічної
Найважливіші елементи маржинализму як
З поглядукінця
методології
головними
теорії
ХІХ
ст.
напрямку фінансової науки:
принципами маржиналізму є:
Використання граничних величин.
ідеологічнапредставники:
нейтральність аналізу
Суб'єктивізм.
перегляд предмета дослідження
Гедонізм господарюючих
суб'єктів.
У.
Джевонсом,
статичний підхід
Статичність.
економічна раціональність
Ліквідація
пріоритету
сфериі Л.
виробництва,
К.
Менгером
граничний
аналіздля економічного аналізу
характерного
математизація
класиків. Вальрасом
Сприйняття ринкової економіки як рівноважної
системи.

48. Уильям Стэнли Джевонс 1 сентября 1835 — 13 августа 1882

49. Карл Менгер 23 февраля 1840 — 27 февраля 1921

50. Мари Эспри Леон Вальрас 16 декабря 1834 — 5 января 1910

51. Ойген фон Бём-Ба́верк 12 февраля 1851 — 27 августа 1914

52. Неокласики

Неокласицизм
• Виник у 70-ті роки XIX ст.
(економічний
• Засновники –
• К. Менгер, Ф. Візер, Є. Бем-Баверк, У. Джевонс, А. Маршалл,
мейнстрім)
досліджує
• А. Пігу.
та розвиває
• Послідовники – ідеї
• Л. Мізес, Ф. Хайєк, М. Фрідмен, А. Лаффер, Ф. Кейган та ін.
класичної
• В Україні –
з
• політекономії
Р. Орженцький, Д. Піхно, Є. Слуцький.
• Методологічними засадами є мікроаналіз і маржиналізм.
урахуванням сучасних
умов
1)
2)
3)
4)
5)
6)
• Основні риси:
предметом дослідження є чиста економіка, яка абстрагується від історичної і
національної форм;
аналіз суб'єктивістських та психологічних умов економічної поведінки суб'єктів,
прийняття рішення ізольованими індивідами;
дослідження граничних величин у корисності, витратах, продуктивності;
у центрі уваги - не об'єктивні закономірності формування вартості, а цінність як
суб'єктивне сприйняття необхідності блага з урахуванням граничної корисності
та витрат;
витрати виробництва розглядаються не як реальні затрати виробничих факторів,
а як оцінка альтернативних можливостей їх використання;
відмова від терміна «політична економія» на користь «економікс»

53.

Карл
Менґер
Народився
23 лютого 1840
Новий Сонч
Помер
27 лютого 1921
Відень

54.

Фридрих фон
Визер
Дата рождения:
• 10 июля 1851
• Место рождения:
• Вена, Австрия
• Дата смерти:
• 22 июля 1926 (75 лет)
• Место смерти:
• Санкт-Гильген, Австрия

55.

Ейген фон
Бем-Баверк
(1851—1914, Австрія)

56. Альфред Маршалл 1842—1924

57. Неолібералізм

(виникає у 1930-ті рр. XX ст.):
вимагає невтручання держави в економіку;
найкращою економічною системою є та, що
базується на приватній власності і гарантує
індивідуальну свободу економічних
суб'єктів.
Головні теоретики:
Л. Мізес, Ф. Хайєк, А. Мюллер-Армак,
В. Ойкен та ін.

58.

Людвиг фон
Мизес
Дата рождения:
29 сентября 1881
Место рождения:
Львов,Галиция, АвстроВенгерская империя
Дата смерти:
10 октября 1973 (92 года)
Место смерти:
Нью-Йорк, США

59.

Фридрих Август
фон Хайек
Дата рождения:
8 мая 1899
Место рождения:
Вена, Австро-Венгрия
Дата смерти:
23 марта 1992 (92 года)
Место смерти:
Фрайбург, Германия

60.

Мюллер-Армак,
Альфред
Дата рождения:
28 июня 1901
Место рождения:
Эссен
Дата смерти:
16 марта 1978 (76 лет)
Место смерти:
Кёльн

61.

Вальтер Ойкен
Дата рождения:
17 января 1891
Место рождения:
Йена
Дата смерти:
20 марта 1950 (59 лет)
Место смерти:
Лондон

62. Монетаризм

(виникає у середині 1950-х рр. XX ст.):
* гроші та грошова система розглядаються
як вирішальний фактор зростання
валового національного продукту і
головна причина інфляції;
* грошово-кредитна
політика
найважливіший інструмент економічної
політики держави.
Засновник - М. Фрідмен

63. Ми́лтон Фри́дман 31 июля 1912 — 16 ноября 2006

64. Пол Э́нтони Самуэ́льсон 15 мая 1915 — 13 декабря 2009

65. Кейнсіанство

досліджує національну економіку в цілому, перевага
Основніфункції
складові:
віддається практичній
економічної науки
1) теорія регульованого капіталізму;
Ґрунтується
на теоріїефективного
відомого англійського
економіста
2) формування
сукупного
попиту;
М. Кейнса,
3) Інвестиції - Дж.
основний
чинник економічного
викладеній у його головному творі
зростання
«Загальна теорія зайнятості, процента та
грошей»
(1936)

66. Джон Мейнард Кейнс 5 июня 1883 — 21 апреля 1946

67. Інституціоналізм

вивчає поведінку економічних суб'єктів під
Основні положення:
впливом інститутів
1) економіка розглядається як еволюційна система;
Традиційний
інституціоналізм
2) на економічну
поведінку
суб'єктів впливають
рр.(політика,
XX ст.) право, етика);
неекономічні(20-ті
фактори
3) економічні процеси
здійснюються під впливом
Засновники:
колективних дій, які вимагають правових
Т. Веблен, Д. Коммонс,
рамок;
У. Мітчелл.
Послідовники:
4) відносини
між людьми
відбуваються Дж.
через
Гелбрейт,
Д. Белл, Г. Мюрдаль та ін.
трансакції
(угоди)

68. Торстейн Бунде Веблен 30 июля 1857 — 3 августа 1929

69. Джон Роджерс Коммонс 13 октября 1862 — 1945)

70. Джон Ке́ннет Ге́лбрейт 15 октября 1908 — 29 апреля 2006

71. Неоінституціоналізм

(80-ті рр. XX ст.)
Основні представники:
Р. Коуз, А. Арчіан, Дж. Бьюкенен, Г. Мюрдаль.
Основні положення:
1) аналіз здійснюється на основі методології
неокласичної теорії;
2) поведінка суб'єктів в умовах неповної інформації;
3) при обміні повноважень з'являються трансакційні
витрати;
4) специфікація прав власності забезпечує ефективний
розподіл ресурсів в економіці

72.

Рональд Гарри Коуз
• Дата рождения:
• 29 декабря 1910
(101 год)
• Место рождения:
• Уиллесден, Лондон,
Англия, Британская
империя

73. Джеймс Макгилл Бьюкенен-младший

Джеймс Макгилл Бьюкененмладший
Дата рождения:
3 октября 1919
(92 года)
Место рождения:
Марфрисборо,
штат Теннесси

74.

• Гуннар Мюрдаль
Дата рождения:
6 декабря 1898
Место рождения:
Густафс
Дата смерти:
17 мая 1987 (88 лет)
Место смерти:
Стокгольм

75. Внесок українських учених у розвиток основ економічної науки

• М. А. Балудянський — послідовник А. Сміта,
автор праці «Економічна система», в якій
обґрунтував принципи побудови національної
економіки на основі вільних ринкових
відносин.
• М. І. Туган-Барановський — дослідник теорії
ринку та економічних криз, розробив
концепцію економічної кон'юнктури.
• Є. Є. Слуцький — першим запропонував
використовувати математичні методи в
економічній науці.

76. Балудянський Михайло Андрійович (Балуд’янський) 26 вересня 1769 – 3 квітня 1847

77. Туган-Барановський Михайло 20 січня (8 січня ст.с.) 1865 — 21 січня 1919

78. Кара́зін (Каразин) Васи́ль Наза́рович 30 січня (10 лютого) 1773—4 (16) листопада 1842

79. Відмінності від неокласицизму і кейнсіанством

Неокласичний
напрям
Кейнсіанський
напрям
Здатен до
саморегулювання і
підтримання
економічної
рівноваги
Ринок
Не здатен
забезпечувати
соціально-економічну
стабільність у
суспільстві
Держава
Має активно
регулювати
економіку й
соціальну сферу
Має лише створювати
умови для
функціонування
ринку

80. Висновки теми


1. Економічна теорія вивчає діяльність людей, пов'язану зі створенням і
розподілом життєвих благ, тобто діяльність людей, пов'язану з
досягненням ефективного використання обмежених ресурсів для
найкращого задоволення потреб у життєвих благах.
2. Економічні явища можна вивчати на різних рівнях: макроекономіка —
вивчення економіки в цілому, мікроекономіка — вивчення діяльності
окремих економічних суб'єктів.
3. Цілями економічної науки є визначення економічних законів і
передача отриманих результатів членам суспільства для використання
в повсякденному житті. Економічний закон (принцип, узагальнення) —
це стійкий, повторюваний, типовий зв'язок між економічними явищами.
Знання економічних законів потрібні насамперед для того, щоб
розуміти, початок яких економічних подій слід очікувати в тих або інших
умовах, щоб ухвалювати ефективні економічні рішення.
4. Основні методи пізнання економічних явищ — індукція й дедукція.
Індукція — рух від окремих, часток фактів до загальних висновків,
узагальнень. Дедукція — висування гіпотези й наступна її перевірка на
фактах. Економічні закони "діють" тільки " за інших рівних умов".
Зв'язок, що виражається економічним законом, носить імовірнісний
характер.
5. Історичний процес розвитку економічної науки можна представити
наступними основними школами: меркантилізм, фізіократія, класична
політична економія, неокласицизм, марксизм, кейнсіанство. Основні
питання сучасних економічних дискусій — співвідношення ринкового й
державного регулювання економіки.

81. Основні терміни та поняття


Абстрагування
Австрійська школа
Аналіз
Виробничі відносини
Гіпотеза
Гносеологія
Граничної корисності теорія
Дедукція
Діалектика матеріалістична
Еволюція
Економіка
Економікс
Економічна політика
Економічна теорія
Економічне мислення
Економічний експеримент
Економічні закони
Економічні принципи
Ідея
•Індукція
•Інституціоналізм
•Категорії
•Кейнсіанство
•Класична школа політичної економії
•Макроекономічна теорія
• Маржиналізм
•Марксизм
•Меркантилізм
•Мікроекономічна теорія
•Моделювання
•Монетаризм
•Неокласичний напрям
•Політична економія
•Поняття
•Синтез
•Теорія
•Узагальнення
•Фізіократія

82. Домашнє завдання


Розв’язати кросворд
Дискусійні запитання.
1. Із якими «пастками» стикається дослідник-економіст?
2. Чому в суспільних науках важко виявити причинно-наслідкові зв'язки?
3. Поясніть і наведіть приклади помилковості твердження: після цього — значить
унаслідок цього.
4. Доберіть з економічної літератури висловлювання відомих економістів щодо
необхідності вивчення економіки. Письмово поясніть їх.
Підготувати доповіді по основним напрямкам і школам світової
економічної думки
Підготуватися до гри «Ланцюжок».Студенти по черзі називають слова, які
пов'язані з економікою і починаються з літери «р».
Побудова грона на поняття “Економіка як наука”
Обрати тему “індивідуального науково-дослідного завдання студентів”

83. Побудова грона. Методичні рекомендації Стратегія «гронування» спонукає студентів вільно і відкрито розмірковувати на певну тему. Вона до

Побудова грона.
Методичні рекомендації
Стратегія «гронування» спонукає студентів вільно і відкрито розмірковувати на певну тему. Вона
допомагає встановлювати зв'язки між окремими поняттями, своїм життєвим досвідом і вже
набутими знаннями. Студенти виконують роботу індивідуально. Починати гронування слід із
написання центрального слова (поняття) посередині аркуша паперу (дошки). Навколо нього
записувати слова й фрази, які спадають на думку з обраної теми. Коли запас ідей вичерпано,
потрібно встановити зв'язки між поняттями. Таким чином, утворюється гроно.
Зразок
Займається
спортом
Дивиться
телевізор
Виховує
дітей
Слухає
лекцію
Життєдіяльність
людини
Створює та
розподіляє блага
для життя
Предмет
економічної
теорії
Спить
Ість
Читає
English     Русский Rules