Лекція 10
1.94M
Category: financefinance

Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

1. Лекція 10

2.

1. Мета
і
методи
аналізу
взаємозвязку “витрати – обсяг –
прибуток”
2. Аналіз чутливості прибутку
3. Аналіз взаємозвязку “витрати –
обсяг – прибуток” за умов
асортименту

3.

Метод
системного
дослідження
взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та
прибутку підприємства заради визначення
обсягу
реалізації,
який
забезпечує
відшкодування всіх витрат та отримання
бажаного прибутку; величині прибутку при
певному обсязі реалізації; впливу змін
величини витрат, обсягу та ціни реалізації на
прибуток
підприємства;
оптимальної
структури витрат

4.

Математичні
Графічні

5.

Решта змінних факторів є постійними
Один вид продукції або постійна
комбінація продажу
Прибуток визначають на основі
калькулювання змінних витрат
Сукупні витрати та дохід є лінійною
функцією випуску
Витрати можна точно розподілити на
змінні та постійні

6.

Обсяг реалізації (діяльності), при якому
доходи підприємства дорівнюють його
витратам, а прибуток відповідно дорівнює
нулю, або маржинальний дохід дорівнює
загальним постійним витратам

7.

За
допомогою
рівняння
ТБ (г.од.) = Змінні витрати + Постійні
витрати
ТБ (н.од.) = ТБ (г.од.) / Ціна одиниці

8.

Маржинальний
метод
ТБ (н.од.) = Постійні витрати /
Маржинальний дохід на од.
Маржинальний дохід на од. = Ціна за од.
– Змінні витрати на од.
ТБ (г.од.) = Постійні витрати / Коеф.
маржинального доходу
Коеф. Маржинального доходу =
Маржинальний дохід на од./ Ціна
одиниці

9.

Дохід від реалізації = Змінні витрати + Постійні витрати
+ Бажаний прибуток
Дохід від реалізації = (Постійні витрати + Бажаний
прибуток) / Коеф. маржинального доходу
Обсяг реалізації = (Постійні витрати + Бажаний
прибуток) / Маржинальний дохід на од.
Бажаний прибуток = Обсяг реалізації х Маржинальний
дохід на од. - Постійні витрати
Бажаний прибуток = Чистий прибуток / (1-t)

10.

Приклад
ТзОВ “Яна” виробляє один вид продукції –
радіотелефони, з ціною реалізації 200 грн. за
одиницю. Витрати підприємства на
виробництво продукції складають: змінні
витрати на одиницю – 140 грн., загальні
постійні витрати – 2400 грн. Керівництво
бажає знати, який обсяг реалізації дозволить:
а) досягти беззбитковості;
б) отримати прибуток 600 грн.;
в) визначити прибуток від реалізації 1300
телефонів.

11.

Розв'язок
Маржинальний дохід на одиницю = Ц – Зм
витр на од. = 200 – 140 = 60 грн.
Точка беззбитковості в н.од. = Пост витр /
МД на од. = 2400 : 60 = 40 шт.
Коефіцієнт маржинального доходу = МД на
од / Ціна на од. = 60 : 200 = 0,3.
Точка беззбитковості в грошових одиниця =
Пост витрати / Коеф МД = 2400 : 0,3 =
8000 грн.

12.

Розв'язок
Обсяг реалізації, що дозволить отримати
прибуток 600 грн. = (Пост. Витрати + БП)/
МД на од. = (2400 + 600) / 60 = 50 шт.
Прибуток від реалізації 1300 телефонів =
Обсяг реалізації х МД на од. – Постійні
витрати = 1300 х 60 – 2400 = 75600 грн.

13.

Графічний метод
Передбачає побудову графіку
беззбитковості
Побудова осей графіку
Нанесення лінії постійних витрат
Обчислення загальних витрат
Нанесення лінії загальних витрат
Розрахунок доходу від реалізації
Нанесення лінії загального доходу

14.

15.

16.

Обчислення загальних витрат
У = а + bх
Х = 20
У = 2400 + 140 х20 = 5200

17.

18.

Розрахунок доходу від реалізації
Дохід = Обсяг реалізації х Ціна за од
Обсяг = 20
Дохід = 20 х 200 = 4000

19.

20.

Визначення впливу на прибуток змінних
витрат, ціни та обсягу реалізації

21.

Коефіцієнт маржинального доходу
Запас міцності
Операційний важіль (леверидж)

22.

Зміна прибутку
=
Зміна обсягу реалізації
Х
Коефіцієнт маржинального
доходу

23.

Величина,
на
яку
фактичний
(або
запланований) обсяг реалізації перевищує
критичний обсяг реалізації
Запас міцності
=
Обсяг реалізації
--
Точка беззбитковості

24.

Співвідношення
запасу
міцності
та
фактичного (або запланованого) обсягу
реалізації
Коефіцієнт запасу міцності
=
Запас міцності
/
Обсяг реалізації

25.

Визначення комбінації продажу (співвідношення
окремих видів продукції в загальному обсязі реалізації)
Обчислення середньозваженого маржинального
доходу (маржинальний дохід на одну зведену
одиницю)
Середньозавжений МД = ∑ Мд на од. і-го виробу х
Питома вага і-го виробу в заг. дох. від реалізації
Обчислення точки беззбитковості (загальне
значення)
Обчислення точки беззбитковості в розрізі
асортименту продукції
ТБ виробу = ТБ загальна х Комбінація продаж

26.

Приклад
Показник
Блок
Кишеньк
живлення
овий
Разом
ліхтарик
Обсяг реалізації, штук
60000
40000
100000
Ціна за одиницю, грн.
10
8
х
на
7
6
х
постійні
х
х
182000
3
2
х
Змінні
витрати
одиницю, грн.
Загальні
витрати, грн.
МД на одиницю

27.

Розв'язок
Визначення комбінації продажу (співвідношення
окремих видів продукції в загальному обсязі реалізації)
Блок живлення = 60000/100000= 0,6
Кишеньковий ліхтарик = 1 – 0,6 = 0,4
Обчислення середньозваженого маржинального
доходу (маржинальний дохід на одну зведену
одиницю)
Середньозавжений МД = ∑ Мд на од. і-го виробу х
Питома вага і-го виробу в заг. дох. від реалізації =
3 х 0,6 + 2 х 0,4 = 2,6

28.

Обчислення точки беззбитковості (загальне
значення)
ТБ = Постійні витрати / МД на од. = 182000 / 2,6 =
70000 од
Обчислення точки беззбитковості в розрізі
асортименту продукції
ТБ виробу = ТБ загальна х Комбінація продаж
ТБ блок живлення = 70000 х 0,6 = 42000 од
ТБ кишенькові ліхтарики = 70000 х 0,4 = 28000 од.

29.

Даремне навчання без
думки, небезпечна думка
без навчання
Конфуцій
English     Русский Rules