Шляхи і форми вирішення проблеми важковиховуваних дітей
Типи важковиховуваних дітей за ступенем педагогічної занедбаності:
Основні причини появи важковиховуваних дітей:
Причини появи важковиховуваних дітей:
Форми роботи з важковиховуваними дітьми
Наші будні
Дякуємо за увагу!
4.41M
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Шляхи і форми вирішення проблеми важковиховуваних дітей

1. Шляхи і форми вирішення проблеми важковиховуваних дітей

Підготували:
Довбак В. Я., Іжаківська М. В.,
Плиска Г. І., Легун Н. М.

2.

3.

4. Типи важковиховуваних дітей за ступенем педагогічної занедбаності:

важковиховувані діти
• байдуже ставляться до навчання;
• періодично порушують правила поведінки і дисципліну;
педагогічно занедбані діти
• негативно ставляться до навчання й суспільно корисної діяльності;
• постійно проявляють негативні моральні риси особистості;
підлітки-правопорушники
• перебувають на обліку в інспекціях у справах неповнолітніх або
направлені до спецшкіл і спеціальних професійно-технічних
училищ;
неповнолітні злочинці
- педагогічно занедбані підлітки, які вчинили кримінальні злочини й
направлені судомі до виправно-трудових колоній;

5. Основні причини появи важковиховуваних дітей:

- відсутність наступності в діяльності дитячого садка чи
батьків, які виховують дитину вдома, і школи;
- відсутність ранньої психолого-педагогічної діагностики
відхилень у поведінці
- несвоєчасне виявлення в дитини як позитивних, так і
негативних якостей і здібностей
- відсутність захисту і допомоги дитині у процесі її
розвитку

6. Причини появи важковиховуваних дітей:

Діяльність
неблагополучних і
асоціальних сімей
Діяльність зовні
"благополучної" сім'ї
соціальна
безвідповідальність за
виховання дітей,
психолого-педагогічна
неграмотність,
негативні приклади
моральної поведінки,
відсутність доброти,
сімейного затишку,
любові до дітей,
прояви насильства
низька психологопедагогічна культура,
створення для дітей
"парникових" умов для
розвитку, що призводить
до ослаблення
особистості, матеріальне
перенасичення,
вседозволеність,
відсутність системи вимог і
контролю, прояви
елементів фальшивого
авторитету.
Діяльність загальноосвітніх
навчально-виховних
закладів не завжди
створює оптимальні умови
для розвитку особистості
перевантаженість змістом
навчального
матеріалупочуття власної
неповноцінності,
меншовартості порівняно з
іншими учнями, відсутність
належних умов для
задоволення своїх
інтересівпрояви з боку
вчителів-вихователів
негативізму до учнів з
моральними вадами,
недостатній рівень
педагогічної культури
вихователів

7.

Загальні дані про учня: вік, місце проживання.
Фізичний розвиток та стан здоров‘я.
Умови сімейного виховання – склад сім‘ї, освіта батьків,
посада, матеріальні умови. Характер взаємовідносин між
батьками, батьками і дітьми.
Успішність, відношення до навчальної діяльності, до
окремих предметів.
Відношення до праці, як проявляє себе в різних видах
діяльності в школі та вдома, який вид праці до вподоби.

8.

Суспільна активність, чи має громадські доручення, як
відноситься до їх виконання.
Участь у гуртках, спортивних секціях.
Статус у класному колективі, характер взаємин з вчителями,
товаришами.
Чи має товаришів, хто вони, на якій основі побудована
дружба?
Яка дисципліна в школі, дома, які порушення дисципліни
допускає, які міри впливу застосовувались.

9.

Діагностика психологічного
клімату сім‘ї, особливостей
сімейного виховання:
метод бесіди,
анкетування
проективні методики
ТАТ Г.Мюррея,
методика Рене-Жиля,
«Малюнок сім‘ї».
Вивчення статусу учня:
соціометрія,
референтометрі
я
діагностика
міжособистісних стосунків
Т.Лірі

10. Форми роботи з важковиховуваними дітьми

Вивчення інтересів, ідеалів,
нахилів, здібностей учнів
Індивідуальна робота з
дітьми
Групова робота з учнями
Робота з батьками
Робота з вчителям

11.

Бесіда, анкетування «Мій вільний час»,
«Духовні цінності»
методики ДДО, «Карта інтересів»,
«Карта самооцінювання схильностей»

12.

дослідження пізнавальних та особистісних особливостей
учня (карта індивідуального психологічного супроводу учня)з
метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків, що
зумовлюють відхилення;
вивчення здібностей, обдарувань учня з метою
залучення до гурткової роботи;
профорієнтаційна робота з учнями 9 – 11 класів ;
бесіди, індивідуальна корекційна робота за
результатами досліджень, консультування учня;
складання програми психолого-педагогічної
корекції (на основі рішень психологопедагогічного консиліуму)

13.

тренінг корекції конфліктної поведінки та агресивності учнів ( 5 клас);
тренінг спілкування (6 клас);
просвітницька програма щодо здорового способу життя „Рівний рівному”
(8 клас);
семінари-практикуми „Моделі поведінки. Формування відповідальної
поведінки”,
„ Психологія міжстатевої взаємодії” (8-11 класи).
тренінгові заняття „Насильство”, «Підлітки мають знати свої права»
(8,9 класи);
профілактика конфліктів у підлітковому середовищі (7,8 кл.).

14.

бесіди, збір сімейного та особистісного анамнезу;
опитувальник синптомів поведінкових розладів у
дітей та підлітків;
консультування з питань навчання та виховання
дітей;
виступи на загальношкільних та класних батьківських зборах:
«Значення сім‘ї в профілактиці шкідливих звичок учнів»,
«Сім’я як репрезентант психічного здоров’я підлітків” (5-11
класи),
«Адаптація 1, 5 класників до нових умов навчання. Прояви
дезадаптації та шляхи їх подолання»
“Завдання батьків”, «Насильство у сім’ї”(5-11 кл.), «Методи
зміни негативної поведінки дитини»(1-4 кл.).

15.

бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками з
метою аналізу причин відхилень у розвитку;
опитувальник синптомів поведінкових розладів для дітей та
підлітків;
психолого-педагогічні консиліуми та вироблення на їх основі
рекомендацій щодо покращення взаємодії;
консультування вчителів щодо питань виконання педагогічної
програми корекції;
виступ на педраді „Аналіз роботи практичного психолога з
учнями, що стоять на внутрішньошкільному обліку”.
тренінг для методоб’єднання класних керівників „Як вирішувати
конфлікти?”

16.

Спостереження за діяльністю учнів на уроках та
перервах.
Поповнювати новими даними стенд для учнів,
батьків «Пізнайте себе і ви пізнаєте весь світ».
Організувати «Скриньку довіри». На сторінках
шкільної газети висвітлювати проблемні питання.
Співпраця із службою у справах неповнолітніх,
виконавчими органами, органами кримінальної
міліції по роботі з дітьми
Шкільна рада профілактики правопорушень.

17. Наші будні

18. Дякуємо за увагу!

English     Русский Rules