1.69M
Category: policypolicy

Органи управління, сили та засоби захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру

1.

Лекція 2: Органи управління, сили та засоби захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного характеру.
1

2.

2
МЕТА ЗАНЯТТЯ
Ознайомити з органами управління, силами та
засобами захисту населення і територій.
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
1.1.Збірник
нормативно-правових
з питань
надзвичайних
ситуацій
техногенного
тарозвідки
природного
І.Ю. Чернявський.
Військоваактів
дозиметрія
Частина
2. Аналітичні
засоби
радіаційної
та
характеру.
Вип.
3.
Під
заг.
Ред.
В.В.
Дурдинця

Київ:
Агенство
“Чернобильінтерінформ”,
2001.-532
с.
контролю. ХІТВ, Х 2007.
2.2.Стеблюк
М.І. Цивільна
та цивільний
захист:
Підручник.-2-ге
вид., – К.:розвідки
Знання,та
2010. -487 с.
І.Ю. Чернявський,
В.Г.оборона
Ерёменко,
С.І. Петров.
Аналітичні
засоби радіаційної
3. Мозаренко
Д.И.ХІТВ,
и др. Гражданская
защита области. Том 1-4: Учебник. – Х.: НМЦ ХНТУСХ, 2007 г.
контролю.
Х 2005.
3.2.Аварії
на радіаційно,
та біологічно
небезпечних
об’єктах:
ДовідникМО
/ Грек
А.М.,
Основы
дозиметриихімічно
и войсковые
дозиметрические
приборы.
Воениздат,
СССР,
М.,Сакун
1970. О.В.,
3. В.Г.Єременко.
Технические
радиационной
Григор’єв О.М.
та інш. -Х.:средства
ФВП НТУ
«ХПІ», 2010.разведки
- 173 с.4.и контроля. ХВУ, Харьков, 1990.
Технічна документація
на прилад
ИМД-12.С.М., Сакун О.В. Сильнодіючі отруйні речовини та захист
4.4.Мартинюк
І.М., Марущенко
В.В., Меньшов
6. Довідник
військ
РХБ захисту:
Довідник.
За загальною
редакцією
від них:офіцера
навчальний
посібник/
– Харків:
ФВП НТУ
«ХПІ», 2008.
– 404 с.А.І. Баталова. –Харків:
ХІТВ,
2005р. захисту України
5. Кодекс
цивільного
ВВссттуупп. .
11 навчальне
навчальне питання
питання
2 навчальне питання
2 3навчальне
навчальнепитання
питання
Єдина державна
система цивільного
захисту населення і
територій
Сили цивільного
захисту, їх завдання і
функції
Склад та будова вимірювача
потужності дози ДП-5В
ЗЗааккі іннччеенннняя. .
2

3.

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Єдина система цивільного захисту – сукупність
органів управління та підпорядкованих їм сил і засобів,
на які покладається реалізація державної політики у
сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий
період.
Підсистеми цивільного захисту – сукупність органів
управління та підпорядкованих їм сил і засобів, що
створюються центральними і місцевими органами
виконавчої влади для організації та реалізації заходів
цивільного захисту у мирний час та в особливий період
відповідно до компетенції.
3

4.

СХЕМА
організації системи цивільного захисту України
Президент України
Рада національної безпеки
і оборони України
Національна рада з питань безпечної
життєдіяльності населення при
Кабінеті Міністрів України
Верховна Рада України
Прем’єр-міністр України начальник цивільного захисту
України
Державна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
Центральні
Центральніоргани
органивиконавчої
виконавчоївлади
влади
Центральні органи виконавчої влади
Центральні
органи виконавчої влади
Державна служба України
з надзвичайних ситуацій
Спеціальна урядова комісія
(в окремих випадках)
Аварійно-рятувальні
та спеціалізовані загони центрального
підпорядкування
Орган у справах цивільного захисту
Центральні
Центральніоргани
органи виконавчої
виконавчої влади
влади
Центральні органи виконавчої влади
Органи
управління центральних
органів виконавчої влади в АРК,
областях, м. Києві та Севастополі
Головні управління (управлінь)
ДСНС в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі
Орган у справах цивільного захисту
Центральні
Центральні
органи
виконавчої
влади
Центральніоргани
органивиконавчої
виконавчоївлади
влади
Відомчі аварійно- рятувальні служби
центральних органів виконавчої
влади, спеціалізовані формування
Гірничо-рятувальні загони
Державної спеціальної
(воєнізованої) аварійно-рятувальної
служби
Гірські пошуково-рятувальні загони
Державної спеціалізованої
пошуково-рятувальної служби
пошуку та рятування туристів
Аварійно-рятувальні
загони спеціального призначення
1 тис. 165 пожежно-рятувальних частин
в містах, районах та потенційнонебезпечних об'єктах
Координаційні аварійно-рятувальні
центри Державної спеціалізованої
пошуково-рятувальної служби на
водних об'єктах
Рада Міністрів АР Крим, державні
адміністрації областей, м. Києва та
Севастополя (начальник цивільного
захисту - голова Ради міністрів АР
Крим, обласні (місцеві) державні
адміністрації
Органи у справах цивільного захисту та
органи у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
Комунальні аварійно-рятувальні
служби, об'єктові служби, громадські
організації, місцеве населення
4
управління
координація

5.

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Єдина державна система цивільного
захисту населення і територій
Центральні органи
виконавчої влади
Місцеві органи
виконавчої влади
Органи місцевого
самоврядування
Функціональна
підсистема ЄДС ЦЗ
Територіальна
підсистема ЄДС ЦЗ
Режим повсякденного функціонування /режим підв. гот./режим НС.
5

6.

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Єдину систему цивільного захисту складають:
- органи управління;
- сили, призначені для виконання завдань цивільного захисту;
- фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних
ресурсів, у тому числі їх резерви, які передбачені на випадок
надзвичайних ситуацій;
- системи зв’язку ( у тому числі – спеціального) оповіщення та
інформаційного забезпечення;
- системи моніторингу техногенної, пожежної та природної
безпеки і прогнозування надзвичайних ситуацій;
- система навчальних закладів і установ з підготовки та
перепідготовки фахівців цивільного захисту, навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях;
- система наукових установ з питань цивільного захисту.
6

7.

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Органи управління єдиною системою цивільного
захисту та її функціональні і територіальні
підсистеми:
- Кабінет Міністрів України;
- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань цивільного захисту;
- центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, адміністрації (адміністративні
органи) підприємств, установ і організацій;
- органи повсякденного управління з питань цивільного захисту.
7

8.

Організаційна структура
функціональної підсистеми ЄСЦЗ
Центральний апарат міністерства (відомства)
Відповідальний керівник
ФП
Функціональна
підсистема
Центр управління у НС
Спеціально уповноважений
структурний підрозділ
міністерства
Сили та засоби центрального підпорядкування
Регіональні структурні підрозділи функціональної підсистеми
Регіональний структурний орган
Сили і засоби регіонального підпорядкування
Уповноважена особа з питань НС
Місцеві структурні підрозділи функціональної підсистеми
Місцевий структурний орган
Сили і засоби місцевого підпорядкування
Уповноважений керівник одного з підрозділів
Підприємства, установи, організації
Комісія ТЕБ та НС
Фінансові ресурси
Сили і засоби об’єкту
Фахівці з питань НС
Матеріальні запаси
8

9.

СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Сили цивільного захисту це невійськові служби
та формування, призначені для виконання робіт
щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного,
екологічного та військового характеру, ліквідації
цих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а
також виконання інших завдань, передбачених
законодавством у сфері цивільного захисту у
мирний час та в особливий період.
9

10.

СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ДС НС УКРАЇНИ
ОПЕРАТИВНОРЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
СИЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПІДПОРЯДКУВАННЯ
10 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ І
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГОНІВ
24 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ
ЗАГОНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ
СЛУЖБИ
СИЛИ РЕГІОНАЛЬНОГО
ПІДПОРЯДКУВАННЯ
27 ГАРНІЗОНІВ
СЛУЖБИ
1165
ПОЖЕЖНОРЯТУВАЛЬНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ
ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА (ВОЄНІЗОВАНА)
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА
НА ВОДНИХ Б’ЄКТАХ
ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА
ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ ТУРИСТІВ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР”
10

11.

ПІДРОЗДІЛИ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЦАРЗ
С
З
Д
П
О
Луцьк
Рівне
Житомир
Львів
1 АРЗ
Дрогобич
Чернігів
САЗ
Ніжин
Суми
2 ВЗ
Переяслав Хмельницький
Тернопіль
Мереф
а
Черкаси
Вінниця
Ужгород
Пожежно-рятувальні підрозділи ГУ(У) ДСНС
дислоковані в регіонах
53000
чол.
Аварійно-рятувальні загони спеціального
призначення ГУ(У) ДСНС в регіонах
НЦ ОРС
Харків
Полтава
Хмельницький
2543 чол.
до району включно
САРЗ
Ромни
Аварійно-рятувальні і спеціальні загони
центрального підпорядкування
5842 чол.
Ів.-Франківськ
Кіровоград
Чернівці
Луганськ
Дніпропетровськ
Донецьк
Запоріжжя
СЗ
Жеребкове
2 АРЗ
Миколаїв
Одеса
Підрозділи спеціалізованих аварійнорятувальних служб ДСНС
Мелітополь
Херсон
СМЗ
Сімферополь
3 АРЗ
Мазанка
Севастополь
Керч
Рятувальні підрозділи Державної
спеціальної(воєнізованої) аварійно-рятувальної
служби
1744 чол.
Координаційні центри Державної
спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
на водних об'єктах
300 чол.
Рятувальні загони Державної спеціалізованої
аварійно-рятувальної служби пошуку і
рятування туристів
282 чол.
Координаційні центри Державної авіаційної
пошуково-рятувальної служби
ДП "Мобільний рятувальний центр"
76 чол.
11
302 чол.

12.

Оперативний міжвідомчий штаб з ліквідації
надзвичайних ситуацій
Керівник ОМШ
Склад ОМШ
ДСНС
Мінагрополітики
МВС
Мінприроди
Мінекономіки
Мінпаливенерго
Міноборони
МОЗ
Мінпраці
Мінфін
Мінжитлокомунгосп
Держлісгосп
Мінрегіонбуд
Укрзалізниця
Мінпромполітики
Укравтодор
Держводгосп
Нафтогаз
Укренерго
12

13.

Оперативний міжвідомчий штаб з ліквідації
надзвичайних ситуацій
У складі оперативного міжвідомчого штабу з ліквідації
надзвичайних ситуацій створюються робочі органи:
1. Оперативний відділ
2. Відділ оперативної служби
3. Відділ координації дій та матеріальної підтримки у НС
4. Відділ організації захисту населення і територій
5. Відділ прогнозу, аналізу та узагальнення обстановки
6. Мобільна оперативна група
13

14.

14
English     Русский Rules