Вторинний ринок цінних паперів – це ринок де відбувається обертання цінних паперів , які були раніше випущені в обіг
1.53M
Categories: economicseconomics financefinance

Фондовий ринок України та принципи його функціонування у фінансовій системі

1.

2.

1.Фондовий ринок та принципи його
функціонування у фінансовій системі
2. Функції фондового ринку в ринковій
економіці
3. Модель організаційної структури
фондового ринку України
4. Первинний та вторинний ринки цінних
паперів.

3.

• Згідно з Концепцією функціонування і розвитку фондового
ринку в Україні «фондовий ринок» є багатофункціональною
системою, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій
у виробничу та соціальну сферу, структурній перебудові
економіки, позитивній динаміці соціальної структури
суспільства, підвищенню добробуту громадян за рахунок
володіння та вільного розпорядження цінними паперами,
підготовленості населення до приватної власності та ринкових
відносин”
• Головна мета – становлення цілісного, високоліквідного,
ефективного і справедливого ринку, регульованого
державою та інтегрованого у світові фондові ринки.

4.

Принципи функціонування
Фондового ринку
1. Соціальна справедливість – рівні можливості і спрощення доступу інвесторів та позичальників до
ринку фінансових ресурсів
2. Надійність захисту інвесторів – реалізація інтересів інвесторів та забезпечення їх майнових прав
3. Регульованість – створення гнучкої та ефективної системи регулювання фондового ринку
4. Контрольованість – облік, контроль та моніторинг операцій на фондовому ринку
5. Ефективність – мобілізація та розміщення ресурсів держави у найперспективніші сфери національної
економіки
6. Правова упорядкованість, прозорість та відкритість - чіткі регламентовані правила гри на ринку,
надання повної та достовірної інформації учасникам ринку щодо випуску та обігу цінних паперів
7. Конкурентність ринку - на національному та міжнародному ринках

5.

1. Мобілізаційна
усима видами
цінних паперів
6. Перерозподільча –
передбачає створення
вторинного,
біржового та
позабіржового ринку
цінних паперів
2. Управлінська
виконується
тільки пайовими
цінними
паперами
5. Забезпечувальна засіб забезпечення
виконання
зобов’язань
3. Запозичувальна
виконується
борговими цінними
паперами
4. Розрахункова цінні папери
виступають
засобом
розрахунків
(платежів)

6.

Критерії класифікації:
1. Спосіб розміщення цінних паперів
Первинний
ринок
Вторинний
ринок

7.

Критерії класифікації:
2.Вид розміщення цінних паперів
Ринок, на якому цінні
пери розміщуються
прямим зверненням
емітента до покупця;
Ринок, на якому цінні
папери розміщуються
через інституціального
інвестора

8.

Критерії класифікації:
3. Місце операцій з цінними паперами
Повна
фондова
біржа
Торгівля “з
прилавка”
Позасписковий
біржовий ринок
“Третій
ярус”

9.

Критерії класифікації:
4. Економічна
природа цінних
паперів:
- ринок
пайових цінних
паперів
ринок похідних
цінних паперів
(фондових
деривативів
- ринок
боргових
цінних паперів

10.

Критерії класифікації:
5. Суб’єкти випуску
цінних паперів:
-ринок
державних
позик
ринок
муніципальних
позик
-ринок
корпоративних
цінних паперів

11.

Критерії класифікації:
6. Термін обігу
цінних паперів:
-цінні папери з
установленим
строком обігу
цінні папери без
установленого
строку обігу

12.

Критерії класифікації:
7. Механізм
виплати доходу:
-ринок цінних
паперів з
фіксованим
доходом
-ринок цінних
паперів зі
змінним
доходом

13.

Критерії класифікації:
8. Територія
обігу цінних
паперів
9. Поведінка
суб’єктів
ринку
-місцевий ринок,
національний,
та міжнародний
- “ведмежий
ринок” та
”бичачий ринок”

14.

• Первинний ринок цінних паперів - це ринок
перших та повторних емісій цінних паперів, на
якому здійснюється їх первісне розміщення між
інвесторами ( купівля – продаж, підписка)
Емітент – гарантує інвесторам певні права на
власність або на прибуток від нього, одержуючи
кошти для інвестицій
Основне завдання - залучення емітентом
інвестицій за умови зведення до мінімуму
ризиків інвесторів

15. Вторинний ринок цінних паперів – це ринок де відбувається обертання цінних паперів , які були раніше випущені в обіг

ВТОРИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ – ЦЕ РИНОК
ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОБЕРТАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ,
ЯКІ БУЛИ РАНІШЕ ВИПУЩЕНІ В ОБІГ
На вторинному ринку відбувається відчудження і
зміна власників цінних паперів шляхом купівлі –
продажу, а також регулювання ринкових
відносин і цін на цінні папери які знаходять в обігу
Основне завдання вторинного ринку є
забезпечення можливості перерозподілу
фінансових ресурсів, забезпечення ліквідності
цінних паперів, створення умов для швидкої
реалізації власниками й придбання
інвесторами цінних паперів за найкращими
цінами, що діють на ринку
English     Русский Rules