Люминесценция деп жылулыќ сјуле шыєарудан артыќ ќалєан, белгілі бір температурада денелердіѕ жарыќ толќындарыныѕ периодынан јлде ќайда ў
Люминесценцияны тудырушы сыртќы кїшке байланысты бірнеше тїрге бґлінеді.
Жылу сјуле шыєару сияќты люминесценция ќўбылысы да, атомєа ќосымша энергия беру арќылы п.б. Осыєан байланысты ол ќозєан кїйге ґтеді де, нег
Алайда олардыѕ айырмашылыєы мынада:
Фотолюминесценция дегеніміз –заттардыѕ ультракїлгін немесе одан да ќысќа толќынды сјулелердіѕ јсерінен 2-ші ретті жарыќ шыєаруы.
Фотолюминесценция їшін Стокс заѕы ќолданылады
сјуле шыєарєан фотонныѕ энергиясы жўтылєан фотонныѕ энергиясы
Фотолюминесценция
Ќозу мен жарыќтану бірге жїретін ќўбылысты флуоресценция д.а. Ґшу уаќыты с болатын люминесценция.
Сыртќы факторды алып тастаєаннан кейін де ўзаќ уаќыт саќталатын люминесценцияны -фосфоресценция д.а.
Люминесцентік сјуле шыєару спектрі бойынша заттардыѕ табиєаты мен ќўрамын аныќтауды люминесценттік анализ д.а.
УК флуоресценция спектрі
Хемилюминесценцияныѕ бір тїрі – биологиялыќ объектілердіѕ химиялыќ реакциялары арќылы ґтетін биолюминесценция д.а.
Биологиялыќ жїйелерде хемилюминесценция липидтердіѕ еркін реакцияларыныѕ ыдырауы кезінде пайда болады:
Люминесценцияны мынадай ќасиеттеріне ќарай классификациялайды:
Атом ішілік процестерге ќарай люминесценцияны:
Спонтанды люминесценция кезінде сјуле шыєару ќозумен бірге жїреді. Ќозєан деѕгейден негізгі деѕгейге ґту бір ќадамды, сатылы болуы мїмкін
Кейбір заттарда ќозєан атомдардыѕ ўзаќ уаќыт тўраќтап ќалатын энергетикалыќ деѕгейлері болады. Оларды метатўраќты деѕгейлер д.а. Ондаєы а
926.50K
Categories: medicinemedicine biologybiology physicsphysics

Биологиялық жүйелер люминесценциясы. (Дәріс 15)

1.

№15 дәріс
Биологиялық жүйелер
люминесценциясы

2.

ЖОСПАРЫ
• Люминесценция.
Люминесценция
түрлері.
• Фотолюминесценция. Стокс ережесі.
• Триплеттік күйдің сипаттамасы.
• Триплеттік
деңгей
және
фосфоресценция.
• Люминесценттік микроскопия.
• Хемилюминесценция.

3. Люминесценция деп жылулыќ сјуле шыєарудан артыќ ќалєан, белгілі бір температурада денелердіѕ жарыќ толќындарыныѕ периодынан јлде ќайда ў

Люминесценция деп
жылулық сәуле шығарудан артық
қалған, белгілі бір температурада
денелердің жарық толқындарының
периодынан әлде қайда ұзақ уақыт
жарық шығару құбылысы

4. Люминесценцияны тудырушы сыртќы кїшке байланысты бірнеше тїрге бґлінеді.

Люминесценцияны тудырушы сыртқы күшке
байланысты бірнеше түрге бөлінеді.
зарядталған бөлшектердің жасайтын
люминесценциясы:
иондармен - ионолюминесценция
электрондармен - катодолюминесценция
ядролармен – радиолюминесценция
фотондармен – фотолюминесценция
рентгендік және - сәуле шығарудан рентгенолюминесценция

5. Жылу сјуле шыєару сияќты люминесценция ќўбылысы да, атомєа ќосымша энергия беру арќылы п.б. Осыєан байланысты ол ќозєан кїйге ґтеді де, нег

Жылу сәуле шығару сияқты
люминесценция құбылысы да,
атомға қосымша энергия беру
арқылы п.б. Осыған байланысты ол
қозған күйге өтеді де, негізгі күйге
ауысқанда фотон сәуле шығарады.

6.

Қозған деңгей
Негізгі деңгей

7. Алайда олардыѕ айырмашылыєы мынада:

Алайда олардың айырмашылығы мынада:
• Жылулық сәуле шығару кезінде қозған
атомдар
температураға
сәйкес
энергетикалық
деңгейлерге
төменнен
жоғары қарай экспоненциалды түрде
реттеліп орналасады.
• Ал люминесценция кезінде бұл заңдылық
сақталмайды,
сондықтан
жоғары
деңгейлерде төменгі деңгейлерге қарағанда
көптеген атомдардың болуы мүмкін.

8. Фотолюминесценция дегеніміз –заттардыѕ ультракїлгін немесе одан да ќысќа толќынды сјулелердіѕ јсерінен 2-ші ретті жарыќ шыєаруы.

Фотолюминесценция дегеніміз –
заттардың ультракүлгін немесе
одан да қысқа толқынды
сәулелердің әсерінен 2-ші ретті
жарық шығаруы.

9. Фотолюминесценция їшін Стокс заѕы ќолданылады

Фотолюминесценция үшін
Стокс заңы қолданылады
Люминесценцияның спектрі осы
фотолюминесценцияны туғызатын
жарықтың спектріне қарағанда толқын
ұзындығы үлкен жаққа қарай ығысады,
яғни
'

10.

11. сјуле шыєарєан фотонныѕ энергиясы жўтылєан фотонныѕ энергиясы

h сәуле шығарған фотонның энергиясы
'
h жұтылған фотонның энергиясы
h h
'
'

12.

1-жағдай
2-жағдай

13. Фотолюминесценция

• флуоресценциялы
• фосфоресценциялық жарықтану
деп бөлінеді.

14. Ќозу мен жарыќтану бірге жїретін ќўбылысты флуоресценция д.а. Ґшу уаќыты с болатын люминесценция.

Қозу мен жарықтану бірге жүретін
құбылысты флуоресценция д.а.
8
9
Өшу уақыты 10 10 с
болатын люминесценция.

15. Сыртќы факторды алып тастаєаннан кейін де ўзаќ уаќыт саќталатын люминесценцияны -фосфоресценция д.а.

Сыртқы факторды алып
тастағаннан кейін де ұзақ уақыт
сақталатын люминесценцияны фосфоресценция д.а.

16.

17.

Биомолекулада
флуоресценциялық
кванттық сәуле шығу молекула
синглетті қоздырылған күйден ( S )
негізгі (So) күйге өткенде байқалады:
1
S S0 h фл
1

18.

Молекуланың (Т) қозған триплетті
күйден So негізгі күйге өтуі
фосфоресценция
кванттық
шығуымен түсіндіріледі:
T S0 h фосфоресц

19.

20.

Фосфоресценция
жарықтығының
ұзақтығы
флуоресценциядан
әлдеқайда үлкен. Сонымен қатар
табиғатта
фосфоресценция
флуоресценцияға
қарағанда
жиі
кездеседі.

21.

Флуоресценция
кванттық
және энергетикалық шығумен
сипатталады.

22.

кванттық шығу
жарық шығарушы кванттар санының
nшығ жұтылған кванттар санына
қатынасымен өлшенеді nжұт.,
Флуоресценциялық
nш.
n ж.

23.

Энергетикалық
шығу
флуоресценция
сәуле
шығару
энергиясының
Wфл.ш, жұтылған
энергияға қатынасымен сипатталады
Wж:
Wфл .ш
Wж .

24. Люминесцентік сјуле шыєару спектрі бойынша заттардыѕ табиєаты мен ќўрамын аныќтауды люминесценттік анализ д.а.

Люминесцентік сәуле шығару
спектрі бойынша заттардың
табиғаты мен құрамын
анықтауды люминесценттік
анализ д.а.

25.

УК сәуленің әсерінен ағза
ұлпалары
(тырнақ, тістер, шаш, көз бұршағы және
т.б) флуоресценциялық жарық шығарады.
Жарық шығару сипатамалары бойынша
ұлпаның
қалыпты
жағдайдан
патологиялық
өзгерістерін
айыруға
болады.

26.

Люминесценттік анализ кейбір
аурулардың диагнозын анықтауда
қолданылады.
(көбінесе дерматологияда)

27.

Люминесценттік әдіс:
•молекуланың қозған күйдегі өмір сүру
уақыты
• молекуламен энергияның шығындалу
процессі
• энергия кванттарының шамасы
•энергетикалық деңгейлердің орналасуы
•заттың күйі туралы қарастырады.

28.

Микроспектрофлюориметр
Хлорофилл және де басқа органикалық
заттардың
люминесценциясын
анықтайды.
Қолданылу
аумақтары:
токсикология, иммунология, онкология,
геология және т.б.

29.

Ағза ұлпалары жарық әсерінен
флуоресцияланатын
қасиеті
бар
заттардан
тұрады.
Мұндай
флуоресценция
меншікті
деп
аталады.

30.

Тірі ағза ұлпасының меншікті
УК
флуоресценциясы ақуыздардың
жарық
шығаруымен түсіндіріледі. Ерітінділердегі
ақуыздардың УК флуоресценциясы жұтылу
сияқты, сәуле шығаруы 240—300 нм
аумағында ароматтық аминқышқылдармен:
триптофан,
тирозин
және
фенилаланиндермен анықталады.

31.

Әр түрлі жасушаның меншікті УК
флуоресценция спектрі ұқсас болады.
Бірақ
олардың
біреуі
күштірек
жарқырайтын болса,
ал басқалары
әлсіздеу жарқырайды. Бірдей жасушадағы
әр түрлі ультрақұрылымды компоненттер
бірдей флуоресцияланбайды.

32. УК флуоресценция спектрі

Бұлшық ет талшықтары (I), нейрондар (2), эритроцитер (3)

33.

Люминесценттік
микроскопиямен
меншікті
флуоресценциясы
бар
препараттар
зерттеледі.
Құрылысы:
арнайы «О» жарықтандырғыш сынапты
лампа, тек ультракүлгін сәулелерді
өткізуші «Ф» фильтр (толқын ұзындығы
320 — 400 нм ), жылулық фильтр Т,
кварцтық
призма П және кварцтық
линзалы конденсордан К тұрады.

34.

Хемилюминесценция
химиялық реакциялар
арқылы болатын
люминесценция.

35.

Хемилюминесценцияның бір түрі
– биологиялық объектілердің
химиялық реакциялары арқылы
өтетін биолюминесценция д.а.

36. Хемилюминесценцияныѕ бір тїрі – биологиялыќ объектілердіѕ химиялыќ реакциялары арќылы ґтетін биолюминесценция д.а.

Тірі ағзалардың биолюминесценциясы
сыртқы энергия көздерінің әсерінсіз
өздігінен өтетін процесс болып
табылады.

37.

Биологиялық жүйелерде
хемилюминесценция липидтердің еркін
реакцияларының ыдырауы кезінде пайда
болады:
RO2 RO2
қоздырылған өнім
өнім + хемилюминесценция кванты

38. Биологиялыќ жїйелерде хемилюминесценция липидтердіѕ еркін реакцияларыныѕ ыдырауы кезінде пайда болады:

Биофизикада
азқарқындылықты
биолюминесценция
өте
әлсіз
жарықталыну д.а.
Әлсіз жарықталыну
— бұл тірі
ағзалардың, ұлпалардың, жасушаның
спектрдің көрінетін және инфрақызыл
(360—800 нм) аумақтарында жарық
шығаруы.

39.

Люминесценцияны мынадай
қасиеттеріне қарай
классификациялайды:
• Атомдар мен молекулаларды
қоздырушылардың табиғатына қарай
• Кешігіп жарықтанудың ұзақтығына қарай
• Қозу кезіндегі атом ішінде өтетін
процестеріне қарай

40. Люминесценцияны мынадай ќасиеттеріне ќарай классификациялайды:

Атом ішілік процестерге қарай
люминесценцияны:
• Спонтанды
• Еріксіз
• Рекомбинациялы деп бөлінеді

41. Атом ішілік процестерге ќарай люминесценцияны:

Спонтанды люминесценция кезінде
сәуле шығару қозумен бірге жүреді.
Қозған деңгейден негізгі деңгейге өту
бір қадамды, сатылы болуы мүмкін.
Алғашқысын резонанстық д.а.
Соңғысында кейбір сатылар сәуле
шығармауы да мүмкін.

42. Спонтанды люминесценция кезінде сјуле шыєару ќозумен бірге жїреді. Ќозєан деѕгейден негізгі деѕгейге ґту бір ќадамды, сатылы болуы мїмкін

Кейбір заттарда қозған атомдардың ұзақ
уақыт тұрақтап қалатын энергетикалық
деңгейлері болады. Оларды метатұрақты
деңгейлер д.а. Ондағы атомдарды негізгі
деңгейге қайтару үшін қандайда бір
энергетикалық әсер қажет. Бұл арқылы
сәуле шығару еріксіз люминесценция д.а.

43. Кейбір заттарда ќозєан атомдардыѕ ўзаќ уаќыт тўраќтап ќалатын энергетикалыќ деѕгейлері болады. Оларды метатўраќты деѕгейлер д.а. Ондаєы а

Әдебиеттер:
1. Арызханов Б.,Биологиялық физика,1990 ж.
c.232-236.
2. Самойлов В.О. Медицинская биофизика, СП,2007г. с.158-165.
3. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика,
Киев, 2004г.с.543-546
4. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая
физика, М.,2004г.с.459-466.
5. Ливенцев Н.М. Курс физики, М.,1982г.

44.

Бақылау сұрақтары:
Люминесценция дегеніміз не? және қандай
түрлері бар?
Фотолюминесценцияның мағынасы. Стокс
ережесі.
Биологиялық
обьектілердің
фотолюминесценттік сапалық және сандық
сараптамасы
Люминесценттік
микроскопия
айырмашылығы неде?
Хемилюминесценция
генерациясының
механизмі қандай?
English     Русский Rules