9.01M
Category: electronicselectronics

Идеал газ. Изопроцестер

1.

Идеал газ.
Изопроцестер

2.

Заттың күйлері
Газ – молекулааралық
күштер өте әлсіз,
молекулалары өте
шапшаң және кездейсоқ
қозғалады
Жоғары темп
Төмен қысым
Сұйық – молекулааралық
күштер көршілес молекулаларды байланыстырады
Қатты – молекулааралық күштер өте берік
Төмен темп
Жоғары
қысым
2

3.

Идеал
газ
Ideal
Gas
Молекулалар
арасында
* Molecules
do not тартылыс
exert a force on
күші жоқ each other zero potential energy
* Large number of molecules
Молекулалар
саны көп
* Molecules are point-like
Молекулалары-нүктелік
* Molecules are in constant random
motionәрқашан тұрақты
Молекулалары
кездейсоқ қозғалыста
* Collisions of molecules with walls of
a container and other molecules
Молекулалардың
ыдысlaws and are elastic
obey Newton's
қабырғасымен және өзара
соқтығысы серпімді, Ньютон
заңдарына бағынады
3

4.

4

5.

Макропараметрлер
Микропараметрлер
Температура
Молекула жылдамдығы
Қысым
Молекула массасы
Дененің көлемі
Молекуланың кинетикалық
энергиясы
Дененің массасы
Молекуланың
потенциалдық энергиясы
Дененің ішкі энергиясы Молекулалар санының
концентрациясы

6.

V
p
Т

7.

essure P (Pa)
Қысым Р (Па)
Impact of a molecule on the wall of the
container exerts a force on the wall and
the wall exerts a force on the molecule.
Газдың ыдыс қабырғасына түсіретін
Many impacts occur each second and
қысымы
молекулаларының
ыдыс
the total
averageгаз
force
per unit area is
қабырғасымен
соқтығысынан пайда
called
the pressure.
болады. Соқтығыс кезінде молекула
P =импулсі
F/A
force
F (N)
өзгереді
және
күш
2
area A (m )
импульстіңpressure
өзгеруP (Pa)
жылдамдығымен
анықталады.
Бірлік
ауданға
түсірілетін күш Қысым деп аталады.
Pатмосфералық = 1.013 105 Пa
7

8.

Температура –
молекулалар
қозғалысының орташа
кинетикалық
энергиясының мөлшері.

9.

суық
ыстық
суық су
ыстық су
жылы су
Температура денелердің жылулық дәрежесін
сипаттайды (суық, жылы, ыстық және т.б.)

10.

Тарихи деректерге шолу жасау.
1597 ж. Галилео Галилей
температураның өзгерісін
бақылап отыратын прибортермоскопты ойлап тапты.
ЦЕЛЬСИЙ Андерс
(1701-44), швед
астрономы және физигі.
1742 ж.
температуралық
(Цельсий) шкаланы
ұсынады.
1714 ж. Голландия ғалымы
Д. Фаренгейт сынапты
термометрді жасап шығарды
В 1730 ж. француз
физигі
Р. Реомюр спиртті
термометрді ұсынады.
1848 ж. ағылшын физигі
Вильям Томсон (лорд
Кельвин)
температурының
абсолют шкаласын жасау
мүмкін екендігін
дәлелдеді. .
Температураны өлшейтін құрал -термометр.

11.

Кельвин температуралық шкаласы
Практикада басқа да температуралық
шкалалар пайдаланылады. Цельсий және
Кельвин шкалаларының арасындағы
байланыс суретте көрсетілген.
Т = t + 273

12.

4 К температура Цельсий
шкаласында:
A) 40 С.
B) 2770 С.
C) 2690 С.
D) -2690 С.
E) -40 С.

13.

ΔТ = Δ t
Т = t + 273

14.

Судың қайнау
температурасы
Мұздың балқу
температурасы
Абсолют ноль
ФАРЕНГЕЙТ
ШКАЛАСЫ
ЦЕЛЬСИЙ
ШКАЛАСЫ
КЕЛЬВИН
ШКАЛАСЫ
English     Русский Rules