631.44K
Category: lawlaw

Особливості заочного розгляду справи

1.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ
Кафедра цивільно-правових дисциплін
Курс: «Цивільний процес»
«Особливості заочного
розгляду справи»
Виконала:
Студентка 3 курсу групи ЮД-743
Дерев`янко Д.О.

2.

План:
• Поняття заочного провадження
• Порядок заочного розгляду справи.
• Форма і зміст заочного рішення;
• Порядок і строк подання заяви про
перегляд заочного рішення

3.

Заочне провадження
Глава 11 ЦПК України регулює порядок заочного розгляду справ у
цивільному судочинстві.
Заочне провадження є особливим порядком розгляду та вирішення
цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином
повідомленого про час та місце судового розгляду і від якого не
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо
повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, позивач не
заперечує проти такого вирішення справи та суд може ухвалити
заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

4.

Так, згідно з ч. 1 ст. 280 ЦПК, суд може
ухвалити заочне рішення на підставі наявних у
справі доказів за одночасного існування таких
умов:
1) відповідач належним
чином повідомлений про
дату, час і місце судового
засідання;
3) відповідач не подав
відзив та позивач
не заперечує проти такого
вирішення справи.
2) відповідач не з’явився
в судове засідання без
поважних причин або
без повідомлення
причин;

5.

Заочне
провадження
є додатковою гарантією
позивачеві від зловживання
відповідачем процесуальними
правами, усунення причин
затягування процесу, дотримання
судами строків розгляду справи.
Проте в окремих випадках
розгляд справ у порядку заочного
провадження не спрощує, а
ускладнює процес та дає
відповідачу можливість його
затягнути, оскільки він має право
на скасування заочного рішення
судом, який його ухвалив, після
чого справа розглядається в
загальному порядку.

6.

Отже, законодавством передбачено
сукупність чотирьох умов, які дають
можливість суду ухвалити заочне
рішення:
У разі участі у справі кількох відповідачів заочний
розгляд справи можливий у випадку неявки в судове
засідання всіх відповідачів. У разі зміни позивачем
предмета або підстави позову, зміни розміру
позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для
повідомлення про це відповідача.

7.

Про заочний розгляд справи
суд постановляє ухвалу.
• Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за
правилами загального чи спрощеного позовного провадження
з особливостями, встановленими главою 11 ЦПК України.
• За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати
вимогам, встановленим статтями 263 і 265 ЦПК України, і,
крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок
подання заяви про його перегляд.
• Відповідачам, які не з’явилися в судове засідання,
направляється копія заочного рішення в порядку,
передбаченому статтею 272 ЦПК України.

8.

Порядок і строк подання заяви про
перегляд заочного рішення
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за
письмовою заявою відповідача.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти
днів з дня його проголошення.
Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його
проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви
про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня
вручення йому повного заочного рішення суду.
Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також
поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

9.

Форма і зміст заяви про перегляд
заочного рішення
У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:
1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
2) ім’я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце
проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв’язку;
3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання та (або)
неповідомлення їх суду, а також причин неподання відзиву, і докази про це;
4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог
позивача;
5) клопотання про перегляд заочного рішення;
6) перелік доданих до заяви матеріалів.

10.

Порядок розгляду заяви про перегляд
заочного рішення, наслідки такого розгляду
Заява про перегляд заочного рішення розглядається в
судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином
повідомлених про дату, час і місце засідання, не
перешкоджає розгляду заяви.
Головуючий відкриває судове засідання і з’ясовує, хто з
учасників справи з’явився, встановлює їх особу, перевіряє
повноваження представників, після чого повідомляє зміст
заяви і з’ясовує думку сторін та інших учасників справи
щодо вимог про перегляд заочного рішення.

11.

У результаті розгляду заяви про
перегляд заочного рішення суд може
своєю ухвалою:
1) залишити заяву без
задоволення;
2) скасувати заочне
рішення і призначити
справу до розгляду за
правилами загального
чи спрощеного
позовного
провадження.

12.

Список використаних джерел:
1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів:
Закон України від 03.10.2017 (зі змінами і допов.). Відомості Верховної
Ради України. 2017. № 96. Ст. 2921.
2. Устінова-Бойченко Г.М. Процесуальні наслідки прийняття позивачем
рішення про заочний розгляд справи. Європейські перспективи. 2012. №
2 (1). С. 163–166.
3. Цивільне процесуальне право України: підручник / С.С. Бичкова, І.А.
Бірюков, В.І. Бобрик та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. Київ: Атіка, 2009.
760 с.
4. Горбонос Ф.В., Іващук Н.Л. Поняття та умови заочного провадження
справ у судах. Наукові записки Львівського університету бізнесу та
права. 2012. Вип. 8. С. 147–151.
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 (в редакції
від 07.12.2017). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492.
6. Трипольська М.І. Проблемні питання реформування ради безпеки
ООН. Держава та регіони. Серія «Право». 2014. № 4. С. 172–174.
English     Русский Rules