Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення
План
669.00K
Categories: lawlaw sociologysociology

Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

1. Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

Автор: к.б.н. Полковенко О.В.

2. План

• 1. Поняття середовища. Природне середовище.
Техносфера, виробниче, побутове середовище.
• 2. Поняття соціуму. Соціальні групи.
• 3. Праця як форма діяльності. Необхідність
праці.
• 4. Важкість та напруженість праці.
• 5. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори.
Визначення, характеристики. класифікація
• 5. Продуктивність праці. Крива продуктивності
праці.

3.

• Середовище – це і простір для проживання, і
дуже важливе джерело ресурсів, воно має
великий вплив на духовний світ людей, на їх
здоров’я і працездатність.

4.

• Навколишнім середовищем називають
частину земної природи, з якою людське суспільство
безпосередньо взаємодіє у своєму житті, і виробничої
діяльності. Воно утворилося у результаті тривалої еволюції
планети Земля під впливом людської діяльності, створення так
званої “вторинної природи”, тобто міст, заводів, каналів,
транспортних магістралей тощо.

5.

• Соціально-політичне
середовище – це створений
людством духовний світ, що
охоплює національні, соціальні,
економічні, політичні та інші
суспільні відносини і вироблені
людством протягом усієї історії
духовно-культурні цінності, які
впливають на людей,
формують їхній світогляд,
зокрема, обумовлюють
поведінку у сфері
взаємовідносин із навколишнім
середовищем.

6.

• Техносфера – це регіон біосфери в минулому,
перетворений людиною за допомогою прямого або
непрямого впливу технічних засобів з метою
найкращої відповідності своїм матеріальним і
соціально-економічним потребам.
Створюючи техносферу, людина прагнула до
підвищення комфортності довкілля, до росту
комунікабельності, до забезпечення захисту від
природних негативних впливів.

7.

• Все це позитивно позначилось на
умовах життя і в сукупності з іншими
факторами (покращання медичного
обслуговування тощо) відбилося на
тривалості життя людей:
– мідний, бронзовий, залізний віки – 30
років;
– до початку ХІХ століття – 35 – 40
років;
– у кінці ХХ століття – 60 – 63 роки.

8.

9.


Виробниче середовище – це простір, в якому
здійснюється трудова діяльність людини. Людина
створила це середовище в процесі своєї трудової
діяльності. Щоб жити, людина має забезпечити своє
життя, насамперед матеріально.
• Побутове середовище – це середовище проживання
людини, що містить сукупність житлових будівель,
споруд спортивного і культурного призначення, а
також комунально-побутових організацій і установ.

10.

рівень шуму
Рівень
вібрації
Параметри
виробничого
середовища
рівень
радіації
рівень теплового та
електромагнітного
випромінювань
ступінь
загазованості
тощо

11.

Розмір житлової
площі на людину
Ступінь
електрифікації
Параметри
побутового
середовища
Ступінь газифікації
Наявність централізованого
опалення, холодної та гарячої
води
Рівень розвитку
громадського транспорту
та ін.

12.

• Соціум – це система підрозділів і сфер
суспільного життя, гармонійна взаємодія котрих
забезпечує цілісність суспільства, і навпаки –
дисгармонія її веде до суттєвих конфліктів і
деформацій. Суспільство – це сукупність
історично складених форм спільної діяльності
людей.
Сфера суспільного життя містить у собі
різнопланові процеси, стосунки, цінності,
інститути, чинники як матеріальні, так і ідеальні,
об’єктивні і суб’єктивні.

13.

матеріальна – охоплює процеси
матеріального виробництва,
розподілу, обміну, споживання
Сфери
суспільного
життя
соціально-політична – включає
соціальні та політичні стосунки
людей у суспільстві – класові,
національні, групові, міждержавні
тощо
– духовна – це широкий комплекс ідей,
поглядів, уявлень, тобто весь спектр
виробництва свідомості, трансформації її
від однієї інстанції до іншої (засоби
масової інформації), перетворення на
індивідуальний духовний світ людини;
культурно-побутова – це такі явища, як
виробництво культурних цінностей,
життя сім’ї, побутові проблеми
(організація відпочинку, вільного часу),
освіта, виховання тощо.

14.

• Соціальна група – це сукупність певного числа
людей, об’єднаних спільним інтересом чи
спільною справою. Об’єднання людей у
соціальні групи відбувається на засадах не
лише матеріальних інтересів. Деякі групи
(релігійні) ґрунтуються на засадах духовності. Є
групи, в основі яких лежать кревні зв’язки,
взаємодопомога, відповідальність (рід, сім’ї
тощо). Людей єднають також спільні етнічні
особливості (народ, нація), соціально-політичні
інтереси (партія, держава), громадсько-моральні
та культурні пристрасті (суспільні організації,
братства, спілки тощо).

15.

Малі соціальні групи – це групи,
що об’єднують до декількох
десятків осіб: сім’я, первинні
виробничі об’єднання (бригади),
сусідські спільності, дружні
(товариські) компанії, шкільний
клас тощо.
Соціальні групи
Середні соціальні групи – групи,
що об’єднують жителів одного
села чи міста, працівників одного
заводу, викладачів одного
навчального закладу.
Великі соціальні групи – класи,
етнічні спільності (нація,
народність, плем’я), вікові групи
(молодь, пенсіонери), статеві
об’єднання (чоловіки, жінки) – це
численні об’єднання людей (до
декількох десятків і сотень
мільйонів).

16.


В останні десятиліття у суспільстві загострилися соціальні фактори
небезпек. Формування засад ринкової економіки створи-ло в Україні
принципово нову соціальну ситуацію. Нова соціальна структура в
Україні складається з таких соціальних груп: дуже багаті, багаті, середні,
бідні та злиденні. Становище ускладнюється тим, що активна,
кваліфікована та працездатна частина українського суспільства не має
змоги заробляти на пристойне існування. Старше покоління абсолютно
не готове до нової поведінки в нових умовах. В українському суспільстві
з’явилися такі процеси та явища, як агресивність, егоїзм, цинізм та
апатія. За таких обставин різко зросли злочинність, самогубство,
наркоманія, алкоголізм, проституція та інше.
Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких
найголовнішими є: низький рівень життя; безробіття і значна економічна
та соціальна залежність від батьків; великий рівень розлучень, низька
народжуваність, матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для
покращання житла; поганий стан здоров’я і зростання рівня соціальних
відхилень (злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція); втрати
ідеалів, перспективи життєвого оптимізму.

17.

• Праця як форма діяльності
Однією із специфічних форм діяльності є
праця. К. Маркс визначає працю як процес,
що відбувається між людиною і природою.
Перетворюючи природу, людина перетворює і
себе. У процесі праці розвиваються здібності
людини, а також мислення, чуттєве
сприйняття світу.
• З фізіологічної точки зору праця – це
витрати фізичної і розумової енергії
людини, але вона необхідна й корисна для
людини. І тільки у шкідливих умовах праці
або при надмірному напруженні сил людини в
тій чи іншій формі можуть проявлятися
негативні наслідки праці

18.

Характеристики
праці
Важкість праці – це така характеристика
трудового процесу, що відображає переважне
навантаження на опорно-руховий апарат і
функціональні системи організму (серцевосудинну, дихальну та ін.), що забезпечують його
діяльність. Важкість праці характеризується
фізичним динамічним навантаженням, масою
вантажу, що піднімається і переміщується,
загальним числом стереотипних робочих рухів,
розміром статичного навантаження, робочою
позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням
в просторі.
Напруженість праці – характеристика
трудового процесу, що відображає
навантаження переважно на центральну
нервову систему, органи чуттів, емоційну
сферу працівника. До факторів, що
характеризують напруженість праці,
відносяться: інтелектуальні, сенсорні,
емоційні навантаження, ступінь монотонності
навантажень, режим роботи.
.

19.

Всі несприятливі виробничі чинники часто
розглядаються як єдине поняття – небезпечний та
шкідливий виробничий фактор (НШВФ).
За своїм походженням та природою дії НШВФ можна
поділити на 5 груп: фізичні, хімічні, біологічні,
психофізіологічні та соціальні.
До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми
або їх елементи, а також вироби, матеріали, заготовки
тощо, які рухаються або обертаються; конструкції, які
руйнуються; системи, устаткування або елементи
обладнання, які знаходяться під підвищеним тиском;
підвищена запиленість та загазованість повітря;
підвищена або понижена температура повітря,
поверхонь приміщення, обладнання, матеріалів;
підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку;
підвищений або понижений барометричний тиск та
його різкі коливання; підвищена та понижена
вологість;

20.

• Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, яке
супроводжує виробничий процес і вплив якого на
працюючого може призвести до погіршення самопочуття,
зниження працездатності, захворювання, виробничо
зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як результату
захворювання.
• Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності
організму, зумовлене функціональними та/або
морфологічними змінами.
• Виробничо зумовлене захворювання – захворювання,
перебіг якого ускладнюється умовами праці, а частота якого
перевищує частоту його у працівників, які не зазнають
впливу певних професійних шкідливих факторів.
• Професійне захворювання (профзахворювання) – це
захворювання, що виникло внаслідок професійної
діяльності та зумовлюється виключно або переважно
впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших
факторів, пов'язаних з роботою.

21.

• Небезпечний виробничий фактор – небажане
явище, яке супроводжує виробничий процес і дія
якого за певних умов може призвести до травми
або іншого раптового погіршення здоров‘я
працівника (гострого отруєння, гострого
захворювання) і навіть до раптової смерті.
• Виробнича травма – пошкодження тканин,
порушення анатомічної цілісності організму людини
або його функцій внаслідок впливу виробничих
факторів. Як правило, виробнича травма є
наслідком нещасного випадку на виробництві.
• Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в
часі подія або раптовий вплив на працівника
небезпечного виробничого фактора чи середовища,
що сталися у процесі виконання ним трудових
обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю
або настала смерть.

22.

• Соціальні НШВФ – це неякісна
організація роботи, понаднормова
робота, необхідність роботи в колективі
з поганими відносинами між його
членами, соціальна ізольованість з
відривом від сім‘ї, зміна біоритмів,
незадоволеність роботою, фізична
та/або словесна образа та її ризик,
насильство та його ризик.
• Один і той же НШВФ за природою своєї
дії може належати водночас до різних
груп.

23.

• підвищена швидкість руху та підвищена іонізація
повітря; підвищений рівень іонізуючих
випромінювань; підвищене значення напруги в
електричній мережі; підвищені рівні статичної
електрики, електромагнітних випромінювань;
підвищена напруженість електричного, магнітного
полів; відсутність або нестача світла; недостатня
освітленість робочої зони; підвищена яскравість
світла; понижена контрастність; прямий та
віддзеркалений блиск; підвищена пульсація
світлового потоку; підвищені рівні
ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;
гострі кромки, задирки, шершавість на поверхні
заготовок, інструментів та обладнання;
розташування робочого місця на значній висоті
відносно землі (підлоги); слизька підлога;
невагомість.

24.

10 ПРИЧИН НАПИСАТИ ЗАЯВУ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ
1.Ви ніяк не можете прокинутися на роботу. Вам потрібно
ще 10 хвилин, щоб встати. А потім ще 10.
2.Перебуваючи на роботі, ви відчуваєте фізичний біль без
жодних видимих причин (це працює ваша підсвідомість).
3.Вам не хочеться відповідати на листи і телефонні
дзвінки. Коли число листів і дзвінків, залишених без
відповіді, досягне 20, вам пора йти.
4.Ви не зовсім розумієте, від чого залежить ваша
зарплата.
5.Ви з якоїсь незрозумілої причини боїтеся стикатися з
іншими людьми з офісу.

25.

6. Перебуваючи на цій роботі, ви не створюєте для себе
ніякої додаткової цінності. Розглядайте себе як якийсь
бізнес. Чи зростає вартість цього «бізнесу»?
7. Ви замислюєтеся про те, чи не варто вам почати
продавати таблетки для схуднення. Ніхто при здоровому
глузді не повинен за таке братися.
8. Хтось кричить на вас. Ви не дитина. І кричати
образливо. Ніхто ніколи не повинен кричати на вас.
Ніколи. Але цю практику важко переламати, якщо ви вже
звикли до того, що на вас кричать.
9. Ви думаєте про офісних інтригах більше, ніж про те, як
домогтися гарних результатів на роботі. Ніколи не
занурюйтесь у корпоративні плітки. Ніколи.
10. Ви зустрічаєтеся з кимось, хто працює у вашій
компанії. Одному з вас потрібно звільнитися. І швидко.
Інакше робота, відносини, життя — все летить до біса.

26.

• Небезпечна речовина – це хімічна, токсична,
вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні
агенти та речовини біологічного походження
(біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати,
патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо),
які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей
та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або
особливостей їх стану, внаслідок яких за певних
обставин може створитися загроза життю і здоров'ю
людей, довкіллю, матеріальним та культурним
цінностям.
• Безпека праці – такий стан умов праці, при яких
виключена дія на працюючого небезпечних та
шкідливих виробничих факторів.

27.

• До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які
по характеру дії на організм людини поділяються на
токсичні, задушливі, наркотичні, подразнюючі,
сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що
впливають на репродуктивну функцію.
• По шляхам проникнення в організм людини вони
поділяються на такі, що потрапляють через:
• 1) органи дихання;
• 2) шлунково-кишковий тракт;
• 3) шкіряні покриви та слизисті оболонки.
• До біологічних НШВФ відносяться патогенні
мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети,
грибки, найпростіші) та продукти їхньої
життєдіяльності, а також макроорганізми (тварини та
рослини).
• До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні
(статичні та динамічні) перевантаження і нервовопсихічні перевантаження (розумове перенапруження,
перенапруження аналізаторів, монотонність праці,
емоційні перевантаження).

28.

• Охорона праці – система правових,
соціально-економічних, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів та
засобів, спрямованих на збереження
життя, здоров'я і працездатності людини
в процесі трудової діяльності.

29.

правові та організаційні основи
Складові
частини
охорони праці
Фізіологія, гігієна праці та
виробнича санітарія;
виробнича безпека
пожежна безпека на виробництві

30.

• 90% людей необхідно звільнитися з роботи прямо зараз
або влаштувати щось дуже радикальне, щоб струсонути
все. «Що ж мені потім робити? — Запитують люди. — У
мене відповідальність, мені потрібно годувати сім'ю,
платити за квартиру.
• «Ви просто не розумієте». Ні, розумію. Ви шпурляєте
себе у прірву. Ви боїтеся. Ви ніяк не можете заснути і все
думаєте, думаєте, думаєте. Вам здається, що смерть в
порожнечі — гірше, ніж повільне вмирання на роботі. Але
ви розберетеся. Ваші старі колеги зникнуть з вашого
життя один за іншим. Це вони вимруть. А ви виживете.

31.

Крива продуктивності праці
А – період впрацювання;
Б – період високої працездатності;
В – період втоми.

32.

• На сьогодні складено спеціальні таблиці класифікації
праці за ступенем нервово-емоційного напруження. В
їх основу входять такі показники:
– інтелектуальне та емоційне навантаження;
– тривалість зосередженого спостереження;
– кількість об’єктів одночасного спостереження, що є
виробничо-важливими;
– число сигналів на годину;
– темп;
– час активних дій;
– необхідність самостійного пошуку поломок;
– монотонність праці;
– напруження зору;
– точність виконання роботи;
– змінність;
– режим праці та відпочинку.
English     Русский Rules