Заняття 1.
Крок 1. Знайомство :)
Крок 2. Наша мотивація
Крок 3. Як ми будемо працювати?
Крок 4. Яка наша ціль?
Декларація прав та обов'язків репетитора та учня
Про що наука біологія?
Біологія:
Біологічні науки
Галузі біології
Значення біології
Значення біології
Значення біології
Значення біології
Значення біології
Висновки
Середовище життя
Середовище життя організмів
Форми прояву життя
Методи біологічних досліджень
Властивості живих організмів
Властивості живого
Хімічний склад
Дякую за увагу!
Хто я? (різноманітність груп живих організмів)
7.20M
Category: biologybiology

Біологія як наука про живі організми. Ознаки живого

1. Заняття 1.

Тема: Біологія як наука про живі
організми. Ознаки живого.

2. Крок 1. Знайомство :)

Називаємо своє ім'я, коротко розповідаємо про
себе, свої хобі, улюблені страви, домашніх тварин
тощо :)

3. Крок 2. Наша мотивація

Спробуємо відповісти на кілька запитань:
• Чому я хочу вивчати курс біології?
• Як успішний результат навчання вплине на моє
життя?
• Чи подобався мені предмет “Біологія” у школі?
Чому?
• Яким би я хотів (-ла) бачити свого викладача
біології ?

4. Крок 3. Як ми будемо працювати?

Ми будемо працювати у команді,
допомагаючи
одне
одному
у
навчанні. Лише команда може
ефективно виконувати завдання і
досягти поставленої цілі.

5. Крок 4. Яка наша ціль?

Засвоїти навчальний матеріал, з
легкістю
використовувати
набуті знання і отримати високі
бали з біології.

6. Декларація прав та обов'язків репетитора та учня


Взаємоповага: ми поважаємо одне одного, особисту думку кожного,
стараємось спокійно сприймати критику, цінуємо час і зусилля одне
одного.
Ми команда: якщо учень щось не зрозумів, не встиг, забув – найкраще
сказати про це репетитору – і ми разом спробуємо виправити
ситуацію.
Ми працюємо ретельно – уважно слухаємо, запитуємо (чим більше
ти запитуєш – тим швидше вчишся), при потребі записуємо.
Не списуємо на контрольних. Якщо я щось списала (-в) – я чогось не
засвоїла (-їв), і не залишаю собі жодної можливості виправити
ситуацію. Контроль потрібен нам обом, щоб зрозуміти, що потрібно
доопрацювати чи повторити.
Ретельно виконуємо домашні завдання – вони потрібні для
закріплення матеріалу та узагальнення набутих на занятті знань.
Виконане домашнє завдання – 70% успіху. Якщо я не бажаю вчитися і
витрачати на це свій час – надати мені знання не зможе ніхто.
Аналіз роботи на занятті. Наприкінці кожного заняття учень має
можливість повідомити, що йому сподобалось, а що – ні. Викладач
зобов'язується зробити висновки із зауважень.
Діалог з батьками. Репетитор залишає за собою право спілкуватися
з батьками учня, розповідати їм про успіхи чи недоліки у його навчанні.

7. Про що наука біологія?

Біологія – це наука про
життя та усі його прояви.

8. Біологія:


досліджує різноманітність організмів,
їхню будову,
процеси життєдіяльності,
хімічний склад,
взаємозв'язки з навколишнім
середовищем та багато інших
різноманітних проявів живого.
• Кожну з груп організмів вивчає окрема
біологічна наука.

9. Біологічні науки

10. Галузі біології

• ботаніка – наука про рослини;
• зоологія – наука про тварин;
• мікробіологія – наука про
бактерії, віруси,
мікроскопічні гриби;

11.

• анатомія – наука про будову
тіла людини;
• фізіологія – наука про функції організму;
• гістологія – наука про тканини;

12.

• генетика – наука про спадковість;
• біологія клітини – наука про
життєдіяльність та організацію
клітин;
• біохімія та молекулярна
біологія – науки про будову
та функції макромолекул.

13. Значення біології

• Яке значення біології для людини? Нині
перед людиною надзвичайно гостро постають
такі актуальні проблеми, як охорона здоров'я,
забезпечення продовольством та збереження
різноманітності організмів на нашій планеті.
Існування життя на планеті опинилося під
загрозою через надмірний вплив людини на
природу, неузгодженість її повсякденної
практичної діяльності із законами природи.

14. Значення біології

• Отже, головним завданням біології є
використання різноманітних організмів
та біологічних процесів для поліпшення
умов життя людини: її здоров'я,
харчування, якості довкілля. Для
вирішення цих завдань біологія тісно
взаємодіє з медициною, сільським
господарством, охороною природи,
багатьма галузями промисловості тощо.

15. Значення біології

• Препарати рослинного походження
становлять близько 40 % всіх лікарських
засобів. У медицині нині використовують
понад 3000 видів рослин, і з кожним роком
їхня кількість збільшується. Вчені вважають,
що у нашій країні кожен четвертий-п'ятий вид
рослин може мати медичне значення.
Рослини також у значних кількостях
використовують у парфумерно-косметичній,
харчовій промисловості і навіть у техніці.

16. Значення біології

• Щоб поліпшити забезпечення людини
продовольством, учені створюють нові
породи тварин та високоврожайні сорти
рослин. Дослідження біологів дають змогу
підвищувати родючість ґрунтів, що є
запорукою високих урожаїв. А такі відомі вам
продукти харчування, як йогурт, кефір,
сметана, сири, людина отримує завдяки
певним видам бактерій та грибів. Дрібні
одноклітинні гриби - дріжджі - дають змогу
отримувати пухке тісто, яке використовують
для випікання хліба та смачних
кондитерських виробів.

17. Значення біології

• Важлива роль біології і у справі охорони
навколишнього природного
середовища. Активна господарська
діяльність людини призвела до
значного забруднення довкілля
шкідливими для всього живого
речовинами, знищення або спотворення
лісів, степів, водойм. Нині для
біологічного очищення - видалення
шкідливих забруднювачів довкілля - усе
частіше використовують живі організми.

18. Висновки

• Розвиток біологічних наук відкриває нові
можливості гармонійного поєднання
інтересів людини із законами розвитку
природи. Тому важко переоцінити
значення біології для існування людства

19. Середовище життя

• Кожен із видів організмів існує у певному
середовищі. Середовище життя - це частина
природи, де мешкають організми і звідки вони
отримують поживні речовини. Компонентами
середовища життя є чинники неживої
природи (освітленість, вологість,
температура, солоність води тощо), а також
інші живі організми. На Землі є чотири основні
середовища життя організмів: водне,
наземно-повітряне, ґрунт і самі живі організми

20. Середовище життя організмів

Середовища життя організмів: 1 - ґрунт; 2 інші живі організми; 3 - наземно-повітряне; 4
- водне

21. Форми прояву життя

• Форми прояву життя настільки різноманітні,
що важко одним реченням дати йому чітке
визначення. Вам уже відомо, що всі організми
побудовані ніби з окремих «цеглин» - з клітин.
Є організми, що складаються лише з однієї
клітини, а є і багатоклітинні. Неживі тіла (за
винятком відмерлих решток організмів)
клітинної будови не мають. Але науці відомі й
неклітинні форми життя, наприклад віруси.

22. Методи біологічних досліджень

• Опис
• Порівняння
• Спостереження
• Експеримент

23. Властивості живих організмів

• Необхідною умовою існування живих організмів є
обмін речовин.
• На відміну від неживих тіл, живі істоти потребують
постійного надходження поживних речовин і енергії з
довкілля.
• В живих організмах різні речовини та енергія
зазнають певних перетворень: енергія
використовується для забезпечення різноманітних
процесів життєдіяльності, а деякі сполуки слугують
будівельним матеріалом, необхідним для росту.
• Отже, живим істотам притаманні ще такі властивості,
як ріст і розвиток

24.

25. Властивості живого


Живлення (харчування)
Їжа є джерелом енергії і речовин, які необхідні для
росту та процесів життєдіяльності організму.
Організми, які використовують енергію хімічних зв'язків
органічних молекул, що надходять з їжею називають
гетеротрофами. Їм потрібні готові органічні сполуки (білки,
жири, вуглеводи). До цих організмів належать деякі бактерії
(наприклад, хвороботворні), тварини та гриби, в тому числі,
цвілеві.
Організми,
які
використовують
для
власного
енергозабезпечення
світло
називають
фототрофами
(автотрофами). Вони здійснюють фотосинтез. Це рослини,
водорості, фототрофні бактерії (зелені та пурпурові).

26.


Дихання
Клітинне дихання – це сукупність
складних біохімічних реакцій, які
забезпечують організм енергією.
Вона запасається у вигляді
молекул АТФ. АТФ є у всіх
клітинах, тому це – універсальна
“енергетична валюта” організму.
На
довший
час
енергія
запасається у вигляді вуглеводів
та жирів.

27.


Подразливість
Усі живі організми можуть реагувати на
зміни зовнішнього та внутрішнього
середовищ. Ця властивість необхідна для
їхнього виживання.

28.


Рухливість
Чимало живих організмів можуть
переміщуватись у просторі, тобто є
рухомими. Рух також сприяє виживанню у
середовищі: добуванню їжі, уникненню
небезпек і несприятливих умов, розселенню
на нові території.

29.


Виділення
Виділення або екскреція – це виведення з
організму непотрібних продуктів обміну
речовин. До таких речовин належать,
наприклад, вуглекислий газ, сечовина,
надлишок води, мінеральних солей і т.д.

30.


Розмноження
Тривалість життя організмів обмежена,
проте вони здатні підтримувати тривале
існування свого виду. Вид виживає завдяки
передачі основних спадкових ознак від
батьків до нащадків, незалежно від способу
розмноження (статевого чи нестатевого).
Таку передачу забезпечують молекули ДНК
та РНК (у деяких вірусів). У цих молекулах
закодована спадкова інформація.

31.


Ріст
Об'єкти неживої природи,
наприклад, кристали ростуть
завдяки нарощування
речовини на своїй поверхні.
Натомість живі організми
ростуть зсередини,
збільшуючи свої розміри,
масу, кількість клітин. Як
будівельний матеріал вони
використовують органічні
сполуки, що надійшли з їжею.

32.


Саморегуляція
Щоб
живий
організм
міг
нормально
функціонувати, він змушений підтримувати
стабільність свого внутрішнього середовища
(температуру, хімічний склад, кількість
рідини) незалежно від того, що відбувається у
оточуючому світі. Стабільність характеристик
організму називають гомеостазом.

33. Хімічний склад

• Живі організми та неживі тіла складаються з
тих само хімічних елементів, але
співвідношення цих елементів у них різне
(див. таблицю). Усім живим організмам
притаманний подібний хімічний склад. Вони
побудовані з одних і тих самих класів хімічних
сполук (органічних - білків, ліпідів, вуглеводів,
нуклеїнових кислот та неорганічних - води,
солей, неорганічних кислот).

34. Дякую за увагу!

Успіху у виконанні домашнього завдання !

35. Хто я? (різноманітність груп живих організмів)

Систематика органічного світу

36.

2.
1.
3.

37.

4.
5.
6.
7.

38.

9.
8.

39.

10.
11.
12.

40.

13.
14.

41.

15.
16.

42.

17.
19.
18.
English     Русский Rules