930.61K
Category: medicinemedicine

Балалардағы ми қанайналымының бұзылуы

1.

Тақырып: «Балалардағы ми қанайналымының
бұзылуы»
Жетекшісі: Ажар Мура
товна

2.

Инсульт (цереброваскулярлық соққы) 24 сағат немесе одан да көп уақытқа
созылатын және орталық жүйке жү
йесінің (ОЖЖ) зақымдануының тұр
ақты белгілерінің дамуымен бірге ж
үретін ми қан айналымының жедел
бұзылуы.
Өтпелі ишемиялық шабуылдар (ТИА) мидағы дисц
иркуляторлық бұзылулардың кенеттен және қысқа
уақытты болуымен сипатталады және 24 сағат ішін
де өтетін фокальды және / немесе церебральды белгі
лермен көрінеді.

3.

Педиатриялық инсульт терминологиясы
28 күнге дейін: Перинатальды инсульт ауруд
ың жүктіліктің 28 аптасынан бастап туылған
нан бастап 1 айына дейін дамыған кезде анық
талады.
Бала туылмай тұрып дамитын инсульт жаты
рішілік немесе ұрықтың инсульты деп те ата
лады. Инсульттің осы тобы үшін тағы бір жиі
қолданылатын термин - пренатальды инсуль
т.
Балада 1 айдан 18 жасқа дейін дамитын инсул
ьт балалық шақ деп аталады.

4.

Жаңа туған нәрестелердегі инсульт
этиологиясы
-
-
Геморрагиялық инсульт тез босанумен, аз сал
мақпен, артериялық аневризманың жарылуы
мен және АВМ-мен байланысты.
Ишемиялық инсульт нейроинфекциялармен, с
оның ішінде энцефалит пен менингитпен, жүре
ктің және клапанның туа біткен ақауларымен,
C және S ақуыздарының жетіспеушілігімен, де
гидратациямен (диареямен), V факторының Л
ейден (fVL) мутацияларымен байланысты гип
еркоагуляциямен байланысты.

5.

Мектеп жасына дейінгі балал
ардағы инсульт этиологиясы
-
-
Геморрагиялық инсульттер артериялық аневризмалар
мен АВМ жарылыстарымен, васкулитпен (инфекциял
ық, аутоиммунды, дәрі-дәрмектермен), қан ауруларым
ен (гемофилия, Верлхоф ауруы және т.б.) байланысты.
Ишемиялық инсульттер жүректің және клапанның туа
біткен ақауларымен, церебральды тамырлардың даму
ындағы туа біткен ауытқулармен (аплазия, гипоплазия
, патологиялық тортау), орақ жасушаларының анемия
сы, онкологиялық аурулар фонында DIC, спецификал
ық артериттер (мойын артериті Такаясу, Кавасаки аур
уы, ЖҚА, гиперчувствительные тамырлар) (экстраваз
альды ПА қысуымен)

6.

Ересек балалар мен жасөспірімдердегі
инсульт этиологиясы
-
-
Геморрагиялық инсульттер артериялық аневризмалар
мен АВМ жарылуымен, васкулитпен (инфекциялық, аут
оиммунды, дәрі-дәрмектермен), қан ауруларымен (гемоф
илия, Верлхоф ауруы және т.б.) + нашақорлықпен (кока
ин, амфитемин және т.б.) байланысты.
Ишемиялық инсульттер жүректің және клапанның туа б
іткен ақауларымен, церебральды тамырлардың дамуын
дағы туа біткен ауытқулармен (аплазия, гипоплазия, пат
ологиялық тортау), орақ жасушалық анемиямен, онколо
гиялық аурулар фонында ДИК, спецификалық артеритт
ермен (мойын артериті Такаясу, Кавасаки ауруы, ЖҚА,
сезімтал тамырлар ауруы) (экстравазальды ПА қысуым
ен),

7.

Клиника
Шағымдар мен анамнез: Шағымдар инсульт түріне байланысты әсер ететін
қан тамырлар жүйесіне байланысты.
• өткір бас ауруы;
• жүрек айну;
Құсу;
Бас айналу;
Тілдің ұюы;
• аяқ-қолдың әлсіздігі немесе қозғалмауы;
• өткір көру қабілетінің бұзылуы;
құрысулар.

8.

Алдыңғы ми артериясындағы қанайна
лым бұзылыстарының белгілері:
біркелкі емес гемипарез және гемигипестезия, фокусқа қарама-қарсы жақта аяқт
ың проекциясының басым зақымдануы. Қолдың парезі тез өтеді;
VII және XII жұп бас сүйек нервтерінің орталық парезі (тілдің ауытқуы, бет бұл
шықеттерінің асимметриясы;
сол жақтағы апраксия (мақсатты әрекеттерді бұзу);
зәрді ұстамау;
фронталь гематаксия (бір жағына қарай адастыру);
психикалық өзгерістер - «фронтальды психика»;
бет пен қолдың гиперкинезі;
иіс сезімін бұзу

9.

Ортаңғы ми артериясындағы қанайналым б
ұзылыстарының белгілері:
фокусқа қарама-қарсы жақта гемипарез (бұлшықет әлсіздігі);
гемигипестезия немесе гемианестезия (сезімталдықтың бұзылу
ы);
басын бұрап, ошаққа қарай қарау;
моторлы афазия (түсіну, бірақ сөздерді айта алмау);
сенсорлық афазия;
екі жақты апраксия;
астерогноз, аносогнозия, дене схемасының бұзылуы;
қарсы гемианопсия;
таламикалық синдром.

10.

Артқы ми артериясындағы қанайналым бұз
ылыстарының белгілері:
орталық гомонимді гемианопсия, фокустың қарсы жағ
ындағы квадрант
визуалды агнозия
фокустың қарама-қарсы жағындағы таламикалық синд
ром
амнезиялық афазия, алексия
атетоидты хореоформ гиперкинезі
перифериялық гемианопсияның ортаңғы ми зақымдану
синдромдары

11.

Омыртқалы артерия бассейніндегі қанайнал
ым бұзылыстарының белгілері:
фокусқа қарама-қарсы жақта гемиплегия және гемиа
нестезия;
бетіндегі сезімталдықты бұзу және фокус жағындағ
ы бас сүйек нервтерінің зақымдану белгілері;
кезектесетін Валленберг-Захарченко синдромы;
вестибулярлық бұзылулар, статиканың бұзылуы жән
е үйлестіру.

12.

Симптомдар
Субарахноидальды
қан кету
Миға қан кету
Ишемиялық ми
инфаркті
Басталуы
Өте күшті
Өте күшті
Жайрақ
Бастың ауыруы
Өте күшті
Өте күшті
Әлсіз немесе жоқ
Құсу
жиі
жиі
Тән емес
Гипертония
Жиі емес
Көбінесе
жиі
Есі
Бір сәтте жоғалуы мү
мкін
Әдетте жоғалады
Жоғалтуы мүмкін
Мойын
бұлшықеттерінің
ригидтілігі
всегда
жиі
Жоқтығы
Гемипарез
Сирек; аурудың басын
ан бастап емес
Ауру басталғаннан
Ауру басынан
Дисфазия
Сирек
жиі
жиі
Ликвор
Әрқашан қанды
Көбінесе қанды
Түссіз
Ретинальді қан кету
Мүмкін
Сирек
Жоқ

13.

Диагностика
Зертханалық зерттеу:
жалпы қан анализі: гемоглобиннің төмендеуі (80г / л-ден аз);
Коагулограмма: қан ұю жүйесінің бұзылуы;
биохимиялық қан анализі: электролиттік теңгерімсіздік;
цереброспинальды сұйықтықта: эритроциттер санының көбеюі, суб
арахноидты қан кетумен ақуыз деңгейінің жоғарылауы
Аспаптық зерттеу:
Эхоэнцефалография (EchoEG): орта сызықты құрылымдардың ығ
ысуының болуы;
Офтальмоскопия: оптикалық жүйке басының бітелуі;
Мидың немесе жұлынның МРТ / КТ: ми ішілік қан кетулер, ишеми
я аймақтары;
1 жасқа дейінгі балалардағы мидың ультрадыбыстық зерттеуі: ми і
шілік қан кетудің болуы, ишемия аймақтары;
Мидың үлкен тамырларының доплерографиялық ультрадыбыстық
зерттеуі: ишемиялық аймақтардың болуы;
EEG / EEG бейнебақылауы: фокустың болуы;
үлкен тамырларды дуплексті сканерлеу: ишемиялық аймақтардың
болуы.

14.

Компьютерлік томография
Велосипедтен құлағаннан кейін 5 сағаттан кейін дамыған инсультп
ен ауыратын 9 жасар баланың миын компьютерлік томография арқ
ылы түсіру. Көрсеткілер lentiform формасындағы ядро ​аймағындағ
ы цитотоксикалық ісінудің аймағын көрсетеді.
Сол жақ жарты шардың базальды ядролары аймағында ми инфаркт
ісі(В).

15.

Магнитті-резонансты томография
Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпураме
н байланысты ишемиялық инсультпен ауыратын
5 жасар баланың миына МРТ.
A) T2-өлшенген суретте субдоминантты жарты шардың фронто-париетальд
ы аймақтарында патологиялық сигнал күшейту аймағы (көрсеткілер) көрсет
ілген.
B) Диффузиялық МРТ инсульт аймағы сұр және ақ заттардың қатысуымен
жиі болатынын анықтады.
C) Ми тінінің некроз аймағында сигналдың төмендеуі (көрсеткілер).

16.

КТ/ МРТ
КТ әдетте оңай қол жетімді және МРТ-ге қарағанда біршама артықшыл
ығы бар.
Егер қазіргі заманғы CT, MRI жабдықтары қолданылса, екі әдістің де д
иагностикалық мүмкіндіктері шамамен бірдей.
КТ сүйек құрылымын зерттеуде біршама артықшылыққа ие, жаңа қан к
етуді жақсы анықтайды, ал МРТ ми паренхимасының құрылымдық пат
ологиясын бағалауға және перифокальды ісінуді анықтауға және цереб
ральды импульстің дамуын анықтайды.
Алдыңғы буындардың нейровизорлық жабдықтарын қолданған кезде
МРТ алғашқы сағаттар мен күндердегі КТ-ға қарағанда аз ақпараттылы
ққа ие. Сонымен бірге КТ ми қан кетуін 4-6 сағат ішінде және одан ерт
ерек анықтауға мүмкіндік береді. Оның жетіспеушілігі - супратенториа
лды құрылымдардың (ми діңі, мишық) бұлыңғыр көрінісі.

17.

Емі
Дәрілік емес емдеу:
палаталық режим;
тұз бен сұйықтықты шектейтін диета, 16-кес
те, сүртілген;
сыртқы тыныс алу қызметін реттеу - гиперв
ентиляция, механикалық желдету, оттегі тера
пиясы, оттегі ингаляторы.

18.

Медикаментозды ем:
Цереброваскулярлық аурудың түріне қарамастан:

19.

Ишемиялық инсульт кезінде
Антикоагулянттар:
Төмен молекулалық гепариндер эноксапарин натрийі 1-1,5 мг / кг / тәуліг
іне
Варфарин - 2,5 мг, бастапқы дозасы әдетте бауырдың қалыпты жұмыс
ы үшін 0,2 мг / кг / тәу, ал бауыр қызметінің бұзылуы үшін 0,1 мг /
кг / тәулік құрайды.
гепарин 5000-10000 ХБ 4-6 р дозада. күніне, 3-5 күн;
Антиагреганты: ацетилсалициловая кислота 5 мг/кг/день

20.

Геморрагиялық инсульт кезінде
Гипертензияға қарсы дәрілер: АКФ ингибиторлары
каптоприл - жаңа туған нәрестелер 0,05-0,1 мг / кг / ішке (максимум 2 мг / кг / тә
улік), балалар - 0,1-0,5 мг / кг / тәулік, (ең көбі 6 мг / кг / тәулік) жасөспірімдер 510 мг
рамиприл күніне 0,01 мг / кг,
эналаприл - жаңа туған нәрестелер 0,05 - 0,1 мг / кг / тәул, балалар 0,1 - 0,2 мг / к
г / тәу.
Фуросемид - тәулігіне 1-2 мг / кг
Прессорлы аминдер (қан қысымының күрт төмендеуімен) адреналин 0,1% 1мл
Респираторлық анализ: Кордиамин 1-2 мл бұлшықет ішіне
Жүрек гликозиді
Коргликонның 0,06% ерітіндісі 1,0 мл
Строфантиннің 0,5% ерітіндісі 1,0 мл

21.

Геморрагиялық инсульт кезінде
Церебральды ісінумен күресу:
маннит 0,25-0,5 г / кг
фуросемид 1-2 мг / кг,
0,9% натрий хлориді ерітіндісі 20-30 мл / кг
дексаметазон 0,4%, бұлшықет ішіне 4,0 мг / мл, тәулігіне 2 мг /кг
преднизолон 3-5 мг / кг / тәулігіне.
Комада жатқан науқастарда су-электролит балансының және қ
ышқыл-негіз күйінің қалыпқа келуі:
2000-2500 мл сұйықтықты парентеральді енгізу (0,9% натрий хл
оридінің ерітіндісі, бикарбонат ерітіндісі);
ақыл-ой қозғыштығын жою:
диазепам 5 мг / мл. 0,2 - 0,5 мг / кг,

22.

Жоғары ми функцияларының бұзылыс
ы
Афазия- сөйлеу бұзылыстары
Агнозия -заттарды тану бұзылыстары
Апрексия - мақсатты әрекеттерді орындау бұзы
лыстары

23.

Сөйлеу бұзылыстары
Дизартрия – сөйлеу артикуляциясын бұзу. Бұл сөйлеу аппаратының
иннервациясы бұзылған кезде пайда болады. Бұл сөйлеу аппаратыны
ң параличі немесе парезі, мишықтың немесе стриопаллидтік жүйенің
зақымдануы болуы мүмкін.
Дислалия – сөйлеу кезінде дыбыстарды дұрыс айтпау. Ло
гопедпен сабақ өткізу кезінде ол функционалды болып, ж
оғалып кетуі мүмкін.
Алалия – сөйлеуді дамытудың кешеуілдеуі. Әдетте, бала 1-1,5 жасында
сөйлей бастайды. Кейбір жағдайларда сөйлеудің пайда болуы кейінірек
пайда болады, бірақ оған дейін бала өзіне бағытталған сөйлеуді түсінеді.
Кейде алалия деменцияға байланысты пайда болады, онда бала психика
лық дамуда да артта қалады.

24.

Афазия
Егер моторлы с
өйлеу бұзылса,
онда сөйлеу апр
аксиясы пайда
болады.
Егер сенсорлық
сөйлеу қабілеті
бұзылса, онда с
өйлеу агнозияс
ы дамиды.
Сенсорлық афазия немесе Вернике афазиясы сол жақ уақыт
ша аймаққа, яғни мидың жоғарғы уақытша гирусының орта
ңғы және артқы бөліктеріне әсер еткенде дамиды.

25.

Сенсорлы афазия
Сенсорлық афазияның ак
устикалық-гностикалық т
үрімен науқас саңырауға
шалдықпайды, бірақ құла
қ дыбыстарымен немесе д
ыбыстық жағынан ұқсас с
өздермен ажырата алмайд
ы. Бұл патология бағытта
лған сөйлеудің мағынасы
мен түсінігінің бұрмалану
ына әкеледі..
Акустикалық-мнестикалық а
фазия сол жақ уақытша айма
қтың ортаңғы бөлімдерінің қ
ыртысының зақымдануы нәт
ижесінде пайда болады. Ол ес
те сақтау қабілетінің нашарла
уымен сипатталады. Егер сөй
леу орталықтары мен визуалд
ы анализатордың арасындағ
ы ассоциативті байланыстар
бұзылса, науқас заттардың ат
тарын ұмытады, афазияның б
ұл түріндегі сөз тіркестерінің
құрылымы дұрыс болып қала
ды.

26.

Мидың сол жақ жарты шарының темперопариальды-о
ксипитальды аймағының жеңілуі семантикалық афази
яның дамуына әкеледі. Бұл логикалық және граммати
калық құрылымдарды түсінудің бұзылуынан көрінеді.
Пациенттерге: «шеңбердің үстінен нүкте салу» немесе «
нүктенің үстіне шеңбер салу» сияқты сұраныстарды ор
ындау қиынға соғады. Науқастар сөздерді ұмытады, бі
рақ бірінші слог жазылған кезде пациент бүкіл сөзді қа
йта шығарады.
Төменгі маңдайдың артқы бөлігінің бұзылысы моторл
ы афазияға немесе Броканың афазиясына әкеледі. Бұл
жағдайда тілдің, еріннің және көмейдің қозғалу ортал
ықтары зардап шегеді, бұл артикуляцияны бұзуға әке
леді. Афазияның бұл түрі ауызша және жазбаша сөйле
уді бұза отырып жүреді. Науқас бағытталған сөйлеуді
түсініп сөйлей алмайды.

27.

Гнозис – тану
Гноздық бұзылыстар кіріс импульстерінің интерпретациясы бұз
ылған кезде, сондай-ақ алынған мәліметтерді жадта сақталатын
кескіндермен салыстыру бұзылған кезде пайда болады.
Гноздың бұзылыстары агнозия деп аталады. Олар қоршаған затт
армен және бүкіл әлеммен «танысу» сезімін жоғалтуымен сипат
талады.
Агнозия жалпы болуы мүмкін. Сонымен бірге ғарыштағы толық
дезориентация байқалады. Бұл патология өте сирек кездеседі.

28.

Агнозия
Көрнекі агнозия пациент көретін затта
рды танудың бұзылуымен сипатталат
ын, желке қыртысының зақымдануы
нәтижесінде дамиды. Науқас нысанны
ң сыртқы қасиеттерін, мысалы, пішіні,
мөлшері мен түсі сияқты дәл сипаттай
алады, бірақ ол заттың өзін атай алма
йды. Егер бұл зат науқастың қолына т
үссе, онда ол оны бірден таниды.
Тамақтану және иіс сезу аурул
ары өте сирек кездеседі.
Сезімтал агнозиялар тактильді, ау
ыратын, температуралық және пр
оприоцептивті бейнелерді танудың
бұзылуымен сипатталады. Бұл пат
ология париетальды аймақтың за
қымдалуына тән.
Есту агнозиясы Гешль гирусы
аймағындағы қыртыстың зақ
ымдануы нәтижесінде дамиды.
Олар бұрын таныс болған дыб
ыстарды танудың бұзылуыме
н сипатталады. Кейде науқас
дыбыстың бағытын, оның жиі
лігін анықтай алмайды.

29.

Праксис - бұл мақсатты әрекет.
Адам өз өмірінің барысында ми қыртысында арнайы байланыс
тар қалыптастыру арқылы жүзеге асатын көптеген қимылдард
ы үйренеді. Бұл байланыстар бұзылған кезде кейбір әрекеттер
ді орындау қабілеті нашарлайды немесе мүлдем жоғалады, яғн
и апраксия пайда болады.
Түймені басу, қол алысу және т.с.с. сияқты күрделі қозғалтқы
ш әрекеттері ғана нашарлайды.
Апраксия патологиялық фокус мидың доминантты жарты шар
ының парието-оксипитальды-уақытша аймағында локализация
ланған кезде дамиды.
Апраксия іс-қимыл жоспарын бұзумен қатар жүреді, ол қандай
-да бір әрекетті орындауға тырысқан кезде қажетсіз әрекеттерд
ің көп болуымен көрінеді.

30.

Апраксия
Қозғалтқыштық апракси
я науқастың өзіне жүктел
ген әрекеттерді орындай а
лмайтындығымен сипатт
алады, дегенмен міндет тү
сінікті. Алдымен көрсетіл
ген болса, науқас әрекетті
қайталай алмайды.
Идеаторлық апраксиямен науқас
ойдан шығарылған заттармен іс-ә
рекеттің орындалуын көрсете алм
айды (мысалы, шашты қалай тар
айтынын, стаканда қантты қалай
араластыратынын және т.с.с.), ос
ы типтегі апраксиямен науқас іс-ә
рекетті негізінен автоматты түрде
орындай алады.
Конструктивті апраксия науқастың күрделі моторлық әрекетті о
рындай алмауымен сипатталады, мысалы, сіріңкеден кез-келген
құрылымды сала алмайды.
English     Русский Rules