Охорона праці та безпека життєдіяльності в навчальних закладах
Інформаційні ресурси:
Профільні установи:
Нормативно-правова база:
Організація роботи з охорони праці та БЖД
Розслідування нещасних випадків
Нормативно-правова база:
Нормативне забезпечення навчальних предметів
Нормативне забезпечення навчальних предметів
Санітарно-гігієнічне забезпечення
Надання першої домедичної допомоги
Навчання та перевірка знань
Перелік питань вступного інструктажі:
Види інструктажів з охорони праці для працівників:
Розділи інструкцій з БЖД для учнів:
Комплекс бесід (занять) із попередження дитячого травматизму в 1-11 класах
Вимоги безпеки для учнів під час канікул
Пожежна безпека
2.82M
Categories: educationeducation lawlaw life safetylife safety

Охорона праці та безпека життєдіяльності в навчальних закладах

1. Охорона праці та безпека життєдіяльності в навчальних закладах

Астахова Марія Сергіївна,
ст. викладач кафедри
соціально-гуманітарної освіти

2. Інформаційні ресурси:

Всеукраїнський науковопопулярний журнал
“Безпека
життєдіяльнності”
Періодичні журнали
“Охорона праці”,
“Пожежна безпека”,
“Надзвичайна ситуація”

3. Профільні установи:

4. Нормативно-правова база:

1. Конституція України, 1996 р.
2. Кодекс Законів про працю, 1971 р.
3. Кодекс цивільного захисту України, 2013 р.
4. Закон України «Про охорону праці», нова редакція
від 2002 р.
5. Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», 1994 р.
6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві», 2001 р.
7. Закон України «Про дорожній рух», 1993 р. та ін.

5. Організація роботи з охорони праці та БЖД

єдина система організації роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності
обов’язки посадових осіб щодо забезпечення здорових
і безпечних умов навчально-виховного процесу
організація роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності під час проведення:
- науково-дослідної;
-позакласної;
-позашкільної;
-адміністративно-гоподарчої діяльності
порядок проведення та реєстрації інструктажів з
безпеки життєдіяльності
Наказ МОНУ №563 від 01.08.2001р., зі змінами

6. Розслідування нещасних випадків

Виробничий
характер
Невиробничий
характер
Травматизм
під час НВП
з учнями
«Деякі питання розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві« (Постанова Кабінету Міністрів України
від 30.11.2011 р. № 1232)
«Положення про розслідування та облік нещасних
випадків невиробничого характеру»
(Постанова Кабінету Міністрів України від
22.03. 2001 р. № 270)
«Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що стались під час
навчально-виховного процесу в навчальних
закладах» (наказ МОНУ від 31.08. 2001 р.
№ 616, зміни 2013 р.)

7.

8.

9.

10. Нормативно-правова база:

Лист МОНУ «Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з
питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності у навчально-виховному
процесі» від 26.04.13 № 1/9-305
Dodatok1.doc

11. Нормативне забезпечення навчальних предметів

Навчальний
предмет
Фізика,
хімія,
біологія
Нормативно-правова база
Лист
МОНмолодьспортУ № 1/9-72 від 01.02.12 «Про
інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у
кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх
навчальних закладах»;
Наказ МНС України від 16.07.2012 № 992 «Про затвердження
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу
в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх
навчальних закладів»;
Лист МОНУ від 17.07.2013 №1/9-498 «Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення
інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в
кабінетах природничо-математичного напряму»;
Наказ
МОНмолодьспортУ № 1085 від 15.11.10 «Про
затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з
біології в загальноосвітніх навчальних закладах».

12. Нормативне забезпечення навчальних предметів

Інформатика
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики,
затверджені Наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81.
Лист
Міністерства
освіти
і
науки
України
від 17.07.2013 № 1/9-497 “Про використання Інструктивно-методичних
матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах
інформатики
та
інформаційно-комунікаційних
технологій
загальноосвітніх навчальних закладів”
Вчителі
фізичної
культури
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в
ЗНЗ, затверджені наказом МОНУ №521 від 01.06.2010 р.
Вчителі
технічної
праці
Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих
майстернях навчальних закладів системи ЗСО, затверджені наказом
МОНУ №730 від 13.08.2007 р.
Вихователі
групи
подовженого
дня
Лист МОНУ від 18.07.2013 року № 1/9-503 “Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних
умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого
дня загальноосвітнього навчального закладу”
Шкільні
бібліотекарі
Наказ МНС “Про затвердження Правил охорони праці для працівників
бібліотек” від 12.12.2012 № 1398

13. Санітарно-гігієнічне забезпечення

ДСанПіН 5.2.2.008-01 «Утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу»;
ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування та обладнання
кабінетів комп'ютерної техніки та режими праці
учнів на ПК».

14. Надання першої домедичної допомоги

НАКАЗ МОЗ України
«Про затвердження
порядків надання
домедичної допомоги
особам при
невідкладних станах»
від 16.06.2014 р.
№ 398

15.

Вибухонебезпека
Лист МОНУ «Методичні рекомендації для
проведення бесід з учнями з питань: уникнення
ураження мінами і вибухонебезпечними
предметами; поведінки у надзвичайних
ситуаціях» № 1/9-385 від 30.07.2014 р.
Наказ МОНУ «Щодо заходів безпеки у навчальних
заходів» №2 від 06.01.2015 р.
Пам'ятка про правила поводження в разі
виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів

16.

17. Навчання та перевірка знань

Положення про проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці у
навчальних закладах, наказ МОНУ від
18.04.2006 № 304, зі змінами;
Лист МОНУ “Про використання Методичних
матеріалів щодо організації навчання та
перевірки знань з питань охорони праці,
БЖД” від 16.06.2014 № 1/9-319

18.

Види
Види інструктажів
інструктажів зз БЖД
БЖД
Вступний
Вступний
Первинний
Первинний
Початок
Початок
навчального
навчального року,
року,
11 раз
на
рік
раз на рік
-на
початку
-на початку
навчального
навчального
року,
року, перед
перед зимовим
зимовим
та
літніми
канікулами;
та літніми канікулами;
-перед
-перед виконанням
виконанням
-окремих
завдань;
-окремих завдань;
-лабораторні;
-лабораторні;
-практичні.
-практичні.
Реєстрація
Реєстрація
вв класному
класному журналі
журналі
Реєстрація
Реєстрація
ввкласному
класномужурналі,
журналі,
ввокремому
окремомужурналі
журналі
Позаплановий
Позаплановий
Цільовий
Цільовий
-олімпіади;
-олімпіади;
-- порушення
порушення
-екскурсії;
нормативно-правових
нормативно-правових актів;
актів; -екскурсії;
-змагання
-змагання та
та інші;
інші;
-- уу разі
разі нещасних
нещасних випадків
випадків
-громадські
роботи
-громадські роботи
Реєстрація
Реєстрація вв окремому
окремому
журналі
журналі
інструктажів
інструктажів зз БЖД
БЖД

19. Перелік питань вступного інструктажі:

1.Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру.
Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на
спортивних майданчиках, навчально-дослідних ділянках
тощо.
2.Загальні правила поведінки під час навчально - виховного
процесу. Обставини та причини найбільш характерних
нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах.
3.Вимоги безпеки при проведенні позакласних та
позашкільних заходів.
4. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі дії у разі
надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру.
5.Безпека дорожнього руху.
6. .Перша (долікарська ) допомога у разі нещасних випадків,
надзвичайних подій тощо.

20.

Учні розписуються з 14 років

21. Види інструктажів з охорони праці для працівників:

вступний;
первинний;
повторний;
позаплановий;
цільовий.
Інструкції з охорони праці розробляються відповідно
до наказу Держняглядохоронпраці №9 від 29.01.98

22. Розділи інструкцій з БЖД для учнів:

загальні положення;
вимоги безпеки перед початком роботи;
вимоги безпеки під час виконання роботи;
вимоги безпеки після закінчення роботи;
вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Розробляються на 5 років

23. Комплекс бесід (занять) із попередження дитячого травматизму в 1-11 класах

Місяць

Зміст бесід (занять)
Кіл.
год.
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Кількість годин
Правила дорожнього руху
Правила протипожежної безпеки
Запобігання отруєнням
Правила безпеки при користуванні
газом
5. Правила безпеки з
вибухонебезпечними предметами
6. Правила безпеки на воді
7. Правила безпеки користування
електроприладами, при
поводженні
з джерелами електроструму
1.
2.
3.
4.
Разом годин:
10
10
2
4
2
1
6
1
5
4
1
41
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
1
1
1
1
1
1
1
4
6
1
4
1
1
2
5
Посібник: Система роботи з безпеки життєдіяльності в загальноосвітньому навчальному
закладі. Збірник нормативних і методичних матеріалів. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – 44 с.
23
23

24. Вимоги безпеки для учнів під час канікул

Лист МОНУ від «26» травня 2014 р.
№1/9-266 «Про використання Методичних
матеріалів «Вимоги безпеки для учнів під
час канікул»
Метод. матеріали для учнів під час
канікул.docx

25. Пожежна безпека

Правила пожежної безпеки для
навчальних закладів та установ системи
освіти України, затверджені наказом
Міністерства освіти України № 974 від
15 серпня 2016 року
English     Русский Rules