Тема 3 Основні фонди підприємства
Теоретичні питання
1. Основні завдання в управлінні капіталом підприємства
1. Основні завдання в управлінні капіталом підприємства
1. Основні завдання в управлінні капіталом підприємства
1. 2.Поняття та структура основних фондів підприємства.
2.Поняття та структура основних фондів підприємства.
2.Поняття та структура основних фондів підприємства.
3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.
3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.
3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.
3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.
3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.
4.Знос та амортизація основних фондів.
4.Знос та амортизація основних фондів.
4.Знос та амортизація основних фондів.
4.Знос та амортизація основних фондів.
5. Показники використання основних фондів.
5. Показники використання основних фондів.
5. Показники використання основних фондів.
6. Нематеріальні активи підприємства.
6. Нематеріальні активи підприємства.
6. Нематеріальні активи підприємства.
505.76K
Category: economicseconomics

Основні фонди підприємства

1. Тема 3 Основні фонди підприємства

2. Теоретичні питання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Основні завдання в управлінні капіталом підприємства
Поняття та склад основних фондів підприємства.
Форми обліку та методи оцінки основних фондів
підприємства.
Знос та амортизація основних фондів.
Показники використання основних фондів.
Шляхи підвищення ефективності використання основних
фондів та виробничих потужностей підприємств за сучасних
умов.
Нематеріальні активи підприємства.

3. 1. Основні завдання в управлінні капіталом підприємства

Капітал підприємства – нагромаджений шляхом
збереження запасів економічних благ у формі
грошових коштів та реальних капітальних
товарів, що залучається його власниками в
економічний процес як інвестиційний ресурс і
чинник виробництва з метою отримання доходу,
функціонування яких в економічній системі
базується на ринкових принципах і пов'язане з
чинниками часу, ризику і ліквідності

4. 1. Основні завдання в управлінні капіталом підприємства

Основні завдання в управлінні капіталом підприємства:
1. Формування достатнього обсягу капіталу, що
забезпечить необхідні темпи економічного розвитку
підприємства.
2. Оптимізація розподілу сформованого капіталу за
видами діяльності та напрямами використання.
3. Забезпечення умов досягнення максимальної
доходності капіталу за запланованого рівня фінансового
ризику.
4. Забезпечення мінімізації фінансового ризику,
пов'язаного з використанням капіталу, за запланованого
рівня його доходності.

5. 1. Основні завдання в управлінні капіталом підприємства

5. Забезпечення постійної фінансової рівноваги
підприємства у процесі його розвитку.
6. Забезпечення належного рівня фінансового контролю
над підприємством з боку його засновників.
7. Забезпечення належної фінансової гнучкості
підприємства.
8. Оптимізація обігу капіталу. 9. Забезпечення
своєчасного реінвестування капіталу.

6. 1. 2.Поняття та структура основних фондів підприємства.

Основні фонди засоби праці, які використовуються в
процесі виробництва тривалий час (впродовж періоду,
який перевищує 365 календарних днів від дати їх введення
до експлуатації), зберігаючи при цьому свою натуральноречовинну форму, а їхня вартість переноситься на
виготовлений продукт поступово по мірі використання.

7. 2.Поняття та структура основних фондів підприємства.

За цільовим призначенням виділяють наступні групи
основних фондів:
– будівлі;
– споруди;
– передавальні пристрої;
– машини та устаткування;
– транспортні засоби;
– інструмент;
– виробничий інвентар;
господарський інвентар.

8. 2.Поняття та структура основних фондів підприємства.

Залежно від участі у виробничому процесі в складі
виробничих фондів виділяють:
активну частину (машини, обладнання,
інструмент, вимірювальні прилади);
пасивну частину (будівлі, споруди, інвентар).
Співвідношення окремих груп основних фондів в їх
загальному обсязі є видовою (виробничою)
структурою основних фондів.

9. 3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.

1.Оцінка за первісною (балансовою) вартістю:
Вперв = Впридб + Вдост + Вмонт + Він ,
де Впридб – ціна придбання устаткування;
Вдост – транспортні витрати на його доставку;
Вмонт – витрати, пов’язані з монтажем устаткування;
Він – інші витрати, пов’язані з введенням основних
фондів в дію.

10. 3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.

Оцінка за відновленою вартістю:
Ввідн = Вперв х і,
де і – індекс зростання (зменшення) ціни (показник
індексації основних фондів).

11. 3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.

оцінка основних фондів за залишковою вартістю:
Взал = Вперв – Взн ,
де Сзн – вартість зносу.

12. 3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.

Приклад. Визначимо первісну та залишкову
вартість основних виробничих фондів, якщо ціна
придбання одиниці устаткування – 5 тис грн;
транспортно-монтажні витрати – 1,0 тис грн;
норма амортизації – 10% чи 0,1; період
експлуатації – 7 років.

13. 3.Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.

Первісна вартість основних фондів дорівнюватиме:
Вперв = 5,0 + 1,0 = 6 тис грн
Залишкова вартість визначається вирахуванням з
первісної вартості суми накопиченого зносу:
Вв = 6,0 – 6 0,1 7 = 1,8 тис грн

14. 4.Знос та амортизація основних фондів.

Фізичний знос виражається втратою основними фондами
технічних властивостей та характеристик в результаті
експлуатації, атмосферних впливів, умов збереження.
Розрізняють повний і частковий знос
Коефіцієнт фізичного зносу окремих видів основних фондів
за строком експлуатації визначається:
Тф
Кфз =
Тн
де Тф фактичний термін служби, років;
Тн нормативний термін служби, років.
,.

15. 4.Знос та амортизація основних фондів.

Моральний знос основних фондів виражається в знеціненні
їх вартості до настання повного фізичного спрацювання під
впливом НТП.
Розрізняють 2 роди морального зносу:
1)знос першого роду полягає в зменшенні вартості діючих
фондів, внаслідок скорочення витрат на відтворення
аналогічних.
2) знос другого роду полягає в зменшенні вартості основних
фондів у результаті появи сучасніших, продуктивніших та
економічних видів.

16. 4.Знос та амортизація основних фондів.

Загальний коефіцієнт зносу основних фондів визначається за
формулою:
К = 1 – (1 - Кф) х (1 - Км);
де КФ коефіцієнт фізичного зносу;
КМ коефіцієнт морального зносу.
Амортизація процес перенесення вартості основних
фондів на вартість готової продукції з метою нагромадження
коштів для повного їх відновлення. Грошовим виразом
розміру амортизації є амортизаційні відрахування.
,

17. 4.Знос та амортизація основних фондів.

Норма амортизації для певної групи обладнання
визначається із залежності:
Сп−Сл
На =
;
Сп х Тсл
де СП – первісна вартість основних фондів певної групи;
СЛ – ліквідаційна вартість основних фондів;
ТСЛ – термін служби основних фондів, визначений
технічною документацією.

18. 5. Показники використання основних фондів.

До показників ступеня зносу відносять:
Тф
Кфз =
Тн
Коефіціент зносу;
Коефіціент придатності. Кпр =
ОФпр
ОФ
Інтенсивність відновлення основних фондів підприємства
може бути охарактеризована такою системою показників:
Коефіціент
Коефіціент
ОФввед
оновлення; Кпр =
ОФ
ОФвив
вибуття; Кпр =
ОФ

19. 5. Показники використання основних фондів.

Основним із загальних показників використання основних
фондів є фондовіддача (Фв)
Фв=
English     Русский Rules