Інноваційні підприємства в Україні
Таблиця 1. Динаміка параметрів впровадження інновацій на промислових підприємствах України у 2011-2013 рр.
Таблиця 2. Кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю та її напрямки в Україні у 2011-2013 рр., од.
Рис.2. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні у 2013 році, %
Таблиця 4. Діючі технопарки в Україні
Таблиця 4. Діючі технопарки в Україні (продовження)
Таблиця 4. Діючі технопарки в Україні (закінчення)
Основні проблеми, які стримують масштаби та інтенсивність інноваційної діяльності в Україні
144.39K
Category: industryindustry

Інноваційні підприємства в Україні

1. Інноваційні підприємства в Україні

ІННОВАЦІЙНІ
ПІДПРИЄМСТВА В
УКРАЇНІ
Підготувала
Бондарчук В.О.
студентка 2-го курсу фінансово-економічного факультету, групи 210
Науковий керівник:
А.І. Дмитренко,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств

2.

Інноваційне
підприємство

це
підприємство
(об’єднання
підприємств), що розробляє, виробляє
і реалізує інноваційні продукти і (або)
продукцію чи послуги, обсяг яких у
грошовому вимірі перевищує 70 %;
його загального обсягу продукції і
(або) послуг

3.

4.

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
0
20
40
60
місце України за GCI
місце України за кластером
Всього країн
63
73 71
74
80
76
82
100
84
89
81
93
120
140
139
142
144
148
144
160
Рис. 1. Динаміка місця України за глобальним індексом конкурентоспроможності GCI та за
його окремим аспектом «Інноваційність» у 2010-2015 рр.

5.

2013 р.
9562.6
2012 р.
11480.6
2011 р.
14333.9
2010 р.
8045.5
2009 р.
7949.9
2008 р.
11994.2
2007 р.
10850.9
2006 р.
6160
2005 р.
5751.6
2004 р.
4534.6
2003 р.
3059.8
2002 р.
3013.8
2001 р.
1971.4
2000 р.
1757.1
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Рис. 2. Динаміка сукупних витрат інноваційної діяльності промислових підприємств в
Україні у 2000-2013 рр., млн.грн.

6. Таблиця 1. Динаміка параметрів впровадження інновацій на промислових підприємствах України у 2011-2013 рр.

Значення за рік
Показник
2011
2012
2013
Кількість інноваційно активних підприємств,
од.
1679
1758
1715
Частка інноваційно активних підприємств у
загальній кількості промислових підприємств,
%
16,2
17,4
16,8
24995,3
36157,7
35891,6
3,8
3,3
3,3
Обсяг реалізованої інноваційної продукції,
млн.грн.
Частка реалізованої інноваційної продукції у
загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, %

7. Таблиця 2. Кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю та її напрямки в Україні у 2011-2013 рр., од.

Значення за рік
Показник
Усього, од.
з них
2011
2012
2013
1679
1758
1715
-
мали витрати на інноваційну діяльність
1348
1362
1337
-
впроваджували інновації
- у т.ч.
1327
1371
1312
-
впроваджували інноваційні види продукції
731
704
683
-
впроваджували нові технологічні процеси
605
598
665
-
реалізовували інноваційну продукцію, що
заново
впроваджена
або
зазнала
технологічних змін протягом останніх трьох
років
1043
1037
1031

8. Рис.2. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні у 2013 році, %

Кошти з інших джерел; 4%
Кредити; 7%
Кошти вітчизняних та іноземних інвесторів; 14%
Кошти державного та місцевих бюджетів; 2%
Власні кошти; 73%
Рис.2. Структура джерел фінансування інноваційної
діяльності промислових підприємств в Україні у
2013 році, %

9. Таблиця 4. Діючі технопарки в Україні

Назва та контактні
координати
1. ПрАТ «Інститут
монокристалів», м.
Харків,
www.isc.kharkov.com
2.Технопарк
«Інститут
електрозварювання
ім. Є.О.Патона»,
м. Київ
http://stc-paton.com/
3. Технопарк
«Напівпровідникові
технології і
матеріали,
оптоелектроніка і
сенсорна техніка»,
м.Київ
http://www.isp.kiev.ua
Учасники та партнери
Пріоритетні напрями діяльності:
НТК «Інститут
монокристалів» НАН
України, ЦРМБ
«Харківські технології»,
Агентство європейських
інновацій
медицина і біотехнології, машинобудування і приладобудування, енергетика, нові
кристалічні і полімерні матеріали для енергетики, енергоефективні джерела світла
і альтернативні джерела енергії, матеріали, прилади, устаткування і технології для
моніторингу і захисту навколишнього середовища, технічні засоби боротьби із
злочинністю; розробка методичних матеріалів, підготовка науковців і
висококваліфікованих фахівців в області інноваційної діяльності, трансферу
технологій і комерціалізації наукових розробок відповідно до напрямів діяльності
технопарку.
ІЕЗ ім.. Є.О. Патона,
ТОВ «Технопромінь»,
НІЦ «Дуга», НДЦ
«Експловелд», ДВП
«Екотехнологія», ПАТ
«КСЕЗО», ТОВ «Селма»,
ПАТ «Запорізький завод
зварювальних флюсів та
скловиробів»,
Сучасні енергоефективні і ресурсосберігаючі технології, устаткування і
конструкції; спеціальна електрометалургія, технології переробки металолому,
збагачення металургійної сировини, підвищення якості кінцевої металургійної
продукції; сучасні машини, механізми і засоби нової техніки в ракетно-космічній і
авіаційній областях, в суднобудуванні, залізничному і морському транспорті;
грунтообробна і прибиральна техніка з продовженим завдяки технологіям
зварювання і зміцнення ресурсом робочих деталей; зварювальні і споріднені
процеси при будівництві, експлуатації і реконструкції доріг, мостів і транспортних
систем, використовування зварювання і споріднених технологій в медицині.
Інститут фізики
напівпровідників імені
В.Є.Лашкарьова НАН
України
Отримання і обробка початкової сировини, виготовлення напівпровідникових,
діелектричних, електропровідних матеріалів і багатошарових структур на їх
основі, а також виробів з них для промислової і побутової електронної техніки;
оснащені сенсорами пристрої, устаткування, машини, а також енерго- і
ресурсосберігаючі системи контролю і управління технологічними процесами і
виробництвом в машинобудуванні, металургії, енергетиці, транспорті, авіа- і
ракетно-космічній техніці, нафтовій і газовій промисловості, АПК тощо.

10. Таблиця 4. Діючі технопарки в Україні (продовження)

Назва та контактні
координати
4. Науковий парк
«Київська
політехніка», м. Київ
http://spark.kpi.ua
5. Технопарк «Інститут
технічної
теплофізики», м. Київ
www.ittf.kiev.ua
6. Технопарк
«Текстиль», м. Херсон,
http://runo.ks.ua
Учасники та партнери
Пріоритетні напрями діяльності:
НТУУ «Київський
політехнічний інститут»,
ТОВ ««Polyteco»,
Білорусько-Український
центр науково-технічного
та інноваційоного
співробітництва, УНТЦ,.
ПО «СНТ», ТОВ «EPAM
Systems», ТОВ «ІАС»
Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії
наноматеріалів та нанотехнологій, нові технології та обладнання для якісного медичного
обслуговування, лікування, фармацевтики, інформаційні, комунікаційні технології,
робототехніка, розвиток технологій АПК, розвиток транспортної системи, ракетнокосмічної галузі, авіа- і суднобудува, озброєння, транспортування енергії, впровадження
ергоефективних ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії,
охорона довкілля
Інститут технічної
теплофізики НАН України,
ПрАТ "Дослідне
конструкторськотехнологічне бюро
теплоенергетичного
приладобудування, м. Київ.,
ПрАТ "Енергія-Інвест",
ПАТ "Коростеньхіммаш",
КП "Промел“,.
Технологічне устаткування для теплоенергетики: когенераційні технології (комбіноване
виробництво теплоти та електроенергії), створення сучасного та модернізація і
подовження ресурсу існуючого енергогенеруючого устаткування, теплофізичне
приладобудування, заходи з підвищення ефективності експлуатації, подовження ресурсу
та перепрофілювання об'єктів атомної енергетики; нетрадиційна енергетика:
(геотермальна, сонячна та біоенергетика), енерго- та ресурсоощадні теплотехнології:
теплотехнології та устаткування на основі дискретно- імпульсної трансформації енергії,
енергоощадні нанотехнології для обробки рідинних гетерогенних середовищ,
енергоресурсоощадне технологічне устаткування на основі тепломасообмінних процесів
металургійних виробництв; екологія в енергетиці: екологічний моніторинг в енергетиці,
технології та устаткування для зменшення шкідливих викидів та викидів парникових газів
в енергетиці
Херсонський національний
технічний університет
,Асоціація вівцеводів та
козоводів України,
Херсонська ТПП, Інститут
твариннцитва степових
районів «Асканія-Нова»,
Херсонський державний
аграрний університет,ТОВ
«Бородіно-А»,
Нові технології глибокої переробки сировини для текстильної та легкої промисловості;
розробка технологій та дослідне виробництво конкурентоспроможних текстильних
матеріалів нового асортименту, у тому числі спеціального призначення.; удосконалення
хімічних технологій обробки текстильних матеріалів. розробка препаратів та технологій
застосування текстильно-допоміжних речовин та барвників для легкої та текстильної
промисловості. Біотехнології в текстильній та легкій промисловості; створення
універсального обладнання, модульних комплексів для текстильної та легкої
промисловості; автоматизація та комп’ютеризація систем управління і контролю
технологічних процесів у текстильній та легкій промисловості.

11. Таблиця 4. Діючі технопарки в Україні (закінчення)

Назва та контактні
координати
7. Науковотехнологічний парк
«Яворів», м. Львів,
http://tp-yavoriv.at.ua
Учасники та партнери
Львівська ОДА,
Яворівська РДА, НУ
«Львівська політехніка»,
ТОВ «Центр розвитку
новітніх технологій»;
ДП «Українська
академічна дослідницька
мережа «УАРНЕТ»;
ПрАТ «НВЦ «ОРДАНА»;
ПрАТ «Українська
страхова група»;
ТОВ «Стебницький
калійний завод»;
ТОВ Аеротех»;
ТОВ «Центр досліджень
мінеральної сировини
«Західмінерал»
Пріоритетні напрями діяльності:
Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій.
Машинобудування та організація виробництва побутової техніки з
використанням вітчизняних технологій.
Мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації.
Розвиток інноваційної культури суспільства.
Охорона довкілля та здоров’я людини.

12. Основні проблеми, які стримують масштаби та інтенсивність інноваційної діяльності в Україні

Відверто ворожі військові, політичні, економічні, інформаційні дії
російської федерації відносно України.
Зниження ділової активності та скорочення економіки держави.
Високий рівень корумпованості органів державної влади.
Нестабільність та недосконалість нормативно-правового забезпечення
регулювання інноваційної діяльності.
Декларативний характер державної підтримки інноваційно-активних
підприємств.
Кардинальне зниження курсу національної валюти, а, відтак і суттєве
дорожчання вартості залучення науково-технічних ресурсів з-за кордону.
Значна вартість фінансових ресурсів.
Обмеженість власних коштів суб’єктів господарювання як потенційних
інноваторів, так і споживачів інноваційної продукції.
English     Русский Rules