ЗМІСТ ОСВІТИ
План
ЗМІСТ ОСВІТИ
ЗМІСТ ОСВІТИ
На кожному етапі суспільно-економічного розвитку до змісту освіти висувались ті чи інші вимог Фактори, що впливають на формування змісту о
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
Теорія формальної освіти
Теорія матеріальної освіти
Теорія єдності формальної та матеріальної освіти
Елементи змісту освіти
Вимоги до формування змісту освіти
Що таке державний стандарт освіти?
Державні стандарти
Документи що визначають зміст освіти
Навчальний план
На основі навчально плану складається розклад занять
Навчальна програма
Структура навчальної програми
Навчальні підручники та посібники
Дякуємо за увагу 2010 р.
3.13M
Categories: educationeducation artart

Зміст освіти. Для студентів спеціальності - Народна художня творчість

1. ЗМІСТ ОСВІТИ

Для студентів спеціальності
“Народна художня творчість”
Викладач:
Близнюк Валентина Іванівна

2. План

Загальна характеристика змісту освіти
Основні підходи до визначення змісту
освіти
Основні завдання змісту освіти
Елементи змісту освіти
Державні стандарти
Документи що визначають зміст освіти

3.

Людство
Людство
накопичило
накопичило
величезний
величезний
обсяг
обсягзнань
знань
про
проприроду,
природу,
суспільство,
суспільство,
виробничу
виробничу
діяльність.
діяльність.
Зміст
Змістосвіти
освіти
виокремлює
виокремлює
лише
лишечастину
частину
узагальненого
узагальненого
досвіду
досвідулюдей.
людей.

4. ЗМІСТ ОСВІТИ

Зміст освіти це чітко окреслена
система знань, умінь
і навичок, якими учні
та студенти
оволодівають у
навчальних закладах
Зміст
освіти
система наукових
знань, умінь і навичок,
оволодіння якими
забезпечує всебічний
розвиток розумових і
фізичних здібностей
учнів, формування їх
світогляду, моралі та
поведінки, підготовку
до суспільного життя ,
до праці.

5. ЗМІСТ ОСВІТИ

Науково
Науково
обґрунтована
обґрунтована
система
система
дидактично
дидактичнота
та
методично
методично
оформленого
оформленого
навчального
навчального
матеріалу
матеріалудля
для
різних
різнихосвітніх
освітніхіі
кваліфікаційних
кваліфікаційних
рівнів
рівнів
Узагальнена
Узагальненасистема
системазнань
знань
про
проприроду,
природу,сучасне
сучасне
виробництво,
виробництво,суспільство,
суспільство,
культуру
культуруі імистецтво,
мистецтво,про
про
людину;
людину;
Система
Системаузагальнених
узагальнених
інтелектуальних
інтелектуальнихта
та
практичних
практичнихумінь,
умінь,
навичок
навичоктворчого
творчогорозвитку
розвитку
практичних
практичнихі ітеоретичних
теоретичних
проблем,
проблем,
Етичних
Етичнихнорм
норм

6. На кожному етапі суспільно-економічного розвитку до змісту освіти висувались ті чи інші вимог Фактори, що впливають на формування змісту о

На кожному етапі суспільно-економічного розвитку до змісту освіти
висувались ті чи інші вимог
Фактори, що впливають на формування змісту освіти
Рівень
розвитку
виробництва
культура
техніка
Фактори:
освіта
Педагогічна
теорія
наука
Виховні
завдання,
які ставить суспільство
перед закладами освіти

7. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

ТЕОРІЯ
формальної
освіти
Теорія
Теоріяєдності
єдності
матеріальної
матеріальноїта
та
формальної
формальної
освіти
освіти
Теорія
Теорія
матеріальної
матеріальної
освіти
освіти
Педоцентрична
Педоцентрична
теорія
теорія
(дидактичного
(дидактичного
утилітаризму)
утилітаризму)

8. Теорія формальної освіти

Основне завдання освіти:
“ гімнастика для розуму” розвиток розумових сил, логічного мислення, уяви,
памяті, інтелекту учнів, яке вирішується через
предмети гуманітарного циклу, математику, логіку.
Ж.-Ж. Руссо
Й.Г.Песталоцці
Й.-Ф. Гербарт

9.

10. Теорія матеріальної освіти

критерієм для відбору
навчального матеріалу
( визначення змісту освіти)
повинна бути степінь його
придатності для життя, для
практичної діяльності учнів у
майбутньому ;
Енциклопедичність
знань
Великий обсяг знань з
різних галузей науки
У змісті освіти переважають
предмети, що забезпечують
оволодіння практично
корисними вміннями та
навичками: це предмети
природничо-математичного
циклу фізика,
географія,
астрономія,
математика та ін.
Ян Амос Коменський

11. Теорія єдності формальної та матеріальної освіти

заклади освіти
повинні не лише
розвивати учнів, але
й озброювати їх
знаннями , які будуть
корисними для їх
подальшої
діяльності
К.Д.Ушинський

12.

13. Елементи змісту освіти

Досвід відомих
способів діяльності
Знання
Досвід емоційно-ціннісного
ставлення до світу
Досвід творчої
діяльності

14. Вимоги до формування змісту освіти

Інтегрованість
Цінність
Полікультурність
знань
Світський
характер
Доступність
Демократизація
Вимоги
Гуманізація
Науковість Системність

15. Що таке державний стандарт освіти?

Державний стандарт освіти — це сукупність норм,
які визначають вимоги до освітнього, освітньокваліфікаційного рівня.
Державні стандарти освіти розробляються для
кожного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня
та напрямку підготовки (спеціальності) і
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не
рідше як один раз на десять років.
Складовими державного стандарту освіти є:
освітня (освітньо-кваліфікаційна) характеристика;
нормативна частина змісту освіти і тести.

16. Державні стандарти

Державний стандарт
відображає зміст освіти
кожного конкретного
навчального предмета
та результати навчання
(що повинні знати та
вміти учні).
Затверджує стандарт
Кабінет Міністрів
України.
Переглядають його не
рідше одного разу на 10
років.
стандарти
Базовий
навчальний план
Освітні стандарти галузей знань
(навальних предметів),
пропонованих учневі,
які він повинен знати.
Державні вимоги
до рівня засвоєння
змісту освіти за ступенями навчанн

17. Документи що визначають зміст освіти

Навчальні
плани
Навчальні
програми
Підручники та
посібники

18. Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - це затверджений
Міністерством освіти і науки державний
документ, що визначає структуру
навчального року, перелік навчальних
предметів, які вивчають у певному
навчальному закладі освіти, порядок їх
вивчення за роками, тижневу й річну
кількість годин, що відводяться на кожний
навчальний предмет.
Навчальний план складається з
інваріативної та варіативної частин:
Інваріативна частина містить перелік
предметів обов’язкових для вивчення в
даному навч. закладі.
Варіативна частина – це кількість годин на
предмети за вибором
( факультативи, гуртки, консультації).

19. На основі навчально плану складається розклад занять

20. Навчальна програма

НАВЧАЛЬНА
ПРОГРАМА державний документ,
що визначає зміст і
обсяг знань з кожного
навчального предмета,
умінь і навичок, які
необхідно засвоїти,
зміст розділів і тем з
розподілом їх за роками
навчання.

21. Структура навчальної програми

Вступ (анотація)
Пояснювальна записка
Тематичний план
Зміст курсу
Вимоги до знань та умінь
Тематика самостійної
роботи
Практичні та індивідуальні
заняття
Список рекомендованої
літератури

22. Навчальні підручники та посібники

Підручник – книга, яка
містить основи наукових
знань з певної навчальної
дисципліни, викладені згідно
з цілями навчання,
визначеними програмою і
вимогами дидактики.
Навчальний посібник книга, матеріал якої
розширює межі підручника,
містить додаткові, найновіші
та довідкові відомості.

23. Дякуємо за увагу 2010 р.

English     Русский Rules