Мәңгілік ел – тарих толқынында
Керей мен Жәнібек хандар. Қазақ мемлекетінің негізін қалаушылар болды
3.24M
Category: policypolicy

Мәңгілік ел – тарих толқынында

1. Мәңгілік ел – тарих толқынында

2.

www.ZHARAR.com

3.

Бұл туралы ел Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың: «Біз үшін
ортақ тағдыр – бұл біздің
Мәңгілік Ел, лайықты әрі ұлы
Қазақстан! Мәңгілік Ел –
жалпықазақстандық ортақ
шаңырағымыздың ұлттық
идеясы. Бабаларымыздың
арманы», – деген қанатты сөзі
күллі түркі халықтарын бір
серпілтіп, ертеңге деген сенім
ұялатқаны жасырын емес. Елбасы
және бір сөзінде: «Мәңгілік Ел –
ата-бабаларымыздың сан мың
жылдан бергі асыл арманы...
www.ZHARAR.com

4.

«Мәңгілік ел - ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл
арманы екенін барлығымыз білеміз. Ол арман әлем елдерімен
терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып
тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман
тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан, ұрпағы
ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз б ұл
армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргесін
қаладық. Мен қоғамда «қазақ елінің ұлттық идеясы қандай
болуы керек» деген сауалдың жиі талқыға түсіп жүргенін
естіп жүрмін, біліп жүрмін. Біз үшін болашағымызға ба ғдар
етіп ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін идея
бар. Ол - мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге
халқымыз мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Біз
еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі мәңгілік
елордамызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры
ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналады.
Ендігі ұрпақ - мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ
елінің ұлттық идеясы - Мәңгілік ел», - деді Президент.

5.

www.ZHARAR.com

6.

7.

8. Керей мен Жәнібек хандар. Қазақ мемлекетінің негізін қалаушылар болды

Тарих ғылымында ХІХ ғасырдың 60-шы
жылдарынан бері Қазақ хандығының
негізін қалаған екі тұлғаның – Керей
мен Жәнібектің есімдері анықталып,
белгілі болған. В.В.Вельяминов-Зернов
алғаш рет Оразмұхаммед ханның шығу
тегін анықтау барысында «Тарих-и
Рашидидің» мәліметтерін айналымға
енгізе отыра, былай деп жазған
болатын: «Қазақтар туралы (В.В.
Вельяминов-Зернов қырғыз қайсақтар
деп жазады – Б.К.) «Тарих-и Рашидиде»
Мұхаммед Хайдар айтқан мәліметтер
хижра бойынша 860 жылдан 944 жылға
дейінгі, яғни 1456 жылдан 1537-38 жылға
дейінгі кезеңді қамтиды.

9.

Жалпы, біз ұлттың бірлігі, толеранттылы қ ж әне еркіндік пен
теңдік туралы халқымыздың сан ғасыр бой ғы армандарыны ң
орындалуына бағытталған Қаза қстан Республикасыны ң Т ұңғыш
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың саяси ба ғытын қолдауымыз керек.
Себебі, Қазақстан атты туған еліміз к үннен-к үнге к өркейіп,
гүлденіп келеді. Егер биік белестерді ба ғындырамыз десек,
алдымызға ұлы мұраттар мен асыл ма қсаттар қоя білгеніміз ж өн.
Сонда ғана Қазақстан дүниежүзінде беделді, белгілі, айшы қты
орынға ие болары сөзсіз. Әрине, дамы ған алпауыт елдерді ң
қатарына қосылу үшін әлі де қажырлы еңбек ету қажет. Алайда
осы жолда бізге ешқандай кедергі келтірілмегенін ескерген ж өн.
Бүгінде Қазақстан жастары әлемнің қай елінен білім аламын десе
де өз еркі. Тек жиған білімі мен талабы болса бол ғаны. Сол үшін ел
болашағы жалынды жастарды ң қолында екенін естен шы ғарма ған
жөн. Ал жас ұрпақ өз кезегінде сапалы білімнен н әр алып, ал ға
қойған мақсатына жету жолында аянбай тер т өгуі қажет.

10.

2014 жылдың
17 қаңтарында Қазақстан
Республикасының
президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың
кезекті халыққа
жолдауын: «Бір жыл бұрын
мен еліміздің 2050 жылға
дейінгі дамуының жаңа
саяси бағдарын жария
еттім. Басты мақсат —
Қазақстанның ең дамыған
30 мемлекеттің қатарына
қосылуы.

11.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих тол қынында» атты е ңбегінде: «Тарихты ң ал ға
қойып отырған өктем талабы әрбір т үрік еліне әрт үрлі салада саяси, экономикалы қ,
мәдени және гуманитарлық тәсілдермен бірігу проблемасын шешуді ң б әріне бірдей те ң
институттық тетіктерін жаппай-т ұрмай іздестіруді міндеттейді», — дей отырып,
түрік мемлекеттері интеграциясыны ң тиімді жолдарын іздеу қажеттілігін к өрсетті.

12.

13.

14.

15.

«Тарихи Рашиди»: ХҮ ғасырдың 50-жылдарының аяғында Керей
хан Жәнібек ханмен бірге Өзбек хандығы тайпаларының бір
бөлігін басқарып, Моғолстанға қоныс аударған.

16.

17.

18.

19.

Жәнібек пен Керей бастаған
қауым әлемге «Қазақ
хандығы, қазақ мемлекеті»
келгенін көрсетті. Сол
заманнан бері Қазақ есімі
тарихи санаға, басқа елдерге
танымал болды.

20.

ХХІ ғасыр басындағы жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды ерте ңгі
нұрлы болашаққа, кемел келешекке апаратын біз - жастар.
Ендеше қияметтің қыл көпірінен сүрінбей өткен, т әуелсіз
Қазақстанымның табанының тұғырдан таймауын тілеп,
асыл мұраты алға жетелесін демекпін.

21.

Назарларыңызға
рахмет!!!
English     Русский Rules