Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
Мета психолого-педагогічного супроводу
Компоненти психолого-педагогічного супроводу
Компоненти психолого-педагогічного супроводу:
Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потреба­ми
Психологічна діагностика — це:
Особливості пізнавальної діяльності
Діагностичні мінімуми
Індивідуальний навчальний план
Основою індивідуального навчального плану є:
Стадії емоційних переживань
Корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами
Принципи складання різного роду корекційних програм
Психолого-педагогічний супровід спрямовано на
281.23K
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy
Similar presentations:

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

1. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
СУПРОВІД
ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ
Консультант РПМПК Городна Н.В.

2.

Вчитель повинен:
…Знати, що відбувається в душі дитини,
з чим вона прийшла до школи,
щоб не допустити жодного болючого дотику
до вразливого дитячого серця.
В. Сухомлинський

3. Мета психолого-педагогічного супроводу

Мета психологопедагогічного супроводу
Знайти шляхи для особистісного
зростання дитини.
(реалізація дітьми їх потенціальних
можливостей та підготовка до
незалежного життя у суспільстві)

4. Компоненти психолого-педагогічного супроводу

Основою психолого-педагогічного супроводу
навчання та виховання дітей з особливими освітніми
потребами є:
архітектурна безбар'єрність освітнього середовища;
доступність усіх форм навчання та освітніх послуг;
запровадження спеціальних технологій та адаптивних
технічних засобів навчання;
індивідуалізація та адаптація навчальних програм з
урахуванням потреб і можливостей дитини;
поєднання традиційних та інноваційних підходів до
розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
створення сприятливих умов для соціалізації, само
визначення та самореалізації дитини;
професійна орієнтація, підготовка до вибору май
бутньої професії.

5. Компоненти психолого-педагогічного супроводу:

систематичне
дослідження
психологопедагогічного статусу дитини (тобто, з
одного боку — вимог дорослих до дитини, а
з іншого — особливостей її розвитку) та
динаміки психічного розвитку у процесі
навчання;
створення соціально-психологічних умов для
розвитку особистості дитини та її успішного
навчання;
створення
спеціальних
соціальнопсихологічних умов для надання допомоги
дітям з особливими освітніми потребами.

6. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потреба­ми

Психологічний супровід дітей з
особливими освітніми потребами
передбачає:
психологічну діагностику;
психологічну
підтримку
педагогів,
зокрема
у
створенні
на
основі
отриманих даних індивідуальних карт
учнів; у складанні індивідуальних
навчальних планів;
психологічну підтримку батьків;
корекційну
роботу
з
дітьми
з
особливими освітніми потребами.

7. Психологічна діагностика — це:

діагностування з метою вивчення
сильних і слабких сторін розвитку
особистості;
виявлення і розв'язання проблем, що
виникають у процесі інтеграції дитини
в освітній простір;
проведення діагностичних мінімумів на
різних етапах навчання дитини у
загальноосвітньому
навчальному
закладі з метою вивчення динаміки її
розвитку та розв'язання можливих
проблем під час кризових періодів.

8. Особливості пізнавальної діяльності

співвідношення рівня розумового
розвитку дитини і вікової норми;
рівень розвитку когнітивної сфери;
індивідуальні особливості;
розумова працездатність і темп
розумової діяльності.

9. Діагностичні мінімуми

діагностика психологічної готовності до навчанні
на етапі вступу до навчального закладу;
діагностика
адаптаційного
періоду
першокласників;
вивчення психологічної готовності до переходу
учнів до 5 класу;
вивчення адаптаційного періоду п'ятикласників;
вивчення особистості учнів у період підліткової
кризи (7 клас);
діагностика
психологічної
готовності
до
профільного навчання учнів 9 класу.

10. Індивідуальний навчальний план

це письмовий документ,
який містить інформацію
про дитину та послуги, які
вона отримуватиме у
навчальному закладі

11. Основою індивідуального навчального плану є:

Інформація про дитину, зібрана:
- від батьків;
- від спеціалістів, які працюють з дитиною;
- під час спостережень учителя у процесі роботи з
дитиною.
Зміст навчальних програм.
Інформація про стратегії навчання (засвоєння) та
надання будь-якої спеціальної підтримки (умови
засвоєння, звикання та пристосування), а також про
шляхи корекції, адаптацію та модифікацію навчання
Інформація про хід навчання та якість засвоєних
знань.

12. Стадії емоційних переживань

Стадія шоку (це стадія сильних
почуттів, викликаних раптовістю і
неочікуваністю поставленого
діагнозу ).
Стадія заперечення (відмова батьків
від прийняття болючої реальності).
Стадія страху і тривоги (емоційне
полегчення).
Стадія активної діяльності
(позитивне підґрунтя для
налагодження партнерських стосунків

13. Корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами

Сприяє:
o
успішній адаптації в соціумі;
o
позитивному прогнозу щодо отримання якісної
освіти та інтеграції в суспільство, а також
формуванню:
o
інтересу до навчання;
o
адекватної самооцінки;
o
особистісних установок.

14. Принципи складання різного роду корекційних програм

системність корекційних, профілактичних і
розвивальних завдань;
єдность діагностики і корекції;
пріоритетность корекції причинного типу;
діяльності корекції;
урахування вікових, психологічних й індивідуальних
особливостей дитини;
комплексність методів психологічного впливу;
активне залучення соціального оточення до участі в
корекційній програмі;
урахування обсягу і ступеня різноманітності
матеріалу;
урахування емоційного забарвлення матеріалу.

15. Психолого-педагогічний супровід спрямовано на

підвищення ефективності навчання
шляхом розв'язання психологічних
проблем через набуття навичок, що
забезпечують адаптацію дитини з
особливими освітніми потребами до
навчання та соціуму у цілому.
 

16.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules